ps- visse romertall i teksten er henv. til fotnoter . Listen to LIGHT IN BRITAIN mp3 audiobook

lightInBritain_wPictures.pdf

om White Eagle

(kopiert fra WE- siden for Dk.- men ei bildene brukt her)

Indhold:

1. White Eagle Logen?

2. Logen i Danmark

3. Aktiviteter i logen

4. White Eagles lære

5. Hvem er Gud?

6. Det onde

7. Lidelsens problem

8. Hvad er et mennesket? (Antropologi)

9. Hvad skal jeg gøre for at blive frelst?

10. Hvem er Jesus? (Kristologi)

11. Reinkarnation og karma

12. Meditation

13. Etik

14. Sygdom og healing

15. Opsamling

andre White Eagle artikler:

Visdom fra White Eagle

andlig utveckling

"healing av verden" -pdf   | doc.

Fra DET STILLE SIND 

link til  WHITE EAGLE ANDLIG UTVECKLING Del 1 svensk | ANDLIG UTVECKLING 3

liknende onlinebok:

Healers Journey Into Light Av Lorna Todd

 

from the small White Eagle book

SUNRISE from -58

 

the return of Sir Arthur Conan Doyle |audiobook english of this above

 

 

 

 

 

om NOE AV  det sentrale i læren - svensk-  link til det under


1. White Eagle Logen?

White Eagle logen er opstået i England omkring en dame ved navn, Grace Cooke, der levede fra 1892 til 1979. Grace Cooke er født ind i en familie, der beskæftigede sig med det åndelige/- såkaldte okkulte (
Ordet okkult kommer fra det latinske ordet Occultus (tilslørt, skjult, hemmelig), og viser til «kunnskap om det skjulte»). Da hun som syvårig mistede sin mor, blev hun opmærksom på den åndelige verden. Hun opdagede sine overnaturlige evner, fordi hun kunne se ind i den skjulte verden hinsides døden. Senere (fra ca. 1913) rejste hun rundt i England som spiritistisk medium, idet hun bl.a. gav pårørende forbindelse til nyligt afdøde. Allerede som barn havde Grace Cooke kontakt med en ånd ved navn White Eagle, men det var først i slutningen af 20'erne, at forbindelsen blev permanent og dermed grundlaget for den senere loge lagt.

White Eagle er en ånd, som åbenbarede sig for Grace Cooke. Han har været indianerhøvding for Irokeserstammen i en tidligere inkarnation - derfor navnet White Eagle -, men har derudover også været inkarneret i Kina, Tibet, Ægypten, Grækenland og Nord- og Sydamerika.

Når netop Grace Cooke blev medium for White Eagle, var det ikke nogen tilfældighed, idet det påståes, at disse to har været sammen i utallige inkarnationer. Bøgerne "Sun Men of the Americas" og "The Illumined Ones" -  (sv-link)  
(+ljudbok af samme)   - handler om, hvad Grace Cook, White Eagle og Grace Cookes mand, Ivan Cooke, sammen har foretaget sig af oplæring og indvielse i forskellige mysterieskoler.

 Grundstrukturen i de tidligere inkarnationer er, at White Eagle er læreren, der indvier Grace Cooke. Ivan Cooke synes at stå lidt længere nede af rangstigen. Kulminationen i denne lange række af inkarnationer sker, da Grace Cooke bliver talerør for White Eagel i begyndelsen af 1930'erne. Det blev begyndelsen på White Eagle Logen. De budskaber, hun modtog, blev udgivet i en lang række af bøger, bånd mm. White Eagle logens lære bygger således på disse budskaber formidlet til mediet Grace Cooke.

Selve White Eagle Lodge oprettedes i 1936, da man indviede den første logebygning: Pembroke Hall i London. Logens nuværende hovedkvarter ligger i Hampshire og hedder kort og godt "The Temple". Her udføres et omfattende kursusvirksomhed og udgivelse af bøger mm.

Grace Cooke var naturligvis logens første leder. Derefter er lederskabet gået i arv inden for familien. De nuværende ledere er Ivan og Grace Cookes to døtre Joan Hodgson og Ylana Hayward, der begge nærmer sig de 70. Den næste leder bliver Jeremy Hayward - barnebarn af Grace Cooke.


2. Logen i Danmark
White Eagle kom til Danmark omkring 1980. Bragt hertil af kinesiologen Grethe Fremming. Alt arbejde, der udføres i logen - fx kontorhjælp, bladredaktion og healing - er frivilligt og ulønnet. De fleste arrangementer er åbne både for medlemmer og ikkemedlemmer. I dag arbejder Grethe Fremming og hendes mand, Rolf Havsbøl, som kinesiologer på Polaris Skolen i Kirke Hyllinge ved Holbæk fjord.


3. Aktiviteter i logen:

Der er tre faste aktiviteter i logen:

1. Fuldmånemeditation en gang om måneden.

2. "Kontakthealing" en gang om ugen.

3. Ugentlige healings- og meditationsgrupper.

Derudover afholdes der forskellige kurser, foredrag, informationsaftner osv. Både medlemmer og ikkemedlemmer har adgang til stort set alle aktiviteter i logen 
iii.

 Aktiviteterne ledes af medlemmer.

Ad 1: Fuldmånemeditationen ledes af forskellige medlemmer (oftest af Grethe Fremming) og foregår på den måde, at deltagerne indledningsvis hører noget musik (new age musik), hvorefter meditationslederen holder en lille tale, der er en udlægning af White Eagles lære. Derefter starter selve meditationen, som kan være en form for drømmerejse, hvor meditationslederen fører deltagerne op til et tempel i den åndelige verden. Her mødes hver enkelt med sin åndelige vejleder, der måske fortæller, hvad han eller hun har brug for at vide til sin videre åndelige udvikling. Tilsidst går deltagerne ned i den jordiske sfære igen og "kobler" sig atter til deres jordiske legeme og lukker vha. forskellige ritualer af for den åndelige virkelighed. (Selve meditationen tager ca. en time).

Udover dette er healing den vigtigste aktivitet i logen. Logen ønsker at heale enkeltpersoner og menneskeheden som helhed. Enkeltpersoner kan henvende sig til logen og evt. blive "kontakthealet", "fjernhealet" eller "tonehealet":

Ad 2: "Kontakthealing" foregår en gang om ugen, og patienter skal tilmelde sig og møde op ½ time før. Herefter tager selve healingen ca 1 time. Behandling koster 3O kr. Healingen foretages af medlemmer.

Ad. 3: "Fjernhealing" og "tonehealing" hører til de ugentlige aktiviteter, der foregår i små grupper. "Fjernhealing" foregår i grupper på 6, hvor hver gruppe har en liste på ca. 15 patienter, som skal heales. Patienterne kan være 3 mdr. på listen (hvilket koster 3O kr), hvorefter de skal give besked om, hvorvidt healingen har virket, og om de stadig ønsker at "deltage".

"Lonehealing" er en mulighed for dem, der ikke bor i nærheden af en "fjernhealingsgruppe". Her er deltagerne med i en lille gruppe, der healer samtidig uden at være fysisk sammen. De er åndeligt sammen!

Der findes også en dybere form for healertjeneste. Her søger logen at heale nationer og menneskeheden som helhed. Der sendes positive tanker ud over verden, således at verden modtager det åndelige lysiv. Denne form for healing synes at være forbeholdt "inner brothers", hvilket må forstås som medlemmer, der på en særlig måde er indviet. Vi vil senere vende tilbage til healing, men først må vi se lidt på logens lære:

 


4. White Eagles lære:

Jeg vil i det følgende beskrive teologi, antropologi og kristologi i White Eagle lære, idet vi ved de tre begreber er inde ved noget af det mest centrale. Teologi, antropologi og kristologi har nemlig betydning for en lang række forhold i bevægelsens både lære og praksis.

Når netop teologi - læren om Gud og antropologi - læren om mennesket er centralt, skyldes det, at netop disse fører frem til kronen på værket i White Eagles lære: Kristusbevidstheden. Eller sagt på en anden måde: Det centrale i White Eagles lære, er at mennesket kan blive guddommeliggjort gennem en kristusproces - eller ved at erkende at det
er Kristus.


5. Hvem er Gud?

(Martinus gir en bedre fremstilling av dette spørsmål i sine symboler- her en forklaring ut fra det - rø-anm.):Det første vi kan sige om Gud, er at Gud er tre 'personer'. Ikke Fader, Søn og Helligånd, men Fader, Moder og Søn/Datter. 
(Fader=X1, Sønn=X2+X3, Helligånd=X2 i min Martinus-tolkning-rø-anm.)

Gud Fader beskrives som styrke, vilje og kraft. Gud Moder som medfølelse, varme, venlighed, kærlighed og forståelse. Gud Fader og Gud Moder repræsenterer to forskellige poler - næsten som i Yin og Yang - og ud af foreningen mellem disse to poler fødes Kristus eller Sønnen. Hele tilværelsens mål er at disse to poler: Fader og Moder bliver forenet.

Det er - som i så mange andre teosofisk inspirerede bevægelser - meget uklart, hvorvidt Gud er en personlig Gud eller et upersonligt guddommelig princip. Man kan på den ene side opleve, at White Eagel i sine bøger opfordre mennesker til at bede til Gud. Men på den anden side beskives Han/Hun også som en energistrøm, et princip. Ja, det sidste er vel det mest gængse. I bogen "Sjælens vej gennem de fire indvielser" beskives Gud som: ".. en levende og kærlig Gud, ikke en gud, der sidder på en trone i en fjern Himmel, men Gud, hvis liv og væsen gennemtrænger ethvert atom i skabningen og hver vibration af menneskets inderste væsen". (side 48ø).

Gud er noget, det inde inde i dig og mig. Men det guddommelige er ikke noget, der realiseres inde i dig ved at du ved at du er Gud - Nej. Det er en erkendelse du skal nå frem til. Det hjælper ikke noget, at du går rundt og siger "jeg er Gud". Du skal virkelig erkende, at du er det.

De to poler: Gud Fader og Gud Moder skal smelte sammen i dig, så Kristusbevidstheden fødes i dig. Nu ved du det, men det tager utallige inkarnationer, at nå frem til den erkendelse.

Hvordan manifesterer Gud sig? Hvordan kommer Gud til udtryk i vore liv, i vor verden? Gud kommer til stede i vor verden som det guddommelige princip, der gennemtrænger alt i tilværelsen. Som den guddommelige PLAN, der sikre at alt går til som det skal gå.

På trods af al den lidelse og undertrykkelse der findes i denne verden, er der if. White Eagle al mulig grund til at have et optimistisk syn på det, der sker i verden. Optimismens grundlag er dette, at bag alle uklarheder og under verdens kaotiske overflade arbejder der en guddommelig plan, der styrer verden i den rigtige retning: "Alle ting samarbejder til fordel for det gode, og hvad der så end sker, ligger det gode altid skjult bag ved det"vi, siger White Eagle et sted. Det gennemstrømmende princip, der styrer verden, er Guds lov - ja, man kan faktisk sige, at Gud er selve planen bag ved hele tilværelsen.

Det er White Eagle Logens fornemste opgave, at lære sine medlemmer at leve efter disse love og specielt efter "loven om kærlighed". Loven om kærlighed udtrykker sig som viljen til det gode, der er det grundlæggende og skabende princip i tilværelsen: "White Eagles hela undervisning har ett syfte (mål) - att hjälpe oss att förstå och leva i harmoni med dessa lagar och framför allt, att hjälpa oss att förstå den verkliga betydelsen av kärlek - inte så mycket den enkla mänskliga kärleken mellan vänner, utan den kärlek eller viljan till det goda, vilken är universums skapande princip"vii. Og viljen til det gode er udtryk for det guddommelige princip - Gud!

Altså: Gud er en upersonlig person, en energi, en lovmæssighed, en plan, et princip. Og Gud er først og fremmest kærlighed.


5. Det onde:

Men hvor kommer det onde fra? Når alting styres af en guddommelig og kærlig plan, hvordan kan der så være noget i tilværelsen, der er ondt? White Eagel viser tre aspekter af det ondets problem: (ikke modsigende forklaringer):

1. Det onde skyldes, at mennesket har valgt det onde. White Eagel opererer nemlig med en form for syndefald, hvor mennesket på et eller andet tidspunkt har fravalgt det det god og har vendt sin erkendelse mod det onde. Eller sagt på en anden måde: Mennesket har på et eller andet tidspunkt vendt sin bevidsthed fra det guddommelige mod det ikke guddommelige - materien. Det som hele tilværelsen går ud på, er at mennesket igen skal vende sin bevidsthed mod det guddommelige - at erkende sin egen guddommelighed.

2. Det andet aspekt ved det onde (det hænger sammen med det første), er at det onde er fravær af det guddommelige. Ja, man kan næsten sige, at det onde er noget ikke-eksisterende.

3. Det tredie aspekt ved det onde - det måske væsentligste - er at det onde forårsages af det guddommeliges negative kræfter. White Eagle siger det sådan: ".. det såkaldte onde forårsages af Skaberens destruktive side. Formålet er at fremkalde forfald eller at nedbryde gamle tilstande, før ny vækst kan finde sted". Det onde er et middel i Guds hånd, til gennem tugt og opdragelse at vække menneskets guddommelige bevidsthed.

Fælles for de tre aspekter ved det onde, er at det onde er mindre behageligt godt.


6. Lidelsens problem:

I forlængelse af det foregående, kan man også spørge: hvorfor må nogle mennesker lide? Hvordan passer krigen i Bosnien ind i den guddommelige plan? Findes der ikke noget der blot er ondt i sig selv? Det kan umiddelbart se ud som om nogle mennesker lider uskyldigt, men al lidelse har sin årsag. For al lidelse har sin grund i menneskets Karma. Loven om karma styres af Gud.

Gud sørger for at alt i tilværelsen går retfærdigt til, og at den enkelte sjæl får den mængde medgang og modgang, som den har fortjent. Lidelsen kan fx opstå pga. dårlige tanker, handlinger osv. både i den nuværende og i tidligere inkarnationer. Som der sås, skal der også høstes.

Har en sjæl bestjålet andre i et tidligere liv, vil den helt sikkert selv blive bestjålet i dette eller et kommende. Har en sjæl hjulpet i et tidligere liv, vil den selv blive hjulpet på et senere tidspunkt. Derfor er al lidelse også selvvalgt, ligesom al medgang er selvvalgt, men idet lidelsen hele tiden sættes i forbindelse med loven om karma, får lidelsen den mening, at den er med til at udvikle sjælen åndeligt. Den er Guds måde at hjælpe mennesket fremad på evolutionens vej.

I det øjeblik sjælen tager sin karma på sig og bevidst søger den åndelige vej, forsvinder lidelsen. Den eneste måde hvorpå, sjælen kan komme ud over lidelsen, er at arbejde på sin bevidstheds udvidelse (Kristningen). Den, der er fuldt oplyst, lider ikke.

Lidelsen er derfor nødvendig for sjælens frelse. Den modner og gør stærk ved at vende sjælens blik bort fra materien mod de højere livsplaner. Den modner sjælen på dens vej fra det ubevidste over det selvbevidste og videre mod Kristusbevidstheden.

Derfor siger White Eagle: "Lær at se det gode selv i ødelæggelsen, se det som en forberedende renselsesproces før det næste skridt". Lidelsen er således mindre behagelig godt. Et retfærdighedsredskab i en retfærdig Guds hånd!

Hvis Gud således fjernede al lidelse fra jorden, ville han fratage mennesket muligheden for at forbedre dets karma.

Nu kunne man spørge: "Må sjælen hjælpe den lidende, når al lidelse er retfærdig og et led i den proces, der skal opbrænde karma?". Vi kender problematikken i indernes kastevæsen. Svaret lyder: Lidelsen må gerne lindres af andre sjæle, selvom lidelsen dybest set er retfærdig. Dette skyldes, at den sjæl, der hjælper, selv forbedrer sin karma og måske udbedrer noget, som den har gjort forkert mod den, der lider, i en tidligere inkarnation xiii. Og har hjælpen ingen virkning skal sjælen ikke fortvivle, idet det er loven om karma og ikke den hjælpende, der skal afgøre om den lidende skal have hjælp. Alt er indesluttet i loven om karma og derfor går alt retfærdigt til. Ja, det guddommelige tilser at lidelsen rammer retfærdig. Derfor kan Gud ikke lindre lidelsen, fordi Han/Hun derved ville hindre menneskets evolution, men Han/Hun kan ud fra sine egne love støtte, at et menneske lindrer et andet menneskes lidelser.


8. Hvad er et mennesket? (Antropologi)

White Eagle siger om mennesket: "Menneskets ånd gennemløber en proces, begyndende med fødslen fra sin Fader Moder Gud, fortsættende gennem vækst mod åndelige højder, der kulminerer i den store tilbagevenden: at blive ét med Gud"
  xiv.

Ethvert menneske bærer, siger White Eagle, noget af Gud inde i sig på den måde, at det "er adskilt fra ham, men også en del af Gud"   xv.

Ja, når mennesket indser sin egen guddommelighed, vil de også blive som Gud.

Hvorfor faldt mennesket fra den guddommelige? Fordi det misbrugte sin frie vilje. Men Gud tillod menneskets fald. For hvis det ikke faldt, ville det ikke få øjnene op for sin guddommelighed.

White Eagles deler mennesket ind i mange niveauer. Endvidere ser han mennesket ud fra mange forskellige synsvinkler.

1. fysiske legeme, æterlegemet, ønske-begærlegeme, astrallegemet, og det Himmelske legeme.

2. Det højere og lavere jeg.

Ad. 2: Menneskets psyke er delt i et "højere jeg" og et "lavere jeg". Det "lavere jeg" er det, vi normalt kalder bevidstheden og besidder den "sunde fornuft", (som ikke er noget positivt hos White Eagle)
  xvi.

Menneskets "lavere jeg" er udtryk for det selviske, og det er den del af mennesket, der knytter sig til det materielle   xvii.

Det "højere jeg" besidder derimod ånden eller Gud, men er så tilsløret af det materielle og det personlige, at det holder ånden i fangeskab  xviii.

Det er det "højere selv", der indeholder Gud eller det guddommelige.  xix

I dette guddommelige skal sjælen indse sin forbundethed med Gud. White Eagle siger: "Under den ydre skal ligger [det "højere jeg" (f.a.)],  det sande menneske, fra hvilket der udgår forbindelsestråde af interesse, sympati og kærlighed, som omfatter alle andre sjæle, alle levende skabninger, såvel det synlige som det usynlige liv, engleverdenen, Kristus og Gud.

Dette må nødvendigvis være således, fordi ingen anden holdning ligger åben for det indre Jeg. Det må føle samhørighed med alt levende, og den eneste begrænsning ligger i selve universets grænse. Vi er skabt i Guds billede. Hele universet er Guds, og det inderste mennesket er godt - er Gud"    xx

Menneskets personlighed og intellekt og ikke mindst sunde fornuft omtales ofte i negetive vendinger, idet disse ofte lader sig præge af det jordiske. Personligheden vil ofte kære om sig selv. Intellektet og den sunde fornuft vil ofte være en stopper for hjertets erkendelse. Det er hjertets sindelag eller samklang med Gud, der er det afgørende for sjælens udvikling. Ikke en eller anden intellektuel tilegnelse. Det er ikke gennem bøger og reflektion, mennesket når sin guddommelighed, men gennem meditation.

 


9. Hvad skal jeg gøre for at blive frelst? (Kristologi)

Frelsens mål er, at vende tilbage til det guddommelige ophav. Mennesket skal gennem utallige inkarnationer under karmas retfærdige ledelse vende tilbage til Gud. Forudsætningen for, at mennesket overhovedet kan komme ind på frelsens vej, er, at det indvies eller 'korsfæstes'
   xxi

Denne indvielse eller lutring vil gøre mennesket mild, kærlig, ærlig og klog, og den vil medføre, at sjælen ikke mere har brug for at lade sig reinkarnere, da den indviede sjæl har opnået det absolutte klimaks for, hvad der er muligt at opnå for en inkarneret sjæl.    xxii

Jesus fra Nazareth er en central person, idet han, som et forbillede for mennesket, opnåede Kristusbevidsthed, dvs. han formåede at finde Kristusbevidstheden inne i sig selv og lod den skinne så klart igennem, at han blev en af de ophøjede indviede (frelst!). Frelsen og indvielsen er således dybest set et spørgsmål om at nå ind i sig selv, at finde lyset inde i sig selv. Frelsen er guddommeliggørelsen af mennesket!


10. Hvem er Jesus:

Som vi har været inde på før, opfattes Gud ikke blot som Fader Moder Gud, men også som Sønnen eller Kristus. Kristus er den inkarnerede Gud, der bor i alle sjæle. Ja, Kristus er udtryk for selve det guddommelige princip i mennesket og i tilværelsen:

Jesus spiller en større rolle hos White Eagle, end i mange andre dele af New Age bevægelsen 
xxiii.

Jesus er noget særligt, og han sættes ikke på linie med andre hellige mænd eller kvinder i historien. Han bibringer på en særlig måde erkendelsen af Kristusbevidstheden     xxiv.

 Kristus fremstår som en forening mellem Gud Fader og Gud Moder - en forening, som skal ske i enhver sjæl, det er billedligt talt "jul" hver gang et menneske opnår Kristusbevidstheden. Dette skete if. White Eagle med Jesus. Han opnåede Kristusbevidstheden. På den ene side er Jesus unik, men på den anden side er han kun et forbillede - den førstefødte. Han er den, der udgik fra "the Great White Brotherhood"  xxv,   for at bane vejen for alle andre sjæle på jorden, men han er alligevel ikke andet end, det enhver skal blive: ".. the highest creation of God"    xxvi.

I Jesus fra Nazareth blev Kristus manifesteret - i enhver sjæl skal Kristus manifesteres!

Frelsen, som Jesus bringer, er ikke en forsoning mellem Gud og menneske, men det, at vise mennesket vejen til opnåelse af den Kristusbevidsthed, som han selv har
. Kristusånden der vækkes i det enkelte menneske skal åndeliggøre tilværelsen så meget, at ånden til sidst kan vende tilbage til Fader Moder Gud, således at treenigheden kan finde sted (".. the second coming of Christ to earth")

xxvii
 

Troen på Jesus som frelser er jf. White Eagle - en senere tids misforståelse. Der er ikke noget frelsende ved Jesus som person. Derfor afvises forsoningen ved Kristi død og opstandelse    xxviii.

White Eagle taler ofte om Jesu korsfæstelse, men gør samtidig opmærsom på, at Kristus ikke led på korset, idet han adskilte sig fra det jordiske plan (doketisme)     xxix.

 Og hans skinlidelser er blot et forbillede for alle andre sjæle.

Jesus har if. White Eagle aldrig sonet verdens synder og aldrig frelst nogen fra Helvede og evig fortabelse. Forsoningslæren opfattes som et levn fra Vædderens tidsalder og syndserkendelse og skyldfølelse er negative følelser, der blot virker lammende og passiviserende       xxx.

Frelsen er menneskets eget ansvar, og frelsen er i virkeligheden et stykke arbejde, der udføres af Kristuslyset, som bor i hver eneste sjæl. Men Jesus er blevet formidler mellem Gud og menneske, en åndelig lærer, der selv har gennemgået mange inkarnationer og har opnået Kristusbevidstheden. Derfor kan Jesus vel vise Vejen, men han kan ikke gå den for andre end sig selv. Jesus vil vise, at enhver er Kristus!

Frelsen er menneskets eget ansvar og opnås kun ved stræben gennem forskellige åndelige øvelser - og ikke mindst, ved stræben gennem utallige inkarnationer             
xxxi.

Mennesket er således både sin egen fangevogter og sin egen befrier. Det kan vælge, om det vil lide under utallige inkarnationer, eller om det vil søge at udvide sin åndelige erkendelse.

 


11. Reinkarnation og karma:

En vigtig side ved White Eagles lære er reinkarnationstanken. Og den er noget anderledes end den, der findes i Østen. Der opfattes reinkarnationen generelt som en beklagelig side ved tilværelsen. For reinkarnationen er med til at fastholde mennesket i samsara - det evige kredsløb af fødsel, liv og død. Reinkarnationstanken er hos White Eagle vendt til det positive, idet den ikke er udtryk for lidelse, men derimod et udtryk for mulighed og udvikling.

Det cykliske ved den traditionelle reinkarnationslære er hos White Eagle blandet med vestens lineære udviklingsoptimisme, og den kan derfor karakteriseres som en spiralbevægelse   
 xxxii.

Reinkarnation hænger for White Eagle sammen med karma, der igen hænger sammen med tilværelsens ubønhørlige retfærdighed    
xxxiii.

 Enhver er sat ind i en udviklingsproces fra materien mod Gud. Hele formålet med livet er åndelig vækst. Men da ingen kan nå den optimale åndelige vækst i ét liv (dvs. at gøre sig fri af karma), må alle nødvendigvis fødes mange gange for til sidst at nå så højt, at inkarnation ikke længere er nødvendig. Mennesket har således inde i sig en form, som det skal søge at modellere sig hen imod, og når mennesket kan passe formen, er det færdigudviklet         xxxiv.

Enhver god eller dårlig handling opsamles i Livets Bog. Sjælen kan intet ændre ved den karma, den medbringer fra tidligere inkarnationer, men den kan søge at kontrollere sig ud af den og være med til at skabe sit næste liv. Dette kalder White Eagle for mulighed eller dharma. Frelsen er givet mennesket som mulighed (dharma), men ikke som nåde, idet mennesket selv skal sone sin synd
xxxv.

Karma er, som før omtalt, erhvervet i tidligere inkarnationer, og mennesket kan ikke gøre andet ved sin karma end, at gå ind under den og modtage de lidelser og prøvelser den indebærer. Ved at gå ind under sin karma udvides bevidstheden, og sjælen får mulighed for at udvikle sig:

"Således må", siger White Eagle, "enhver lære at acceptere sin karma og bruge den tilbudte chance sådan, at ikke en endnu sværere karma skabes

"xxxvi.

 


12. Meditation:

I frelsesprocessen spiller meditation en væsentlig rolle. White Eagle er her inspireret af mange kilder: hinduisme, buddhisme, kristen mystik osv. Det egentlige formål med White Eagles meditation er, at sjælen skal lukke sig ind i sig selv og finde sit guddommelige ophav, dvs. sit Sande Jeg/det guddommelige 
xxxvii.

Meditationen skal hjælpe sjælen til at få kontrol over syv chakras (sanskrit: "hjul"), der sidder forskellige steder på kroppen. Når sjælen har fået kontrol med disse 7 chakras, kommer den i harmoni med det guddommelige. Og dens "dyriske instinkter"    
xxxviii  - er under kontrol - styret/holdt nede af Kristusbevidstheden i hjertet. Mikrokosmos bliver her ét med makrokosmos. Meditationen er således overfladisk set en metode til at lære den åndelige virkelighed at kende, men dybest set et forsøg på kun at være sammen med sig selv/sit "højere jeg", idet, det guddommelige, virkeligheden er inde i mennesket selv.

 


13. Etik:

Med til forståelsen af forholdet mellem Gud og menneske hører også etikken. Et væsentligt element i White Eagles etik er kærligheden. Men det er ikke nogen altruistisk kærlighed, for den drivende kraft i kærligheden til andre mennesker og til naturen er, at sjælen skal forbedre sin karma. Etikken bliver således kædet sammen med frelsen    
xxxix.

Kærligheden er således ikke fri til at elske, men er bundet til læren om karma      xl.

Den der tjener andre tjener sig selv  xli.

White Eagle siger: "Gennem hjælp til verden og til menneskeheden hjælpes du i din egen udviklingsproces"    xlii.

Ved at elske Gud i sig selv, kommer mennesket til at elske sin næste eller Gud i sin næste og kærligheden begrundes således i det Universelle Selv  
xliii.

Den etiske grundholdning lyder i al sin enkelhed: "Vær god!"  xliv.

 Dette gælder i alle livets forhold, og sjælen skal søge at etablere det gode som sin livsholdning. Den, der tænker gode tanker, skaber en god tilværelse for sig selv og andre.

Kærligheden må ikke kun være rettet mod én bestemt person  
xlv,  - men skal rettes mod alle levende væsener. Den må være ren og uden fordømmelse, altomsluttende og altfavnende. Kærligheden til medmennesket - også det medmenneske der ikke er værd at elske - begrundes med, at alle har den guddommelige gnist i sig, hvorfor der er noget i ethvert individ, der er værd at elske  xlvi

 White Eagle siger: "I hver enkelt sjæl dvæler det guddommelige liv, det liv, som er et fælles eje for alle mennesker, og det er denne egenskab, der er den skjulte årsag til al følelse af kærlighed. For at forstå kærlighedens dybere mening må vi alle søge at finde den guddommelige kærlighed i alle vore brødre og søstre og ikke begå den fejltagelse at begrænse kærligheden til en enkelt person. Gennem kærlighed til hvert enkelt menneske kontakter I den guddommelige kærlighed. Dette kunne måske lyde som et paradoks, men før I har lært at mestre denne lektie, ved I ikke, hvad virkelig kærlighed er"   xlvii.

 


14. Sygdom og healing:


Under behandlingen af White Eagle Logen i Danmark, har vi været inde på begrebet healing. Det vil vi vende tilbage til nu, idet healing spiller en meget stor rolle i logens aktiviteter.

Enhver oplyst sjæl bør være healer, og det gælder for healeren om at forstå de kosmiske stråler (lys), der går igennem denne, og bruge dem på en aktiv og styrende måde - således at de kan være med til at rette skævheder op i patientens meridianer. Healingsarbejdet forudsætter en åndelig træning og en vis grad af åndelig modenhed    
xlviii.

Ligeledes forudsætter en aktiv healergerning en sund sjæl i et sundt legeme    xlix.

Sundhed i tankeverdenen afspejles i sundhed i legemet og omvendt. Derfor er sundhed også en forudsætning for en aktiv og succesfuld healergerning. Healeren skal sørge for at være i åndelig topform, og dermed være mest muligt "opladet". Det kan være nødvendigt at lade sig "oplade" gennem meditation og på den måde suge åndelige energier til sig. Healeren skal være den oplyste og oplysende, der bringer lys og sundhed ind i patientens mørke.

Sygdom skyldes først og fremmest dårlig karma, samt forkerte tanker og uregelmæsigheder i chackra. Grundlæggende opfattes sygdom som værende selvforskyldt. Egentlig kan healeren ikke ændre noget ved mængden af dårlig karma, men han/hun kan være med til at forvandle den. Dette sker ved at hjælpe patienten til en dybere forståelse af det åndelige liv, således at patienten når ned til dybderne af sin egen sjæl, dvs. ned til Kristusbevidstheden.

Den, der har oplevet Kristusbevidstheden, lider ikke, idet han/hun er sund på sjælen, og dermed også sund på legemet.

Når sygdom grundlæggende skyldes problemer på det åndelige plan, interesserer healeren sig ikke så meget for de fysiske udslag af sygdommen, men søger at finde ned til ondets virkelige årsag, dvs. ned i sjælen. Det er sjælen, der skal arbejdes med. Det er derfra sundhed eller sygdom udgår. White Eagle siger det således: "Med åndelig healing helbreder du sjælen. Når tiden er inde, vil legemet genspejle sjælens sundhed"    li.

Healingsarbejdet foregår som oftest i grupper  
lii.

Under healingsseancen bringens hver enkelt patient ind i Kristuslyset og bades i denne kraft. Et ritual for healingstjenesten kan se nogenlunde sådan ud: Først beder deltagerne om Guds nærvær, og om at den enkelte må kunne lukke alle forstyrende tanker ude af sit sind. Når kontakt med Gud/Ånden er opnået (her må forudsættes en eller anden form for oplevelse af Åndens nærvær), indånder deltagerne Guds lys, og dette lys bruger de til den egentlige healing. Personerne, der skal heales, nævnes to gange, og de holdes ind i den åndelige lysstråle, hvorefter healerne med ekstra koncentration tænker på det healende lys og udsender det over patienterne. Healingstjenesten sluttes af med, at patienterne tænker sig raske og takker Gud, fordi Han/Hun har gjort dem raske.

Samtidig med at sygdom kan helbredes ved "sjælelig" behandling, spiller de såkaldte alternative behandlingsformer også en væsentlig rolle i White Eagle Logen. Der synes ikke at være nogen foretrukken behandlingsform, men grundlæggende for sygdomsbehandling er det energetiske verdensbillede, idet sygdom forklares som ubalance i kroppens såkaldte energibaner (meridianer) 
liii.

 Lægelig og kirurgisk behandling frarådes ikke, når der er tale om sygdomme, der kan klares med disse midler, men White Eagle pointerer dog, at forudsætningen for al helbredelse er åndelig. White Eagle siger således: "For at genoprette legemlig sundhed må vi ... arbejde gennem sjælen, ellers vil det kun blive lapperi, en midlertidig lindring. Åndelig helbredelse påvirker ikke kun dit legeme, men også din sjæl og hele dit liv.

 


15. Opsamling:I Jesus fra Nazareth smeltede det guddommelige og det menneskelige sammen, idet han blev den første, der manifesterede Kristusbevidsheden. Kristus er i alle sjæle, men på det ubevidste plan (som en iboende erkendelse). Gennem meditation og ret levevis skal sjælen vække Kristusbevidstheden til live, hvorved sjælen manifesterer sin guddommelighed, dvs. bliver Gud. Teologien og antropologien flyder således sammen.

Vejen mod guddommelighed er styret af loven om karma, og opnås kun gennem utallige inkarnationer. Sjælen vejledes af hjælpere; dog kun på en sådan måde at sjælen hele tiden skal være klar over, at den selv har ansvaret for, om udviklingen går den rette vej. Gennem meditation og gode gerninger kan mennesket forbedre sin karma og derved forsøge at opnå guddommelighed - Kristusbevidsthed. Dette er hele tilværelsens mål.Noter:


i "Sunrise" p. 7f. Se generelt om barndommen i "The New Mediumship" p. 13nff.

ii "Healing by the Spirit" p. 18øf.

iii Se bagsiden af de forskellige numre af "Polarstjernen".

iv "En kort beskrivning av White Eagles undervisning" p. 3ø.

v "The Light in Britain" p. 118.

vi "Jeg'ets selvudfoldelse" p. 12m.

vii "En kort beskrivning av White Eagles undervisning" p. 1.

viii "Meditation" p. 27m. Se også "Vejen til selvhealing" p. 51m. "The Living Word of St. John" p. 41ø.

ix "En kort beskrivning av White Eagles undervisning" p. 2n. "The Living Word of St. John" p. 77n: "There is no such thing as innocent suffering. Because the onlooker is unable to see far enough back, or far enough forward along the road of the sufferer, he remains ignorant of the spiritual law at work behind the suf-fering".

x "Jeg'ets selvudfoldelse" p. 79ø.

xi "Polarstjernen Feb/Mar 1992" p. 6n.

xii "Jeg'ets selvudfoldelse" p. 84m.

xiii "Jeg'ets selvudfoldelse" p. 82ø.

xiv "Jeg'ets selvudfoldelse" p. 78nf .

xv Se "Visdom fra White Eagle" p. 9ø.

xvi "Visdom fra White Eagle" p. 15ø. Se også "The Living Word of St. John" p.72n og 1O7ø, hvor "det lavere jeg" er det samme som Satan, denne verdens fyrste. Den mistro, White Eagle har til fornuften, synes ofte at gå på fornuftens tilbøjelighed til at være kritisk og reflekterende. Se endvidere "The Jewel in the Lotus" p. 15m og 28ø.

xvii "Visdom fra White Eagle" p. 15n.

xviii Det "højere jeg" kaldes også for "the real 'I'". Se "Jesus, Teacher and Healer" p. 23ø.

xix "White Eagle Introduktion" p. 2n: "White Eagles lære for-klarer, at den sande 'Guds Søn' er det Gudslys, som skinner i et-hvert menneskes hjerte, uanset dette menneskes farve, klasse eller tro. Han kalder det Kristuslyset. I yoga-filosofien er det kendt som 'Atma'; i andre filosofier simpelthen som 'Det indre Lys'". Ja, i "Jesus, Teacher and Healer" p. 36n) siges det, at det "højere selv" er udtryk for selve det guddommelige : "..the higher self .. call it God if you like ".

xx "Jeg'ets selvudfoldelse" p. 33m.

xxi "Visdom fra White Eagle" p. 18m. Der henvises her til Jesu liv, der opfattes som en inkarnationsudvikling med korsfæstelsen (indvielsen) som det absolutte højdepunkt: "Korsfæstelsen af Jesus var en fysisk demonstration af åndelig sandhed, af sjælens kamp for at befri sig for materiens trældom".

xxii "Jeg'ets selvudfoldelse" p. 35ø.

xxiii Et forhold der også findes hos Rudolf Steiner, idet han if. "Reinkarnation - Weltbilder des Reinkarnationsglaubens und das Christentum" p. 99ø: ".. wolte Christus vor dem Hass der damaligen Theosophen retten". (Uden at der dermed er nogen (syn-lig) forbindelse mellem antroposofi og White Eagle).

xxiv Se fx "The Living Word of St. John" p. 12m og p. 124mf. I "The Way of the Sun" p. 44ø stilles han undtagelsesvis på linie med andre hellige mænd.

xxv "Jesus, Teacher and Healer" p. 3ø.

xxvi "Jesus, Teacher and Healer" p. 136ø.

xxvii "The Way of the Sun" p. 12m.

xxviii "White Eagle Introduktion" p. 2n.

xxix Se "Meditation" p. 85n. og gennemgangen af Jesu lidelses-historie i "The Living Word of St. John" p. 162-185. Se end-videre i "Sunrise" p. 58m og "Morning Light" p. 4Onf.

xxx "Why on Earth" p. 15ø og "Why on Earth" p. 12Om.

xxxi "Visdom fra White Eagle" p. 15nf. "The Still Voice" p. 18n: "Every man is his own saviour; and every man is the saviour of all mankind". Se også "The Still Voice" p. 26m. Hvor mange inkarnationer, der skal bruges for at opnå guddommelighed, er op til den enkelte sjæl, idet den enkelte kan "udsætte frel-sen" til næste inkarnation. Se "Jesus, Teacher and Healer" p. 2Oø.

xxxii Se fx "Reinkarnation - set med kristne øjne" p. 11m.

xxxiii "Jeg'ets selvudfoldelse" p. 67nff.

xxxiv "Jeg'ets selvudfoldelse" p. 7Oø og "Why on Earth" p. 29m.

xxxv "Morning Light" p. 41nf og "The Way of the Sun" p. 7nf.

xxxvi "Visdom fra White Eagle" p. 21n-23ø.

xxxvii Meditation kan egl. bruges til tre ting: 1. Besøg i den åndelige verden (vejen til opnåelse af Kristus-bevidsthed). 2. Besøge afdøde. 3. Besøge tidligere liv eller fremtiden.

xxxviii "Meditation" p. 15ø.

xxxix "Jeg'ets selvudfoldelse" p. 1On.

xl Se fx "The Living Word of St. John" p. 44ø.

xli "The Way of the Sun" p. 57m.

xlii "Polarstjernen. Feb/Mar 1992" p. 1m. Se også "Morning Light" p. 42n: "On the souls path of unfoldment, service to others is of the first importance".

xliii "Jesus, Teacher and Healer" p. 6Onf og "The Still Voice" p. 4f.

xliv "Jeg'ets selvudfoldelse" p. 62m.

xlv "Jeg'ets selvudfoldelse" p. 6Onf. Hermed afviser White Eagle ikke familielivet, men advarer kun mod en overdreven binden sig til hinanden i parforhold. Se fx "A White Eagle Lodge Book of Health and Healing" p. 115 og "Why on Earth" p. 9Of, der bla. handler om sublimering gennem yoga. I øvrigt lægges der vægt på de trad. mand-kvinde-roller p. 1O8.

xlvi "Jeg'ets selvudfoldelse" p. 43nf og "The Living Word of St. John" p. 131m.

xlvii "Jeg'ets selvudfoldelse" p. 61n.

xlviii "Jeg'ets selvudfoldelse" p. 86ff.

xlix Se fx "A White Eagle Lodge Book of Health and Healing" p. 12n.

l Se fx "Jesus, Teacher and Healer" p. 67n og 71ø.

li "Jeg'ets selvudfoldelse" p. 88m, "Jesus, Teacher and Healer" p. 73ø, "The Still Voice" p. 1O8m og "Healing by the Spirit" p. 15m. "The Living Word of St. John" p. 39ø: "It is through the psyche, or psychic body that healing of the physical body takes place". "The Still Voice" p. 67n: "To heal sick bodies is good, but to heal the soul is better".

lii "Visdom fra White Eagle" p. 46.

liii Se fx "Healing by the Spirit" p. 1O1øff, hvor casen forudsætter det energetiske verdensbillede. Se også "A White Eagle Lodge Book of Health and Healing" p. 162ff (specielt p. 163m).

liv "Vejen til selvhealing" p. 15n.
Last Updated ( Monday, 10 December 2007 11:10 )
 


link til den engelske hovedsiden deres

andre White Eagle artikler:

Visdom fra White Eagle

andlig utveckling

"healing av verden" -pdf

Fra DET STILLE SIND 

link til  WHITE EAGLE ANDLIG UTVECKLING Del 1 svensk

om mediets to tidligere inkarnasjonsminner med forbindelsen til White Eagle -   i egen bok-fil   |   ljudbok av den i  mp3

 

 

 

 

White Eagle, les/read eller hør/listen:

titel/ info linker ljud mp3 lydbog mp3 vanlig web-format dvs html engelsk / english audio mp3 svensk
Hvem er White Eagle?          
DET STILLE SIND     lydbog   Audiobook on The Quit Mind in English mp3  
link til White Eagles bok om HEALING ("healing av verden")pdf    lydbog vanlig webleserformat          (+ norsk, pdf)    

JEG’ets udfoldelse - White Eagle

 

  lydbog   "Spiritual Unfoldment 1"    - 11mb - 46min. -mp3lydfil

WHITE EAGLE:  ANDLIG UTVECKLING Del 1 svensk

de invigda; om mediets to tidligere inkarnasjonsminner med forbindelsen til White Eagle -   i egen bok-fil-svensk ljudbok av den i  mp3        

IVAN COOKE:
Sir Arthur Conan Doyle kommer tillbaka
(pdf-link)

      the return of Sir Arthur Conan Doyle  | <audiobook english of this above web eller  pdf
Åndelig utvikling del 3- deloversatt til norsk -word-doc-format W-E om fremtiden sv        
WHITE EAGLE: ANDLIG UTVECKLING Del 1 svensk ljudbok        
Wisdom from WE> listen>

visdom fra White Eagle(dk)

    http://galactic.no/rune/whiteagle1.html

 

Wisdom from White Eagle

 

 

 

   

om NOE AV det sentrale i læren

 

"I nuvarande tid sänds mycket hjälp till människorna. Människans ande vaknar till liv genom ett inflöde av ljus, kärlek och kraft från andevärlden. Kraftiga impulser sveper fram över mänskligheten.


En del av er har erfarit invigning och vet att det medför en utvidgning av medvetandet, ger en vision om framtiden och skapar en önskan att leva på ett sådant sätt att man blir mera i samklang med anden, så att själen fortare kan komma in i det himmelska kungariket.

Den vanliga människan förblir dock omedveten om de andliga världar som genomtränger hennes fysiska liv. En tät slöja förmörkar hennes vision, och när hon inte kan förnimma det andliga, är hon endast medveten om de saker som hon kan komma i kontakt med genom sina fysiska sinnen.Clairvoyance

Människan är fortfarande fängslad i sin fysiska kropp. Men det finns finare och ädlare tillstånd inuti den fysiska kroppen som kan genomträngas. Inom vår sjufaldiga varelse - vilken vi redan har beskrivit -finns eterkroppen. Den är till synes en kopia av den fysiska kroppen, men är av en mycket finare substans Som är osynlig för blotta ögat. Denna eterkropp sammansmälter med eller genomtränger hela den fysiska kroppen. Eterkroppen består av två delar, en grövre och en finare - och den arbetar genom nervsystemet. Vid döden dras hela eterkroppen helt och hållet tillbaka och substansen av den grövre delen - som är mycket lik jordmateria - blir snart upplöst liksom den fysiska kroppen upplöses.
(link til Martinus kosmologi om denne 'kroppen')


Under det fysiska livet verkar eterkroppen som en bro mellan människans själ och de finare världarna. Över denna bro och via nervsystemet och mediets mentala och vitala kropp, kan själen i andevärlden kommunicera med jorden. Budskapets karaktär beror till stor del på mediets karaktär, omständigheterna i hans eller hennes liv, det tillstånd mediet befinner sig i och det mentala och fysiska tillståndet hos den som får budskapet.


Den tunga eterkroppen genomträngs av en finare eterkropp som jag kallar för ljuskroppen eller vital-kroppen. Den genomtränger inte endast de fysiska och lägre eteriska kropparna, utan även de högre kropparna, den mentala, den intuitiva och de himmelska kropparna. Därigenom finns det en kontaktlänk mellan varje kropp genom vilket andligt ljus från det gudomliga kan sänkas ned genom dessa olika kroppar tills det når den grövre eterkroppen som sammanbinder alla med hjärnan och nervsystemet.

När vi talar om vanlig clairvoyance menar vi den vanligaste typen av seende. Många missförstånd existerar om detta. Den grövre eterkroppen kan hos vissa människor endast vara löst förbunden till den fysiska kroppen och kan lätt lösgöra sig från denna.


Det eteriska planet ligger så tätt intill jorden att det för många andevarelser förefaller lika tät och tung som den fysiska substansen. Det lägre eterplanet registrerar bilder och återspeglar dem till jorden. En del människor (som man måste beskriva som ofrivilligt clairvoyanta) kan se dessa former eller bilder när de reflekteras på solar plexus- centret. Djur kan också ibland se på detta sätt. Under forntiden, innan människan kom i så nära kontakt med den täta fysiska materien, var ofrivilliga syner som dessa vanliga.


Den vanlige människans fysiska kropp är inte särskilt mottaglig för andliga influenser. Eterkroppen glider in i den fysiska kroppen med ett klick. Då eterkroppen förblir förseglad, är människan därför omedveten om dess närvaro.

Men som vi sa tidigare, det finns vissa människor vars eterkropp lätt kan lösgöra sig och resultatet blir då sådana besvär som okontrollerad clairvoyance och besättelse. Det är en enorm skillnad mellan denna clairvoyance på det lägre eterplanet och den andra sorten som är resultatet av träning och rätt användande av de psykiska centren eller chakras i eterkroppen.

Jag kan beskriva skillnaden på följande sätt. Stå vid stranden av en mycket lugn sjö och se träden och himmelen reflekteras i vattnet. Hur vackert är inte detta! Men om vinden rör upp den blanka ytan blir allt förstört. Det var ju endast ett återsken, en Symbol, ett spel med ljus och färg. Rikta nu blicken mot det verkliga landskapet, de riktiga träden och himmelen och du ser något som är stabilt och verkligt för dina sinnen. Detta är skillnaden mellan den frivilliga clairvoyancen vilken registreras genom den lägre eterkroppen, vanligen okontrollerad och outvecklad, och den intelligenta eller tränade clairvoyancen som erhåller ljus eller energi från det gudomliga andliga planet.


Vissa droger kan lösgöra eterkroppen. Ett gift kan också göra det och sända eterkroppen till en mycket olycklig plats. Detta är fallet med de olyckliga människor som lider av dilerium, då deras eterkropp registrerar alla syner och tillstånd på något av de lägre astralplanen. Aven narkos driver ut eterkroppen. Ibland är medvetandet aktivt, men ofta håller det sig passivt och patienten minns ingenting när han vakar.

Det finns en förbindelse mellan eterkroppen och vissa viktiga psykiska centra i huvudet, halsen, hjärtat, mjälten, solar plexus och ryggradsbasen. De som studerar medicin känner igen dessa som olika nervcentra. Dessa centra är i sin tur förbundna med olika sfärer eller andliga livsplan. De påminner om blommor med kronblad.

När du börjar att utveckla ditt andliga medvetande, börjar dessa blomlika centra att utvecklas, de roterar, de har liv och ljus och utstrålar underbara färger. Dina ledare och hjälpare kan genast se hur långt du har kommit på den andliga vägen genom vibrationerna, ljuset och kraften, de kan se i dessa centra.
En del av er har väckt upp dessa psykiska centra i föregående inkarnationer, och när ni nu är återfödda ger dessa centra ifrån sig ett ljus som kan lösgöra eterkroppen och ge upphov till vad som kallas ett "naturligt" medium eller en "naturlig" clairvoyance.

Den sanna clairvoyanten är därför en som har återfått kunskapen om hur dessa kroppens centra kan användas på ett intelligent sätt, och som därför ofta kan utföra stora arbeten.

Vi hoppas att ni inte genast sätter igång med att försöka utveckla dessa centra! För att göra detta behöver ni mycket mera kunskap än vad vi nu kan ge er. Centren börjar att stråla när viljan och intelligensen aktiverar dem. Vanligtvis är det solar plexuscentret som först reagerar för saker utanför den fysiska kroppen. Du säger kanske: "Jag kan inte se eller höra det men jag känner det." Om ni försöker att analysera hur ni "känner" detta kommer ni ingen vart. Men om du tänker noga efter vad som har hänt, så kommer du att upptäcka att solar plexus har erfarit en underlig känsla, och på så vis förnimmer du att du känner.
Nästa center är pann-chakrat vilket ibland kallas för det tredje ögat, men vi kallar det här för "pann-chakrat." Det kan arbeta metodiskt under viljans och det andliga jagets styrning, och gör att mediet blir medveten om de andliga sfärerna.


Sann clairvoyance är inte den syn som du ser ungefär som med det blotta ögat. Clairvoyance ligger inom dig själv. Det kan se ut som om du tittar på något objekt utanför, men i verkligheten ser du djupt in detta blomlika centrum eller chakra inom dig. Du kan därför se clairvoyant med slutna ögon. I själva verket ser du ännu bättre på detta sätt.

Du säger kanske att det här är ju bara fantasi. Fantasi är ett ord som används alltför vårdslöst. Fantasin är dörren till en sann andlig vision. Tro inte att pann- och solar plexus är de enda centren som används. När du kommer i beröring med det intuitiva eller himmelska planet - så ser du, men inte endast med panncentret. Du ser med alla centren, i själva verket ser hela du. När du når detta plan registrerar eller reflekterar du de andliga planen på ett verkligt sätt. Genom gudomlig kärlek börjar hjärtat att vibrera och utstråla de underbaraste färger och ljus. Då blir du varse om den gudomliga sanningen, och du blir ett medium eller en kanal för ren sanning.