WHITE EAGLE

 ANDLIG UTVECKLING

 Del 1

"Hur vi kan upptäcka de osynliga världarna och finne helandets källa"

some shortcuts

astralplanen

LIVET I ANDEVÄRLDEN

om mediets to tidligere inkarnasjonsminner med forbindelsen til White Eagle -   i egen bok-fil -svensk

 +ljudfiler av samma-svensk -mp3 i 10filer a 30min

 

  


Original titel: Spiritual Unfoldment 1

 The White Eagle Publishing Trust 1961

Orig. ISBN 0-85487-012-1

 

 

 

INNEHÅLL

INLEDNING                                                                     

I ETT ENKELT NÄRMANDE

De som vet och de som inte vet                                                                   

Vilket är ditt motiv?                                                                                     

En sund kropp i en sund själ                                                                        

Hållning, Andningen                                                                                    

 

II  MÄNNISKANS AURA                                               

 

III  KOMMUNIKATION MELLAN TVÅ  VÄRLDAR

Astralplanen                                                                                                

Psykisk kommunikation                                                                               

 

IV VISDOM BORTOM SLÖJAN

Lärdomens salar 

Bevisens natur                                                                     

Er ledare och lärare                                                             

Er skyddsängel

          

V  ANDLIGA GAVOR

Du bestämmer ditt liv

Clairvoyance

Clairaudience

Andlig frid

Den heliga nattvarden

 

VI   LIVET I ANDEVÄRLDEN

Livets essens är ande                                                  

Personlig och gudomlig kärlek                                    

Vår attityd till livet

      

VII   SINNET I HJÄRTAT OCH DET VAKNANDE MINNET AV  REINKARNATION

Återfödelsens hjul

Det högre jaget                                                          

Varför kan vi inte minnas?

                   

VIII   KARMA

Den gudomliga modern

Ändamålet med karma

Omvandling av karma

 

IX      ANDLIGT HELANDE

Tankens kraft

Healingänglarna

 

 


 

 

INLEDNING

Större delen av mitt liv har genom studier och praktik varit ägnad åt att försöka genomtränga den slöja som finns mellan människans existens på det fysiska planet och ett annat mera fullkomligt liv i de osynliga andliga sfärer som närmast omger jorden. Man tror i regel att människan först efter döden till­åts veta mer om dessa högre och finare världar som omger oss och att när hon går vidare är förhindrad att meddela sig med sina vänner på jorden.

I denna bok visar oss White Eagle hur vi, medan vi fortfarande lever på jorden, själva kan erfara detta fullkomliga liv. Hur den eteriska bron kan byggas upp mellan inkarnerade och desinkarnerade till de­ras glädje och välbefinnande.

Han lär oss att sann clairvoyance är en djupt andlig erfarenhet. Fastän det medges att det finns en viss sort spontant psykiskt seende vilket verkar fungera hos djur såväl som hos människor, är det en mycket stor skillnad mellan detta spontana seende och en sann andlig vision eller clairvoyance. Det förra kan vara illusoriskt, det senare är resultatet av kunskap och övning av den andliga förmågan som finns latent inom varje själ. Genom att följa White Eagle's vägled­ning lär vi oss att det finns en mängd medvetenhets­plan med andra livstillstånd. Denna medvetenhet kan sträcka sig alltifrån bara ett intryck av någon förbipasserande influens eller dunkel gestalt, ljus ­eller färgmoln, till den klara visionen av lysande pulserande former av högt utvecklade varelser, av vackra landskap, tempel, musik- och konstskolor vilket är en normal del av ett samhälle i detta högre liv bortom döden.

Längre bort ligger högre mentalplan och andliga riken, omöjliga att beskriva på ett jordiskt språk. För att kunna se dessa härligheter och behålla minnet av dem tillräckligt klart för att det ska lämna ett intryck på den fysiska hjärnan efteråt, fordras att man är både fast och uthållig i utförandet av den andliga ut­vecklingens teknik och ett ständigt utövande av ett andligt liv. I dessa budskap görs det klart att med ”andligt liv” menas ett Guds-strävande liv, sunt, rent, disciplinerat och välbalanserat. Människan på jorden måste verkligen i sitt sökande efter andlig upplysning manifestera Gud så väl hon kan. Hon måste tillbedja Gud med hela sitt hjärta, själ och sinne och genom att älska Gud och sina medmänniskor skapa en anda av godhet och vänlighet omkring sig. White Eagle försöker visa oss att utvecklandet av den kraft som behövs för att kunna genomtränga de mörka slöjor som ligger mellan de fysiska och de andliga världarna, är beroende inte bara av förvärvad kunskap - utan också på graden av Kristus-gemenskap utvecklad själen. Hängivenhet till andligt liv och ståndaktighet att försöka bemästra tekniken i att gå inom för att finna sanningens kärna och evigt liv får sin belöning. Människan finner att hon fått andliga gåvor som gör att hon efter egen vilja kan få kontakt med den inre andliga världen och övertygar henne utan en skugga av tvivel om själens odödlighet.

Under nära ett halvsekel har jag fått hjälp att ut­veckla andliga gåvor som har gjort det möjligt för mig att överbrygga gapet mellan de två livstillstånden och komma tillbaka med kunskap om de högre värl­darna. White Eagle som är min andlige ledare och lärare, har i över trettio år talat till mig, och genom mig förmedlat kunskap om hur dessa människans högre gåvor på ett säkert sätt kan utvecklas och an­vändas till gagn för mänskligheten, för att öka det dödliga livets lycka och harmoni.

En del av dessa meddelanden publicerades under det senaste kriget i fyra delar under titeln ”Spiritual Unfoldment” (Andlig Utveckling), en serie som vi­sade sig så omtyckt att flera utgåvor tog slut. Böckerna har nu varit utgångna under ett antal år och vi har fått många förfrågningar om en ny upp­laga, inte minst från White Eagle. Han hoppades in­nerligt att hans budskap från livets andliga sfärer skulle göras tillgängliga för alla dem som söker kunskap och vetskap om hur de ska kontakta de osynliga världarna och genom denna kontakt vinna tröst och hjälp.

Denna nya upplaga av Andlig Utveckling inne­håller det mesta från delarna ett och två i origina­lupplagan, men är reviderad. Ett avsnitt om naturri­ket saknas vilket är planerat att ingå i en senare bok. Mycket nytt finns också med, främst kapitlen om healing och om människans aura. Största delen av de budskap som här presenteras, gavs genom mig av White Eagle under den tidigare perioden av vårt samarbete i form av föreläsningar för studeranden. Det som är nytt av vilket en del aldrig förut varit publicerat i någon form, har tagits från senare tiders undervisning.

I White Eagle's namn överlämnar jag denna bok till er med hopp om att ni ska finna mycken tröst och inspiration i den.

 

 

Med uppriktiga och vänliga hälsningar,

 Grace Cooke

 


 

1

 

ETT ENKELT NÄRMANDE

 

När vi har kontakt med anden öppnar vi våra hjärtan för kärlek. Vi vet att kärlek är vägen till andlig ut­veckling. Därför ber vi till Gud som är vår Fader och Moder att vi ska bli kärlek, och genom att bli mer kärleksfulla, ska vi äga mer visdom och därigenom bli starkare med Guds kraft. Må denna heliga treenighet av kärlek, visdom och kraft bli uppenbarad i våra hjärtan och i våra liv. Amen.

 

Den grundläggande meningen med människans liv är att hon ska finna sanningen. Denna uppenbaras för henne i hennes inre jag. När vi söker denna sanning som ligger gömd djupt inom oss, kommer mu­rarna som det yttre jaget byggt upp, försvinna - och vi ska bli fria. Vi blir då fria att kontakta de kosmiska strålarna av livskraft och helande, fria att använda dem för att hjälpa våra medmänniskor, fria att bli nära förbundna med dessa varelser som från andevärlden hjälper mänskligheten.

Den väg som går uppför berget till den himmelska toppen är lång och brant, och intill dess att männi­skan kan se en glimt av den härlighet som väntar henne, är hon på sin slitsamma färd på det materiella planet. Hon plågas av smärta, sjukdom, ensamhet och begränsning. Hon är föremål för rädsla, förtrytelse, oro och hemsökt av konflikter och krig. Men ingen människa behöver vänta på befrielsen från sin kropp för att erfara lycka och sitt sanna varande. Det är ett faktum att om inte människan lär sig att söka det andliga medan hon är kvar på jorden, kommer hon inte att vinna fullständig frihet och glädje genom att bara lägga av sig den fysiska kroppen.

En strålande framtid väntar varje själ. Men det er­fordras ett hårt arbete även om hårt arbete kan vara intressant. Till exempel om du älskar musik blir det en glädje i att öva och att uttrycka dig själv genom musik, att kunna behärska ditt instrument. Om du är starkt intresserad av någonting av värde, så bryr du dig inte om att det är besvärligt eller kostsamt att vinna det. Så bör det även kännas när du arbetar med din själ.

För att utveckla själen, är det inte alltid nödvändigt att tillbringa långa stunder i meditation. Meditatio­nens väg är inte nödvändigtvis din väg, men när du en gång bestämt din väg, följ den ihärdigt. Följ inte olika vägar, irra inte hit och dit i tro att någon annans väg är bättre och att du borde försöka följa denna stället. Liksom barnen när de plockar blommor rusar från ställe till ställe i händelse någon annan funnit vackrare blommor, så rusar jordens barn hit och dit efter den andliga sanningen.

Det är inte det rätta sättet. För det kommer en tid när din innersta röst ska tala till dig och säga: ”Det här är min väg, här ska jag finna frid. Jag vill följa denna väg vad som än händer." När du bestämt dig måste du stå fast vid beslutet. Du kommer inte alltid att finna det vara lätt, men om du är ståndaktig och tålmodig -och framför allt inte förlorar tron, kommer din väg otvivelaktigt att leda dig till målet.

När du följer den andliga vägen måste du lära dig att skilja mellan kraven från det världsliga sinnet och det hög­re Guds-sinnet. Att skilja det verkliga från det som är overkligt och tillfälligt. Det världsliga sinnet bor inom oss och får oss att tvivla på verkligheten i den andliga sanningen. Allt eftersom du gör framsteg din andliga utveckling kommer du gång på gång finna att tvivlet utmanar dig. Tvivlet förklätt till sunt för­nuft, till hederlighet vilket föredrar sanning framför illusion. Detta tvivlande världsliga sinne kommer att försöka att argumentera med dig, föreslå att allt det som din andliga vision uppenbarar för dig - inte kan bevisas och bara är ett påhitt av fantasin.

Detta kroppsliga sinne har sin plats och kan vara en nog så sund ledare inom sitt begränsade område när det en gång har lärt sig att böja sig för Guds­sinnet. Sanningar som det världsliga sinnet vill kalla ”rent nonsens”, kan bli accepterat och uppskattat av det andliga sinnet. För själens högre sinne - männis­kans visdom till skillnad från intellektet - kan det visa sig vara en sällsynt sanningens juvel. Så vi måste lära oss urskillning och när vi har givit kejsaren de världsliga ting som tillhör honom, så ska vi söka efter sanningens pärla.

 

 

 

 

De som vet och de som inte vet

 

En vis lärare har sagt att det bara finns två sorters människor i världen, de som vet och de som inte vet. De som är medvetna om Guds närvaro överallt i alla tider, som en ständig tröst och inspiration. De som vet att de kan få ledning och upplysning från en hög­re värld av visdom och skönhet. Sedan har vi de som utan att veta någonting om dessa saker ignorerar och förlöjligar dem och följaktligen lever som om de var instängda i ett mörkt rum. De av er som vet eller åt­minstone har börjat att förstå, har uppnått ert and­liga medvetande genom tålmodig strävan, erfarenhet och lidande. Ni måste dock fortfarande vara upp­märksamma och arbeta på att behålla denna kun­skap. Ty fastän det finns något pådrivande som får andens ljus att växa, så finns också det jordiska sinnet som vill få er att tvivla, fördöma och även förstöra det växande ljuset i era hjärtan. Människan måste kämpa hårt och länge tills ljuset blir så kraft­fullt och starkt att tvivlet aldrig mer kommer att ansätta henne.

Tvivlet och frågorna som ansätter er är likt ormens röst i Edens lustgård, av vilken Adam och Eva frestades att äta av denna jordens frukt och inte lyssna till Gud.

Strävar vi inte alla efter att lyssna till andens röst även under det att vi ständigt ansätts av oron från den yttre världen? Bli inte förvirrad av människor som säger att det inte existerar en andlig värld och att helande med andens hjälp inte kan vara möjlig. De som talar så, vistas i mörker och förstår inget. Det är som Bibeln säger, "De döda vet ingenting." Sänd dem kärlekens ljus, och förstå att senare ska även de lära sig. Försök inte att tvinga på dem era åsikter - därför att argument sällan leder någonstans eller övertygar någon. Dessa människor menar väl, men på den väg som ni har valt, måste ni förbli trofasta mot andens röst.

 

 

Vilket är ditt motiv?

 

Andlig utveckling får aldrig sökas av rent själviska motiv, av sensationslystnad eller nyfikenhet. Den får endast ske därför att vi inser att den kan göra oss kroppsligt friska och strålande i anden, och därigen­om bli bättre rustade att hjälpa våra medmänniskor.

Det underliggande motivet med all form av andlig träning måste vara osjälviskt och uppoffrande. Lika nödvändigt är tålamod och insikten om att du kanske aldrig blir kallad att arbeta inför allmänheten, att göra intryck på andra eller få något erkännande eller belöning. De flesta av er kommer i stället att arbeta bakom scenen, även ett liv bunden vid hemmet kan bli verkligt kreativt. Ni kan vara fullständigt säkra på att alla är placerade precis på den plats i jordelivet där de bäst behövs och där de har mest möjlighet att göra gott. Den okände mannen eller kvinnan kanske tillför mer till den mänskliga rasens utveckling än de vars namn är på allas läppar. Hela avsikten med in­dividens andliga utveckling är att hon ska träna sig själv att bli ett kraftfullt centrum från vilket Guds kärlek kan utstråla. Då åtrår hon inte längre de underbara saker som jaget kan göra. Hennes enda önskan är i stallet att det genom henne kan strömma ut en större kärlek till livet.

 

 

 

En sund kropp i en sund själ

 

När det gäller andlig utveckling och hur man för­bereder sig för helande, vill vi betona vikten av en sund själ i en sund kropp för dem som vill bli ka­naler för ljuset. Varje övning som tröttar ut kroppen och får sinnet att irra på fel vägar måste lämnas åsi­do. Riktig andlig utveckling hjälper till att skapa hälsa, och ett sunt sinne hjälper i sin tur till med ut­vecklingen av andliga kvalitéer och egenskaper.

Kom ihåg att vi alla är både mottagande och sändande stationer. Vi tar emot influenser och in­tryck från de osynliga livsplanen - men reagerar också för de världsliga influenserna och för de vibrationer som sätts i rörelse av andras tankar och liv. Vi låter oss ofta bli mottagliga eller besatta av rädsla, vrede, hat och alla slags passioner såväl som för kroppsliga sjukdomar.

Vi förstår inte alltid varför vi känner som vi gör, och fastän vi verkligen försöker, kan vi inte kasta av oss vår okände fiende. Vi befinner oss då sannerligen i ett ohälsosamt tillstånd.

Talar vi för mycket rakt på sak? Men ni strävar efter andlig utveckling. Ni längtar efter att få utveck­la era andliga gåvor, och då måste ni även lära er att använda ert instrument. Vi har tidigare sagt att om ni vill lära er att spela på ett musikinstrument måste ni först lära er tekniken. Ni måste lära er ordets konst om ni vill lära er att skriva, behärska form och färg om ni vill måla tavlor. På samma sätt måste ni vara beredda på att betala priset för andlig utveckling och genomgå den träning som andlig utveckling kräver av er. Den består i en ständig rening av ert mentala be­teende, intill dess att det visar åtminstone en viss grad av hälsa och helhet, eller helighet.

Mina kära, hur kan ni förvänta er ha en sund kropp om ert sinne är osunt? Ni svarar kanske att ni känner massor av fullkomligt friska människor vars sinnen tycks vara långt ifrån sunda. Men detta är bara en fråga om tid, hälsan kommer inte att förbli god om sinnet saknar lugn och harmoni.

Tänk därför alltid sunt, konstruktivt och opti­mistiskt. Vi menar inte en dåraktig optimism, utan en som är lycklig och tillitsfull, väl vetande att bortom allt det som synes förvirrande i jordelivet - finns en gudomlig avsikt som arbetar med utvecklingen av de andliga kvalitéerna hos människan. Om ert sinne vore sundare tränat, skulle det aldrig låta sig dras ner en virvel av depression och rädsla. Ni skulle i stället vara positiva i ert tänkande, veta att allt arbetar för det goda och att vad som än händer finns det goda alltid i bakgrunden.

 

Ni låter er ofta bli upprörda och oroade, därför att ni har så mycket som ni tycker borde göras och ni arbetar alltför hårt med detta i ert sinne. Mentalt gör ni ett arbete hundratals gånger när ni endast skulle ha behövt göra det en gång. Ni säger hela tiden till er själva: "Jag måste göra detta och detta," men "detta och detta" blir aldrig uträttat. Öva er själva i att uträtta arbetet när det kommer och gör det då lugnt och stilla. Kan ni inse vikten av detta lugna accepte­rande av vad som kommer, att göra det när det kommer och göra det färdigt? Det är bättre att glömma problemet, tills det rätta tillfället att ta hand om det dyker upp.

Sluta upp med vanan att oroa er, oroa er, oroa er över små bagateller. Sinnet hos de flesta människor är likt ett trassel.

Det är inte lätt att ta emot intryck från de högre världarna i denna sam­ling av ditt och datt. Om hjärnan är fullproppad, blir de andliga strålar som söker sig dit undanfösta. Det kan hända att de håller sig kvar tills de i en lugn stund kan tränga igenom. Men om sinnet är överfullt, hur ska människan då kunna ta emot intryck från de högre världarna eller bli varse ängeln vid sin sida? Var den som bestämmer, var herre över dig själv. Det är detta vi alla arbetar för - mästerskap.

En mästare rusar aldrig iväg eller är oroad. Vi finner ingen oreda i hans omgivning. Genom att ha blivit mästare över sig själv har han en naturlig kon­troll över världen omkring sig och lider aldrig av ohälsa, har aldrig huvudvärk, förkylning eller andra krämpor. Nu säger ni kanske att ni inte kan vänta er att någon av oss kan uppnå detta. Nej, mina vänner, ingen av er är en Mästare, men det är det ideal ni ska sträva emot.

För länge sedan när människor gick in i kloster för att viga sina liv till Gud, ansågs det som en synd att bli sjuk. Vi minns från ett tidigare liv att våra bröder  -’Indian hövdingarna’ - inte visste av sjukdom och inte heller lämnade sina jordiska kroppar på grund av sjukdom. Detta skedde först när deras speciella in-karnation hade nått sitt slut och tiden för en period av vila i livet bortom hade kommit. Då lämnade an­den kroppen och gick till en högre värld för att vila efter arbetet.

Den gamla mysterieläran säger: ”Vi går från arbetet på jorden till vila i andevärlden, och efter vilan går vi tillbaka igen till arbetet på jorden.” Se framåt mot den tid då ni kommer att vara hela och friska. Det är er Faders önskan att det så ska bli, och det finns ingen anledning att tro att detta inte kan hända under ert nuvarande liv.

När människor kommer till oss för vägledning, kanske vi inte alltid förklarar de principer som styr människans hälsa och välbefinnande. I stället söker vi att ange den tankelinje som den enskilda själen lättast kan ta emot. Vi tror inte att det skulle vara klokt att alltid direkt förmedla sanningen till vår broder, så att han får en chock som det tar lång tid för honom att återhämta sig ifrån.

Vi talar därför vanligtvis försiktigt och ger henne den andliga föda som vi tror att hon just kan smälta. Efteråt iakttar vi henne. Om eleven visar allvar och strävar efter att följa vissa enkla regler - så uppenbaras mera efter hand. Det finns mjuka sätt att hjälpa andra på, och den sanning som passar en, kanske inte är lämplig för andra. Emellertid så finns det vissa grundregler för fysiskt välbefinnande och andlig träning och dessa ska vi ge er.

 

En regel har att göra med vad ni bör äta. Ni vet att människan äger finare kroppar utöver den fysiska kroppen. Den mat vi äter ger näring åt de olika typer av atomer som den fysiska kroppen och eterkroppen är sammansatt av. Om hon äter grövre föda, stimule­ras de grövre atomerna.

Om hon i stället endast äter mat som har fått sin näring av solen som frukt, mogen säd, nötter och grönsaker - kommer hon att ge näring åt de högre aspekterna av sig själv, och på så vis hjälpa henne i sin andliga utveckling. Genom att äta grövre föda blir träningen hårdare och längre - det är allt.

Ända från födseln, genom hela livet fram till döden blir kroppen belastad med giftiga anhopningar. Den föda som civilisationen framställer tenderar att när den har blivit införlivad i er kropp, åstadkomma ett tyngande tillstånd. Vattnet som ni dricker har också denna effekt. Felaktig föda gör blodet tjockare och skapar många slaggprodukter på äldre dar. Om ni vill föUa den andliga vägen måste ni därför rena era fysiska atomer. Om ni önskar rena kroppar måste ni äta ren föda.

Det är bättre att inte äta kött därför att djuren ofta är dödade under ett tillstånd av rädsla. Blodet, det röda köttet överför denna rädsla och de grövre vi­brationerna. Ni skulle bli förfärade om någon före­slog att ni skulle äta brodern vid er sida. Ni skulle tycka att det var en ohygglig sak, inte sant? Det fanns en tid när degenererade raser gjorde någonting så­dant, men ni skulle betrakta det hela som någonting förfärligt. Snart kommer ätandet av kött från vilken som helst levande varelse att bli ansett som förfärligt oavsett grymheten i det.

Grymhet är ett mycket vikt­igt ämne, den som går den andliga vägen visar över­huvudtaget inte grymhet i någon form. Det finns så mycket annan grymhet än den mot våra bröder djuren. Vi är ledsna att behöva säga att mäns­kligheten inte förstår vidden av den grymhet hon förorsakar, inte endast mot djuren utan även mot sina medmänniskor.

Nu kommer vi till den pinsamma frågan om rök­ning. Vi säger aldrig ”gör så här,” vi talar bara om för er vad vi vet. Ni valjer  själva. Det är i grund och botten bättre att inte röka, för hela er själva. För det första så bidrar det till herravälde över er själva om ni kan överkomma denna vana. Dessutom verkar rökningen hämmande på de fysiska och eteriska kropparna. Vi medger att bland dem som går den andliga vägen finns det dom som röker och ändå går framåt, men de kan endast fungera på ett begränsat plan. Tobak är ett gift, men det är också te och kaffe. Om ni inte kan undvara te, använd den sort som kallas China eller ört eller Maté. Inte desto mindre tycker vi inte om fanatism. Vi förespråkar alltid medelvägen, urskillning, balans och visdom. Men när ni börjar gå den andliga vägen är det troligt att ju mer ni vet, desto mindre kommer ni att låta er styras av kroppens krav.

Samtidigt är det inte valet av föda som betyder mest, utan era tankar och sätt att se på livet. Kom ihåg att alla era kroppar - fysiska, mentala, astrala och andliga - är templen för den heliga ande och Guden inom er. Därför måste ni hela tiden försöka att vara i harmoni, så att ni kan leva på Guds­vibrationer och ständigt längta efter Gud.

 

 

 

 

 

 

Hållning

 

Ni kan i ert liv få god hjälp av en korrekt hållning och jämvikt av er fysiska kropp. Om ni till exempel övar er att stå rak med fötterna tillsammans i den rätta vinkeln med tyngden vilande på främre delen stället för på hälarna, rätar ryggen upp sig och blir naturligt rak och ger exakthet åt alla kropparna. Om ni när ni sätter er ner i stolen sjunker ner med ryg­graden krokig tycker ni kanske att det känns skönt (För oss skulle det vara en omöjlig ställning), men genom att sitta på detta sätt blir ryggraden försvagad och kotorna blir lösa. Hur ofta era ryggradsbesvär än korrigeras kommer de lätt tillbaka.

Genom ständiga bemödanden kan och kommer det att bli en vana att stå och gå på främre delen av foten, rakryggad lätt och lycklig. Att göra detta ba­lanserar kroppen, samt ger spänst och en behaglig gång. Har ni någon gång sett på när en indian går? Från dem kunde ni lära er mycket om hållning och rörelse.

På längre sikt kommer ni också att finna det mer bekvämt att sitta rakt, att vara beroende av rygg-raden och inte av ryggstödet. Ni säger att ni försökt detta, men fått ont i ryggen. Detta beror på att er rygg försvagats genom att den inte har blivit riktigt använd. Men Gud har gett er den kraft i ryggraden som behövs för att hålla den uppe bekvämt och utan besvär.

Försök själva och se vilken skillnad det gör för ert mentala välbefinnande när ni håller er rak. Positionen tycks fylla er med ljus, och detta är också själva verket vad som sker. Det andliga Ljuset kan då komma in genom kron-chakrat och utan hinder passera ner genom ryggraden ända ner till botten. Era fötter, fria och smidiga som de bör vara, har då möjlighet att dra till sig magnetism från själva jorden. Ty fötterna är två viktiga psykiska center, liksom händerna. Denna magnetism som cirkulerar genom auran kan hjälpa er att få den kraft och vitalitet som ni längtar efter.

Alltid när ni sätter er ner för andlig utveckling ska huvudet hållas upprätt, ryggen rak, händerna löst hoplagda, kroppen avspänd och sinnet lugnt. Detta skapar en positiv attityd som skyddar er mot nega­tiva krafter.

 

 

 

 

 

Andningen

 

Många människor dör före den utsatta tiden där­för att de fyllt sina kroppar med gift. Detta genom en felaktig föda eller därför att de andats in dålig luft under en längre tid och inte andats ut ordentligt.

Yoga-träning har ofta avvisats i västerlandet. Det anses att man här bör ha sin egen speciella form av utveckling och att de österländska metoderna inte lämpar sig för väst. Men vi vill visa er en övning som passar era kroppar. Det är inte en österländsk yoga, utan en typ som lämpar sig för västerlandets människor.

Ni blir ibland tillrådda att undvika alla former av andningsövningar, men om ni följer vår metod kan resultatet endast bli gott. Ni måste emellertid göra exakt som vi säger och inte experimentera på egen hand. Det är inte bra att i början andas alltför djupt eller hålla andan för länge, det orsakar hjärt­klappning och yrsel. Kroppen ska inte ansträngas. Andningsövningen ska vara harmonisk och ge en känsla av frid och välbefinnande, inte obehag. I and­liga övningar ska man alltid söka harmoni, alltid hålla sina armbågar (bokstavligt talat) ordentligt inne, fy­siskt, mentalt och andligt.

Få om ens några människor tömmer sina lungor tillfredställande genom att andas ut tillräckligt. Alltför många andas endast med lungornas övre del och behåller en ansamling av unken och giftig luft

lungornas nedre del. Detta är en dålig vana som kan försiggå en hel livstid. Lär er att andas in djupt och att andas ut ordentligt. Detta kommer emellertid inte att bli en vana utan ansträngning från er sida. Ni måste lära er att andas sakta, lugnt, harmoniskt. Att gradvis andas in djupare och djupare ända tills ni fyller och tömmer lungornas nedre del och revbenen utvidgas helt och hållet vid inandningen.

 

Här följer en övning. Stå om möjligt framför ett öppet fönster efter att ha rengjort näsborrarna. Var­je gång du andas in känn en längtan till Gud och känn att Gud kommer in i dig. När du sedan andas ut, sänd ut en välsignelse till allt liv. Denna inandning gör att det andliga solljuset kommer att fylla och upplysa dig, det kommer att registreras i ett chakra eller psykiskt centrum som är beläget i pannan. Från detta centrum kan du mentalt sända Ljuset till hjärt­centret för att bringa andligt solsken till fröatomen -vilken vi ska tala senare om - vilken finns i männis­kans hjärta. Gör detta varje dag om du kan och så länge du önskar, men gör det utan att spänna dig. När du övar dig själv att stå, sitta och gå på ett riktigt och uppsträckt sätt får du också den korrekta andliga hållningen - strålande ögon som ser rakt in i solens Ljus så att du inte ser någonting annat än solens strål­glans, Kristus strålglans. Du ser inte förvirringen hos de jordiska sinnena runt omkring dig, utan endast det flammande Kristusljuset. Andas in detta Ljus som du intensivt betraktar, rak i ryggen och med upprätt hållning - andas in och absorbera det. Sänd det se­dan vidare fullständigt naturligt till de lidande på jorden.

Det är en så mild, naturlig och fridfull process när du kommer i samklang och harmoni med den. 

Det är en sak till som vi skulle vilja säga till er.

Vi har ofta talat om för er att använda mycket vatten både invärtes och utvärtes. Om vi bara hade makten att ge er alla ett flöde av kristallklart, solbemängt vatten, som ni kunde dricka och bada i varje dag! Detta är naturligtvis inte möjligt då de flesta av er bor i över­fyllda städer. Men vi kommer ihåg hur lyckliga vi var i de kristallklara vattenströmmarna i vårt eget land för länge sedan. Att bada i kallt vatten är svårt för många och vi vill återigen råda er att aldrig företa er något som frestar på systemet i onödan. Arbeta alltid harmoni och undvik ytterligheter. Mycket heta bad är också skadliga och vi föreslår därför att ni håller lagom temperatur på badet och frotterar er efteråt. Njut av det, men inte så att ni blir uttröttade.

Till att dricka bör man använda kokt eller filtrerat vatten, om detta är möjligt. Städernas vatten är ofta bemängt med orenheter och innehåller mineraler som är skadliga för hälsan. Drick lite vatten innan ni gör era andningsövningar på morgonen, och när ni dricker det, låt det vara en mening med vad ni gör. Tänk: ”Jag dricker detta vatten, med detta vatten tar jag emot den gudomliga visdomen inom mig."

Ta en klunk till och tänk: ”Jag tar emot gudomlig kärlek!"

Ta ännu en klunk och tänk: "Jag tar emot gudomlig kraft!"

Varje gång ni dricker kan ni på detta sätt dra till er en aspekt av gudomen och genom att göra detta kommer ni att ständigt rena era fysiska och subtilare kroppar. Säg därefter denna bön:

Andas på mig, Guds andedräkt...så att jag i min tur må leva för att välsigna alla levande varelser, allt liv...

Andas därefter in denna Guds andedräkt!

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

MÄNNISKANS AURA

 

Vi ska nu tala om människans aura. Kom ihåg att det endast är med hjälp av auran som de i andevärlden kan meddela sig med er.

Många olika namn har använts för de olika subtila kropparna hos människan. De namn vilka vi använ­der kanske skiljer sig från dem som du är van vid, men vi vill försöka att göra det hela så enkelt som möjligt.

Om ni inte har den rätta kunskapen kan det hända att ni tolkar auran fel. Till exempel kan en clair­voyant vars vision nyss öppnats, kanske endast se en aura på några centimeter och med en blåaktig färg. Denna härrör sig från den fysiska kroppen, men personen ifråga tror sig se hela auran. Vad han ser är den vitala livskraften som genomtränger den fysiska kroppen, och som är en förmedlare mellan den and­liga världen och jordelivet. Denna speciella aura, den eteriska eller vitala kroppen, är nära förbunden med nervsystemet och samlar upp det mesta av det som senare manifesterar sig som sjukdom i den fysiska kroppen. Den håller kvar gifter som uppkommit genom människans lägre sinne - att tänka fel, att äta fel och att leva fel.

Fästad vid den fysiska kroppen, finns en viss form som kallas för kropps-elementaren. Denna är ingen ondska, den har sin plats i evolutionen inte endast människan utan också i de lägre livsformerna. Vi har blivit tillfrågade hur det kommer sig att människan sin fysiska kropp känner dragningen till det onda så mycket starkare än attraktionskraften och längtan till det goda. Svaret är att dessa kropps- eller be­gärselementarer är mycket starka hos de flesta män­niskor. Människan måste under utvecklingens gång lära sig att det högre jaget, vilket endast delvis är aktivt hos de flesta av oss, måste få full kontroll över kropps-elementarerna.

Det mänskliga jagets hemvist är i den himmelska kroppen, vilken är hennes högsta och renaste aura. Jagets strävan stiger ner till män­niskans medvetande som intuition eller samvete som ni kallar det. Men kropps- elementaren hjälper också människan i hennes utveckling, den är en sorts ballast som håller henne bunden vid jorden. Ni märker alla denna dragning, men betrakta den inte som någonting av ondo, för den påskyndar tillväxten av det andliga eller Guds-medvetandet som vi alla återvänder tillbaka till jorden för att utveckla.

Vi har redan talat om vitalkroppen som egentligen inte är någon aura utan en fysisk utstrålning. Denna avskiljes vid den fysiska kroppens död, frånsett en liten del som dras upp till den högsta auran som vi kallar för den himmelska auran. Anledningen till detta är att den genom kontakt med jorden har in­förlivat vissa läxor. Dessa bevaras för att användas framtida livstillstånd, inte nödvändigtvis i himlen ut­an i framtida inkarnationer.

 

Nästa kropp är den astrala. Det är denna kropp som de clairvoyanta vanligtvis ser, de beskriver auran och säger att den har vissa färger. Utanför den astrala kroppen eller auran finns mentalkroppen, och bortom denna, den himmelska kroppen, av vissa skolor kallad för "kausal"-kroppen.

Astralkroppen är sammansatt av dels grövre och dels mer förfinad materia beroende på kvalitén av det mänskliga medvetandet. Om kropps- elementaren är mycket stark och har stor kraft, så blir den astrala auran grövre och färgerna kommer följaktli­gen att bli grumliga snarare än vackra. När själen har insett att det andliga livet är en realitet och syftet med sin inkarnation, blir astralkroppen efter hand allt finare och färgerna vackrare. Varaktigheten hos auran är beroende av att människan ständigt håller fast i sin andliga strävan och av ett milt och förfinat sinnelag.

Auran ändrar sig mycket hastigt. Ibland flammar färgerna upp och blir klara och lysande, ibland ble­knar de och blir matta. Därför kan auran ibland beskrivas som blå, vid ett annat tillfälle som röd, gul eller någon annan färg och ni blir förvirrade. Den astrala aurans färger ändras och varieras ända tills själen stabiliseras och vet vad den vill. Då inför den i auran en varaktig och konstant vibration av hän­givenhet, kärlek eller andlig längtan. Då kan de beständiga aurafärgerna även ses i de högre aurorna. Det vill säga de högre mentala och himmelska au­rorna absorberar från de lägre. Den himmelska kroppen är den beständiga kroppen i himlen, det "tempel" som omtalas av de gamla mysterieskolorna.

I Frimurarnas skolor symboliserar byggandet av templet byggandet av den himmelska kroppen. Aurans utsträckning kan variera. Hos en outvecklad människa kan den ha ett djup av tio eller tjugo centimeter. Den liknar mest en dimma. När själen har utvecklat sitt högre medvetande blir auran stadigare och inte längre svävande och fladdrande. Hos den breda massan som inte vet någonting om an­devärlden är auran mycket obestämd och kan vara sammansatt av mest mörkrött, brunt och starkt orangebrun. De lägre instinkterna som kommer från begärs-elementarerna syns i auran som bruna och svarta färger.

Astralkroppen hos den vanliga människan kan som vi har sag, tidigare variera från dystra och tråkiga färger, dimmiga och obestämda, till en mycket vacker och välformad aura, äggliknande till sin utformning och bestående av skarpa och klara färger.

Bortom den astrala auran kan synas en liknande äggformad aura, men bestående av finare, mera eterisk materia. Detta är auran från mentalkroppen. Även denna kan snabbt förändras med omväxlande tankar. Utanför och i viss mån genomträngande denna, är auran av den himmelska kroppen. Denna har en underbar form, och dess färger är nästan omöjliga att beskriva därför att deras jordiska motsvarigheter knappast finns till. Det är till denna himmelska kropp eller aura som jaget slutligen drar sig tillbaka till när hon har passerat erfarenheterna på jorden, i astralvärlden inklusive Sommarlandet, samt det mentala livet. Alla dessa livstillstånd kan bara kontaktas genom era motsvarande auror.

Missförstå oss inte. Auran hos vanliga, goda, vänliga och hjälpsamma människor kommer att vara vackra att se på, men inte särskilt varaktiga eller starka. De mörkare färgerna finns vid aurans nedre del och de ljusare ovanför solar plexus.

 Hos en högt utvecklad själ kan auran vara utbredd till flera meter och om det gäller en adept eller mästare så långt som en kilometer eller mer! Så när en vänlig och utvecklad människa kommer i vår när­het, så kan de flesta av oss - även om vi inte kan se hans ande - känna doften av hans aura. Auran har en doft som när det gäller en mästare eller adept är omisskännlig. Auran från alla högt utvecklade själar har sin egen harmoni med sig. Om en av de stora nalkas er när ni sitter i meditation, kan ni kanske höra hans ankomst förebådas av musik. Kanske några av er har upplevt detta.

 

Vi har blivit tillfrågade vad som egentligen syns, när en invigd blir beskriven av ett clairvoyant med­ium. Det kan vara en projektion av den invigde eller det kan vara en projektion av hans astrala kropp. Om det är en ung elev som blir varse en högre närva­ro som välsignar och lämnar sin essens i auran, då är det en tankeprojektion. Men om det är ett bestämt arbete som ska utföras och samtal förekommer, då är det en projektion av den astrala kroppen.

Medan ni under jordelivet bygger upp era auror, bidrar ni genom era begär till uppbyggandet av astralkroppen, och genom er astrala kropp till de mentala och himmelska kropparna. Ni bygger denna himmelska kropp genom era handlingar och reak­tioner, era tankar och önskningar. Ni gör mer än detta, ni skapar substans från den högre etern som när tiden är mogen återigen kommer att manifestera sig på jordeplanet när ni reinkarnerar.

Som ni ser så är det ni själva, som trots era kla­ganden, har skapat er nuvarande fysiska kropp.

När människan lever på detta högre plan, i det himmelska tillstånd från vilket hon stiger ner för att reinkarnera, så inser hon att hon behöver vissa mate­rial. Hon är inte nöjd med sitt tempel. Hon vet att enda sättet att finna mer och bättre material, är att gå tillbaka till formens livsplan och där förtjäna detta. Allt material som inte används i den himmelska kroppen faller bort och förstörs, endast det som är användbart blir kvar. Detta kallar vi för den perma­nenta eller fröatomen. (’skjebneelementet’ med dets ’talentkjerner’, jf. Martinus kosmologi. Rø-anm.) Denna permanenta atom drar försorg om skapandet av den kropp vi ska bo i under nästa inkarnation. Ni inser hur viktigt det är att lyssna på vägledningen från anden och inte låta kroppselementarerna dominera er!

Bönen är ett mycket kraftfullt hjälpmedel att an­vändas med tillbörligt allvar och ödmjukhet. Be för en enda sak, och denna sak är Guds kärlek. Be för ett tilltagande av Guds ljus, inte för er själva utan för att andra ska ha nytta av och bli välsignade av detta ljus. Detta är det bästa sättet att be på. Be till Gud för dina medmänniskors bästa och lämna allt till Gud. "Inte min väg, O Gud, utan Din väg. I Din kärleksfulla vård anbefaller jag alla dem jag älskar. Må Din vilja ske på jorden såsom den sker i himlen."

 

 

 

 

III

 

KOMMUNIKATION MELLAN  TVÅ VÄRLDAR

 

Vi vill hjälpa dig att höja medvetandet upp till de sfärer där harmoni, sanning och kärlek råder. Hela syftet med utvecklandet av dessa inre krafter vilka alla människor äger i större eller mindre grad, är att människan ska varsebli sin ande, och kunna mottaga intryck av harmoni och sanningen från andevärlden och innevånarna där.

Sanning är en andlig lag, en realitet som re­flekterar Guds lagar. Men vi måste förbereda oss själva fysiskt, mentalt och andligt innan vi kan re­flektera denna sanning som existerar i den andliga världen.

 

Vi har hört mycket talas om medialitet och bevis för ett liv efter detta, vilka har kommit fram genom psykisk bevisföring. Stor betoning har lagts på den vetenskapliga synpunkten, medan däremot den and­liga synpunkten framhållits som ovetenskaplig. Detta vill vi rätta till och göra klart för er att det inte finns någonting ovetenskapligt i andlig lag. Andlig lag är tolerans, en stor kärlek till livet och era medmän­niskor, samt andens djupa lugn och stillhet. Ingenting kan längre uppröra er eller göra er illa berörda. Ni lär er att acceptera och förstå att mänskligheten på alla dess stadier är stadd i en process av utveckling eller återkomst till Gud, varifrån vi alla har kommit.

Utvecklandet av era inre möjligheter är den process genom vilken ni lär er att få en inre styrka och hållning. Detta kommer att rena, stärka och återställa er kropp till en god hälsa. Det är vetenskapligt att säga att inflödet av gudomligt ljus genom hjärt­chakrat och en fortsatt cirkulation genom alla krop­parna, den fysiska, eteriska, astrala, mentala och himmelska, både förskönar och stärker allt.

 En andligt inriktad människa är inte svag. Glöm bort alla idéer om att andlighet innebär överkänslighet och instängdhet. Det är sant att vissa psykiskt känsliga människor är som veka blommor vilka vajar hit och dit i vinden. Men detta beror på en obalanserad känslighet, vilken hindrar kroppens hälsa mer än den ger andlig tillväxt. Besluta er för att gå den säkrare vägen av sann karaktärsdaning. Genom att visa större kärlek till sina medmänniskor utvidgas auran på ett andligt, vetenskapligt sätt. När den fy­siska vetenskapen en dag kommer att låta sig styras av andlig vetenskap - vilket den en dag kommer att göra - så kommer vissa av de hemligheter som är innefattade i den gamla visdomen att åter ges till mänskligheten.

När den andliga medvetenheten hos människorna blir större, så kommer slöjan mellan jorden och den astrala världen att gradvis bli tunnare, och närheten mellan de två världarna att bli mera märkbar. Astralresor kommer att bli möjliga och även vanliga hos människorna, medan de ännu bär sin fysiska kropp. Detta visar att döden är overklig.

När ni vä­xer i anden, så kommer en visshet större än någon övertygelse ni kan få genom att studera bevis, att växa i era hjärtan, ända till den är en del av er själv. De så kallade döda har aldrig dött! Ni kommer att erhålla en visshet bortom alla tvivel om att era egna döda är med er, men denna visshet kommer att vara baserad på - inte bevis genom det yttre sinnet - utan på en inre kunskap som ingenting kan rubba.

 

 

 

Astralplanen

 När den inre psykiska förmågan vaknar hos en människa kan det uppstå svårigheter och förvirring. Detta ofta på grund av brist på erfarenhet, ty denna länk med det astrala planet kanske inte räcker bort­om det vi kallar "illusionsplanet," vilket är det plan som finns alldeles ovanför jorden. Inte desto mindre kan psykisk kontakt med detta plan ge er många värdefulla, om än plågsamma läxor. En av de viktigaste av dessa läxor är urskildning, eller förmågan att skilja det sanna från det falska.

Tro inte att astralplanen befinner sig långt ifrån jorden. De är i stället så nära att många ockulta skolor anser dem vara mer eller mindre en utvidgning av människans liv på jorden, en skillnad i art snarare än grad.

Det är självklart att inflytandet från den astrala världen tränger in till dem som lever på jorden, och att den fysiska människans tankar och känslor i sin tur påverkar människorna i astralvärlden. Innevånarna i de grövre och lägre astralplanen kan nå likasinnade på jorden, och på så sätt i andra hand få erfara förnimmelser av sina forna begär. Många som lever i de lägre astralplanen önskar åter­vända till det fysiska livet för att tillfredsställa sina begär genom kontakt med jordeplanet. Men genom er visdom och kärlek kan de bli hjälpta och genom att hjälpa dem, kan ni skydda dessa på jorden som de vill dra ner.

 

När själen vid döden lämnar den fysiska kroppen, passerar den i regel snabbt genom de närmaste astralplanen. Under denna resa kommer alla sorts minnen att välla upp inom själen. Detta tillstånd är inte verkligt, inte heller varar det i regel särskilt länge. Men om själens intressen under jordelivet mest har kretsat runt materiella ting, kommer den fortfarande att klänga fast vid illusionen av materialism efter den fysiska kroppens död. Det tar då läng­re tid för denna själ att nå de högre världarna av sanning och verklighet.

Det kommer ett stadium i er utveckling när ni helt säkert kommer i kontakt med denna illusionsvärld. Det blir en subtil och störande men slutligen värdefull erfarenhet. Ni kanske får meddelanden som verkar pålitliga, men som till slut gör er desllusionerade och besvikna. Bli inte nedslagna över dessa erfarenheter. De är till för att träna er och det blir bättre för er att känna denna besvikelse än att helt undgå dessa erfarenheter. Det är ett tillstånd av medvetande som varje själ måste passera igenom. Vi har alla förmågan att ta emot intryck och sann kommunikation från varelser i andra världar. Alla är ni medier på så vis att ni kan bli mottagliga för andl­iga impulser. Men kvalitén på de meddelanden som erhålls, beror på kvalitén av ert eget själsmedvetande. Genom denna kontakt med illusionsvärlden, lär ni er förmågan att känna igen sanningen, och skilja det sanna från det falska. Jorden är full av bedrägeri och människorna är inte alltid som de synes vara. En vik­äg del av er andliga utveckling är att utveckla en äann urskillningsförmåga.

Budskap som verkar osanna är inte nödvändigtvis oavsiktligt sådana. De kan ges till er med den avsikten ätt de ska hjälpa er att nå jämvikt och styrka. Tänk inte på dem som onda, utan lär er att se på dem med klokhet och urskillning. Om din lärare ger dig ett budskap så håller han sig till den andliga utveck­lingen. Hans kärlek till dig är ren och bortom all personlig begränsning. Hela hans tanke och ideal gäller inte endast för en enda individ, utan för helhe­tens bästa. Budskap som smickrar dig och som lovar mycket av personliga och själviska önskningar kan ha sänts för att testa dig.

I andlig utveckling kan det ibland dyka upp påståenden som tycks vara motstridiga. Tänk då noga igenom allt det som har blivit sagt. Om påståendena verkar motstridiga, försök att förena dem. Sanningen har alltid mer än en sida och många är de vägar som leder till Gud. Var i ditt närmande aldrig dogmatisk, fördöm ingenting eller någon per­son, utan låt ditt närmande till sanningen vara ordnat, systematiskt och tålmodigt.

 

 

 

 

 

Psykisk kommunikation

 

Vi vill att du ska förstå att spiritualistisk kom­munikation var ett första nödvändigt steg för att för­bereda människors sinnen och förståelse för en högre sanning. Genom egna erfarenheter fann spiritualis­terna att de kunde ta kontakt med många tillstånd och skilda världar på de plan som omger jorden och att inte alla av dessa var så hjälpsamma, utan även ib­land motsatsen. Men vägen till en pålitligare kommunikation går genom strävan efter osjälviskhet och förbättring av karaktären.

Ingen fördunklad själ från illusionsplanet kan komma in i din aura, om det inte fanns en kontaktpunkt, en mörk fläck som attraherar den. Det är då som förvirring och okynniga meddelanden uppstår.

Vi vill återigen säga att ingen osaklig eller plågad själ kan gå in i din aura eller skada dig på något sätt, om du en gång har beslutat dig med hela ditt jag att utestänga den. Ty då har ingången blivit förseglad och du har blivit herre i ditt get hus. Ingen kan någonsin skada dig om inte svaghet, dumhet eller fåfänga hos dig själv inbjuder till att göra denna erfarenhet.

Det är riktigt att i vissa fall försöka att överbrygga klyftan mellan nyss desinkarnerade själar och de sörjande. Det kan liknas vid när någon av våra kära som gett sig av på en lång resa lyckas få fram ett meddelande om sin ankomst, god hälsa och lycka i det nya landet. Det kan också ibland vara något som den nyss anlända själen önskar att rätta till, eller att den sörjande människan som har lämnats kvar kanske är i behov av tröst och hjälp.

Av sådana anledningar och andra av liknande orsaker är det rätt att söka kontakt genom ett medium. Men när kontakten en gång blivit knuten, och när tröst och frid givits till själarna på båda sidor om slöjan, så måste båda sidor inse att de var och en har ätt arbete att utföra, ett eget liv att leva och ett eget ansvar att ta på sig. Lägg inte dina bekymmer på andevärlden genom att be om direktiv för saker som du förvisso kan bestämma och ta hand om själv. Var modig och börja livet på nytt med ett lätt hjärta, för när du gör detta så kommer du att växa ännu närmare dina kära i andevärlden.

Några andar kommer tillbaka med en speciell uppgift; att hjälpa människorna på jorden. Bland dessa är de ledare och hjälpare som har tillbringat lång tid med att åstadkomma kommunikation mellan de två existensplanen. Deras tjänande är både uppoffrande och värdefullt och borde uppskattas. Den tid som ges till denna form av kommunikation bör betraktas som helig.

Inte alla som går vidare till nästa värld kommer tillbaka för att meddela sig med sina kära på jorden. Därför ska man inte vara ledsen över att inte få några meddelanden från en kär vän efter en viss tid. Kom ihåg att de har gått för att förbereda en plats, och att ditt yttre liv och deras (som nu har blivit ett inre liv) måste gå skilda vägar för en tid, intill dess att du har lärt dig att befria ditt inre jag så att du kan sträcka dig ut för att nå dem. (tolket som å kunne frigjøre astralkroppen til separate reiser med den. Rø-anm.)

Hela vår avsikt är att hjälpa er alla med utvecklingen av själen så att en förening i stillhet mellan de som lever i andevärlden och dig själv inte bara blir möjlig, utan även naturlig och riktig. Det kan aldrig bli någon separation av anden. Endast jaget sepa­rerar, och mycket av smärtan i sorgen beror på en själv. Var obarmhärtig när du analyserar dig själv. Förvissa dig om hur mycket av den bittra saknad är förlusten och därav följande ensamhet som be­ror på egoism och självömkan. Skjut dessa saker åt sidan när du söker kontakt, för både du själv och din kåra kan skadas därav.

Varför känner du dig avskild och ensam när allt går mot en förening? Varje liv är en droppe vatten i oceanen, en droppe förenas eller förblir avskild från sin ocean, men förblir alltid vatten och sålunda en del av helheten. Därför säger vi (för att fortsätta denna liknelse) att varje mänskligt liv är en Gud i vardande. Att mänskligheten som en helhet är sammansatt av mycket små Guds-celler, alla förenade och sammansmälta med Gud. Var och en har möjlighet att isolera sig, avskilja sig från de andra, men inte från Gud.

Människans innersta jag är essensen av Gud. Människan är skapad till Guds avbild. När människan verkligen till fullo inser denna universella sanning, kommer allt som är lågt och världsligt att förjagas. Då kommer människorna inte längre att tänka och känna i termer som här och där utan överallt, där ingenting någonsin kan avskilja henne från Gud. Där ingen lever endast för sig själv och där tårar, sorg och död har förlorat sitt grepp över människan.

Ditt personliga jag är både din förklädnad och ditt fängelse, och när alla dina tankar och känslor kretsar runt det personliga jaget, är ditt verkliga jag instängt som en fånge. Under det yttre jaget ligger in­dividualiteten, den sanna människan -från vilken tankar och trådar av intresse, sympati och kärlek når ut till varje själ, till varje levande varelse, till både synligt och osynligt liv, till änglavärlden, till Kristus och till Gud. Det måste vara så, för ingen annan väg står öppen för det inre jaget. Den måste dela med sig till allt annat liv, och den enda muren eller begräns­ningen är universums egen gräns.

Vi är skapade till Hans avbild. Hela universum till­hör Gud. Och Gud är god, därför är människan också god.

 

 

 

 

 

IV

 

VISDOM BORTOM SLÖJAN

 

Ni önskar alla att bli använda av de högre in­fluenserna, av andevärldens ledare och lärare. Fastän än del av er redan känner sin ledare, förstår ni kanske ändå inte hur de äldre bröderna kan använda är. Ni vet kanske inte att er egen ledare arbetar under ledning av de äldre bröderna, och att dessa har möjlighet att hjälpa er med er andliga tillväxt medan de använder er.

När ni osjälviskt önskar att användas för att in­spirera, hela, vägleda och välsigna mänskligheten, absorberar ni in i er aura andens välgörande ljus. Som en Ljusets tjänare närmar sig då er ledare. Kom ihåg att alla kan bli medier, ni kan alla använda era speciella gåvor. Ni kan bli helare, lärare, musiker, författare eller konstnär. Oberoende av vilket bidrag ni än önskar göra för mänskligheten, när ni strävar efter att komma i samklang med de osynliga planen så kommer ni att användas av de invigda i an­devärlden som en kanal eller ett medium för ljuset.

 

Låt oss påminna er om att var och en av er har kommit tillbaka till jorden för att utveckla en viss egenskap som ska byggas in i den högre kroppen, ert tempel i andevärlden. En invigd har i sin högre and­liga kropp byggt in alla de egenskaper som är nöd­vändiga för en Guds-medveten människa. När dessa en gång har blivit förvärvade behöver inte själen fler inkarnationer, men den kan om den så önskar, komma tillbaka till jorden för att hjälpa mänskligheten.

Vi måste emellertid göra er påminda om att ni alla ännu så länge är mycket mänskliga. Vissa andliga kvaliteter är bara delvis utvecklade, och det finns också en viss mängd av tätare materia inbyggd i astralkroppen. När ni misslyckas med att kontrollera era passioner, tankar och känslor så blir det ett av­stannande av ert andliga flöde. Ni sänder inte de renaste vibrationerna till era ledare eller de äldre bröder som väntar på att få bruka er. Sträva därför att få kontroll över den frysiska kroppen, kontroll över känslorna, kontroll över era tankar. Detta inte så mycket genom enbart viljekraft, utan genom att i vardagslivet hela tiden sträva efter att komma nära de rena och heliga livets plan.

Ande är ljus. Människans högre andliga jag som av en del kallas för "kausal-kroppen” är en kropp av ljus. Då ni längtar efter ljusets kungarike så absorbe­ras genom hjärt- huvud- och halscentren i era finare kroppar, dessa kvalitéer av upplyst liv. Jag undrar om ni kan förstå och uttolka detta?

 

 

 

 

 

Lärdomens salar

 

En del av er blir under sömnen förda till Lärdomens salar i andevärlden. Ni kan där lyssna till undervisningen från en av de stora Visdomens mästare, och kanske tränade till något speciellt arbete. Ni tar emot sanningarna och lagrar dem, så att vid återkomsten till jorden, nya idéer dyker upp i hjärnan. Detta under förutsättning att ni är i sam­klang med andevärlden. Vid sådana tillfällen tänker ni:    ’en sån fin ide'. Hur kom jag att tänka på detta?"

Vad som inträffat är att ert fysiska sinne har blivit mer mottagligt för inspiration från det högre sinnet. Ni har kommit ihåg någon sanning som ni fått lära er i Visdomens salar i himmelen. Det kan kanske ibland hända, när ni skriver, att det kommer en våg av inspiration och ni undrar: Är detta bara någonting som kommer från det undermedvetna eller är det verkligen ett budskap från min ledare? Er ledare kan änvända ert högre sinne till att forma sanningar som är hjärna måste kläda i ord innan de kan bli uttalade i tal och skrift. Men själva kärnan av visdom som meddelandet innehåller, kommer från er ledare.

Inte alla är färdiga för andlig kontakt. En del måste kanske först utföra ett visst arbete för att för­ändra sig själva och sin karaktär genom mer mate­riella metoder. Det förefaller därför som om dessa människor inte tycks vara mottagliga för influenser från andevärlden. Men du har börjat gå längs den andliga utvecklingens stig, och du vägleds, inspireras och du övervakas både i ditt inre liv eller själslivet, och livet på det yttre planet. Steg för steg går du framåt, möjligheterna kommer att erbjudas dig - fastän du kanske inte ser dem som sådana - för att testa din tro, din lojalitet till ditt högre jag och den andliga kraft som omger dig.

Om du råkar ut för svårigheter i den materiella världen, se dem då som möjligheter som givits i avsikt att hjälpa dig att utveckla de er­farenheter som du saknar, kanske tålamod, uthållig­het, tro, mod eller god vilja.

Ni kan vara säkra på att ingen av er någonsin är bortglömd. Ingen själ som är färdig att användas som kanal, är förbisedd av dem i de högre världarna, där­för att den vaknande själen är ett Ljus som genast blir synligt. Er jord är då vi ser på den - vanligtvis inhöljd i ett töcken, även om vissa platser är en aning ljusare. Men människor som går längs prövningens stig för andlig utveckling, lyser likt stjärnor i en mörk natt och känns igen på det ljus de bär inom sig.

 

 

 

 

Bevisens natur

 

En av de större stötestenarna under utvecklingen av medialitet, är önskan om så-kallade ”bevis”. Ni Sätter upp en viss måttstock för bevisen, er ledare kanske sänder ett budskap genom ert sinne och ert lägre jag vill ha bevis och säger: ”Ja, men ge mig bevis på att du är den du säger dig vara. Kan du inte tala om för mig vad min farmor gör i Amerika just nu?” Ni känner till den sorts frågor. Det är mycket oklokt ätt göra så. Ställ aldrig dumma frågor till er ledare, därför att när ni tvivlar och gör dessa dumma frågor, sätter ni vibrationer i rörelse som tränger in i det lägre astralplanet och får kanske förbindelse med någon okynnig ande som roar sig med att skoja med en tvivlande Tomas.

 Kom ihåg orden från den kloke Mästaren: "Av deras gärningar skall ni känna igen dem." Någon av er kanske svarar på detta: "Ja, men Johannes sade, Pröva andarna om de är av Gud."

För all del pröva dem, men inte efter era måttstockar. Tänk i stället över det budskap som ges. Om det ringer en klocka av sanning, ödmjukhet och kärlek, behövs inga ytter­ligare tester. Av deras gärningar skall ni känna igen dem. Vi vill tillägga att era ledare och lärare aldrig ger order, därför att detta skulle vara att bryta mot en av de andliga lagarna. Gud har gett alla sina barn en fri vilja fastän det finns en drivkraft som verkar att gå emot era egna önskningar eller val. När detta händer är det din egen själ och ande som förmanar. De högre varelserna vågar aldrig att ingripa mot den fria viljan. När ni ber om vägledning kommer de att visa vägen och även peka på de möjligheter som finns längs den, men det slutgiltiga avgörandet måste alltid ligga hos er själva.

 

 

  

Er ledare och lärare

 Kanske du redan står i medveten kontakt med din ledare? Du kanske känner igen hans personlighet, känner hans milda kamratskap? Eller så kanske tvivlar du fortfarande, du är ännu inte säker på det yttre planet. Men om du i andlig ödmjukhet kunde se in i sanningens spegel, skulle du se en vis och kärleksfull ledare stå vid din sida och vänta på att få hjälpa dig.

 Vilket arbete utför din ledare? Han är din följes­lagare och lärare, och han arbetar genom ert högre sinne och genom ert samvete. Ni kanske under meditationen frågar honom mentalt till exempel, om me­ningen med något ni inte förstått. Svaret kommer in­te genast utan kanske när ni minst anar det. Om några dagar eller veckor när ert världsliga sinne är upptaget med någonting annat kommer plötsligt svaret. Men kom ihåg att inte ställa några personliga krav på honom. Fråga honom på samma sätt som ni frågar en jordisk lärare och svaret kommer, kanske inte när ni vill utan när de i andevärlden anser det lämpligt. Men kräv inte att er lärare ska göra arbetet för er, eller förvänta er att han ska ta över ansvaret.

Det är verkligen viktigt för varje själ att hon själv anstränger sig. Beroende på i hur hög grad en människa anstränger sig, får hon hjälp av sin ledare att gå framåt och uppåt. Det är inte bra att helt och hållet lämna över allt ert arbete till er ledare, vilket är ett misstag som många gör. Det är manniskans skyldighet att göra så gott hon kan. Allt efter sin fysiska utrustning bör människan förbättra de gåvor som Gud har gett henne och därvid använda sin egen kraft. Men kom ihåg att hur fullkomligt hon än gör sitt sinne, och hur mycket kunskap hon än skaffar sig så är hon endast ett instrument. Intill dess att hon lärt sig den magiska hemligheten att förena sig med den sanna visdomens källa kommer hon att förbli tom. Så snart hon kan foga ihop denna förbindelse, öppnar hon sig för inflödet av Kristus4juset och hon kan se och känna närvaron av de som vägleder henne från ett högre plan.

Hur är dessa ledare utvalda och varför kommer de? Låt oss först av allt försöka att skilja på er ledare och andra medhjälpare från andevärlden. En hjälpa­re kan vara sänd av karma-mästarna för att hjälpa er över en viss station på er resa. Ni kanske har bett om hjälp, vem har inte ropat ut i ångest, "Å, Gud hjälp mig!" Gud hör din bön. Karma-mästarna är ständigt vaksamma och er skyddsängel är i tjänst. Det finns även andra själar i andevärlden och på astralplanet som vill betala er något som de är skyldiga er från gångna tider. En sådan själ kanske säger: "Låt mig gå och hjälpa honom." Han kommer då och arbetar för ert bästa, ger er vägledning och beskydd medan ni klättrar uppför den svåra vägen. När hans närvaro inte längre behövs återvänder han till sin egen sfär. På så sätt kan ni ha många hjälpare under ert liv, som kommer de gånger ni behöver hjälp under någon speciellt svår period av ert liv.

Men ni har bara en enda lärare och ledare som har er i sin vård och som kanske är tillsammans med er genom flera liv. Denna andliga lärare tar kontakt med er på ett mycket hög­re plan än de hjälpare vilka ofta beskrivs som "ledare." Ni tar emot hans eller hennes ledning ge­nom ert samvete eller rösten från det högre jaget, ib­land kallad Guds röst. Denna stilla, lågmälda röst inom er kan bli mycket stark. Det kan vara den and­lige ledarens röst som talar till er från det högsta planet av ert jordiska medvetande, eller det högsta plan. ni kan nå medan ni är bundna i den fysiska kroppen. Allt som är vackert, rent och sant kommer genom ert högre jag, och det är på detta plan som er andlige ledare arbetar.

 

Vi skulle vilja ge er en bild av era hjälpare och ledare. Om slöjan kunde dras undan skulle ni bli verkligt lyckliga över att genom Guds kraft, genom Guds vilja, se dessa andliga bröder komma er nära, för att hjälpa er med klättringen uppåt. Ni måste tro oss. Försök att känna er tröstade av deras varma handtag, deras hand på er skuldra, deras förståelse. Er egen andliga ledare vet om varje strävan och varje svårighet ni går igenom, och denne ledare älskar er mer an ni kan älska er själv. Han är med er för att hjälpa er på alla tänkbara sätt. Ni är kamrater och ledaren jämnar ofta vägen för er. Ni har alla fått erfara mirakulös ledning och hjälp. Dessa kan vara små saker, men du vet att de inte kunde ha hänt på annat sätt än genom andlig hjälp. Fastän lagen om karma är exakt, rättvis, fullkomlig och sann, så kom ihåg att Gud även är barmhärtighetens Gud såväl som rättvisans Gud och att han genom sina Ljusets hjälpare kan jämna er väg. Må Guds kärlek välsigna och hjälpa er.

 

 

 

 

 

  

 

Er skyddsängel

 

Kristna människor trodde en gång på existensen av änglar, men idag passar de inte in i människans intellektuella föreställning om universum. De blir be­aktade som mytiska varelser eller påfund av fantasin. De har blivit ett så diffust och avlägset begrepp, att du finner det svårt att uppfatta dem som verkliga och levande varelser som tar hand om din själ. Men den visa människan som vet genom sin intuition och som lyssnar till och lyder den stilla, lågmälda rösten, inser att någonstans i bakgrunden finns hennes skyddsängel.

Vi talar sant när vi säger att varje själ på jorden är beskyddad av en ängel, tillsatt av de stora karma­mästarna. Till och med begreppet om en ängel som antecknar i livets bok har blivit bortglömt. Men vi säger dig att en ängel har förordnats för att vaka över dina handlingar och din reaktion - för antingen Guds röst eller frestelsen från djävulen, vilket är ett annat ord för det lägre sinnet. Dessa hjälpande änglar har aldrig inkarnerat på jorden, de utvecklas längs en annan livsväg för att nå änglarnas kungarike. Förväxla inte därför dessa änglavarelser med din ledare och dina hjälpare. Fastän din ledare och dina hjälpare, vilka har sin plats i den stora Guds-planen, kan komma dig nära och meddela sig med dig, så är deras tjänande för mänskligheten helt olika den tjänst som änglarna utför.

 

Din skyddsängel lämnar dig aldrig. Från det ögon­blick du inträder i det dödliga livet - tills du lämnar det, och även efteråt, är din skyddsängel hos dig. Denna befattar sig med din karma, och leder ditt liv under kontroll av karma-mästarna. Ängeln är oper­sonlig i den bemärkelsen att den ska se till att du leds mot möjligheter att betala av karmisk skuld eller till att intjäna god karma, att lägga till din kreditsida. På så vis är varje erfarenhet en möjlighet och ett till­fälle. Ibland kanske det lägre jaget säger: "Jag vill inte befatta mig med detta. Vilket obehag, usch vad trå­kigt. Jag vill inte göra det." En röst viskar då: "Men du borde göra det," och då svarar det lägre jaget: "Ja, jag vet, men jag vill inte och jag gör det inte." Och du gör det inte. En sådan händelse ger en plump i protokollet.

Tro inte att vi alla är perfekta eller att vi kan visa upp ett rent samvete. Men vi visar dig dessa saker fär att du ska lära dig. Ta det inte så hårt, bli inte alltför ledsen om du gör ett eller annat fel. Och kom ihåg att det finns en osynlig kraft, kärlekens kraft i ditt hjärta som kan radera ut alla fläckar.

 

Den människa vars hjärta är fylld av kärlek låter sig aldrig nedslås. Hon ger aldrig efter för ovärdig fruktan - vare sig för sig själv, sin fysiska kropp, eller för sina käras välfärd. Genom att hon har blivit levandegjord av det gudomliga Ljuset och kraften, kan ingenting bli fel. Saker går endast galet när sinnet börjar att reta upp sig och skälla på det som händer livet och säger: "Jag är besviken därför att saker och ting inte går som jag...jag...jag vill att de ska gå!" Resultatet blir då lidande och kaos därför att kontakten är bruten. Om du bara hade tillräcklig styrka att alltid leva inom Guds frid, att leva i sanningen ”- O, Gud, ske din vilja på jorden, i mitt liv... Ske din vilja, inte min!"

 

Men de gånger när du (i verkligheten) faller och allting verkar vara kaotiskt, kom då ihåg att du har en hjälpare vid din sida. Din skyddsängel har sett dig falla, men han dömer dig inte. Han säger inte: "Vad var det jag sa!" I stället så viskar han i ditt hjärta "Fatta mod... Jag ska hjälpa dig att resa dig upp igen. Se uppåt, se uppåt! Gud är fortfarande i sin himmel och allt är väl."

 Håll fast vid denna tanke, i synnerhet vid tider när slag efter slag verkar vilja slå ner dig. Utveckla en känsla för humor, men förlora inte styrkan i knäna! Stig upp och stå stadigt på fötterna igen och kom ihåg att du blir hjälpt, villigt och snabbt av den som står vid din sida. Fortsätt att hålla ut och vägra att låta dig bli nedtryckt. De flesta av oss har lätt att vara vid gott mod när allt går som vi vill, men människan visar sin andliga styrka när hon kan le, fastän allting verkar att vara emot henne. Kom ihåg att det är genom erfarenheterna av detta liv på jorden - och endast detta liv - som du kan lära dig att nå upp till ett högre liv. Att sträva mot Gud och det högre livet är vad som egentligen betyder något. Känner du till att det är möjligt för en des-inkarnerad ande att vara lika tätt beslöjad och avskuren från skönheten i andelivet som en människa i den fysiska kroppen? Andligt arbete samvetsgrant utfört här och du kommer att lyfta slöjan och ta dig in i skönhetens kungarike..

  

 

 

 

 

V

 

ANDLIGA GÅVOR

 

I begynnelsen av din skapelse låg du i Logos hjärta. All sanning ligger i denna enkla och centrala tanke. När du andades ut in i inkarnationen, när du av-skildes från Guds hjärta och fann att du ägde en fri vilja, använde du den som ett vilset barn. Resultatet blev att du föll offer för lidandet. Du led verkligen, och du lider fortfarande. Trots detta så har du aldrig helt och hållet skurit av kontakten med Guds hjärta. Om du vill gå framåt och nå hjärtat av kosmos’ mysterier - går din väg genom meditation och insikt om den stilla lågmälda rösten, Guden inom dig. Ty alla evighetens mysterier ligger inom dig i ditt hjärta. Det finns ingen bok som kan lära dig detta, fastän man kan finna mental stimulans i böcker. Visdom kommer från hjärtat. Därför; "Var stilla och vet att jag är Gud."

För att känna Gud måste du lära dig att leva i ett större överflöd. Du måste smaka på allt det livet in­nehåller, ty vem kan lära sig mera om Gud som iso­lerar sig från sina medmänniskor?

Det behövs en Gud för att förstå en Gud. Den människa som kan se smutsiga och till och med upp­rörande mänskliga förhållanden, som kan känna medlidande med dem som utstår sådana svårigheter och gå in i deras lidande, som i den mest fördärvade person kan se någonting kärleksfullt och mänskligt, som kan se Gud i den sämsta av oss, kommer i nära förbindelse med skapelsens mysterier.

Fastän det först kan verka svårt för dig, föreslår vi att du ska dela dina medmänniskors glädje och sorg medan du upprätthåller din egen jämvikt. Gråt när de gråter och skratta när de skrattar, bli ett med dem. Du kommer att bli förvånad över vad du kan lära dig av dem. Dra dig inte undan kontakten med människor utan försök att se skönheten under det grova och torftiga. Du måste vara ett med mänskligt liv och aldrig hålla dig på avstånd. Lev livet till­sammans med dina medmänniskor.

 

 

 

 

 

Du bestämmer ditt liv

 

Vissa människor tycker att de har fått alldeles för många svårigheter på sin lott. De tror att om om­ständigheterna vore annorlunda, så skulle de klara sig mycket bättre. Om de till exempel hade en större in­komst, mera fritid, mera ledighet, hur mycket gott skulle de då inte kunna åstadkomma. De tycker att det är tråkigt att deras granne, vars rikedom och fritid de avundas honom, inte tycks bry sig om att hjälpa andra.

Kära barn, ditt liv styrs av lag och du befinner dig exakt på den plats och i de omständigheter som du själv har valt. "Men detta är nonsens" säger du. "Jag skulle aldrig ha valt ett sådant liv." Det är det yttre sinnet, det förgängliga sinnet som säger detta, men det verkliga sinnet, den gudomliga anden inom dig, vet vad själen behöver. Tänk dig denna Guds-strävan som ett strålande ljus som alltid leder din själ på rätt väg. Inte ett enda ögonblick av ditt liv behöver bli bortslösat eller misslyckat. Hela avsikten bakom varje människas liv, är att själen ska växa och utvecklas. Om du söker efter visdomen och kunskapen bakom dessa ytliga erfarenheter, så kommer du att påskynda utvecklingen av din egen själ. Det är inte det som händer dig på det yttre planet, inte heller är det dina förhållanden i livet eller de rikedomar som du ger eller saknar, som är viktigt. Det som betyder någonting - är din egen inre reaktion på dessa omständigheter, ditt inre släktskap med dina medmänniskor och med Gud. Ditt livs yttre förhållanden är faktiskt en form av invigning som du dagligen går igenom.

I nuvarande tid sänds mycket hjälp till människorna. Människans ande vaknar till liv genom ett inflöde av ljus, kärlek och kraft från andevärlden. Kraftiga impulser sveper fram över mänskligheten.

En del av er har erfarit invigning och vet att det medför en utvidgning av medvetandet, ger en vision om framtiden och skapar en önskan att leva på ett sådant sätt att man blir mera i samklang med anden, så att själen fortare kan komma in i det himmelska kungariket.

 Den vanliga människan förblir dock omedveten om de andliga världar som genomtränger hennes fysiska liv. En tät slöja förmörkar hennes vision, och när hon inte kan förnimma det andliga, är hon endast med­veten om de saker som hon kan komma i kontakt med genom sina fysiska sinnen.

  

 

 

Clairvoyance

 

Människan är fortfarande fängslad i sin fysiska kropp. Men det finns finare och ädlare tillstånd inuti den fysiska kroppen som kan genomträngas. Inom vår sjufaldiga varelse - vilken vi redan har beskrivit -finns eterkroppen. Den är till synes en kopia av den fysiska kroppen, men är av en mycket finare substans Som är osynlig för blotta ögat. Denna eterkropp sammansmälter med eller genomtränger hela den fysiska kroppen. Eterkroppen består av två delar, en grövre och en finare - och den arbetar genom nervsystemet. Vid döden dras hela eterkroppen helt och hållet tillbaka och substansen av den grövre delen - som är mycket lik jordmateria - blir snart upplöst lik­som den fysiska kroppen upplöses.

Under det fysiska livet verkar eterkroppen som en bro mellan människans själ och de finare världarna. Över denna bro och via nervsystemet och mediets mentala och vitala kropp, kan själen i andevärlden kommunicera med jorden. Budskapets karaktär be­ror till stor del på mediets karaktär, omständighe­terna i hans eller hennes liv, det tillstånd mediet be­finner sig i och det mentala och fysiska tillståndet hos den som får budskapet.

Den tunga eterkroppen genomträngs av en finare eterkropp som jag kallar för ljuskroppen eller vital-kroppen. Den genomtränger inte endast de fysiska och lägre eteriska kropparna, utan även de högre kropparna, den mentala, den intuitiva och de him­melska kropparna. Därigenom finns det en kon­taktlänk mellan varje kropp genom vilket andligt ljus från det gudomliga kan sänkas ned genom dessa olika kroppar tills det når den grövre eterkroppen som sammanbinder alla med hjärnan och nervsyste­met.

När vi talar om vanlig clairvoyance menar vi den vanligaste typen av seende. Många missförstånd ex­isterar om detta. Den grövre eterkroppen kan hos vissa människor endast vara löst förbunden till den fysiska kroppen och kan lätt lösgöra sig från denna.

Det eteriska planet ligger så tätt intill jorden att det för många andevarelser förefaller lika tät och tung som den fysiska substansen. Det lägre eterplanet re­gistrerar bilder och återspeglar dem till jorden. En del människor (som man måste beskriva som ofrivil­ligt clairvoyanta) kan se dessa former eller bilder när de reflekteras på solar plexus- centret. Djur kan också ibland se på detta sätt. Under forntiden, innan människan kom i så nära kontakt med den täta fy­siska materien, var ofrivilliga syner som dessa vanliga.

Den vanlige människans fysiska kropp är inte särskilt mottaglig för andliga influenser. Eterkroppen glider in i den fysiska kroppen med ett klick. Då eterkroppen förblir förseglad, är människan därför omedveten om dess närvaro.

Men som vi sa tidigare, det finns vissa människor vars eterkropp lätt kan lösgöra sig och resultatet blir då sådana besvär som okontrollerad clairvoyance och besättelse. Det är en enorm skillnad mellan denna clairvoyance på det lägre eterplanet och den andra sorten som är resultatet av träning och rätt an­vändande av de psykiska centren eller chakras i eterkroppen.

Jag kan beskriva skillnaden på följande sätt. Stå vid stranden av en mycket lugn sjö och se träden och himmelen reflekteras i vattnet. Hur vackert är inte detta! Men om vinden rör upp den blanka ytan blir allt förstört. Det var ju endast ett återsken, en Symbol, ett spel med ljus och färg. Rikta nu blicken mot det verkliga landskapet, de riktiga träden och himmelen och du ser något som är stabilt och verkligt för dina sinnen. Detta är skillnaden mellan den frivilliga clairvoyancen vilken registreras genom den lägre eterkroppen, vanligen okontrollerad och outvecklad, och den intelligenta eller tränade clairvoyan­cen som erhåller ljus eller energi från det gudomliga andliga planet.

Vissa droger kan lösgöra eterkroppen. Ett gift kan också göra det och sända eterkroppen till en mycket olycklig plats. Detta är fallet med de olyckliga människor som lider av dilerium, då deras eterkropp registrerar alla syner och tillstånd på något av de lägre astralplanen. Aven narkos driver ut eterkroppen. Ibland är medvetandet aktivt, men ofta håller det sig passivt och patienten minns ingenting när han vak­ar.

Det finns en förbindelse mellan eterkroppen och vissa viktiga psykiska centra i huvudet, halsen, hjärtat, mjälten, solar plexus och ryggradsbasen. De som studerar medicin känner igen dessa som olika nervcentra. Dessa centra är i sin tur förbundna med olika sfärer eller andliga livsplan. De påminner om blommor med kronblad. När du börjar att utveckla ditt andliga medvetande, börjar dessa blomlika centra att utvecklas, de roterar, de har liv och ljus och utstrålar underbara färger. Dina ledare och hjälpare kan genast se hur långt du har kommit på den andliga vägen genom vibrationerna, ljuset och kraften, de kan se i dessa centra.

En del av er har väckt upp dessa psykiska centra i föregående inkarnationer, och när ni nu är återfödda ger dessa centra ifrån sig ett ljus som kan lösgöra eterkroppen och ge upphov till vad som kallas ett ”naturligt" medium eller en "naturlig" clairvoyance. Den sanna clairvoyanten är därför en som har åter­fått kunskapen om hur dessa kroppens centra kan användas på ett intelligent sätt, och som därför ofta kan utföra stora arbeten.

Vi hoppas att ni inte genast sätter igång med att försöka utveckla dessa centra! För att göra detta be­höver ni mycket mera kunskap än vad vi nu kan ge er. Centren börjar att stråla när viljan och intelligensen aktiverar dem. Vanligtvis är det solar plexus­centret som först reagerar för saker utanför den fy­siska kroppen. Du säger kanske: "Jag kan inte se eller höra det men jag känner det." Om ni försöker att analysera hur ni "känner" detta kommer ni ingen vart. Men om du tänker noga efter vad som har hänt, så kommer du att upptäcka att solar plexus har erfarit en underlig känsla, och på så vis förnimmer du att du känner.

Nästa center är pann-chakrat vilket ibland kallas för det tredje ögat, men vi kallar det här för "pann-chakrat." Det kan arbeta metodiskt under viljans och det andliga jagets styrning, och gör att mediet blir medveten om de andliga sfärerna.

Sann clairvoyance är inte den syn som du ser ungefär som med det blotta ögat. Clairvoyance ligger inom dig själv. Det kan se ut som om du tittar på något obje­kt utanför, men i verkligheten ser du djupt in detta blomlika centrum eller chakra inom dig. Du kan därför se clairvoyant med slutna ögon. I själva verket ser du ännu bättre på detta sätt. Du säger kanske att det här är ju bara fantasi. Fantasi är ett ord som används alltför vårdslöst. Fantasin är dörren till en sann andlig vision.  Tro inte att pann- och solar plexus är de enda centren som används. När du kommer i beröring med det intuitiva eller himmelska planet - så ser du, men inte endast med panncentret. Du ser med alla centren, i själva verket ser hela du. När du når detta plan registrerar eller reflekterar du de andliga planen på ett verkligt sätt. Genom gudomlig kärlek börjar hjärtat att vibrera och utstråla de underbaraste färger och ljus. Då blir du varse om den gudomliga sanningen, och du blir ett medium eller en kanal för ren sanning.

 

   

 

Clairaudience

 Varje människa kan genom träning bli clairaudient, minstone till en viss grad. Clairaudience styrs av ägier liknande dem som gäller för clairvoyance. Det första sinnet som utvecklas hos det nyfödda barnet är hörseln, därefter känseln och sedan synen.

Lägg märke till detta, ty det har att göra med andlig utveckling. Det finns ett gammalt Hermetiskt talesätt som säger: "Såsom där ovan, så ock där nedan." Erfarenheten har visat oss sanningen av detta - både dess exoteriska och esoteriska betydelse.

Många tror att om de hör vad som i spiritualistiska kretsar kallas för den direkta rösten, har de fått ett klart och rent budskap från sina kära i andevärlden -därför att inget mänskligt instrument har använts.

Men det är inte så, den röst som deltagarna hör - är faktiskt, fastän det inte verkar ha samband med nå­got fysiskt organ, frambringad i mediets eteriska strupe och röstorgan. Den direkta rösten gör sålunda, fastän den hörs med hjälp av ett fysiskt sinne, och till synes inte har någon förbindelse med de fysiska ta­lorganen -en påverkan på eterkroppen hos mediet för att framkalla ljud. Sålunda kan meddelandet bli färgat av mediets personlighet.

I sådana fall används mediets hals-chakra. Detta chakra är intimt förbundet med clairaudience. Du kan pröva detta när du mediterar. Koncentrera dig på ditt hals-centrum och du märker att du lyssnar. När du har lärt dig kraften hos tystnaden, av andens Stillhet, så kommer du att bli förvånad över att upp­täcka att din andliga hörsel har ökat.

Låt oss i stället för den redan tidigare omnämnda eteriska clairaudiencen, ta i betraktelse den andliga clairaudiencen. Med detta menas förmågan att vara mottaglig för heliga ljud eller vibrationer från den rena andens värld. Alla kan bli mottagliga för den rena andens röst. Den talar genom den stilla, låg­mälda rösten inombords, samvetets röst.

Finner ni det inte märkligt att fastän ni alla längtar efter att höra andens röst så är samvetets röst förmodligen det sista ni önskar att höra? Ni tystar den med många ursäkter. Men kära barn, i att lyssna på denna röst ligger den sanna vägen till clairaudience eller klarhörande.

Ju strängare ni kan vara mot er själva, det yttre jaget, det yttre sinnet - när det gäller att undertrycka personligheten så att den inre rösten, samvetet kan höras, desto snabbare går vägen mot clairaudience. Ni ska betrakta er själva  som en resonansbotten som kan besvara vibrationerna från de högre världarna. Sinnet kan - när det är lugnt - översätta de ljud som kommer från världen av ren ande och den högre astral världen. Första steget är att lära sig lyssna. Var inte rädd för, stöt inte bort eller tysta ner den inre rösten. Tag emot den, välkomna den. Tag emot den även när den säger att du har fel. Var tacksam för att du kan känna igen samvetets röst, för du kommer att genom denna utveckla en sådan resonansbotten att du kan höra änglarnas sång.

Ni ställer frågan om man kan höra andliga ting med fysiska öron? Vi svarar att ni kommer att höra det inuti er hals och ert huvud. Det är svårt att förmedla exakt vad vi menar, men rösten, ljuden och harmoni­erna kommer till slut att bli ännu mera verkliga än ljud på det fysiska planet. Det är möjligt för er, att medan ni fortfarande lever i den fysiska kroppen, höja ert medvetande så mycket att ni kan höra melo­dierna från de högre planen. Ni blir i detta stadium döva för oljuden från det fysiska planet.

Det kanske intresserar er att veta att man faktiskt kan höra tankar, de ger nämligen en vibration på det mentala livsplanet. I den inre världen på alla nivåer av astralplanet, kommer en tanke som sänds ut att omedelbart tas emot av vederbörande hjälpare. En tanke från dig till din ledare kommer alltid att bli mottagen.

 

 

 

Andlig frid

 Har du märkt det förskräckliga pratandet på eter­planet, så nära det fysiska? Föreställ er att ni sätter på radion och från etern snappar upp en massa sta­tioner på en gång. Kan ni föreställa er vilken oreda? Mänsklighetens tankar skapar oljud, inte ljud. En­dast i de andliga planen av harmoni kan vi kalla vi­brationerna för ljud eller musik. Tänk er sedan att ni passerar genom detta oharmoniska och högljudda pratande och når upp till de andliga livsplanen. Var­je plan är alltmer harmoniskt och milt, ända till vi når upp till de verkliga harmonisfärerna. På dessa plan är atmosfären fylld av musik, till och med innevån­arnas kläder vibrerar harmoniskt och melodiskt. Kan du i någon grad föreställa dig denna skönhet? Du kan kanske förvärva förmågan att komma i samklang med denna gudomliga orkester. Men detta är inte endast en fysisk gåva, det är en själsgåva som finns inom dig. Du kan lära dig att höra klarare och riktigare än vad som är möjligt på det fysiska planet. Men först måste det finnas harmoni, det måste finnas renhet och det måste finnas kärlek i ditt inre.

Du är alltid omsluten av det andliga utflödet, den andliga kraft som utstrålar från Kristus aura. Han har kommit från Fader-Moder Gud för att beskydda, rena och leda alla Guds barn. Du kan aldrig befinna dig utanför detta liv som är av sonen, Kristus. När mänskligheten våndas i ångest, när mörka själar förorsakar plågor och okunniga själar lider, kom då alltid ihåg att du är en kanal och att Kristus genom dig kan nå andra och lysa upp i deras mörker.

Detta kan du aldrig åstadkomma genom att pre­dika. Det kan endast ske genom att du stärker din ande, det gudomliga sinnets tillväxt inom dig, utstrålningen från ditt hjärta av god vilja och frid. Inte endast övertygelsen om att krig är någonting absolut orätt, utan en frid som leder dig genom dagen med lugn och glädje. En frid som förblir ostörd även mitt under en konflikt på det fysiska planet, på det sätt som Mästaren lärde oss genom att stilla stormen. Gal­ileiska sjön symboliserar själskroppen som kastas på vågorna av elementen utanför oss. Mästaren som sover i båten eller i människans hjärta reser sig och stillar stormen. Ty är han inte Mästaren, be­fälhavaren? Han är frid.

Detta är vad vi menar med att vara fridfull genom att leva fridfullt. Du behöver ständigt vara medveten om din släktskap med Kristus, med Fader-Moder Gud. Känn den frid som Kristus-änglarna bär med sig. Tänk inte på frid som någonting negativt, fridens djup innehåller universums skapande krafter och ljudet av maktens heliga ord i tystnaden. Friden är dynamisk på samma sätt som kärleken och visdomen är dynamiska. Alla sådana andliga attribut är fyllda av kraft, en kraft som inte kan uppnås om det inte finns stillhet i sinne och själ.

 

 

 

 

Den heliga nattvarden

 Genom de fem fysiska sinnena lär sig anden eller det gudomliga jaget att bli medveten om Fader­Moder Gud. Den lär sig att se, känna, smaka, lukta och höra Gud. Det finns en vacker ceremoni i era kyrkor som gör det möjligt för er att mottaga en inre andlig gemenskap. Att ta del av det materiella brödet och vinet påverkar människans högre kropp för en tid, men fastän det finns skönhet i den yttre formen kan sakramentens bokstav, snarare än dess anda, bli det stöd eller den konvention som män­niskorna bygger runt omkring sig.

Försök i er kyrka eller lodge att sträva efter att bli medveten om närva­ron av änglarna, från vilka det flödar vissa strömmar av andlig kraft. Dessa kan absorberas genom hjärt­centret av varje själ som ödmjukt och enkelt strävar efter att förstå den andliga hjälp som änglarna kan ge. Den heliga nattvarden höjer det gudomliga medvetandet i människan tills det för ett ögonblick når gudomen, härligheten, de renande elementen som kommer från Kristus. Det är inte nödvändigt med de yttre symbolerna av bröd och vin. Vad som behövs är att människan blir medveten om detta utflöde så att hennes hjärta kan beröras därav.

Dessa är de sanna, de verkliga och de eviga tingen. Den oreda och det kaos vilket nu finns på er jord, bör stanna utanför ert medvetande. Kraften från Kristi kärlek kan inte bli besegrad. Vi vill att ni ska komma ihåg att ingen fiende kan bryta igenom den cirkel av ljus som ni genom er egen vilja och er läng­tan kan skapa omkring er.

Den röda ros som vi så ofta talar om, symboliserar denna gåva av gudomlig kärlek till Guds barn, uppenbarad i Kristus, hans helighet och hans ständiga tjänande för alla män­niskor. Ty han kommer inte att lämna oss, han kom­mer inte att gå vidare in i de Ljusets sfärer som väntar på honom (och även på er) intill dess att varje Guds barn är samlat i hans fålla.

Detta kan synas vara ett gammalmodigt sätt att beskriva det hela på. Men är det inte tröstande att veta att alla Guds barn en dag kommer att bli uppfångade i auran av hans kärlek? Då kommer all jordiskhet att försvinna och denna mörka planet (som den är känd inom ljusets sfärer) har då tjänat sitt fantastiska syfte i den stora planen.

Stilla era hjärtan i kärlek och tillbedjan av den store Guden och mottag den Högstes välsignelse. Han kan ge er denna i ett enormt överflöd.

 

  

 

 

 

 

VI

 

LIVET I ANDEVÄRLDEN

 Ni tänker er i allmänhet andevärlden som himmelska platser innehållande ett antal sfärer dit människan hamnar då hon lämnar detta jordiska liv. Många människor finner, när de får veta att an­devärlden är ett medvetandetillstånd inom själen (och inte en plats eller ett tillstånd utanför vår jord) en sådan undervisning vara svår att förstå. Ni lär er att tid och rum inte existerar i andevärlden, och ändå hör ni talas om förflyttningar från plats till plats, från sfär till sfär. Ni har å ena sidan fått höra att an­devärlden finns i de plan vilka omger jorden, och å andra sidan att andevärlden finns inom er. Hur kan vi förena dessa två idéer?

Låt oss betrakta det inre medvetandet. Om ni slut­er ögonen och vänder era tankar inåt, kommer ni snart att finna inom er själ ett liv som är mycket verkligt. Ni börjar att bli varse ett medvetandeplan inom er, och att ni kan förändra detta genom er läng­tan. Allt eftersom era tankar blir vackrare, kommer ljuset inom er att bli starkare. Om era tankar förblir fula och tråkiga, fortsätter er inre värld att vara glans­lös och enformig. Vi märker då att andevärlden åter­speglas i den spegel som finns inom vår egen själ.

 

Jag ska ge er ett annat exempel. En del människor ser mycket litet av omgivningen när de tar en prome­nad på landet. De märker inte naturens skönhet -där­för att de inte återspeglar eller svarar på omgiv­ningen. En annan människa som går samma väg gläder sig över tusentals små detaljer vid vägkanter och fält, i fågellivet, i solens och skuggornas spel. Hon är inte endast observant med sitt fysiska öga, utan börjar även att se med sitt andliga öga. Föreställ er sedan en tredje människa på samma väg. Denna är inte endast medveten om den fysiska skönheten, hon har blivit medveten om pulserandet eller vibrationen av ett liv som genomtränger de fysiska manifestatio­nerna. Hennes själ återspeglar andevärlden.

Något liknande inträffar när människan lämnar sin fysiska kropp. Om hon endast varit upptagen av ma­teriella ting så förblir hon i detta tillstånd när hon går över och kommer in i den täta astrala världen. Denna skiljer sig mycket litet från den fysiska världen. Fastän hon vistas i en underbar omgivning, har skönheten ingen mening för henne. Den andra människan som är mera observant, kan uppskatta fler saker, och kommer in i ett finare livstillstånd. Den tredje människan som är andligt upplyst, som är vaken, kommer att befinna sig i en strålande andevärld.

Med varje efterföljande inkarnation följer själen denna process av utveckling. När människan lämnar sin grövsta kropp, den fysiska kroppen och går in nästa stadium, astralkroppen, så är hon oförmögen att träda in i andevärldens skönhet såvida inte hennes själ har vuxit sig stark nog genom erfarenhet och utvecklandet av sin karaktär. Men under loppet av själens resa, skiljs den så småningom från detta hölje av astral materia. Det som är grovt och tungt faller bort - en process som fortsätter genom alla grader av astralt och mentalt liv, tills den rena själen till slut går in i den himmelska världen.

 

Vi vill återigen betona att såvida inte människan utvecklar sin karaktärsstyrka och sin själs storhet under sitt jordiska liv, kommer hennes vision och omgivning i den himmelska världen att bli begränsad. På jorden består framgång till stor del av mental ut­rustning och kunskap, men i livet bortom beror allt på en människas erfarenhet och själskunskap, på känsligheten för de finare vibrationerna. Denna medvetenhet kan endast uppnås genom andens stor­het och ödmjukhet. Den beror inte på yttre om­ständigheter, materiella förhållanden eller intellektet, utan på kvaliteten av medvetandet, på människans kärlek, tolerans och medkänsla. Eller med andra ord hennes hjärtas storhet och karaktärens skönhet.

 

Nu ska vi tala lite om den plats där andevärlden finns. Du kanske säger: "Men om den upptar en plats då måste den vara någonstans utanför vår jord, och ändå har du alldeles nyss sagt att den helt och hållet finns inom oss”.

Närmast er på jorden finns astral materia som ge­nomtränger den fysiska materien. Om en andevarelse kommer in i ert hem kan den inte se de fysiska mö­blerna eller väggarna, utan ser deras astrala eller ete­riska motsvarighet. Genom att han inte manifesterar den tredje dimensionen, så finns fysisk materia helt enkelt inte där för honom. Astral materia existerar däremot för honom, och det är det han ser. Det är på samma sätt med en vacker utsikt, det är den astrala motsvarigheten som anden ser.

Allting på det fysiska planet har sin astrala mot­svarighet. För anden är det en lätthet, en genom­skinlighet i allt han ser. Era andliga vänner kan ha sina hem så nära ert eget att de två kan uppgå i var­andra. Det finns inte något sådant som rum (rymd), alla andelivets sfärer genomtränger varandra. Det är helt och hållet en fråga om vibrationer, och hur ni kan visionera dessa saker beror på er förmåga att göra vibrationerna snabbare så att de kommer i har­moni med vibrationerna i den astrala eller an­devärlden. Ni behöver inte dö för att gå in i de inre världarna.

 

Människor frågar ofta: "Vad äter folk i an­devärlden? Kan de verkligen äta? Vad gör de där?" Ja, det finns verkligen fin och delikat frukt i den astrala världen som innevånarna kan plocka. De kan få vilken föda de vill, men i högre världar försvinner lusten att äta.

Vi vill i alla fall få er att förstå att den andliga världen är solid och verklig, och att de som vistas där kan njuta av en bankett - om de så önskar. De kan äta delikat föda och dricka något som liknar vin, men som i själva verket är av andlig substans. All föda och frukt är där av andlig substans därför att de är på ett andligt livsplan. De är emellertid lika verk­liga för oss som den grövre födan är för er.

 Innevån­arna i de högre sfärerna kan också iföra sig de kläder de önskar att bära, gjorda av vackra mjuka material, sådana som inte finns på jorden.

Vi försöker tala om för er att livet i andevärlden är lika verkligt som ert jordiska liv, endast oändligt mycket vackrare.

 

En annan fråga som ställs ibland är: "Åldras ni andevärlden? Varför ser man ibland en ande, man eller kvinna som verkar vara gammal?"

Det finns in­gen ålder i astralvärlden, endast vad vi kan kalla en tid av mognad. En person kan synas mogen, men aldrig skröplig, alltid full av liv, hälsa och välbefin­nande. En andevarelse kan klä sig som den önskar och kommer ofta till jorden med det utseende som den hade mot slutet av den senaste inkarnationen. Den visar sig så för att bli igenkänd, men när den återvänder till det astrala planet blir denna återigen en fullkomlig manlig eller kvinnlig varelse. Du tycker om att byta till nya kläder ibland.

Vi har också en garderob innehållande olika dräkter som vi kan an­vända efter önskan. Vi kan till exempel klä oss som en österlänning med dess typiska vita klädnad och turban. Eller vi kan klä oss som en Atlantis-innevånare med en krona av fjädrar likt den "fjäder-klädda ormen." Vi kan också ibland klä oss som en indian med örnfjädrar, eller använda oss av den dräkt vi hade i vår inkarnation som en egyptisk präst. Ni kan också göra likadant. Vadhelst ni har varit, vilken inkarnation ni än har haft har ni alltid rätt att använda denna dräkt. Det är er dräkt. Ni har vuxit in i den och kläderna tillhör er.

 

Byggnaderna i andevärlden är vackra. Det finns stora laboratorier som kan användas av vetenskapsmännen, det finns underbara observatorier för astronomerna, vackra tavelgallerier och musikrum och trädgårdarna utstrålar skönhet för varje träd­gårdsälskare. Varje tänkbar längtan och varje behov blir tillgodosett i världen bortom denna. Allt längre, längre och längre bort. Det finns ingen gräns för det andliga livet.

Tänk inte på livet och döden som någonting avskilt från varandra. Tänk inte i terminologin av "här" och "där" - utan försök att koncentrera er på det eviga liv­et. Med detta menar vi att du ska försöka inse att livet är ett evigt nu. Kom ihåg att när er vän lämnar sin kropp, så går han eller hon vidare till ett inre liv, ett själsligt eller andligt tillstånd. Där finns det inte mer en känsla av tryckande bördor, tyngd, trötthet eller dödlighet.

På jorden måste många människor arbeta hårt för det dagliga livets nödtorft. De kan in­te alltid göra sitt bästa på grund av ekonomiska svår­igheter, och detta är naturligtvis fel. När de går vi­dare in i andevärlden blir de befriade från ekonomiska problem, och kan då ägna sig åt sådant som ger dem glädje. Försök att föreställa er hur det kan vara att arbeta fri från alla begränsningar och all rädsla, att få arbeta av kärlek till arbetet.

Det är på detta sätt som människor är sysselsatta efter döden. De har hur mycket tid som helst på sig. Det finns ingen känsla av brådska. Deras arbete är en form av själs-uttryck. De arbetar därför att de älskar vad de gör. De har funnit vila, de har funnit frid, de har funnit kärlek.

 

 

 

 

Livets essens är ande

 Ni kanske känner en viss bedrövelse över att ål­dras, men ålder som ni känner den har ingen verk­lighet. Vi skulle vilja att ni ändrade er syn och inte längre tänkte på åren som något vilket ökar era be­kymmer, som ger gråa hår eller en benägenhet för sjukdom, ty detta är falskt. Bestäm er för att lämna all rädsla och modlöshet bakom er. Gå djupt in i er själva finn där en kraft, inte av denna jorden och inte av er egen kropp. En kraft och ett liv som inte vet om någon sjukdom, sorg eller rädsla - ‑utan endast ett evigt hopp. Ni måste uppmuntra tillväxten av och uttrycket för denna livs-ande inom er.

 

Syftet med er skapelse är utveckling och tillväxt, essensen av ert liv är ande. Anden kommer att tala till er om ni tillåter den att tala. Lika säkert som att solen stiger upp på morgonen är det eviga livet ert. Ni behöver inga bevis från oss som har passerat igenom det härliga uppvaknandet. Om ni är sanna mot er själva så kommer en röst som står över värl­dens larm och materialism säga: Jag lever, jag är evig, det finns ingen död.

Inrätta ert liv från denna stund så att anden inom er ska stiga över all rädsla och alla tvivel. Många människor har erhållit det som kallas för ett bevis genom ett medium och är på så vis övertygade om ett liv bortom döden. Detta är inte tillräckligt, det är in­te nog att bli tillsagd av en återvändande själ att livet fortsätter efter döden.

 

Denna sanning måste upplevas av varje människa själv. Sanningen finns inom er, den kommer inte från någonting utanför. När er ande växer sig stark inom ert hjärta kommer den att ständigt - varje sekund, var­je timme, varje dag, påminna er om att livet alltid växer, att det alltid utvecklas till ett större och rikare överflöd.

 

Ni svarar då: "Vi har hört detta många gånger, men människans sinne kräver bevis." Människans sinne ska få de bevis hon ropar efter när det verkliga jaget, anden inombords gör sig påmind, ty denna är starkare an sinnet. Ni kommer då att bli frisläppta ur det materiella sinnets fängelse, och kan medvetet - genom den dagliga erfarenheten - lära känna andens liv. Anden åldras inte, anden känner inte till vare sig gråa hår eller trötthet, ande är evigt liv.

 

Det finns vissa människor varifrån det strålar ut någonting odefinierbart, en skönhet, en sanning, ett allvar - de är i grunden utan ålder. Ni kan i dessa människor se ljuset, anden växa till en sådan styrka att den överkommer åldrandets begränsning. När en sådan själ lämnar jordelivet och går vidare till andevärlden, kommer den att finna att livet blivit frid­fullt och harmoniskt. Det finns ett arbete att utföra, men ingen känsla av tid, ty det finns ingen tid i andevärlden. Vi skiljer inte jordeplanet från det näst-kommande livstillståndet. Vi ser en nära släktskap mellan de två, och i andelivet erbjuds varje själ möj­ligheter, och varje själ måste finna sin väg till himlen. Ingen själ tvingas eller pressas, den växer genom en utvecklingsprocess liksom en blomma som slår ut.

 

 

  

 

 

 

 

Personlig och gudomlig kärlek

 Grunden för all andlig tillväxt är kärlek. Vi tycker alla om att älska och bli älskade, det är naturligt och gör livet fyllt av glädje och behag. Många av oss kan emellertid inte förstå kärlek om inte denna mani­festeras genom en mänsklig personlighet och detta är fullt riktigt. Sa inte den store Mästaren: "Han som in­te älskar sin broder som han har sett, hur ska han då kunna älska Gud som han inte har sett?"

Men ibland är den tillgivenhet eller känsla som kallas för kärlek till största delen centrerad runt en enda person. Är detta bra? Endast om det förhåller sig på det sättet att personligheten ses som ett fönster genom vilken sann kärlek lyser. För att finna kärlekens ursprung måste vi nå bortom all personlig­het och erkänna en livskvalitet som är universell.

När vi kommer i kontakt med denna sanna kärlekens plats finns det inget som avskiljer, det är inte frågan om att avskilja någon individ från hans broder, därför att alla Guds barn blir ett när vi verkligen älskar.

Detta är svårt därför att ni vill påstå att i mänskligt liv måste kärleken riktas mot individen, att er bästa kärlek måste bli förbehållen dem som står er närmast och kärast, er man, hustru, barn, vänner, käresta. Ni tycker att er kärlek till dem är av en annan sort än den ni känner för andra.

Ni känner er kanske mera i harmoni med och har lättare att umgås med dem som är er närmast. Detta är för vanliga syften, för vanligt liv därför att era närmaste och käraste ordnar för er kropps bekväm­lighet och tröstar era sinnen. En skilsmässa blir en svår förlust. Men när ni väl en gång har kommit bortom det jordiska, till den andliga samhörigheten, till en andlig släktskap, har ni kommit i kontakt med hela kärlekens sfär. Ni kommer då att finna samma kärlek för hela mänskligheten som ni nu känner för en individ.

I varje individuell själ dväljes det gudomliga livet, det liv vi alla har gemensamt, och det är detta som gör det möjligt för oss att känna kärlek. För att förstå meningen med kärlek, måste vi därför alla försöka finna den gudomliga kärleken hos alla våra medmän­niskor, och inte göra det misstaget att begränsa kärle­ken till någon enstaka individ. Detta kan synas vara en paradox. Genom att älska individen kontaktar ni gudomlig kärlek, det finns inget annat sätt. Tills ni har bemästrat denna läxa kan ni inte veta vad verklig kärlek är.

Vi ser ljuset som lyser i en individs själ, men i verkligheten älskar vi inte individen själv - utan kvaliteten av den kärlek som lyser genom henne. In­gen lärare gör någonsin anspråk på personlig kärlek. Påminde inte Mästaren Jesus ständigt sina lärjungar om denna sanning? "De ord jag talar till er, talar jag inte av mig själv, utan Fadern som bor i mig. Han gör det." Den gudomliga gnistan i människan uppenbarar Kristus för människorna.

 

  

 

 

Vår attityd till livet

 För att återvända till det praktiska. Hur kan vi göra världen till en bättre plats att leva i? Om ni, av hela ert hjärta, hela er själ och hela ert sinne, beslutar er för att er attityd till mänskligheten, individuellt och kollektivt ska vara vänlig - vi ber er inte om någonting mer, bara att ni ska vara vänliga - kommer ni att bli förvånade över den frid ni kommer att känna.

Det verkar så enkelt: "Var vänliga." Men tag dessa korta ord till hjärtat. Vid nyår ger ni löften och talar om att börja på en ny sida. Men dessa bleknar snart bort, det verkar vara alltför svårt att infria dem. Som tänkande män och kvinnor önskar ni över allt annat att tjäna och att använda era liv väl. Inte en enda av er är förbigången när det finns något arbete att utföra. När ni så denna dag beslutar er för att bli en trogen och sann Guds tjänare, påminner vi er ännu en gång om det allra första steget: Var vänliga... Var vänliga mot varandra.

 Analysera detta lilla budskap, och ni kommer att bli förvånade över hur ofta vi kommer till korta när det gäller att visa vänlighet. Sinnet kan vara arrogant, och sinnet kan säga: "Jag har rätt, och denna man eller kvinna har fel." När du känner på detta sättet, se in i dig själv och fråga vem det är som har fel. Ja, kanske är det faktiskt jag.

Om någon sårar dig, ber vi att du ska ändra din ut­gångspunkt. Vilka omständigheterna än är, hur verk­lig den påstådda orättvisaä är, så finns det ingen orättvisa i livet. Du arbetar bara igenom din karma, skördar det du sått i det förflutna eller du har fått ett tillfälle att lära någon värdefull läxa. När du kan se på förorättningen med ett tacksamt hjärta och vara glad över vad du lärt dig, då har du tagit ett stort steg framåt på vägen. Hur svårt du än finner det att acceptera våra ord, kommer du i framtida liv genom omständigheter och erfarenheter att säga:

"Min Gud och min broder, jag tackar er."

 Av denna anledning vill vi att ni ska ändra er håll­ning gentemot livet och bara vara vänliga, vänliga i era tankar, vänliga i ert tal, vänliga i era handlingar. Om ni inte kan ge konstruktiv kritik, kritisera inte alls. Detta undervisade er Mästare om. Tiden ändrar inte på de eviga sanningarna, ty så har varje stor själ som har utgjort höjdpunkten för den mänskliga rasen sagt, varje äldre broder som erhållit mästerskap och frihet från alla band.

 

Mina kära, vi ger er ett hopp. Det finns ingenting att vara rädd för i livet utom rädslan själv. Kasta ut rädslan och se med förhoppning framåt. Inte endast ett vagt hopp i ert sinne, utan bubblande som en livs­kraft i ert hjärta.

Ett säkert hopp som talar om för er att allting arbetar tillsammans för det goda. Att Gud är kärlek och att döden inte skiljer och inte kan hejda människans utveckling till den eviga dagen. Om din käresta eller ditt barn passerar genom dödens slöja, var inte rädd för att skiljas. Ni kan gå till era kära nu, och han eller hon kan fortfarande vägleda er och vara tillsammans med er i ert jordiska liv. Endast människans materialism kan skilja på själar som älskar varandra, döden kan aldrig skilja dem åt.

Så vi ber att alla ska vara omgivna av hoppets eld och beslutsamt gå framåt för att växa i anden, att bli än mer varse de andliga sanningarna. Sålunda kom­mer ni inte att veta av någon mer sjukdom eller fattigdom, ty när ni kommer i harmoni med Gud och hans kärlek ska varje hjärtats och livets behov bli till­fredsställt.

 

 

 

 

 

 

 

VII

 

SINNET I HJÄRTAT OCH DET VAKNANDE

MINNET AV REINKARNATION

 Platsen för tystnaden inom ditt hjärta är källan för all sanning. Din mästare undervisar dig genom sinnet i hjärtat och inte genom intellektet. Du kan bättre förstå detta om du funderar över Jesus ord: " Den som inte kan ta emot Guds rike såsom ett barn, han kommer aldrig dit in.” Att vara som ett litet barn betyder att överföra medvetandet från hjärnan till hjärt-centret.

I normala fall så tänker du med hjärnan. När du läser detta uttyder din hjärna våra ord. Men många människor gör det misstaget att de accepterar in­tellektet som den enda pålitliga bedömaren av san­ningen. Hjässcentrat spelar verkligen en viktig roll människans andliga utveckling, men glöm inte bort att det finns ett sinne i hjärtat. Hjärtat är ett under­bart organ, det äger många fler hemligheter än vad den medicinska vetenskapen ännu har upptäckt. Det har en eterisk motsvarighet vilken är viktig för den fysiska kroppens tillväxt, liv och död. Det har även en andlig motsvarighet vilket vi kallar hjärt- centrat eller hjärt-chakrat, och i hjärt-centrat ligger juvelen, Kristus-ljuset.

 

Människan har förlorat så mycket genom väst­erlandets materialism. Med utvecklingen av den mentala kroppen har hon förlorat sin själ. Genom alltför stor mental aktivitet har hjärt-sinnet eller hjärt- kroppen blivit försummad så att sorger eller fysisk smärta och lidande uppkommer. Men det kraftfulla och giriga intellektet kan inte ge någonting som kan lindra den andliga smärtan eller trösta de sorgsna och ensamma. Endast en sak kan hjälpa människan i hennes nöd. Det är det ljus som lyser från bergets topp ner in i människans hjärta, och som bär med sig en sanning vilken öppnar hennes ögon så att hon kan se målet för sin resa. Detta bringar hopp och även glädje till den sorgsna människan.

Det lilla fröet, den värdefulla "juvelen i lotusblomman”  vaknar och växer. Det är därför vi ständigt säger att medita­tion är mycket betydelsefullt om du vill utveckla det sanna ljuset. Böcker är bra, att studera jämförande religion kan vara till hjälp, mental gymnastik kan vara mycket uppiggande. Men dessa kan inte ge dig det som det inre ljuset kan ge.

Vi håller med om att ut­vecklandet av intellektet om detta är inspirerat och under ledning av det inre ljuset - leder till en större uppfattningsförmåga och rörligare intelligens. Men vi vill upprepa att det är helt nödvändigt för själen att försöka utveckla sinnet i hjärtat, det Ljus inom dig vilket är det sanna Guds ljus, '1Guds barn."

Sålunda "Ett litet barn ska leda dem... Kristus... det heliga barnet som bor i hjärtat."

Låt därför inte hjärnan ta befälet, utan sök alltid att komma i samklang med det eviga livet bakom den yttre manifestationen. Meditera ofta på storheten och härligheten av Guds universum, så att hjärt­centrat blir aktivt. Fyll inte det lägre sinnet med tri­vialiteter, låt det syssla med något nyttigt och låt samtidigt ditt hjärta meditera på vackra, glada och nyttiga ting.

Fråga ditt hjärta: "Hur kan jag bäst tjäna min medmänniska?" Det kommer att svara: "Genom att förstå henne." Människan måste inse att hon är en del av Guds universum, hennes hjärt-centra måste väckas för att utstråla kärlek, att brinna som en eld själen. Hon måste lära sig att inte endast leva för sig själv och sin egen utveckling, utan också för att tjäna och hjälpa människor, hela de sjuka, trösta de sörj­ande och mätta de hungriga. Människans religion måste uttrycka sig i praktiskt tjänande här på jorden. Varje människa är ett universum i sig själv, och detta universums centra eller sol är hjärtat, inte huvudet. Såsom solen är centralpunkten i ert solsystem, så är ert hjärta centrat i ert universum. Den andliga mot­svarigheten till den fysiska solen är Kristus-Ljuset. När Kristus-ljuset har väckts i hjärtat, börjar hjärt-sinnet att fungera. Den fysiska solen styr de fysiska himlarna, och Kristus som härskar genom solen eller hjärtat styr varje människas och hela mänsklighetens öde.

Såsom stormästaren styr i en Frimurarorden, så måste hjärtat styra lodgen eller templet hos varje människa. Men om mästaren inte är stark nog för att ha kontroll över sin orden, om det finns banditer som kan övermanna mästaren, då blir resultatet kaos, sjukdom, olycka och mörker. Ljuset försvinner allt­mer och därmed även glädjen, lyckan, visdomen och skönheten.

Mästaren, solen inom oss, måste styra det mänsk­liga hjärtats orden, kontrollera varje lem och varje organ. Fullständig harmoni och hälsa blir då följden. Om hjärtat är kallt och dött då har människan inget liv, ingen mänsklig värme, ingen utstrålning. Som en människa tänker, så förändras och växer hon.

 

 

 

 

Återfödelsens hjul

 Inom hjärt-centret ligger även fröatomen, sparad från föregående inkarnationer. Det är ett frö som in­nehåller minnen från tidigare liv, tidigare miss­lyckanden, tidigare segrar samt även tidigare karak­tärsdrag vilka blivit insvetsade i själen. När männi­skan blir varse ljuset eller Kristus i sitt hjärta, åter­uppväcks hennes förståelse och minnena från tid­igare liv kommer tillbaka. Sådana minnen strömmar upp i hjärtats sinne och kan registreras i hjärnan.

Det råder mycket förvirring rörande den stora principen eller lagen om reinkarnation. En del känner motvilja vid blotta tanken på att behöva återfödas i en fysisk kropp. De kan inte förstå varför de ska tvingas att vända tillbaka när de en gång har passerat detta fysiska liv och kommit till de ljusare sfärerna. Det tycks inte finnas någon visdom eller logik i denna lag, och människor säger att den inte passar in i deras föreställning om en Gud som är all-kärlek och (har) all visdom.

 

De tänker på någon kär vän som har gått över till andra sidan, då han eller hon vid ett flertal tillfällen återvänder för att komma med budskap och berätta om de himmelska platser där hon bor. De undrar varför deras vän när hon en gång har fått sin frihet måste återvända till det jordiska livets alla sorger. Det tycks inte finnas någon mening med detta. Om själen har absorberat såpass mycket av det himmel­ska ljuset tycks det obegripligt varför den ska åter-födas i låga eller kanske motbjudande förhållanden på jorden. Det verkar vara en överträdelse av den gudomliga ordningen av kärlek och utveckling.

Reinkarnation är ett väldigt begrepp och vi försäkrar er att de idéer som råder bara ger en grov och otill­räcklig beskrivning av vad som verkligen händer. Tills ni klart förstått lagen om reinkarnation, kommer de flesta av livets djupare problem att förbli oklara. Ni kommer inte att se någon rättvisa i livet även om ni tror att Gud är god, all-visdom och all-kärlek.

Livet är att växa, hela meningen med livet på jorden är andlig tillväxt. Det finns universella problem som endast kan lösas genom att man vinner förståelse för processen med själens utveckling. Då människan är instängd i ett begränsat sinne, har hon ingen uppfatt­ning om den sanna meningen med tid. Hon tycker att sjuttio år eller ett århundrade är en lång tid när det verkligheten bara är ett ögonblick. Hon tänker inte på reinkarnationen i relation till livets helhet, och därför förstår hon inte hur liten den erfarenheten är som kan samlas under ett enda kort jordeliv.

 Låt oss först betrakta en vanlig människas jordeliv på sjuttio år, hennes födelse, levnad och död. Jämför sedan denna vanliga man eller kvinnas liv med det gudomliga liv som uttrycks genom en av de stora lärarna eller mästarna. Gör en jämförelse mellan dessa två boningar, granska noga er egen själ. Hur många gånger har ni misslyckats ifråga om ert ideal? Det är riktigt att ni är mänskliga, men ni är också gudomliga och avsikten med ert liv är en fullständig utveckling till den gudomliga människan eller Kris­tus-människan. Avsikten med skapelsen är att alla Guds söner ska utvecklas i fullkomlighet och härlig­het liksom Kristus.

 

Ibland hör man sägas: "Den och den är en gammal själ." Men hur har denna själ blivit så klok, stark och utstrålande? Jo, genom ett disciplinerat fysiskt liv. Disciplin är lika med tillväxt och den finaste dis­ciplinen, bestämd av Fader-Moder Gud är de dag­liga göromålen, det vanliga arbetet.

Ändå kämpar varje själ emot detta. Ni säger: "Ja, vi accepterar detta, men har inte själen större möj­ligheter till utveckling på det astrala planet?"

Ja, detta är riktigt till en viss grad, men kom ihåg att be­gränsningen av tid och rum som är restriktionerna på det fysiska planet, inte finns på astralplanet. Disciplinen kan därför inte vara av samma natur, och hela syftet med reinkarnation är disciplin. Att tappert bära sorgen, att möta framgång med ett ödmjukt hjärta, att dela lyckan med andra kan dis­ciplinera livet. Själens sanna hemvist är de himmelska rikena, en plats av skönhet och välsignelse. Unga själar utan jordisk erfarenhet kan liknas vid späd-barn liggande i skötet. De har ännu inte lärt sig hur de ska använda sina armar och ben, att sparka, att gå eller att röra på sig. Vi måste samtidigt komma ihåg att dessa spädbarn är Gudar i vardande, unga skapare. Gud uppfann det fysiska livet som ett medel att träna barnet i att lära sig använda alla sina förmågor.

Vi kan inte tänka oss en bättre symbol för männis­kans jordiska liv än fröet, sått i jordens mörker för att växa upp till den fullkomliga blomman. Den full­komliga blomman, arketypen skapas först i Guds sinne. Fröet planteras sedan i jorden för att växa till fullkomning. Så är det även med er, ni är frön sådda i fysisk form för att växa mot ljuset, tills dess att ni blir Guds fullkomliga söner och döttrar - den full­komliga arketypiska Guds-människan, vilken fanns i Guds tanke från begynnelsen.

 

 

 

 

 

Det högre jaget

 Tänk först på människans själ, inte som ni upp­fattar den i det dagliga livet utan något mycket mer. Någonting som har sin boning i andevärlden och som är summan av allt det som har upplevts i tidigare liv. Den personliga människan representerar endast en liten del av en mycket större själ, som finns i ett hög­re medvetande-tillstånd. Personligheten kan emeller­tid i större eller mindre grad leva i förbindelse med denna större själ och draga kraft från denna om den så vill.

 

I forna tiders mysterieskolor presenterades denna ide ibland för neofyterna genom symboliken av mu­reriet. Man tänkte sig själen som ett tempel himmelen och varje inkarnation som en obearbetad sten vilken genom livets erfarenheter får sina ojämna partier avslipade så att den kan användas till tem­plet. Det får inte finnas något slarv i byggandet av templet, det måste vara exakt och precist. Ett ojämnt block eller sten kan förstöra hela byggnaden.

Människan måste arbeta med sig själv - detta jag som Frimurarna kallade för den obearbetade stenen. Hon måste arbeta med hammare och mejsel på sin egen naturs byggnadsmaterial, och bearbeta stenen tills den blir så fullkomlig att den passar in i det tempel som Gud bygger upp från jorden till himme­len. Så snart som människan förstår att hon måste arbeta med sig själv under sitt vanliga liv, och att inte en dag går utan att hon sätter något spår på sig själv, lär hon sig att kontrollera och bemästra sitt sinne och sina känslor.

Människan äger en själ i andevärlden vilken inne­håller fröet, anden, den innersta essensen av Guden inom människan vilken styr livets kurs. Det är därför vi säger att Gud leder oss på livets väg. Den drivkraft som får människan att sträva mot det högsta, ibland mot det lägre sinnets vilja eller själv-viljan - är den in­neboende Guden. Det är denna ande eller gudomliga gnista som styr själens liv, som vägleder den genom de många jordiska erfarenheterna. Varje gång en del av själen går ner för att inkarneras, absorberar den vissa former av erfarenheter vilka är nödvändiga för tillväxten och utvecklingen av den större själen där ovan.

Så beroende på er egen tillväxt och utveckling, tillför ni därigenom något till detta större jag. Allt eftersom ni strävar på detta jordeplan - i på varandra följande inkarnationer - bygger ni upp en vacker själ.

Vi vill gärna utöka er föreställning om reinkarationen så att ni släpper idén om att människan förflyttar sig fram och tillbaka mellan två världar. Vi vill att ni ska få en vidare, en större förståelse för den ständiga tillväxten av Guds-medvetandet, som sker inne i den själ som är er egen.

 Ibland när ni är i stora svår­igheter eller i djup sorg kan ni få en blixt av kraft eller ljus från detta jag, vilket hjälper er att åstadkomma eller stå ut med saker som ni tidigare trott vara omöjliga. Eller ni kanske känner någon annan person som har fått en liknande ljusgnista, vilket har förvan­dlat den räddhågade till en hjälte, gjort den tidigare själviska människan osjälvisk. Ni har ingen uppfatt­ning om vilka möjligheter människan har när hon en gång har fått och kan hålla kontakten med sitt högre jag - vilket är hennes sanna Väsen.

 

Älskade barn, gör aldrig misstaget att döma någon människa. Se aldrig på en annan själ och säg:

"Stackars varelse, han är outvecklad" för ni vet inte vad ni säger. Det kan vara på det sättet att den som verkar vara låg, är en själ av renhet och stor skönhet andevärlden. Ni kan inte döma.

 

 

 

 

 

Varför kan vi inte minnas?

 

Du frågar oss kanske vad vi kan ge för bevis för reinkarnation? Vi svarar att andliga saker endast kan bevisas genom andliga metoder. Få människor kan ge bevis för reinkarnation (fastän det finns flera bevisade fall av det) eller någon annan andlig sanning. Men ni kommer att erhålla bevis genom er egen intui­tion som ett resultat av er egen erfarenhet.

Det enda sätt varigenom människan kan få kun­skap om de gudomliga hemligheterna, är genom kärlek och osjälviskhet. Sinnet, som har sin plats evolutionen, kan aldrig av sig själv utveckla san­ningen. Det är emellertid nödvändigt att sinnet blir utvecklat innan uppfattningsförmågan kan vakna.

Människan söker sanningen genom att läsa böcker, men sanningens hjärta ligger i anden. Endast du själv kan finna denna sanning, ingen annan kan göra det för dig. I ditt sökande efter en klar förståelse av reinkarnationen, måste du lära känna människan in­om dig, ditt innersta jag. När du står ansikte mot an­sikte med ditt innersta jag ropar du inte längre efter bevis. Vägen till själens utveckling ligger öppen.

Kanske du även undrar över varför du inte kan komma ihåg det förflutna. Men kan du minnas den tid då du var två, tre eller fyra år gammal? Hur kan du då tro att du skulle komma ihåg inkarnationer för hundratals och tusentals år sedan? Minnet finns inte i den fysiska hjärnan, inte heller i de astrala och mentala kroppar ni iklätt er. Men när ni kan fungera den högre kropp, vilka somliga kallar för "kausal"­kroppen, och som jag kallar templet - så kommer er vi­sion att öppnas. Du kommer då att minnas, därför att du har kommit i beröring med det andliga sinnet där allt det förflutna finns nedtecknat.

 

Hur lång tid förgår mellan varje inkarnation? Det finns ingen be­stämd regel. Vi kan inte säga att människan rein­karnerar med två, tre eller femhundra års mellan­rum, det skulle vara fel. Om vi sade att människan går ut ur den ena kroppen och genast in i den andra, skulle också det vara fel. Säger vi att det går tusen­tals år mellan varje inkarnation skulle inte heller det vara hela sanningen. Allt beror på individen. Men det är möjligt att återvända snabbt för ett speciellt arbete.

 

Ni vill veta vid vilken tidpunkt själen går in kroppen? Om det är före eller efter födelsen? Vi skulle vilja säga att själen gradvis uppgår i kroppen allt eftersom åren går. Vid ungefär tjugofem års ålder har hela själen vanligtvis inkarnerat, men vi skulle föredra att inte binda oss för någon speciell tidpunkt. Själen tar kontakt med moderns kropp före den fysiska befruktningen.

 

En annan fråga som ibland ställs är om det är möj­ligt för en själ att i någon inkarnation gå tillbaka i ut­vecklingen? Vi svarar att om någon missar någonting vackert på vägen så är det väl tillrådligt att gå till­baka för att finna det. Skulle ni kalla det för till­bakagång? Men kom ihåg att det är omöjligt för en själ att sitta till doms över en annan, att döma andra är att fördöma sig själv.

Ni kanske även frågar om vi alltid inkarnerar i samma familj, och i så fall alltid har samma föräldrar och samma barn? Nej, men medlemmar av samma familj tenderar att dras till varandra. Faktum är att länken ibland kan vara en bror eller syster, fader eller son, man eller hustru. Ni är genom karma sam­manlänkade både med familj och vänner, ni går evo­lutionens väg tillsammans i grupper och familjer. Be­roende på er karma kommer ni att finna kärlek och lycka väntande på er, eller fiendskap och dis­harmoni. Det blir er uppgift att vända detta till kärlek.

 

Genom sin inkarnation är det människans öde att ha en inverkan på den del av världen i vilken hon vistas i, sådan är lagen. Människan är placerad på den plats där hon kan ge mest näring till det fysiska livet. Hon ger, men erhåller också näring från jord­elivet.

Vi vill inte påtvinga sanningen om reinkarnation på den motvillige. Inte desto mindre är reinkarnation liksom liv och död en lag. Huruvida en människa tror eller inte tror gör ingen skillnad. Är det inte lite underligt att vissa människor genom att säga att de inte tror på ett liv efter döden, på reinkarnation eller lagen om orsak och verkan, inbillar de sig att de av­skaffat dem.

 

Vi betonar emellertid att människan har en fri vilja. Hon är aldrig bunden eller tvingad, aldrig utestängd från himmelen eller driven tillbaka till jorden mot sin vilja. Så länge en människa säger: "Jag vill inte återvända till jorden" blir svaret: "Bra mitt barn, vila ett tag, det är ingen brådska." Gud har ald­rig bråttom. Allt är en fråga om den enskilde själens utveckling. När den har nått förståelse längtar den efter att gå tillbaka till arbetet. Den enda frågan blir, hur snart kan jag gå tillbaka?

 

Vi har redan nämnt att ni kanske ibland tror att själen kan lära sig sina läxor och arbeta på sin fräls­ning på astralplanet, och att vissa av er tror att ni kommer att möta exakt samma förhållanden där som på jorden. Men substansen på det astrala planet är mycket olikt det på det fysiska planet. Astral materia är lättare att forma med tanken. I den täta, mörka fysiska materien står själen inför en svår läxa, som måste läras och som endast kan läras i materien. Hela syftet med skapelsen är andlig utveckling. Själen måste lära sig att kunna behärska tät materia. Den måste bli helt och hållet mästare över tät mate­ria, därför att den inom sig har Gudslivet, och Gud arbetar i materia genom hela sin skapelse. Guden in­om människan växer och utvecklas intill dess att ar­betet är fullbordat, vilket innebär ett fullständigt mästerskap över sin omgivning. Det är lättare, mycket enklare att tänka sig att själen lämnar köttets bojor och går till en annan värld för att där arbeta på sin frälsning under lättare och mera angenäma förhållanden. Men sanningen är sådan att det inte går till på det sättet.

 

Vi vill även gärna tala om att den glädje som en själ känner då den blir herre över köttet inte går att be­skriva. Om vi bara kunde överföra den intensiva glä­djen i känslan av fullbordan vunnen genom fysiska erfarenheter, skulle ni till fullo förstå och fröjdas över de möjligheter som själen får genom att åter­vända till jorden för nya äventyr.

Många av er har återvänt till jorden därför att ni önskar att hjälpa mänskligheten. Detta inte nödvän­digtvis genom att gå i kyrkan och göra goda gärning­ar, utan därför att er närvaro på jorden kan vara till glädje och tröst för dem omkring er. Till den familj inom vilken ni har blivit född, till den familj där ni senare blir en förälder, liksom till många vänner. Ni kan bäst tjäna inte genom att slösa med er kraft och energi, utan genom att vara en Guds son och genom att ge värme och ljus till hjälp för varje blomma så att denna på bästa sätt kan slå ut i den speciella del av trädgården där den är planterad.

 

 

  

 

 

VIII

 

KARMA

 Genom tidernas lopp har de upplysta människor som studerat jämförande religion erkänt karma, som en av de lagar vilka styr människans liv på jorden. Allt liv är styrt av lag, och om vi en gång för alla kan slå fast att lagen är orubblig, hjälper det oss att acceptera de erfarenheter vi alla står inför. Vi skulle dessutom vilja rätta till den uppfattningen att karma skulle vara något sorts straff för människans miss­gärningar.

Människan har fått höra att Gud är kärlek, men ändå så måste hon bevittna lidandet hos dem hon älskar och själv lida. Hon känner ibland indignation, harm och bitterhet när hon ser en älskad släktings eller väns lidande och inte kan göra någonting åt det. Eller när hon ser någon hon har kär dö, just när livet visar sig så lovande. Hon ifrågasätter då naturligtvis Guds kärlek. När hon ser ut över en värld sargad av blodsutgjutelse och lidanden, så kommer ett skri från den medlidsamma människan: "Var är Gud och var­för tillåter han dessa krig och dessa lidanden?"

Älskade barn, stanna upp ett ögonblick och tänk efter. Gud visar i varje stund av livets skönhet och kärlek till människans hjärtan. Det finns ingen av er som inte någon gång har upplevt en känsla av hän­förelse och tacksamhet omöjlig att beskriva i ord. Denna rörelse i själens djup kanske kommer under en mycket skön semester, eller efter det att ett moln av sorg har dragit förbi och försvunnit. Den kan er­faras efter en försoning eller kanske när någon ni har kär kommer in i ert liv.

Låt oss här säga att denna mänskliga kärlek är ett svar från Gud på en inre längtan och ett sökande efter ett ideal, en livskamrat, skönhet, efter Gud. Det är sökandet efter Gud som driver människan att söka sin motpart, den längtan efter Gud som ligger bakom allt annat.

 Så Gud kommer och talar till människans hjärta, men människan känner inte igen Guds röst och tror att den kommer från hennes egen natur. Inte desto mindre är all skönhet, varje känsla av glädje och lycka i sanning ett uttryck för Gud genom den fysiska organismen. Vi vet alla vilken glädje man kan känna tillsammans med en vän som är på samma våg­längd som en själv. Den glädje vi känner kommer ge­nom honom eller henne och genom våra egna hjärtan har sin källa i någonting utanför gränserna för det mänskliga sinnet.

Sinnet kan aldrig uppenbara Gud för människan. Gud kan endast dyka upp på en viss punkt på erfarenhetens väg. Han talar till människan genom hennes hjärta, och när detta händer vet människan och hon ifrågasätter aldrig mera Guds kärlek. Den människa som en gång blivit medveten om att hon är en son till Gud, ifrågasätter aldrig mer Guds kärlek. Så till slut kommer vi till detta yttersta faktum att Gud är kärlek, och att allt som manifesteras på jorden är resultatet av denna kärlek.

 

 

 

Den gudomliga modern

 Låt oss återigen stanna upp ett kort ögonblick och göra oss en idealbild av Gud. Fördomar hindrar människorna idag från att acceptera idén om en Moder-aspekt av Gud. Trots detta så har dyrkan av den gudomliga modern existerat sedan tidernas be­gynnelse. Alla människor har en gång älskat en mor. En mans kärlek till sin hustru, sina barns mor, är en inre röst som får honom att i modern se ett uttryck för gudomlighet.

 Vi skulle vilja att ni ibland mediterade över den gudomliga Modern, och böjer ert huvud inför den fullkomliga Moders-kärleken. Vänd era tankar till Guds Moders-aspekten, uttrycket för allt det som är medlidande, värme, vänlighet, kärlek, förståelse och kom ihåg att den kloka Modern vet vad som är bra för hennes barn och att hon inte sviker i sitt uppdrag. Hon utdelar tillrättavisningar när så behövs, men med en djup kärlek.

Vad har allt detta att göra med karma? Allting mina bröder, det är kärnan i hela sanningen. Vi vill visa att karma eller lagen om orsak och verkan är en lag skapad av gudomlig kärlek. Den är inte till för att straffa människan, utan för att hjälpa henne att lära sig sanningen. För barnet är bara ordet "läxa” ofta motbjudande, så vi säger er i stället att karma ger oss en möjlighet att känna Gud. Alla erfarenheter i era liv ska till slut bringa er Guds glädje.

Vi ser sålunda att Gud är både Fader och Moder för människorna. Gudomlig visdom och gudomlig kärlek såväl som gudomlig kraft arbetar ständigt bakom alla former och i varje manifestation av livet. Härigenom kan Guds barn, gnistor av gudomlig kärlek vilka har andats ut från Guds hjärta, lära sig att uttrycka den lycka som Gud känner och vilken Gud har placerat som ett frö inom varje själ.

 

 

 

Ändamålet med karma

 I begynnelsen är människan som ett barn, okunnig om den gudomliga lagen, då den saknar all erfaren­het. Ett litet barn måste lära sig att sitta, att äta, att stå, gå och leka. Senare kan hon genom mental ut­veckling och erfarenhet tillgodogöra sig vissa fakta om livet och genom denna process bli vuxen. Människans ande går igenom en liknande process som börjar med födelsen, från Fader-Moder Gud och fortsätter med den andliga tillväxten och som kulmi­nerar i det stora återvändandet, återföreningen eller enheten med Gud.

Om inte själen skulle få lära sig fysiskt, mentalt eller andligt lidande skulle det inte bli någon expan­sion av medvetandet. Det skulle inte bli någon till-växt från omedvetenhet till själv-medvetvetenhet och sedan vidare till Kristus-medvetande. Ända tills själen själv får erfara lidandet är den ovetande om sina medmänniskors plågor och kan därför inte för­binda såren och ge helande. Smärta frambringar upplysning, medlidande och förståelse. Människan lär sig genom smärta och lidande, likaväl som genom lycka och glädje.

I begynnelsen har barnet, fastän det är okunnigt, med sig två aspekter vilka människan kallar för det goda och det onda. I sitt liv kommer hon att uttrycka dem båda och i dessa uttryck, för gott och ont, samlar hon plus och minus i en himmelsk balansräkning. Om denna sanning en gång för alla vore fast grund­lagd, om alla människor kunde inse att vad de sår kommer de även att skörda, så skulle de tänka sig för noga innan de förstörde någonting som bidrar till skönhet och harmoni i livet. Ingen av oss vill väl slå sin broder? Historien om Kain och Abel visar detta, för när Kain, som är ondskans aspekt, dödade Abel och blev utstött - ropade han att hans sorg var större än han kunde bära. Men inser ni att även med ett raseriutbrott begår ni mord? Tanklösa, dömande och grymma ord dödar alla något vackert och gott. Om ni tänker på detta, kommer ni att inse hur mycket bättre det är att följa själv-disciplinens väg och alltid sträva mot Gud, i stället för att tillåta de destruktiva krafterna trycka ner det bättre jaget. Den inne­boende Guds son bygger och skapar alltid det goda, men om Kain förstör det, skriver han in en post på balansräkningens skuldsida.

Vi kan inte ändra vår föregående karma, men vi kan styra hur vi skapar vår framtid. Därför mina bröder, acceptera visheten i att försöka fostra er själva efter Guds lagar. Kontrollera er själva, era tankar och ert tal, var vänliga och kärleksfulla. Allt kan sammanfattas under ett namn, var vänliga och ha medkänsla, tillfoga aldrig medvetet någon levande varelse lidande. De som har lärt sig hur stor skada tanklöshet, okunnighet och illvilja kan göra, blir inte så hänsynslösa i framtiden. Visdomens mästare förorsakar aldrig lidande, de är helt och hållet kärlek och medkänsla. Men de känner även till lagen om rättvisa, och vet att varje liv till slut blir balanserat och polariserat till det gudomliga Ljuset, källan till allt liv.

Varje handling skapar karma, och denna låter inte nödvändigtvis vänta på sig till en avlägsen framtid för att återvända. Resultatet kan ofta visa sig inom några få timmar eller dagar efter det man ådragit sig skulden. Tro inte att du kan skjuta upp betalningen av skulden i all oändlighet när du har åsamkat dig dålig karma. Ty du vet varken dagen eller timmen då Herren ska skörda.

 Det är enkelt att ge ett exempel på detta. Om du går längs en livligt trafikerad väg och inte ser dig för, kan du ramla och skada dig. Du säger: "Jag antar att detta beror på min karma.”

 Ja, det är din egen karma, men den har genast återverkat på dig, det är inte karma från tidigare försyndelser. Karma lär oss att vara försiktiga, noggranna och Gud-lika i vårt uppträdande i livet. Här har hela av­sikten med karma blivit klargjord - genom att känna smärta vinner vi erfarenhet och visdom.

Antag att en tjuv tränger sig in och stjäl hos er. Ni kanske resignerat säger: "Det är väl min karma.

Men det viktiga är, har denna karma lärt dig nå­gonting. Om inte, kommer den tillbaka kanske i denna dag eller i detta liv, kanske först när flera in­karnationer har passerat. Det viktiga är att själen måste lära sig hur det känns att vara bestulen, därför att du en gång tillfogade en annan själ denna smärta. Karma kommer alltså för att lära oss våra läxor, och medan den gör det hjälper den oss även att förstå och hjälpa vår broder hans läxor. Detta rör vid en känslig punkt, ty du frågar kanske: "Om vi hjälper våra bröder att lära sig deras läxor genom att åsamka dem lidande, spelar det då egentligen någon roll vad vi gör?" Ja, eftersom lagen säger att vi ska göra för andra vad vi vill att de ska göra för oss. Genom att skada din broder skapar du ny karma, vilken du måste återgälda senare, för du kommer att lida sam­ma smärta som du själv har åsamkat någon annan. Lagen fungerar i bägge riktningarna. Syftet med allt detta är att väcka själen till insikt om det fullkomliga livet, det gudomliga livet.

 

 

 

 

Omvandling av karma

 Du kanske undrar: "Kan karma omvandlas genom att man ångrar sig?" Att upptäcka misstaget är halva segern, men det återstår den person som ni har syndat emot. Att tjäna den själ som man har skadat är den naturliga impulsen. Om ni har skadat någon blir ni ledsna, ni är fulla av medlidande. "Å min broder, jag är så ledsen, låt mig binda om ditt sår." Från dessa ord av medlidande strömmar det från er ut en Guds frid, kärlek och ljus vilken ger värme och tröst.

Frågan uppstår då: "Om kroppsligt lidande och sjukdom beror på karma, är det då rätt att försöka hjälpa dem som lider att komma ifrån sin karma ge­nom att ge andlig healing? Historien om den barm­härtige samariten illustrerar detta. Den barmhärtige samariten gör alltid sitt bästa för att hjälpa.

Vad har då patienten för roll i detta sammanhang? Patienten erbjuds en fantastisk möjlighet - vilken har sitt ursprung i hans goda karma - att höja sig över kroppens och själens plåga. Om själen är klok svarar hon på denna möjlighet och bemödar sig om att lära den läxa som erbjuds. Genom sin längtan efter Gud, efter Kristus höjer hon sig över sin karma, och den dåliga karman blir därigenom avverkad eller om­vandlad. På så sätt kan Kristus inom oss höja alla människor till Gud.

När ni var barn fick ni utan tvivel lära er att vägen till frälsning var att älska Jesus, och att Jesus då skulle frälsa er. Ni lärdes att Jesus utgav sig själv för att frälsa världen. Att Jesus Kristus eller Kristus Guds son kom till jorden för att frälsa människornas själar. På vilket sätt frälser han då människors själar? Genom att i dem skapa kärlek och förmågan att älska. Det är Kristi kärlek, Kristus själv i männi­skornas hjärtan - som är mänsklighetens frälsare. Denna kärlek symboliseras av rosen.

Dålig karma skapas inte bara genom att man brister kärlek, utan även genom frånvaron av klokhet, ge­nom okunnighet. Intill dess att en själ själv har fått göra sin egen erfarenhet, kan den inte förstå eller uppskatta vad kärlek är. Det är genom erfarenheten som själen vinner kärlek och visdom. Den vita rosen står därför för den rena oskyldiga anden, och den röda rosen för människans själ eller ande när den har passerat genom djupen av mänsklig erfarenhet och lärt sig meningen av kärlek.

När vi kommer till frågan om okunnighet beger vi oss ut på djupt vatten. Människan är inte så okunnig att hon inte förstår att själviskhet och girighet är fel. Men ändå så framhärdar hon i detta, och genom att göra det så skapar hon lidande åt sig själv. Det är skillnad på oskyldig okunnighet och avsiktlig okun­nighet -vilken beror på ett förnekande av den inre rösten.

Bakom användandet av bikt och absolution, fanns en gång den tanken att själen skulle renas från okunnighet och mörker, att den skulle hjälpas att höjas och söka återförening med Gud. När det ib­land inträffar en plötslig omvändelse, inverkar det gudomliga inflödet på själen i en sådan grad att det blir en omvandling, en längtan efter att tjäna och att ge.

Det sägs att Jesus Kristus tog på sig världens synder, dess karma och att han genom sitt uppoff­rande liv och död hjälpte mänskligheten att bära sin karma. På ett liknande sätt tar den omvandlade själen upp karma från sina lägre bröder, men i en mindre omfattning.

Ibland blir en inkarnerad själ född i en familj där det finns anlag för vissa fysiska sjukdomar och li­danden. Detta därför att själen har ett visst arbete att utföra, det är ett antal möjligheter som väntar på den. Beroende på sin egen styrka kan - eller kan inte - själen råka ut för en sådan sjukdom. Den behöver inte falla offer för sjukdomen, den kan stärka sig, så att den inte behöver just den typen av läxa.

Vi bör inte acceptera ärftliga sjukdomar med en förutfattad mening, därför att varje själ har inom sig förmågan att en viss grad besluta sig för hur den ska arbeta ut sin egen karma. Ett skolbarn löser kanske räk­neproblemen på mer än ett sätt, och det är här som människans fria vilja kan användas och styra hans plan för livet.

Du kanske önskar veta om karma kan bli på­skyndad? Helt säkert, i synnerhet när själen har vak­nat. Då kan den i den andliga världen få en större eller mindre vision av Gud och ropar då: "Jag vill nå Gud, jag måste dit fort!"

Svaret kommer då: "Det är bra min son, men det är mycket som du först måste klara upp." Så när tiden för inkarnationen kommer vill själen att karman ska påskyndas. En sådan in­karnation kan för andra människor synas vara både sorglig och plågsam. Men de som har sett visionen, bryr sig inte om detta, de accepterar karman och vet att det är genom den som de når sitt mål. Vi kan därför inte döma, vi törs inte döma en annan män­niskas liv. Vad som från vår synpunkt verkar vara ett lätt liv, kan för personen ifråga vara en svår och hård inkarnation. Och det som för andra människor ser ut att vara ett svårt liv, upplevs av den personen ifråga med en inre tillfredsställelse, en glädje och ett lugn vilket gör en glädje av alla erfarenheter.

Detta för oss till själva kärnpunkten i vår undervis­ning. Mänskligheten är ofta uppsträckt på ett kors i det fysiska livet, men som ett resultat av denna kors­fästelse så föds den doftande rosen inom henne. Mystikerna vet att denna ros betyder det älskade hjärtat, hjärtat av Kristus på korset, härligheten och undren av helig kärlek som blommar för hela mänsk­ligheten.

Ni ser med förtvivlan på världens lidande, men ni ser inte bortom nuet. Skulle ni vilja undanhålla mänskligheten rosens skönhet och full­komlighet?

Om Gud lät mänskligheten undslippa lidandet skulle han också undanhålla henne resultatet av detta lidande vilket ni alla strävar mot, och som ni alla var skapade för - den obeskrivliga glädjen av att vinna Kristus-medvetande. Ni kan inte skilja rosen från korset.

Under de tidigare stadierna i utvecklingen måste rosen efter hand blomma på korset. Senare i de mera framskridna stadierna blir korset absorberat av rosen, och Kristus-medvetandet i människan, människan i Kristus blir fullbordad.

Vi vill därför att ni ska vara lidelsefria. Håll inte tillbaka er medkänsla och er kärlek, men låt inte heller era känslor styra er på ett felaktigt sätt. När du ger kärlek och med­känsla till de ledsna, kom då ihåg att lidande är en väg till upplysning, till Kristus-medvetandets födelse i människan. Lidande försvinner, det blir bortglömt utom i det medvetande som fötts i själen.

Ni kanske frågar om det inte är möjligt att uppnå denna medvetenhet genom kärlek och lycka? Ja, helt säkert. Men Gud gav människan en fri vilja, och människan valde egenvilja. Hon valde därigenom li­dandets väg. Men så klok och kärleksfull är Gud, att han bistår människan, välsignar henne och genom li­dandet leder henne till himmelens glädje.

Frid, mina bröder. Frid i era hjärtan och vet att Gud är god.

  

 

 

IX

 

ANDLIGT HELANDE

 En av de allra viktigaste aspekterna av andlig ut­veckling är helande. Vi säger till alla blivande helare, att de först och främst måste inse att de kan bli ka­naler för den gudomliga livs-kraften, och att lära sig att tänka på sig själva som Guds söner och komma ihåg att de är beroende av Gud för allt.

Healingkraften kommer att ständigt flöda genom dig när du en gång förstått hur du ska öppna de and­liga sinnena för de kosmiska healingstrålarna. Ni kan alla bli instrument för dessa magnetiska och andliga strålar, men en del människor stänger av sig för denna livskraft genom okunnighet eller av andra orsaker.

Ert arbete som andliga helare är att assistera, ar­beta i harmoni med, och när detta är möjligt samarbeta med de nu kända medicinska metoderna. Det finns många olika sorters typer av människor på jorden. En del svarar på en form av healing, andra på en helt annan metod. Det är inte så förnuftigt att läg­ga ner tid, arbete och kraft på något fysiskt fel som lättare och snabbare kan bli avhjälpt med materiella metoder eller till och med ett kirurgiskt ingrepp.

Men grunden till all healing är andlig, och den dag ska komma då andlig healing blir erkänd och upp­rättad i stor skala på er jord och betraktas som en viktig del av medicinen. Men människan måste först utvecklas andligt innan hon kan bli herre över sin kropp.

Själva grunden eller orsaken till kroppens sjukdom är avsaknaden av andligt ljus. Vi kan också säga att sjukdom är brist på lugn, på harmoni och att människan under hela livet arbetar på att skapa sjuk­dom och disharmoni. Harmoni och hälsa bevaras när livet är kontrollerat och styrt av Kristus inom människan. Andlig healing är strikt vetenskaplig. Den består i att bringa de kringflackande fysiska atomerna harmoni med varandra. Det är den kommenderande rösten från hjärt-centret, och kraften arbetar till stör­sta delen genom helaren men även genom patienten.

Kärleken är den röst som styr, och den skapar har­moni bland de kringflackande atomerna. Dessa måste lyda den gudomliga kärlekens lag. Detta är helandets hemlighet. Och när patienten (liksom även helaren) står i kontakt med detta kärlekens centrum, blir han omedelbart helad. Patienten väljer omedvetet ut den kosmiska stråle som hans själ och kropp behöver.

Jesus den stora helaren demonstrerade denna gud­omliga kraft. Jesus tog ingen notis om sjukdomarnas namn. Han gick alltid till den andliga orsaken. Han helade genom att låta det vaknande ljuset komma in i själen. Han ropade: "Lasarus kom ut!" och Lasarus kom ut iförd sin svepning. Kan ni förstå vad detta be­tyder? Lasarus var klädd i jordiska ting, han var som död. Men Mästarens röst ropade: "Lasarus kom ut," och han reste sig upp från de döda. Så arbetar den sanne helaren.

Ni måste även komma ihåg att varje själ har karma ackumulerad i sig. I många fall ligger orsaken till sjukdomen djupt inne i själen, den är inbyggd astralkroppen från tidigare liv. Den astrala kroppen är som ni vet, skapad av forna handlingar. Tidigare karma som är inbyggd i astralkroppen manifesterar sig ibland som ohälsa, eller det kan sätta sin prägel på förhållandena i livet. Lagen om karma är exakt, rätt­vis, fullkomlig och sann. Du kan aldrig ingripa karma, men du kan hjälpa din patient att omvandla den.

Om patienten får hjälp med att ta emot ett fullt inflöde av Kristus-ljus, kan han hjälpa sig själv. På så sätt kan han lära sig att omvandla sin karma i stället för att sona den genom den speciella sjukdomen.

Ändamålet med karma är att lära sig någonting. Den ger den individuella själen möjlighet att lära sig sina läxor, att vinna visdom och att växa i sin andliga hållning. Om själen är arrogant (vilket ofta är anled­ningen till svårigheterna), om den inte vill tro, om den är fullständigt säker på att den vet allt, då finns det ingenting annat att göra än att fortsätta att gå längs den inslagna vägen med sin fysiska sjukdom. Det finns vissa själar som avsiktligt väljer lidandets väg, men valet är undermedvetet. Detta för oss till en annan fråga. Försök aldrig att tvinga andlig healing på någon annan. Själen måste komma av egen fri vilja för att söka andlig hjälp. Patientens behov är andligt ljus. Syftet med smärtan är att leda honom till detta ljus. Av denna anledning säger vi till er, befatta er inte allt­för mycket med den fysiska kroppen och dess otaliga smärtor och plågor. Ni ska koncentrera er på patien­tens själ och dess aura. Det är visserligen sant att helaren kan äga en viss magnetisk kraft eller "animal magnetism" som kan ge patienten en tillfällig lindring. Men detta är inte tillräckligt. I andlig healing är det själen som ska bli helad, och den fysiska kroppen kommer i sinom tid att reflektera själens hälsa.

 Verklig healing sker på det andliga planet, och hea­lingkraften kommer från det gudomliga Livet i Kris­tus-sfären. Beroende på helarens renhet, väller kraft­en genom hans subtila kroppar - mental och vital-kropparna - och strömmar ut genom hans händer och hela hans aura.

Liksom en fjällbäck behöver en ren kanal, så behöver healing-strömmen en ren aura hos helaren. Det gäller inte bara att lägga på händerna, ut­an i första hand kontakten med Kristus. Kristus­essensen kan då strömma ut och koncentreras eller intensifieras genom den mentala kontrollen hos hel­aren. Detta är anledningen till att avstånds-healing kan vara lika effektiv som handpåläggning om den ut­förs på rätt sätt.

I de osynliga strålarna finns vissa egenskaper, färger, vibrationer och till och med dofter som hel­aren kan dra till sig och överföra på patienten. När en människa blir sjuk beror det vanligtvis på att något fattas, eller också finns det en obalans i patientens själ. Som helare arbetar du tillsammans med änglarna för att tillföra patienten de delar som saknas, att återupprätta balansen, hälsan eller helheten hos själen. Det är du som är en kanal för dessa rena and­liga krafter, så försök därför att efterlikna den gamla tidens präster och prästinnor. Du måste vara i har­moni och balans genom ett rent liv, rent tänkande och rent handlande som ett mänskligt och andligt in­strument.

Sträva med allt ditt hjärta att hålla dig själv vid god hälsa. Överansträng dig inte på något livsplan. Följ reglerna för ett rent och hälsosamt liv. Lev i harmoni med dig själv. Lev av jordens rena och hälsosamma frukter. Andas in Guds-livet i fullt med­vetande. Var vänlig mot din kropp, tvinga inte på den saker som det är oklokt att göra. Förorena den inte genom rökning. Ge den vila, ren föda och få den kontakt med den högre eterns rena vibrationer. Grunden till all healing är helarens samklang med naturens och andens krafter.

Kom ihåg att du måste tillåta dig själv att bli åter­uppladdad när du känner dig uttömd eller trött. Ett bra sätt att ladda upp sig själv, är att stoppa händerna kallt vatten. Ett annat är att lägga sina händer på moder jord. Ytterligare ett annat är att gå ut i skogen Stå med rak rygg mot ett stort träd och andas med trädet. Andas in livs- kraften, och du kommer att bli förvånad över hur livs-kraften börjar flyta i dig igen. Ta kontakt med naturen när du känner dig uttömd och trött, och när du verkligen känner det omöjligt att arbeta, dra dig då tillbaka. Så småningom lär du dig hur du ska återställa kraften så att du inte blir trött.

 Avslappning är viktigt för helaren och patienten, men denna avslappning måste ske under kontroll av det högre jaget. Låt kroppen vara fullständigt av­slappnad, låt sinnet vila och låt genom de fysiska, astrala och mentala kropparna den himmelska krop­pen fylla auran med Kristus-ljuset. Det är idag så få människor som känner till hur man ska slappna av, de går omkring med allehanda knutar i stället för att manifestera avslappning, frid och ett överlämnande till den himmelska sfären.

Allt eftersom du strävar efter att bli en ren kanal för healingkraften, kommer du att bli mer och mer känslig, så vi bör kanske tala om för dig hur du ska skydda din aura. Så snart du känner ett skadligt eller negativt tillstånd eller tror att du "drar på dig nå­gonting," skydda dig då genom att svepa in dig i din aura liksom en ängel sveper in sig i sina vingar. Gör detta mentalt. Det är också till stor hjälp att dra några djupa andetag. Andas in det Stora Vita Ljuset och knäpp händerna över solar plexus, den högra handen placerad över den vänstra och bibehåll ditt positiva tänkande.

Den vänstra handen är den mottagande handen och den högra är den givande. Om du håller upp den vänstra handen när du ber en bön och ber att den helande kraften ska komma till dig, så kommer denna att strömma in i din vänstra hand. Den är som en magnet - hela den pulserande livskraften kommer in och passerar genom kroppen till den högra handen och därifrån till patienten.

 Helarens beröring ska vara mycket lätt, en mycket mild och lätt beröring är allt som behövs. Strålarna sträcker sig ut över fingertopparna och en bit över handflatan. Helaren måste komma ihåg att det finns en annan hand över deras och att deras hand inte är instrumentet utan förmedlaren.

Tillåt aldrig dig själv att bli känslomässigt bunden till en patient. En läkare på jordeplanet kan visa vänlighet och hysa medlidande, men om han är klok engagerar han sig aldrig känslomässigt i en patient. I allt andligt arbete måste man hålla känslorna under kontroll. Otyglade känslor kan bryta sönder det finaste arbete och den bästa grupp. Vi lär alltid våra barn att höja sig över svagheten i okontrollerade känslor, ty det finns inget som så säkert hindrar en lärjunge från framåtskri­dande som detta. Den kloka människan är stabil, vän­lig, älskar alla och går direkt till det Stora Hjärtat av kärlek och visdom.

 

 

 

 

 

 

Tankens kraft

 Tankar kan skapa god hälsa och tankar kan hela. Men tankar kan också tillfoga lidande och sjukdom, samt förstöra det kroppsliga, mentala och andliga liv­et hos människan. Vetenskapen har endast i ringa grad börjat förstå omfattningen av tankens kraft Tankar av vrede, rädsla och hat utgör roten till allt lidande och alla krig. Tankar kan också frambringa skönhet, harmoni, broderskap och allt annat som människan längtar efter. Vi själva arbetar så långt detta är möjligt med skapande tankekraft. Vi för­söker att undvika alla destruktiva tankar. Vi gör det till en regel att alltid vara konstruktiva när vi ger råd och hjälp, att inte se någonting annat än det goda, och vi gör detta fastän vi anses vara dumt optimisti­ska. Vi vet att vi genom att bara se det goda, att skapa det goda genom positivt tänkande, vi kan hjälpa till att frambringa det som är önskvärt och gott. Vi ser eller tänker inte i termer av pessimism, sorg eller död. Allt är liv, allt är hela tiden under ut­veckling, allt är gott, allt är Gud. Därför måste bli­vande helare enbart arbeta under konstruktiva linjer.

Antyd aldrig något om att en patient kanske är döende. Erkänn inte något sådant som död. Se en­dast skapelse, ett hela tiden skiftande, utvecklande liv. Det finns ingen död. Tro alltid att "så länge det finns liv finns det hopp." Förvänta er aldrig någonting annat än det goda.

Det är alla sanna helares uppgift att inge förtroende, inte tvivel eller rädsla. Hjälp allt­id patienten att tona in sig harmoniskt till Guds full­ändade lagar. Patienten ska hjälpas att utveckla en klar och helig (eller hälsosam) attityd till livet. Rätta tankar är Guds-tankar som tränger igenom hela en själv. Detta är en utomordentligt stor sanning. Om du tänker igenom detta och mediterar över vad vi har sagt kommer du att förstå vad vi menar. Rätt tän­kande är Guds-tankar. De är harmoniska, kärleksful­la, rena, heliga och vänliga, de är toleranta och ge­nerösa. Rätt tänkande är en allmän Guds-inställning till livet.

 Andlig healing kommer till stånd genom kraften av innerlig längtan. När tankarna i sann strävan går till Kristus, då kommer Kristus- ljuset, Kristus-strålarna att kännas i den fysiska kroppen. Då dessa har en stor kraft kan de förändra det sjuka systemet. Där mörker uppträder i den fysiska kroppen kan detta ändras till ljus. När ljuset tar kroppen i besittning dominerar detta kroppen och kontrollerar de fysiska atomerna. Det är på detta sätt som mirakler inträffar, men världsligt sinnade människor kan inte förstå eller uppskatta detta. När vi säger att tanken har kraft att göra detta menar vi förstås gudomlig tanke, den tanke som kommer från ett rent och längtande hjärta. Den kraft som kommer när hjärtat vä-nder sig mot Gud kan förändra negativt till positivt, mörker till ljus.

Mästaren Jesus sa: "Jag och Fadern är ett. De ord jag talar till er är inte av mig själv, utan av Fadern som bor i mig, han gör det." Varje helare måste känna till sanningen i detta påstående, och varje patient måste försöka förstå denna eviga sanning. För så snart ni får kontakt med Kristus Närvaro, även om detta varar endast under ett ögonblick, är det som en gnista som tänds eller utfödet av den gudomliga kraften inom er aktiveras. Ni glömmer bort de jordiska begränsning­arna och svävar in i de högre världarna av medvetet liv där ni blir återuppladdade med den levande Guds-kraften. Låt er inte kvarhållas av det jordiska sinnets begränsning.

Tvivla inte på denna kraft. Rensa ut all tvivel från ditt medvetna sinne och känn i ditt hjärta sanningen om dessa osynliga healingstrålar och sanningen om det osynliga livet.

 

 

 

Healing-änglarna

 Kunskapen om healing-änglarna är idag ytterst liten på det jordiska planet. Men allt eftersom tids­åldern framskrider kommer många fler människor in­te endast känna deras närvaro, utan även se dem. Be­roende på vilket behov som föreligger och på den vibration som skapas, kommer de olika färgernas äng­lar klädda i Solens ljus till healing- andakterna. Ni känner till att solljuset innehåller spektrums alla färger, tänk er nu healing-änglarna i dessa underbara färger. Det finns ingenting mörkt eller fult hos dem. De är helt och hållet ljus och renhet. Dessa äng­lavarelser drar sig mycket nära helaren, som bidrar med den substans som änglarna behöver för att få kontakt med dem som söker healing. Dessa healings­trålar kan användas inte endast till att hela den en­skilde människans fysiska kropp, utan även sinnet samt de mörka materiella tillstånd som tynger mänsk­ligheten.

Den rena och vita magiska kraftens utstrålning flödade ständigt ut från Jesus hjärta. Varje människa kan fortfarande i sitt hjärta mottaga denna utstrålning från Kristi hjärta, och om hennes hjärta hålles rent och glatt kan det i sin tur utstråla ljus och healing till hela världen.

Andlig healing är ett storslaget arbete i sin spontana osjälviskhet. Helaren tänker inte på sin egen storhet, om han gjorde detta skulle han inte kunna hela. Han tänker endast på andras bästa. Han tänker endast på att lindra smärta och lidande, att omvandla livets mörka tillstånd till ett mera himmelskt för­hållande.

Vi skulle därför vilja säga att om du längtar efter andlig utveckling, att utveckla din andliga vision, överlämna då dig själv i att tjäna genom att hela de sjuka. Kristus sa genom Jesus av Nasaret: "Föd mina lamm." Föd människornas sjuka själar genom andligt tjänande, andlig healing. På detta sätt kommer du att osjälviskt tjäna inte bara den nuvarande, utan också framtida generationer. Du kommer att hjälpa Gud att skapa bättre livsvillkor för alla jordens folk.

Mina barn, följ tjänandets väg, vägen av sann god­het, spontan glädje i livet, och bli i sinom tid lik er äl­skade mästare Jesus Kristus - bli den levande Gud­ens fullkomliga söner.

 

 

*   *   *

 

Baksida text:

 

 

ANDLIG UTVECKLING 1

 Syftet med denna bok är att visa hur människan genom andlig utveckling på rätt sätt kan kontakta högre andliga riken och därigenom förstå livets helhet.

Den klargör på ett enkelt och beprövat sätt den andliga utvecklingen och baseras på praktik, inte på teori.

Den upplyser också om andlig healing, visar varifrån den kommer och de lagar den bygger på.

*   *   *

HELE denne boken er tilgjengelig på svensk men er utsolgt i dansk utgave - men kan finnes på antikvariater


alternativt dansk i pdf format   |   link til White Eagles bok om HEALING ("healing av verden") pdf  på norsk   |  Fra den lille boken Visdom fra White Eagle

om mediets to tidligere inkarnasjonsminner med forbindelsen til White Eagle -   i egen bok-fil |   ANDLIG UTVECKLING 3

 

 

White Eagle, les/read eller hør/listen:

titel/ info linker ljud mp3 lydbog mp3 vanlig web-format dvs html engelsk / english audio mp3 svensk
Hvem er White Eagle?          
DET STILLE SIND     lydbog   Audiobook on The Quit Mind in English mp3  
link til White Eagles bok om HEALING ("healing av verden")pdf    lydbog vanlig webleserformat          (+ norsk, pdf)    

JEG’ets udfoldelse - White Eagle

 

  lydbog   "Spiritual Unfoldment 1"    - 11mb - 46min. -mp3lydfil

WHITE EAGLE:  ANDLIG UTVECKLING Del 1 svensk

de invigda; om mediets to tidligere inkarnasjonsminner med forbindelsen til White Eagle -   i egen bok-fil-svensk ljudbok av den i  mp3        

IVAN COOKE:
Sir Arthur Conan Doyle kommer tillbaka
(pdf-link)

        web eller  pdf
Åndelig utvikling del 3- deloversatt til norsk -word-doc-format W-E om fremtiden sv        
WHITE EAGLE: ANDLIG UTVECKLING Del 1 svensk ljudbok        
Wisdom from WE> listen>

visdom fra White Eagle(dk)

    http://galactic.no/rune/whiteagle1.html

 

Wisdom from White Eagle