english on this audio mp3 upreading as 3 parts - a ca 30min

Del 2 av  "Visdom fra White Eagle"

Av Grace Cooke

Utgitt på Ryhls forlag, Ballerup-Dk i -85

 - mens originalen på engelsk kom i -67.

lyd-tale svensk med White Eagle visdom i mp3 |

link til White Eagles bok om HEALING ("healing av verden")pdf

from the small White Eagle book SUNRISE from -58

 

 

the return of Sir Arthur Conan Doyle |

audiobook english of this above

 

 

Det hvide Broderskab

I den åndelige verden arbejder vi i grupper, og hver enkelt personlighed yder sit specielle til helheden.

Vi, der taler til jer, er en gruppe "hvide Brødre", der alle er som én ånd i fuldstændig harmoni med hverandre. I har måske lagt mærke til, at når vi taler til jer, sker der somme tider en forandring i meddelelsens form, en forandring i sproget, i måden at præsentere tingene på, så I fornemmer en ændring. Det skyldes, at et andet aspekt af gruppen overtager ledelsen.

"..du lenges etter å gjøre noe, etter å hjelpe andre. Vi (altså den andre siden) forteller deg, at det største arbeide av alle, er å utvikle Kristus' lys i din sjel. For 'Sønnen' er født I deg, i alt menneskelig, og alles arbeide er å lære hvorledes dette lys kan FORMIDLES inn i uvitenhetens mørke på Jorden..." *
Fra
DET STILLE SIND / the quiet mind- sayings of WHITE EAGLE - the white eagle publishing trust - england, 1972

I meddelelser fra den åndelige verden, må meget synes ufatteligt, fordi I er lukket inde i en begrænset livsfase og derfor kun kan fatte de tre dimensioner. Når I har lært at arbejde og leve i harmoni med den guddommelige lov, vil I være fri for alle begrænsninger. I vil blive udfriet fra Jorden, ikke ved legemets død, men fordi I har lært at beherske stoffet. Når sjælen har opnået fuldt herredømme over materien, over det lavere selv og de lavere livsområder, da bliver den frigjort. Så er det lige meget, om den har et fysisk legeme eller ej. Den er fri til at virke på et hvilket som helst af de højere planer. Vi ønsker, at I gør jer dette helt klart, at I nu formår at udvide jeres syn, jeres væren, jeres aktivitet til højere og større livsplaner.

Vi vil ikke give jer helt præcise oplysninger om den usynlige verden, for det vil forvirre, hvis I får for meget at vide, før I er rede. Vi kan ikke helt beskrive det usynlige univers' vidundere, når I mangler evnen til at forestille jer dem. Fantasien eller forestillingsevnen er faktisk Skaberens kraft, der virker i jer. Når I forestiller jer noget, skaber I et billede, men det kan kun give udtryk for det niveau, hvorpå Gud er nærværende inden i jer.

Den gudgivne evne til at se, til at skabe, ligger inden i hvert eneste menneske, men kun en uendelig lille del af Guds herlige skaberværk er synligt, indtil I har udfoldet og udviklet den nødvene syns- og forestillingsevne. I har alle så meget at håbe på, at lige frem fra jeres inderste Selv. Midlet til alle disse livsplaners ængelighed - fra det fysiske til det tætte æteriske, det astrale, mentale, det højere mentale og det himmelske, ja, selv hinsides det - er allerede inden i mennesket, men det må finde nøglen og lære, hvorledes det lukker den specielle dør op.

Når I forlader det fysiske legeme efter et kort eller langt liv, afhængig af jeres karma, kommer I til forhold, som man inden for katolicismen kalder skærsilden. Men denne benævnelse er misvisende. Tilstanden er snarere en selvransagelse, en vurdering af jer selv, idet I ser jeres egen fortid og de forseelser og fejl, I har gjort jer skyldige i. Efter denne selvransagelse, som er nænsom og mild, og hvor sjælen bliver trøstet og opmuntret, kommer der en tid ned hvile og glæde, en tid, hvori sjælen finder Gud.Vi kan bedst beskrive denne tilstand ved at sige, at meneskets hele sjæl i det øyeblik er tilfreds. Den er fuldstændig lykkelig og ser Gud overalt i alle ting.

Denne afklarethed stimuleres af Gud i mennesket, så det, efter at have set Guds herlighed, ønsker at inkarnere igen, ligesom man efter en ferie længes efter igen at gå i gang med arbejdet.

Når sjælen vender tilbage til Jorden, medbringer den en pakke, somme tider en stor pakke, som indeholder dens karma. Dens muligheder og evne til åndelig udfoldelse er begrænset af denne pakkes størrelse. I taler overfladisk om betaling af karma, men karma er meget mere end betaling af gæld, pådraget i et tidligere liv. Selve arbejdet med at betale noget karmagæld giver sjælen en ny chance for fremgang. Derfor siger vi atter og atter, at I skal modtage og acceptere jeres karma i taknemmelighed og glæde.Det kan synes svært, ja, det er svært, fordi menneskets lavere legemer, det astrale begærlegeme og det lavere mentale legeme, krever deres egen ret og gør oprør mod den prøvelse, som pålægges af karma. Men hvis I kan acceptere, hvad I ikke bryder jer om og også indser de muligheder, der ligger deri, vil jeres bevidsthed vokse. Således må enhver lære at acceptere sin karma og bruge den tilbudte chance sådan, at ikke en endnu sværere karma skabes.

Ved et liv i lydighed mod Broderskabet vil mennesket hæve sig, indtil det bliver mildt og kærligt, ærligt og klogt, alle en sand broders dyder. Denne vedholdende, alvorlige stræben, som må synes så kedelig, men som er så værdifuld, fører jer til sidst til målet.

Hvis I så klart, ville I se, hvorledes hele menneskelivet stræber mod harmoni, at jeres karma ustandselig arbejder på at udvikle en harmonisk tilstand i jer og at befri jer fra jeres jordiske trældom, fra det jordbundne. Karma er ikke noget afskrækkende, men noget at glæde sig over, selv om det kan være ubehageligt Al vækst synes ubehagelig, medens den foregår. En fødsel kan også være ubehagelig, men se, hvad den fører til!

Hvad hver enkelt erfarer i form af karma, muligheder og åndelig udvikling, gælder også for alle nationer, planeter og hele sol-systemet. Alt virker i overensstemmelse med loven for udvikling og vækst. Vi kan næsten beskrive det som en rytmisk ind- og udånding. Normalt foregår åndedrættet så naturligt og harmonisk, at man ikke bemærker det. Således er det også med de store livsrytmer. Hele tiden bevæger det guddommelige liv sig ind i mennesket og trækker sig tilbage fra det, inkarnerer og diskarnerer. Slægtled kommer og går og vender tilbage igen. Livet er en vedvarende rytme, en konstant rytmisk bevægelse henimod fuldkommenhed. Kan fuldkommengørelse nogen sinde ophøre? Nej, det er en skueplads, hvor der udvikles, udfoldes og åbenbares stadig mere strålende perspektiver.

Mennesket er ikke alene på udviklingsvejen. Det har selskab. Vi taler om Det hvide Broderskab, Stjernebrødre, Lysets Brødre - kald dem, hvad I vil. Hvor som helst en gruppe mænd og kvinder stengt efterlever Broderskabets love om kærlighed og tjeneste, og hvor som helst den sande Broderskabets ånd bliver grundfæstet og danner en kerne, vil den tiltrække sig opmærksomhed fra de usynlige Brødre, der arbejder i det skjulte for at støtte arbejdet.

De vil aldrig trække deres hjælp bort, medmindre den åndelige kraft bliver forødt af gruppens egen stivsindethed. Brødrene kommer til Jorden igen, endda i fysisk skikkelse. De bevæger sig blandt deres elever, sædvanligvis uden at blive genkendt. Først når eleverne er blevet prøvet og har lært lydighed mod loven, er de istand til i fuld bevidsthed at modtage besøg af en ældre Broder. Gennem meditation og ved opøvelse af skelneevnen vil der blive udviklet en vis kraft, hvorved I vil blive i stand til at genkende en ældre Broder fra det astrale plan. Mange længes efter at se en mester, at føle hans fysiske nærhed og høre hans stemme. Men spiranten må kvalificere sig åndeligt for at kunne genkende de eldre Brødre på det astrale plan, som er et meget virkeligt bevidsthedsplan og mere betydeligt end jeres egen verden.

Ville I mon genkende en Mester eller en ældre Broder, hvis han talte til jer på et offentligt sted, eller hvis han sad ved siden af jer i offentligt befordringsmiddel, ja, selv i en loge? Næppe. Da jesus mødte disciplene på vejen til Emmaus, genkendte de ham ikke. De gik og talte med denne helt almindelige person, og idet de antog ham for en fremmed, spurgte de ham, om han havde hørt om Jesu korsfæstelse.

I bør stræbe efter at udvikle en egenskab, der vil sætte jer i stand at se hen over skarerne på torvet, at se Mesteren og høre hans stemme. Lyt, mine børn! Åbn jeres øjne og se, og I vil helt sikkert finde den, som I længes efter at høre og se.

Først må I dog nedbryde alle fordomme i jer selv. Hvordan kan det gøres? Kun på én måde - ved at fylde hele hjertet med kærlighed. Og hvad er så kærlighed? kærlighed er gode tanker. Mange egenskaber og følelser bliver forvekslet med kærlighed, men kjærlighed er simpelt hen længslen efter den elskede og at gøre netop denne overmåde lykkelig. På det menneskelige sande erlighedsniveau bliver enhver selvisk tanke udslettet ved omtanke for denne kærligheds genstand. I videre forstand betyder sjælelig kærlighed en længsel efter fremfor alt at give kærlighed glæde.

Når I lever og arbejder - som vi håber, I alle stræber efter at gøre -med at velsigne jeres medmennesker, med at gøre jeres bedste med hånd og hjerte, og når I lever for oprigtigt at give kærlighed på alle områder, så er I nærved frigørelse. Alle de fremskridt, I længes efter, vil komme gennem jeres stræben hen imod Gud. Det vil I måske ikke tro, men tænk over det! Det er, hvad I gør, hvad I tænker, hvad I siger, der har betydning.

***

Lad os nu, før vi slutter, genkalde det nære fællesskab med vore ældre Brødre. De ønsker, at I bestandig skal minde jer selv om, at I er guddommelige, at I er ånd. Lad det åndelige liv i jeres indre vokse og forsøm ikke nogen venlig handling, der vil kunne tjene jeres medmennesker eller bringe dem lykke.

 

 

Så et utdrag fra kapittelet

"Alle er del av en helhed"

…Tanker skaber. Det, som mennesket tænker i dag, bliver virkélighed i morgen. Det tænker på krig og katastrofer, og når tankerne bliver stærke nok, vil de blive realiseret på det fysiske plan. I bliver, hvad I tænker. Det, som verden tænker i dag, vil ske i morgen. Hvad I oplever på Jorden har først fundet sted i tankernes verden.

Således også med livet efter døden. Når I forlader jeres legeme, vil I finde en verden af stærke begær og lidenskaber, hvis I har levet og tænkt sådan på Jorden. Men de mennesker, hvis tanker er venlige, kærlige og simpelt hen gode; de, som lever i overensstemmelse med deres udvikling og har fået øjnene op for åndelig sandhed, kristi ånd, vil befinde sig i netop den verden, som deres tanker har skabt. På Jorden kan I skjule jeres tanker, men det kan I ikke i den åndelige verden. Her vil alt, hvad I forestiller jer, finde sted. Når I forlader jeres fysiske legeme, kan I gå ind i en ny verden af stor skønhed og glæde, og kun I selv kan udelukke jer derfra. Samtidig må I huske, at den guddommelige lov er kærlighed, og at vejen til fremskridt ligger åben for jer. Enhver har chancen for at udvikle sig åndeligt og tjene. Hvis en sjæl i begyndelsen befinder sig i ubehagelige forhold, har den straks mulighed for at ændre disse og kan hurtigt fjerne sig fra begrænsningerne eller 'skærsilden' til et bedre liv i den tredje sfære af harmoni og glæde.

Der bliver ofte spurgt om, hvordan sjælene kan være lykkelige i den åndelige verden, hvis de kan se, at deres kære på Jorden er ulykkelige.

Sjælen, som er fri af kødets trældom og de jordiske begrænsninger, kan møde sine kære fra Jorden under disses søvn. Der er ikke den adskillelse, som I forestiller jer. I er blevet opøvet til at søge efter det indre lys. I har fået at vide, hvordan I kan nået højere bevidsthedsliv, hvor I vil møde jeres kære i søvnen, og alle vil fryde sig over genforeningen. Efter søvnen, hvor I er gået tilbage til jeres legeme, ved I, at I og jeres kære ikke er adskilte, men at de lever et naturligt liv, forbundet med jeres eget.

Sjæle bliver ikke draget mod hinanden i det fysiske liv, medmindre der er en stærk åndelig tiltrækning. Det er karmas tiltrækning, og skønt vilkårene for de to somme tider bliver vanskelige, må enhver misforståelse være et resultat af en karma, som skal bearbejdes. Det hjælper ikke at stampe imod brodden. Den eneste måde at klare en sådan situation på er at se den i øjnene og spørge sig selv: "Hvad ville Mesteren gøre?" Se indad og se, hvor din fejl ligger. Se også efter fejlen hos den, du er i strid med.

Dette gælder jer alle, og ved at indse dette kan I befri jer for al den sygdom, strid og elendighed, der er opstået ved konflikt mellem personer.

Vi ønsker, I skal forstå, at jeres liv her hører sammen med jeres åndelige liv. Som I er på Jorden, således er I her i den åndelige verden, den verden, hvor jeres ledere og kære venner lever. De kommer nær for at hjælpe jer, for at trøste jer, når I er fortvivlede, og i øvrigt når I åbner jer for at modtage velsignelsen, der bringer nyt liv til det fysiske legeme. Menneskene ældes på grund af sindsbevægelser, bekymringer og selvskabte plager. De bliver syge af belastninger. Hvis I altid holder jer i samklang med Den store, hvide Loge, vil I ikke blive syge.

Higen vil medføre åndelig helbredelse. Når tankerne ærligt higer mod kristus, så vil kristi lys skinne i hjertet. Disse stråler af kristi lys har stor kraft til at ændre tingenes tilstand. Det fysiske legemes mørke og sygdom kan ændres. Lyset overtager og behersker legemet og får kontrol over de fysiske atomer. Således udføres mirakler. Når vi siger, at tanken har kraft til at gøre dette, mener vi selvfølgelig den guddommelige tanke, tanken, som udspringer fra et rent higende hjerte.

Når hjertet er vendt mod Gud, kan den indstrømmende kraft vende negativt til positivt, mørke til lys. Dette vil ske i fremtiden. Det kommende lys vil bevirke fuldstændig sundhed.

Alligevel er der endnu lektier at lære. Der er så meget for sjælen at lære og så meget arbejde at gøre i et fysisk legeme. Jorden er som en skole med fremadskridende undervisning, og efterhånden som sjælen vender tilbage i vellykkede inkarnationer, går den gennem alle klasser, består til sidst en 'afgangseksamen' og bliver en Mester.

I må forstå, at hver enkelt sjæl er forbundet med andre som led i en kæde, fra Jorden til det højeste høje. I kan modtage meddelelser og budskaber fra disse højt avancerede Hvide Brødre. Budskaberne kommer trinvis. Som vi nu taler til jer, er vi under anden indflydelse. De bruger os til at fremføre særlige sandheder. Bag dem er der endnu andre, og således er det gennem sfærerne.

Vi sagde i begyndelsen af denne meddelelse, at hver eneste af jer har sin egen leder, samt sin skytsengel, og I kan hjælpes gennem jeres drømme, hvis I med ydmygt sind vil gå ind i jeres lønkammer og bede, ikke på en selvmedlidende, men en ydmyg måde og ikke for at opnå selvisk tilfredsstillelse. I må indstille jer på at blive sande tjenere for menneskeheden. I har som eksempel Den store Ene, der har tjent menneskeheden gennem alle tider.

Formålet med livet er:

At leve ikke kun for egen fornøjelse, men for at forskønne og gavne Jorden og for at fremskynde alt livs åndelige udvikling.

I er alle ansvarlige.

Hele samfundet afhænger af hver enkelt af jer.    | neste del

DET STILLE SIND | Audiobook on The Quit Mind in English mp3  as 3parts a 30min

Del 1

link til White Eagles bok om HEALING ("healing av verden")pdf  |  vanlig webleserformat

Hvad er White Eagle?   lydbøker     flere

Hovedside

link til engelsk opplesning fra WhiteEagle boken "Spiritual Unfoldment 1"    - 11mb - 46min. -mp3lydfil

link til  WHITE EAGLE ANDLIG UTVECKLING Del 1 svensk

om mediets to tidligere inkarnasjonsminner med forbindelsen til White Eagle -   i egen bok-fil-svensk   |   ljudbok av den i  mp3

 

Masser av visdom i denne:
IVAN COOKE:
Sir Arthur Conan Doyle kommer tillbaka
(pdf-link)


White Eagle, les/read eller hør/listen:

titel/ info linker ljud mp3 lydbog mp3 vanlig web-format dvs html engelsk / english audio mp3 svensk
Hvem er White Eagle?          
DET STILLE SIND     lydbog   Audiobook on The Quit Mind in English mp3  
link til White Eagles bok om HEALING ("healing av verden")pdf    lydbog vanlig webleserformat          (+ norsk, pdf)    

JEG’ets udfoldelse - White Eagle

 

  lydbog   "Spiritual Unfoldment 1"    - 11mb - 46min. -mp3lydfil

WHITE EAGLE:  ANDLIG UTVECKLING Del 1 svensk

de invigda; om mediets to tidligere inkarnasjonsminner med forbindelsen til White Eagle -   i egen bok-fil-svensk ljudbok av den i  mp3        

IVAN COOKE:
Sir Arthur Conan Doyle kommer tillbaka
(pdf-link)

*

IVAN AND GRACE COOKE; the light in Britain - about old sacret sites i England and their connection to Atlantis and former sivilisations in England and the cropcircles in that area

     

 

 

 

 

extract from 'THE LIGHT IN BRITAIN'

  web eller  pdf
Åndelig utvikling del 3- deloversatt til norsk -word-doc-format W-E om fremtiden sv        
WHITE EAGLE: ANDLIG UTVECKLING Del 1 svensk ljudbok        
Wisdom from WE> listen>

visdom fra White Eagle(dk)

   

 

http://galactic.no/rune/whiteagle1.html

 

Wisdom from White Eagle