andre linker fra samme kanal og noen andre finnes under her;

Kanaliseringer gjennom

 Lyssa R. Holt fra hennes utenomjordiske kontakt

. Utenomjordiske i det gamle Japan

 

Grunnen til at jeg har tatt meg jobben å oversette disse kanaliseringer fra LRH er at de er ganske på linje med det som fremkommer av info fra mange FYSISKE møter med utenomjordiske - jf.slike fysiske kontaktpersoners kontaktberetninger. Men i tillegg har LYSSA i sine kontakter fått endel opplysninger som er ganske unike og som intuitivt føles "riktige for meg". (rune innl.kommentar)

 

ET's og det gamle JAPAN

Først litt om dannelsen av jordmennesket - HOMO sapiens på jorden.

Det var den gang flere grupper av ET'er på jorden. Primært fantes LYRANERNE og ved siden av denne gruppe også SIRIANERNE. Disse var igang med et genetisk eksperiment med å skape en ny menneskerase på jorden. En av hovedhensiktene med dette var å fremavle funksjonsdyktige kropper som de selv kunne inkarnere i. Slik var dette genetiske prosjekt omfattende og pågikk over flere tusen år.

Det var DNA  fra ET-er som ble brukt, og dette ble krysset med arvestoff fra de primitive jordmenneske eller primater. Dette skapte den "prototype" som i historien har fått navnet ADAM OG EVA. Men slik sett var det ikke bare en Adam og en eva - de representerte en hel gruppe av "prototyper" over hele planeten.

Det pågikk mange genetiske eksperimenter over hele jorden altså. De primære forgikk i området ved dagens Afrika og Asia. Og disse genetiske forsøk avlet fram alle de forskjellige raser som i dag finnes på jorden - bortsett fra den asiatiske rase.

(relativt på linje med stoffet fra "Thao" som en australier fikk overbrakt under et 9 dagers opphold på en høyere utv.klode i -91 -link til det som åpnes i eget vindu)

Det var en kaukasisk prototype, en negroid prototype, brunhudede prototyper - men altså ingen asiatiske prototyper. Dette kan sikkert høres ut som science fiction...

Mens eksperimentene fortsatte ble de genetiske forskere besøkt av noen ET-er fra framtiden. Men før vi går videre skal noe annet sies. Fram til dette punktet var de forskjellige et-grupper som besøkte kloden, vanligvis i konflikt med hverandre. Det var også konflikter i hele galaksen. De så ikke ut til å kunne unngå konflikter. Så et av målene med dette genetiske eksperiment var at de nye mennesker skulle ha en slik avansert kropp som ville være istand til å integrere energi på en forskjellig måte - slik at dette skulle være den første rase som kunne begynne å løse konflikter. Litt av en byrde for en ny rase.

Så disse vesener fra framtiden kom altså for å følge de genetiske ingeniører. De kunne si ...deres genetiske eksperimenter slik vi ser dem fra framtiden har ikke lykkes. Dere har skapt altfor stor mangfoldighet på jorden - og menneskene der er hele tiden i konflikt med hverandre. De oppfyller ikke de fredfylte mål som dere ønsker å oppnå. Dere må gjøre noe annet......

Dere kan tenke dere at dette var litt av et sjokk å høre for de genetiske forskere som hadde satt generasjoner av arbeide i dette genetiske eksperiment. Så de søkte råd fra disse fremtidens besøkere.

Rådet var å inkorporere en ny prototype som kanskje i framtiden kunne få integrert de forskjelliges egenskaper, slik at harmoni kunne oppstå. (Her forklarer den åndelige vitenskap - og særlig MARTINUS - at harmonien oppstår ganske så naturlig når dens motsetning - disharmonien - er blitt opplevd og mettet i absolutt forstand. Alt regulert av det overliggende HUNGER OG METTELSESPRINSIPP. Og gjennom reinkarnasjonen får vesenet oppleve virkningene av sine valg på godt og ondt. Man kan slik sett ikke skape en "legemlig" harmoni før det inkarnerte vesen virkelig ønsker dette. Det blir det samme som å forsøke å få et mer harmonisk program fram på radioen ved at man setter nye og bedre komponenter inn i denne mottaker. Dette forandrer jo intet av det som sendes gjennom radioen. Harmoni og ekte kjærlighet kan først skapes når det vesen som sanser, opplever og skaper GJENNOM kroppen setter all sin vilje, ønsker og konsentrasjon inn på å oppnå dette. Disse grunnleggende prinsipper kunne de ikke forstå ser det ut til ......r-ø).

Dette skjedde da de arbeidet med prototypen for den rase som vi nå kjenner som de asiatiske. De tok noe DNA fra noen sivilisasjoner - de vi idag kaller Zeta Retikuli rasen - som hadde en sterk følelse av enhet med sin rase. De kombinerte dette DNA med de jordiske prototyper. Og da de gjorde dette skapte de spiren til en rase som kunne begynne å integrere hele planeten engang i framtiden - den asiatiske rase.

De tok også DNA fra den pleiadiske rase - som også fantes i andre raser - bl.a. den SIRIANSKE. Av denne DNA blanding ble den asiatiske rase framavlet.

For at du skal forstå betydningen av dette vil vi først nevne noen av zetarasens kvaliteter. I denne rasen finnes det svært liten individualitet. De opererer som en gruppebevissthet. Ikke bare finnes det liten individualitet på det personlige planet - men det finnes også liten forskjellighet hva angår kroppenes utseende. De genetiske forskere mente at dette var den riktige rase å bruke for å skape en integrert rase for jorden ut fra deres utpregede svake individualitet.

Nå vil vi påpeke hvordan de asiatiske raser manifesterer zetarasens kvaliteter. Deres rase har nesten ingen variasjon i hudfargen, hårfargen eller øyefagen (mediet snakker primært til japanere her). Dere viser heller ikke slik en stor variasjon av kroppstyper sammenlignet med andre raser.

Men dette er bare de ytre ting. Det er på de indre plan at vi finner likheter mellom zetarasen og den (de) asiatiske raser. For zetaene har en sterk indre følelse av deres åndelige forbindelse med ALT SOM ER eller Gud. De er interessert i ritualer for å uttrykke deres åndelighet. Og deres bevissthet er meget sammenbundet i det daglige liv. Det var disse kvaliteter som de genetiske forskere i fortiden følte var så grunnleggende å bringe fram på jorden.

Hovedområdet hvor prototypene var skapt var i området av dagens JAPAN - men i områder som ikke lenger er over havnivået. Da disse prototyper var skapt eller framavlet ble de assistert av forskjellige ET-grupper - særlig pleiaderne. Disse forsøkte å belære denne nye rase av sin åndelige kunnskap - mens zetarasen ikke fysisk var tilstede med undervisning.

Når prototypene begynte å formere seg ble de brakt til andre områder for å spre deres utvikling - f.eks. MONGOLIA - og man kan si at pleiaderne var som noen slags foreldre for denne nye rasen. Mange av dagens ritualer er "rester" av ritualer fra disse fjerne tider - f.eks. var te-sermonien en svært gammel VEGA-arv som pleiaderne lærte dere. Den varte opprinnelig i tre dager og tre netter og var av stor betydning for Veganerne (altså romfolk fra området ved stjernen VEGA). Den kombinerte også kroppsbevegelsene og flyten av energien.

Også dette med porter er en typisk vegansk arv. Det er ofte en forandring av bevissthet som skjer når du går inn av en port til en japansk hage. Det skal symbolisere en annen verden. I de tidlige tider lærte pleiaderne en mer kompleks versjon som ble brukt av prestene og denne var i store trekk slik:

Personen starter ute i den fysiske verden. La oss si at de ønsker å komme et sted hvor deres bevissthet kan være i total forbindelse med Gud. De vil fysisk gå gjennom syv adskilte miljøer inntil de kommer til de omgivelser som er den mest åndelige i vibrasjon. Å gå gjennom disse syv omgivelser var måten som ble brukt for å vise den gradvise skiftning i bevissthet - et trinn ad gangen - inntil den kunne nå den åndelige plass.

Fra vårt synspunkt har hele prosjekt på jorden vært en suksess - vi ser at alle mennesker på jorden vil forenes i framtiden. Dere vil bli den planetære rase som deres forfedre håpet dere ville bli. Og deres planetære rase er som sagt et produkt av mange forskjellige grupper av forfedre som ikke kunne komme til enighet. 

(Og dette må sees i lys av at hele dette makrovesen som denne klode er inkludert i - altså galaksevesenet - evolusjonsmessig har vært å henføre til det utviklingstrinn som Martinus kalles for dyreriket. I dette dominerer maktprinsippet, eller den sterkestes rett til å bestemme. I dette mentale dyrerike har man altså kun kjempet for seg selv og sine egne ideer og ettersom utviklingsepokene på jorden har fått psykisk næring fra makrovesnet - er det ganske naturlig at fortiden i stor grad har vært dominert av makt og konflikter. Dette har også gjenspeilet klodevesenet JORDEN sine selviske tankeimpulser - mens de oppbyggende epoker har vært refleksimpulser fra mer harmonisk - kreative tanker fra makrovesenet (kloden - solsystemet - galaksen).Mer om bl.a. disse tanker har jeg framført i min bok JORDENS FJERNHISTORIE I NYTT LYS. r.ø.kommentar--)

Og mange av fortidens stjernereisende og genetiske manipulatorer ER NÅ INKARNERT PÅ JORDEN. De er her for å hjelpe til med å fullføre prosjektet. Du vet nøyaktig hva du gjør - og det vil bli en suksess.

(Now in present day, 99% of the people on Earth

are those old ETs still trying to work out their conflicts from

ancient times).

 

KRAFTSENTERE I JAPAN (og på kloden ellers).

La oss særlig se på Mt.Fuji. Det er ellers hovedkraft-sentere over hele jorden som korresponderer med de menneskelige chakraer. Det er vårt synspunkt at Mt.Fuji er klodens kronechakra. Vi tror at dette fjellet ikke vil antennes som aktiv vulkan for det ville bli en altfor sterk kundaliniutløsning for planeten --ettersom vi mener at fjellet er planetens kronechakra altså.

Husk at gjennom hele historien har nesten all visdom kommet fra Østen. Mens det teknologiske har kommet fra vesten - som på sin side aldri har ønsket å akseptere Østen og vica versa. Således har de fundamentale energier fra Østen og vesten vært i konflikt.

Det trenges et sted hvor både Østen og vesten kunne komme sammen og integreres og dette har blitt Japans oppgave.

Tenkawa-skrinets symbolikk.

Symbolet på Tenkawa skrinet er tre sirkler i en triangel - og dette symbolet har blitt brukt av deres forfedre lenge før jorden eksisterte. Triadens symbol har alltid representert integrasjon. Det betyr en polaritet - dens motsetning - og så integrasjonen eller balansen av de to motsetninger. Man kan se det slik at de tre sirkler representerer pleiadisk-, zeta- og jordisk energi.

 

LITT OM JAPANS FORBINDELSE MED DE FJERNE FRA ANDROMEDA

Hver sivilisasjon - inkl. ET-sivilisasjoner - har andre utenomplanetære sivilisasjoner som veileder dem. (dette etter samme prinsipp som at alle barn fødes hos foreldre som er deres primære beskyttere og veiledere. Senere i livet får de andre veiledere - som FINNES UTENFOR DEM SELV. Altså samme prinsipp som planetær veiledning UTENFRA. Martinus kaller dette foreldre- eller verdensgjenløserprinsippet, r-ø.anm.)

For eksempel har jordmenneskene pleiaderne som veiledere - mens DE selv har andre ET-sivilisasjoner som igjen veileder dem. Dette er særlig sivilisasjoner fra DAL-systemet og fra Andromeda-.

(Mer om dette i Meiers kontaktnotater fra Semjasemøtene på 70-tallet i Sveits - en del finnes på svensk på nettet).

Mens pleiaderne holdt på sin oppgave som lærere for den nye rase i det fjerne Japan, måtte de søke råd hos sine høyere veiledere. Solgudinnen som er nevnt har både forbindelser til andromeda og til pleiadene. Hun var her en kort periode der hun arbeidet med pleiaderne - men var selv fra andromeda - men kunne ikke komme i sin virkelige form til jorden. Men hun utstrålte så sterk sann kjærlighet at det satte sine spor blant menneskene. Derfor er minnet om henne blitt båret fram gjennom mytologiene og helt fram til i dag.

 

Det kommer så et spørsmål fra en tilhører- og her svares det:

OM JESU GENTETISKE FAR OG HVORDAN HANS MOR BLE BESVANGRET.

"Gjennom tiden - før kristi fødsel - var det gjort mange forsøk på kombinere genetikken slik at noen kunne fødes som kunne være en mer avansert utgave av det jordiske menneske. Kristi fødsel var et av disse genetiske prosjekter - der det var håpet at et nytt trinn i menneskets utvikling kunne skapes.

Deres myter sier at Mary ble befruktet av en engel. På en veldig virkelig måte er dette sant - men engelen var ingen "himmelsk skapning". Det var et utenomjordisk menneske som ønsket å skape denne nye genetiske versjonen av mennesket. Genetikken i Kristus var en kombinasjon av det sirianske og det pleiadiske. Ønsket var at denne genetiske blandingen kunne gå inn i strømmen av jordisk genetikk og at menneskeheten ville forandre seg. (Legg merke til at det her hele tiden snakkes om genetikk - altså det rent materielle aspekt - mens den åndelige vitenskap forteller at Kristi primære oppgave var å befrukte eller inspirere/ vise vei - på det åndelige eller psykiske område -  som en inspirator og forbilde for den enda umodne menneskehet. Men selvsagt ER det en forbindelse mellom det rent genetiske og "programmet" - eller "ånden som bruker genetikken/kroppen".   r-ø.anm.)

Mennesker flest tror at Kristus døde på korset og ikke hadde noen etterfølgere/barn som kunne sprede hans genetiske stoff. Men med risiko for å lyde blasfemisk så sier vi her at han ikke døde på korset og at han senere hadde barn. I sitt liv etter korsfestelsen skjulte han seg og reiste senere til mange områder på jorden. Han reiste til sørlige Europa, til India og Japan. Vi vet at det finnes noen bøker som snakker om et sted nord i Japan hvor Kristus er antatt å være gravlagt. Vi mener at han dog ikke ble gravlagt der - men noen av hans etterkommere.

(jfr.det apokryfe skrift TALMUD JMMANUEL - ble han gravlagt i Srinagar - der hans gravsted finnes i et hellig kloster den dag i dag - og dette har flere forsket på bl.a. Däniken og Kirsten Bang - se hennes bok GÅTER RUNDT JESU LIV I ØSTEN)

 

DEN ENDELIGE INTEGRASJON 

(mellom "lys og mørke").

Jorden er blitt valgt som den endelige "mark" hvor integrasjonen vil finne sted. Det vil skje her fordi alle de sjeler som nå er her - engang var den adskilte gruppe av ET-er - men som nå er kommet sammen "under samme tak" for å ordne opp i dette. Ja - dere er alle forbundet - selv med utenomjordiske fra så fjerne steder som fra DAL-systemet. På samme måten som alle cellene i kroppen din er forbundet!!

Tenk på de andre sivilisasjoner i universet som værende celler i den samme kropp. Dersom en celle i din kropp blir angrepet av kreft, må alle de andre cellene i kroppen arbeide mye hardere for å heale sykdommen. Dersom cellen som hadde kreft blir healet, blir hele kroppen samtidig healet og gjendannet som en helhet. Det er slik dere er så tett forbundet.

 

HVORDAN OPPSTO FORESTILLINGEN OM AT DE UTENOMJORDISKE VAR GUDER?

Faktisk lærte ikke ET-ene selv tanken om separasjon (fra den guddommelige enhet i/med Altet).

Hva som hente: det var en periode etter at "prototypene" hadde grunnlagt samfunn, da mange av de utenomjordiske forlot denne planeten. Under denne tidsperioden forsøkte menneskene her å etterligne hva de hadde blitt lært av de utenomjordiske. Etter som generasjoner passerte, mistet de mye av de grunnleggende medfødte sannheter og begynte å tilbe gud I DET YTRE. (ALTSÅ Å EKSTERNALISERE GUDDDOMMEN- i mangel av å føle og erkjenne denne som værende endel av sitt eget JEG ELLER VIRKELIGE / EGENTLIG BEVISSTHET).

Da menneskene slik mistet forbindelsen til sannheten som de hadde blitt lært av de utenomjordiske - altså om det åndelige univers og den åndelige, bevissthetsmessige sammenheng i ALTET - ble ideen om Gud fordreiet slik at det ble tolket slik at Gud var UTENFOR EN SELV. Vi sier dette som vår pleiadiske tankemodell på dette - og noen andre ET-grupper har sine egne agendaer her.

Spesielt i det område som utgjør dagens Midtøsten var det noen utenomjordiske som skapte masse frykt blant menneskene. Uheldigvis skapte de forestillingen om at Gud er en kraft som finnes UTENFOR mennesket - dette for å holde menneskene nede. Hovedsaklig var de ikke pleiadiske - noen av dem var lyranere - noen fra sirius. Disse ET-er hadde egne ting å lære og hadde sine egne problemer med sine egoer. Det er uheldig, men menneskeheten lider enda etter dette. (Jmf. Semjase var det maktmennesket ARUS som var en "utstøtt" ET'er - da han hadde forsøkt å oppnå personlig makt - som var den som senere utropte seg til gud over menneskene, og samme tittel tok flere av denne utbrytergruppes senere ledere til seg - bl.a. han som senere har fått navnet JEHOVA i bibelen. Mer om dette i bl.a. JORDENS FJERNHISTORIE I NYTT LYS på denne samme nettside - og som finnes tilgjengelig som bok).

De gamle pleiadere viste at Gud ikke alene var inne i dem men overalt rundt dem. De følte at det var en trinnvis vei for å heve bevisstheten for å bli som Guddommen. Så dette forsøkte de å formidle til menneskene. Men ofte skjer det slik når man forsøker å preke om esoteriske ting som ikke er basert på tenkning - men indre følelser - at de blir vanskelige å formidle, men de gjorde sitt beste.

Det framkommer så et spørsmål om bevissthetes-forvandlingen innen vårt solsystem og svaret på dette er:

"for det første er det alltid bevissthet knyttet til alle legemer i rommet. Slik har også solen bevissthet. Men vi snakker om ET-sivilisasjoner som er fysiske som dere. Vår forståelse er at bevisstheten tilknyttet de øvrige planeter i dette solsystem er i det ikkefysiske - i andre dimensjoner egentlig. På denne måten har de ingen genetisk forbindelse til dere - men det er en åndelig forbindelse fordi disse vesener guider eller veileder dere også."

spørsmål: -det finnes et symbol i Japan som er identisk til et symbol som er funnet i NACA - PERU. Vil dere kommentere dette?

"I de fjerne tider var det slik at ET-gudene som hadde høyere posisjoner eide egne symboler. Ofte ble dette symbolet båret på kledningen til de mennesker som tjente denne ET-guden. Guden som hadde dette symbolet som er funnet i NACA og ellers da i japen - var en pleiader. Det var hans symbol. Da gudene forlot kloden her, følte menneskene seg ofte ensomme. De så alltid mot himmelen i håp om deres tilbakevenden. Derfor brukte de også symbolene for å kalle på gudene. Også idag er det mange som føler en sterk forbindelse mellom Japan og Peru - og denne forbindelsen er altså gammel."

et spørsmål kommer opp om den sanne opprinnelse til den japanske kongelige familie.

"Det kan lyde merkelig, men vi vil gi deg en analog. Når du har et dokument som er blitt skrevet og ønsker å lage kopier av det så gir man vanligvis ikke fra seg orginalen - men kun kopiene. På denne måten kan man bevare originalen. I de gamle tider på den tiden da prototypene ble framavlet, var det viktig at man vedlikeholdt originalen kan man si. Slik at noen av originalene ble bevart og deres avkom grundig kontrollert. Dette var slik for at det opprinnelige arvestoff ikke skulle bli fortynnet. Man kan åpenbart kun gjøre dette gjennom en kort periode på grunn av inneavlen øker. Når de så måtte bringe inn mennesker utenfra for å fortsette avlen - så måtte de velge disse med omhu. Slik at den japanske kongelige familie kan sies å være den nuværende versjonen av disse gamle prototyper som var strengt ynglet for å holde linjene rene.


andre linker fra samme kanal og noen andre finnes under her;

Utenomjordiske i det gamle Japan

De innledende kontakter

De Kosmiske sivilisasjoner

Mørkets Tidsalder (fra boken "fra :the legend of Atlantis")

Den Galaktiske Familie

HOVEDSIDEN

Utenomjordiskes genetiske ekperimenter

De innledende kontakter

De Kosmiske sivilisasjoner

Mørkets Tidsalder -men ikke fra lyssa

Den Galaktiske Familie

De Kosmiske sivilisasjoner


tips: større tekst?

velg vis - tekst - og "større" og

alt. er å velge "vis logg" for å få en smalere og mer lettlest kolonne å lese.

t