artikkelen samlet .nedlastbar i Word i .2 spalter uten bilder på linken  her 

art.nedlastbar i Word m.2spalter med endel bilder -her- 826 kb

pdf

Samme  art.på svensk

Venus lowest life-level is eteric

"en konsentrert kosmologi fra rommet"

 "A spacewoman speaks" (english link)

denne bok som 3 lydfiler i svensk språk -mp3 hver ca.45min +/- and Audiobook of english in 5 parts - a ca 30min  mp3

 

Hva er en UFO ? Hvor kommer de ifra. Hva er det slags vesener som styrer dem? Hva er deres hensikter her ?

 innholdet på denne siden bl.a.:

Vokterne                                         Menneskets tilblivelse         Adamrasengudesønnene    SkapendeTANKE-krefter |  De eldste rasene bodde i hulrom under jorden   De opprinnelige livsformene      Atlantis | Verden under | Begrepet djevel |  Et romfarende folk   Vibrasjonsplanene og mye mer

de andre delene har masser av informasjon og også bilder som er tilpasset stoffet  - men disse er ikke tatt fra boken

DEL 2

DEL 3

"....Presis som mange samtaler /meddelelser på adskilte frekvenser kan overføres på samme kabel uten forstyrrelser, kan også atskillige ulike materielle gjenstander i ulike frekvensnivåer oppta den samme "rom-flaten" - uten å sammenfalle på noen måte. I virkeligheten eksisterer de samtidig, på et interdimensjonellt vis."


VENUSIANS WALK OUR STREETS.
By Paul M. Vest
1954 in MYSTIC MAGAZINE


Etheric body ― The energetic counterpart of the physical body, composed of seven major centers (chakras) and 49 minor centers, a network which connects all the centers, and infinitesimally small threads of energy (nadis) which underlie every part of the nervous system. Blockages in the etheric body can result in physical illnesses.

Etheric planes ― Four planes of matter finer than the gaseous-physical. As yet invisible to most people. The lowest level of Venus supporting "life" and is then one step up from our present Earth-level of "matter to fight with".


Fra "Borealis" via Rolf Telano(via radio?-se sist i del 3) og originalens tittel var:

 "A spacewoman speaks" 

(Kom i svensk oversettelse av Birgit Jeppsson Bokforlaget Parthenon 1964 ("vänner i  universum") - men originalen fra 1952 - lenge før det eksploderte av kanaliserte bøker)

FORORD av r-ø.

I denne artikkel belyses livet i et flerdimensjonelt perspektiv - dvs selve LIVET (det opplevende NOE bak materien/kroppene) befinner seg på et plan som ligger utenfor eller høyt "over" de "materielle plan" og dette LIV opplever og erfarer gjennom ERFARINGER i disse kropper. Ja - gjennom livserfaringer på disse "tungmaterielle plan" - så lærer samme LIV lovene for tenkning - dvs det lærer gjennom livene i disse "tungmaterielle plan" at stoffet OG SENERE OGSÅ TENKNINGEN må følge den kosmiske grunnlov: elsk (forstå og tolerer) alt og alle SLIK DE ER.

Man lærer etter hvert at alle er på toppen av sin utvikling og ikke kan være annerledes i øyeblikket enn det de nettopp NÅ er. Til dette trinn har vesener på høyere vibrasjonsplan utviklet seg - og en representant fra disse har kommet med stoffet her. Husk også at alt av "materie" kun er atomare vibrasjoner/hastigheter, og den store illusjon er at kun vår frekvens er "virkelig". Sannheten er at kun livet BAK stoffet eller materien er "virkelig" - at hvert vibrasjonsplan/dimensjon kun er en temporær læresone - et kosmisk klasserom.

Noen har altså i den kosmiske skole kommet et par klassetrinn over vårt - som kan kalles en "førsteklasse". Og det er fra en av våre "medelever" i en høyere klasse - men som på sett og vis er i samme "skole" - at denne artikkel opprinnelig ble diktert, helt tilbake i 1952. Men da budskapet er absolutt tidløst, klart formulert og fortsatt er aktuelt - har jeg oversatt det, og man kan lese det her i fortsettelsen under. 

Vil man skrive det ut, så anbefales det at man laster ned en wordfil som er satt opp med to spalter for utskriving og dette vil lette lesbarheten. Linken til den finnes øverst til venstre og også sist i artikkelen. I Word velges da VIS-SIDEOPPSETT fra toppmenyen for å få fram to spalter.

(Rune Øverby i nov.2003)

alle planeter eller legemer finnes i 6 parallelle hoved- nivåer eller frekvensplan. Jordens næreste plan er de såkalte astrale og det må understrekes at alle plan er like reelle eller virkelige som dette grove, fysiske frekvens-plan. Men på de høyere plan er det lettere å skape direkte med tankekrafen. (ill. rø)

 

 

 

"A spacewoman speaks"

Her i norsk oversettelse av Rune Øverby fra sept.-nov 2003 og da utg.punktet var den svenske oversettelse vil muligvis en grad av "svensk" skinne gjennom.

pdf av denne

Innledning av Borealis

Observasjoner av fremmende gjenstender i rommet, populært kalt "UFO", er nå så tallrike og så vel verifiserte at ingen virkelig intelligent person kan tvile på deres eksistens. Bestemte detaljer tvinger de fleste til å akseptere det faktum, at disse farkoster ikke kan stamme fra planeten jorden. De spørsmål, som man nå stiller seg - ofte med frykt - er:

Hva er en UFO?

Hvor kommer de fra?

Hva er det slags vesener som styrer dem?

Hva er deres hensikter her?

Ettersom jeg hører til en folkerase som kontrollerer disse farkoster, skal jeg ved hjelp av ulike kollegaer besvare disse spørsmål. Det er min forhåpning, at jeg skal bli i stand til å dempe uroen hos de skremte og styrke håpet hos dem som vil godta min redegjørelse.

Mitt navn er, oversatt til deres skriftspråk, "Borealis", nordlig.

Det bør noteres, at alle navn, som anvendes i denne artikkel her, må oversettes på samme måte. De av våre egne ord som vi anvender ville ikke bety noe for dere, isteden har vi forsøkt å gi dere de ord som kan forstås på deres språk.

Den planet som dere kaller Venus er mitt hjem - skjønt jeg ikke betrakter meg som "innfødt" - ettersom mitt folk ikke stammet herifra. Deres vitenskapsmenn kan berette for dere at liv på denne planet er en umulighet ettersom den venusianske atmosfæren umuliggjør liv. Faktiske forhold er at betingelsene på planetens overflate ikke berører oss, hvilket jeg kommer til å forklare senere. Planeten myldrer imidlertid av liv alle slag. Faktum er at alle planeter og deres måner rommer liv av lignende art.

De undersøkelser som deres astronomer har gjort, nådde ikke lenger enn til stratosfæren for de enkelte planetene, hvilket ikke gir noen antydninger om forholdene på overflaten, omkring 160 mil der under. Samme undersøkelser, gjort på deres egen stratosfære, ville vise at hverken de kjemiske betingelsene eller temperaturene muliggjør liv på Jorden.

"Jeg er øversteprestinne for det modertempel som vårt folk har på Venus. Detaljene i våre religiøse trosoppfattelser betyr egentlig ingenting i denne redegjørelse, men jeg kan berette at vi er monoteister og erkjenner en høyeste guddom som alltings opphav og skaper. Vi kaller han "den Uendelige", mens vi tror at intet ord eller navn kan gi en riktig forestilling om han. Et sinn (bevissthet) som er begrenset av en forgjengelig kropp, kan på grunn av sin naturlige begrensning ikke fatte det evige og udødelige. Det finnes intet å sammenligne med.

bildet er  ikke fra boken - men kosmisk kunst av gilbert williams

Mange av deres folk kommer til å tilbakevise det jeg sier, da de ikke er tilstrekkelig utviklet for å forstå det. De fleste av deres vitenskapsmenn kommer også til å stille seg avvisende. De har tatt til seg alt for mye "lærdom", men ikke av det rette slaget. Også blant dem som vi betrakter som mer avanserte av dere, kunne det finnes de som først er tilbøyelige til å forkaste det, samtidig som en del av hva jeg sier kommer i konflikt med noens religion eller filosofi, som de omfatter. Men de gjenstående kommer til å være tilstrekkelig mange til å gjøre anstrengelsen verd.

Ettersom jeg er et dødelig vesen, er det jeg sier beheftet med menneskelige feil. Skjønt jeg virkelig har tilgang til urkilder og alle andre informasjonskilder som ikke er tilgjengelige for dere, er jeg verken allvitende eller ufeilbar - eller kanskje fullstendig fri fra fordommer.

Mitt folk, som dere kan kalle "Folkene fra nord", ligger langt foran dere vitenskapelig sett. Jeg skulle også tro at de i gjennomsnitt står noe høyere enn dere rent etisk. Det finnes imidlertid unntak. Alt er ikke godt og vel blant oss.

Det finnes store variasjoner av godt og ondt. Vi er verken demoner som kommer for å ta dere - eller guder som kommer for å befri dere på en magisk måte. Vi er til syvende og sist "bare mennesker". Mennesker, som innvendig ikke skiller seg nevneverdig fra jordens folk - mennesker, som lever og elsker, håper og frykter - og i blant - ler og gråter.

Vi betrakter og hilser dere som søstre og brødre i dette ords sanneste betydning.

BOREALIS


 

I Begynnelsen

VOKTERNE

"Folkene fra nord", som manøvrerer de fleste - men ikke alle - av de farkoster, som er blitt sett på deres planet, tilhører en av de eldste rasene eller "vokterne" av deres planet. Nettopp nå er vi den største gruppen som opererer i dette solsystem, men det finnes også medlemmer av andre raser. Disse eldste raser har holdt deres planet under bevoktning helt siden de første menneskene (fantes). Samtidig har de forsøkt å undervise dere og lede deres utvikling på en så umerkelig måte, at de ikke skulle hindre deres egen utvikling.

Det har aldri vært noen tid da de var helt borte. Deres antall har i hver tidsperiode variert etter de forhold som rådet. Når saker og ting utvikles normalt og rolig, finnes det bare et lite antall observatører. Under kritiske perioder økes deres antall.

 

Menneskets tilblivelse

Disse eldste raser var deres forfedres forfedre. De "skapte" dem naturligvis ikke åndelig, ettersom det står utenfor hver dødliges evne. Disse deler av jeget kommer direkte fra den uendelige og er en integrerende del av hans udødelige og evige vesen. Men de skapte det dødelige hylsteret som omslutter deres åndelige kropper. Når det stod klart at jorden var klar for menneskelig liv ble det bestemt hvilke fysiske egenskaper som var ønskelige og nødvendige for dets spesielle miljø. Senere utviklet de individer med disse egenskaper gjennom metoder som er meget like dem som anvendes av dyreoppdrettere når de produserer en ny art.

Omsorgsfullt utvalgte foreldre ble ført sammen slik for å skape de ønskede egenskapene og eliminere ikke ønskverdige. Det bibelske "edens have" var disse eldste rasers laboratorium.

 

Adamrasen

Ordet "Adam" er ikke navnet på en individ, men på en rase eller gruppe. Det var vanlig blant de fortidige menneskene å personifisere en hel rase eller gruppe med et eneste navn. Skikken lever fortsatt i våre dager, når man personifiserer atskillige millioner briter med "John Bull" etc. Disse "Adam'er" ble sendt ut fra "haven", som deres bibel beretter, men det var snarere et forsiktighetsmål enn en "straff".

Ettersom deres forfedre stod i så nær kontakt med de eldste rasene begynte de å snappe opp en hel del gjennom iakttagelser og gjennom tilfeldige ytringer fra sine rådgivere. Det fantes risiko for at de måtte lære seg ting som det ikke ville være så passende for dere å vite på et så tidig stadium av sin utvikling, derfor ble de sendt ut i verden på egen hånd.

Faktum er at hva som skjedde ville ha hendt før eller senere uansett. Det var en nødvendig fase i menneskenes utvikling å sende dem ut på egen hånd når tiden var inne. De kunne ikke på noe annen måte lære å utnytte sin åndelige og fysiske begavelse og utvikle sin praktiske evne. Legg framfor alt merke til den del i deres bibel, der Gud Fader sier ; "se, denne mann har blitt slik som en av oss"

Ettersom guddommen alltid ble oppfattet som entall, skulle dette tyde på at det her var spørsmål om et mye mindre vesen som talte til en gruppe på samme nivå. Om noen imidlertid foretrekker å tenke seg at den UENDELIGE personlig skapte rasene på jorden, kan jeg ikke disputere derom. På en måte har de rett. Mens den uendelige er det eneste opphavet til allting i universet, blir han, om vi utvider begrepet, også alltings skaper. Også om han må anvende seg av helt verdslige midler for å fullbyrda skapelsen.

 

Gudesønnene

Denne forveksling av den sanne guddommen og de eldste rasene kommer ofte til syne i bibelen og andre fortidige skrifter. Årsaken var åpenbart den meget framstående vitenskapelige og åndelige begavelse hos de eldste rasene. Adam-menneskene kunne ikke tilnærmelsesvis forstå dem og kom derfor til sluttsatsen, at de nødvendigvis måtte være overnaturlige vesener. Ettersom dette gjorde dem mer villige til å lyde ordre og instrukser, frykter jeg at de eldste rasene antagelig ikke gjorde noen større anstrengelse å ta den villfarelsen fra dem.

Når Adam-sønnene ble mer avanserte, begynte de å få et noe riktigere bilde av sine rådgivere. I de senere delene av bibelen blir de "gudesønner", "profeter" og andre mindre guddommelige vesener. De senere grekerne innså at deres "guder" var vesener med eksepsjonell makt, men at de virkelig var dødelige og ikke alltid så "fullkomne".

i den egyptiske periode som vokste fram etter Atlantis-katastrofen var faraoene som selv delvis genetisk var av "gudene"(de utenomjordiske) fortsatt i rådslaging med "gudene" (som også fysisk sett var store)  - som var mangfoldige og i direkte åpen kontakt med jordmenneskene. Disse hadde de selv delvis fremavlet rent genetisk. Bildet viser en farao i samtaler med en av de pleiadisk-lyranske "gudene" som kunne være nesten dobbelt så høye som de lokale jordmennesker. (ill/txt - rø)

"Vokterne" forble fortsatt på deres planet i mange tusen år. For dere kunne dette virke som å være en lang tid. Etter vårt tidsbegrep var det snarere et kort intervall. Vi ikke bare regner vår livstid i tusentalls år - men bærer også med oss våre mest betydningsfulle hukommelser fra det ene livet til det andre.

Miljøet på deres planet er ikke passende for vårt folk og derfor forlot "vokterne" deres planet så snart de anså at Adam-menneskene i trygghet kunne overlates til seg selv. Redegjørelser for hvordan de forlot jorden er etterlatt av mange av deres gamle urfedre og skrifter, skjønt dere nok har vanskelig for å kjenne igjen dem. Folk på den tiden visste ingenting om vitenskap og var derfor ikke i stand til å beskrive det de så. Siden da har ikke vokterne framtrådt åpent iblant dere, selv om det alltid har vært noen få av deres farkoster noen steds på deres himmel og et visst antall "markobservatører" som har levd iblant dere.

De siste er nødvendige, ettersom det finnes visse ting som best og mest bekvemmelige kan utføres gjennom personlig kontakt. De er omsorgsfullt utvalgt og skolert, og i stand til å opptre fritt blant dere - uten risiko for å oppdages.

 

Skapende tankekrefter

"Folkene fra nord" liksom alle de eldste rasene - har evne å endre sitt utseende på ønsket måte - gjennom å anvende de skapende tankekreftene. De kan således opptre som hvilken som helst rase, om de så ønsker. I gjeldende tilfelle er ikke dette nødvendig, ettersom vårt naturlige utseende har en meget slående likhet med deres nordiske rasers, hvilke for øvrig tok sitt navn ifra oss.

Vårt tidligere virksomhetsområde var det nordeuropeiske kontinentet og folket der våre spesielle - som vi beskyttet. Senere skjedde raseblanding mellom vokterne og Adam-menneskene - "guds sønner så at menneskenes døtre var fagre, og de tok til hustruer de som de fant mest behag i". Denne opplysning, liksom andre i deres bibel, gjelder spesielt for området i nære Orienten, som sto under overvåkning av andre folk. I allmennhet ville imidlertid disse oppgaver kunne henføres såvel til vårt eget område som til de andre folkenes.

 

Edens have

De eldste rasene

Som deres bibel korrekt oppgir (1 mos. 6:4) levde de eldste rasene i jorden, ikke på den. Miljøet på overflaten var meget lite helsemessig gunstig for dem. Edens have lå naturligvis også i jorden, og "adamsønnene" ble sendt opp og ut på overflaten. Første boken om Adam og Eva beretter om deres første dag og natt på jordoverflaten og om deres frykt når solen gikk ned og deres skrekk når den gikk opp igjen neste morgen.

Alt dette tyder på at de var fullstendig ukjente med forholdene på overflaten. Det fantes i virkeligheten atskillige "edens haver", ettersom hver og en av de eldste rasene hadde fått i oppdrag å befolke et visst område. Det rådet et intimt samarbeide mellom disse grupper og en betydelig gruppe av teknisk personell, mens visse grupper var særskilt framstående på visse områder. Over alle disse grupper fantes en samordnende leder. Denne var av en høyere rase enn de eldste, men dog et dødelig vesen. Viktige beslutninger ble fattet etter samlede rådslagninger, og overenskomster mellom gruppene ble vanligvis iverksatt samtidig av dem alle.

De bibelske utlegninger behandler egentlig bare et av disse områder: den hebreisk-greske-assyriske sonen. Det ville imidlertid med små variasjoner gjelde for alle grupper og områder. De ulike adamrasene har ulike tolkninger av disse første dager. En del av deres opplysninger er faktiske, men mange må tolkes som allegoriske, da hva som skjedde stod over forstanden for de som nedtegnet hendelsene. Mange av disse opplysninger har også blitt forandret gjennom oversettelser og omarbeidelser. Analyseres de imidlertid med hensyn til disse faktorer, viser det seg at de i grunn og bunn er det samme.

(kommentar: hvor tror man forøvrig eventyrenes  "troll" stammer fra - disse bodde jo ofte "inne i fjellet" eller "under jorden" - og de "gamle gudene" var dessuten legemlig sett store, og er muligvis altså modellene for eventyrenes "troll". rø-anm)

I gudenes bilde

Påstanden at "gud skapte mennesket i sitt bilde" er riktig både fra materielt og åndelig synspunkt. Ettersom det virkelige, indre jeget er en del av den uendelige - er det nødvendigvis også hans (speil-)bilde.

Hver og en av de eldste rasene betraktet naturligvis sine spesielle rasegenskaper som overlegne og gjorde derfor sine "adamsønner" så like seg selv som mulig. Diverse indre ulikheter var nødvendige, men deres "skapelser" var, ytre sett, helt like dem selv. Således er også det ytre jeget også i seg selv et speilbilde av "gudenes" utseende.

 

De opprinnelige livsformene

De opprinnelige adamsønnene var av en mengde livsformer med lave vibrasjoner, både menneskelige og ikke menneskelige fra mange andre verdener. Personer og dyr tas iblant fra deres planet på lignende måte, i hensikt å befolke en annen ung verden. (det samme fortelles i Rampas bok EREMITTEN rø-anm) Tillatelse til det gis alltid av slike personer. Hensikten forklares, og de tillates å fatte en fullstendig frivillig beslutning. De fleste av dem gir tillatelse entusiastisk. Om de ikke ville gjøre det, utslettes enhver erindring om hendelsen hos dem, og de tilbakesendes uskadet i alle tilfeller.

Det er nesten umulig å bedrive noen genetisk forskning gjeldene deres nuværende raser. Mange tidligere landområder eksisterer ikke lengre. Mange nye har vokst fram. Under de derav følgende store folkevandringer oppstod en sterk blanding av rasene. De fleste av de nuværende rasene på deres planet er blandinger av adskillige fortidige folkeslag.

 

Atlantis

Foruten de raser, som faktisk ble frembragt på deres planet, fantes det to andre grupper som ble utviklet annensteds og som ble flyttet over til deres verden i stor utstrekning når katastrofer truet deres egne planeter.

Dere hadde tidligere ytterligere en måne som kaltes "Azatlan", skjønt den for en del var kjent som "Bal". På grunn av visse bestemte naturlover, kom den så nær jorden at den ble slitt i stykker av de krefter den kom i konflikt med. Fragmenter falt til jorden i form av meteorer, og dette "ildregn" har blitt nedtegnet i mange av deres fortidige skrifter og legender. De etterfølgene forstyrrelser endret også Lunas posisjon og gjorde dens overflate delvis ubeboelig.

Disse hendelser hadde blitt forutsett og de fleste av innbyggerne hadde uskadet blitt ført under jorden før katastrofene. Atlantiderne bosatte seg på den fortidige kontinentet Atlantis, som fikk sitt navn etter dem. De behøvde snart mer livsrom og spredde sine kolonier over hele middelhavsområdet. De utgjør hovedinnslaget i de nuværende folkeslagene hos respektive nasjoner i denne del av verden. Luninerne slo seg ned i centrale deler av Asia. Mange av dem omkom når visse store geologiske forandringer skjedde på dette område - men de har satt sine spor i mange asiatiske folkeslag.

De eldste rasene ble tvunget til sitt underjordiske liv på denne planet på grunn av de radioaktive utstrømningene fra solen mot jorden. Disse forårsaket en for tidlig død for dem og begrenset deres livslengde til brøkdelen av det normale.

På vår egen bølgelengde står vi over disse spesielle strålinger. Vi er utsatte for visse svakt skadelige utstrålinger, som har økt kraftig i styrke gjennom deres atomeksplosjoner, men vi har mulighet å delvis uskadeliggjøre dem. Disse radioaktive utstrømninger er den hovedsakelige årsaken til deres korte levetid. De angriper ben og vev med økende effekt. Når de senere når en viss konsentrasjon, nekter de ulike organer i kroppen å fungere på normal måte, og dere blir til slutt "gamle".

Om deres vitenskapsmenn undersøkte et nyfødt barn, ville de finne at det ikke finnes noen radioaktivitet å registrere. Moderens kropp filtrerer bort all utstråling. Når en person blir eldre, øker denne radioaktivitet konstant. Visse personer er bedre utrustet til å utholde denne prosessen enn andre. De som ser eldre eller yngre ut enn hva de er, ville oppvise tilsvarende forskjelligheter i sin radioaktivitet. Gjennom å borre seg dypt ned i jorden kunne de eldste rasene unngå mye av denne skadelige påvirkningen. Det tykke jordlaget tjente som filter. 

 

Verden under

På et visst dyp finnes en "lyszone". Her forvandles en del av de energistrømmene som ikke har blitt forvandlet i deres stratosfære, til lys under påvirkning av visse elementer i jorden. Det var i denne zone av jevnt mildt lys, som de eldste bygde sine hjem. De gjorde dette gjennom å dematerialisere og oppløse materialet i det rommet de behøvde, og pakket inn dets energi i vegger og tak og kunne slik skape en innvendig kledning (overflate) av meget tett og sterkt materiale. Til slutt vokste det fram en omfattende undre verden, som strakk seg under både land og hav, og hvis totale areal var mye større enn den verden som fantes på overflaten.

(Rampa beskriver i boken CAVE OF THE ANCIENTS og i AS IT WAS - om besøk i disse tunneller og hvor glatte tunnellveggene var. Ellers en link her til noen som påstår de er etterkommer av de som engang bosatte seg under overflaten - med høy teknologi -rø-anm).

De gamle betraktet sine grottehjem som meget utrivelige til tross for at de var store og fullkomne. De var ikke fullstendig beskyttet mot radioaktive utstrålninger og led på grunn av det av mange sykdommer som til da hadde vært ukjente for dem. De kjente seg innestengte og lengtet etter sine egne hjem der de kunne leve på overflaten. Så snart de anså adamsønnene for tilstrekkelig utviklet til å ikke lengre behøve nøye og fortløpende overvåkning, bega de gamle seg til sine egne hjem.

 

Begrepet djevel

Et fåtall valgte å bli værende. De andre betraktet dem som dåraktige (dumme) men gav dem rett å bli om de ønsket det. Når disse få som fortsatt forble der, var befridd fra hovedgruppens restriktive innflytelse, degenererte de og begynte å føre ned mindre gode individer fra adamfolkene for å underholde seg i orgier. De andre folkene på overflaten, som de var satt til å lede og beskytte, ble ofte pint og torturert. Blant adamsønnene forandret begrepet "under jorden" betydning fra å være en plass for guder til en være en plass for djevelen.

Ettersom alle andre midler til å få dem under kontroll hadde mislykkes, ble det sendt styrker for å endre på forholdene. En del av "de onde gudene" ble flyttet til andre plasser for behandling, andre ble satt bak lås og slå for resten av deres liv. Inngangene til "underjorden" ble forseglet. Siden da har små grupper av varierende moralske nivåer funnet veien ned i underjorden gjennom en hendelse som ikke er tilsluttet inngangene. Mye finnes fortsatt intakt av det fortidige systemet av grotter og små grupper lever fortsatt der.

 

Richard S. Shavers

Richard S. Shavers skrifter, som satte i gang med noe av en sensasjon i okkulte kretser herom året (altså før 1952), beskriver mange av hoveddragene hos disse grotter. Liksom alle dikterte referater må de dog leses med en viss skilleevne. Mye er blitt forvrengt gjennom at uvanlige og tilfeldige hendelser har blitt framstilt som typiske. En del helt oppdiktede detaljer har blitt lagt til. Forfatteren kan ikke klandres helt for disse forhold. I hensikt å gjøre en bok salgbar må man innrette seg på massens intellektuelle og moralske nivå, som dessverre ikke er høy. Det seksuelle er høyinteressant for deres folk, derfor blir dette brukt på mest mulig sensasjonell måte. Om noen skulle ta disse historier på alvor, ville han få den oppfatningen at våre forfedre virkelig var en umoralsk og utsvevende samling!

Skrekk er et annet emne, som har stor interesse hos leserne, derfor er "monstrene" sterkt overbetonet. Det finnes et lite fåtal i de gamles oppgitte grottehjem, som skulle kunne klassifiseres slik, men deres innflytelse er betydningssløs. Det onde de gjør dere - er som en dråpe i havet sammenlignet med det onde dere gjør mot hverandre.

Det onde, som hjemsøker deres verden, er ikke i noen betydelig utstrekning årsak fra noen som helst alvorlig usynlig innflytelse. Det skyldes i første rekke deres egen dekadens og degenerasjon. Det følger det gamle kjente mønstret for det allmenne forfall av det intellektuelle og moralske nivået, som har skapt innledningen til den siste epoken i alle tidligere sivilisasjoner. Det er den ubønnhørlige slutten for ethvert samfunnsmønster som søker å bygge opp en herrefolksrase på brødres elendighet og lidelse.

 

Den gamle ordningen

Deres høyt priste "levemåte" er dømt til en langvarig og plagsom død, og ligger allerede nå i dødsrykningene. Jeg ville være uhederlig om jeg, for å unngå å forulempe dere, påsto eller hyklet noe annet. Mønstret kunne endres om deres myndigheter og presteskap var kloke.

Vi har omsorgsfullt peilet inn deres innerste tanker for å finne ut om noen har kommet til klarhet med hvordan det problem i grunnen var, som de stod ovenfor - for å finne ut om noen kanskje kunne være modige nok til å vise veien ut av problemet.

Med et fåtall meget inspirerende unntak har vi ikke funnet hva vi har søkt. I stedet har vi funnet en hårdnakket beslutning å holde fast ved, forsterke og forsvare den gamle ordningen, med alt dens onde og hensynsløse tilintetgjørelse av hver og en som forsøker å endre den i noen som helst detaljer.

Noen taler alvorlig om større rettferdighet og frihet, men tilintetgjør sine egne drømmer gjennom å bygge dem på de falleferdige fundamenter for den syke samfunnsstrukturen. Men den rette vegen er ikke heller kommunistenes veg. En del av deres mål er høye og mange har vigd sitt liv til oppgaven å nå dem. Men de går på den umulige oppgaven å oppnå gode resultater gjennom onde og uverdige midler. Frukten kan aldri bli bedre enn planten. Disse påstander er ingen profetier i ordets mystiske betydning. De er snarere en redegjørelse for hvordan visse uunngåelige naturlover virker og en analyse av visse eksisterende mønstre og tendenser.

Resultatene er ikke nødvendigvis uunngåelige. Gjennom å handle i overensstemmelse med naturlovene, kunne mønstret endres.

I ærlighetens navn må jeg si at det nettopp nå ikke finnes noen tegn på at det kommer til å endres. Det er mange fra mitt folk, som på den måte som vi har tillatelse å inngripe på, forsøker å influere på deres folks tenkemåte - slik at dere kunne endre deres nuværende kurs.

 

"Hjemme er overalt"

Et romfarende folk

Man kan ikke med korrekthet si at de eldste rasene kom fra noen spesiell plass. De er alle et romfarende folk, som bebor et utallig antall plasser gjennom varierende tidsrom. Kanskje noen av dem eller alle har hatt et spesielt hjem noen gang, men i så tilfelle har alle opptegnelser om det gått tapt. Det finnes "menn fra nord" i atskillige solsystemer. I mange tidsaldre bakover har de hatt kolonier og baser på Mars og Venus. Andre av de eldste rasene hadde installert seg på lignende måte på andre planeter. Vi holder framskutte baser på Luna (Månen), og det gjør også andre grupper.

Ettersom Mars og Venus er de nærmeste planetene for dere, tjener disse som kontrollstasjoner og "innsjekkingspunkter" for dem som kommer fra andre deler av universet for å besøke deres verden. Det er her våre landsmenn får de opplysninger de behøver, og gjør de nødvendige forberedelsene for å kunne fortsette sin reise til deres planet. Det er disse besøkere, som har hatt de fleste kontaktene med dere, ettersom vårt folk sjelden har behøvd å tale med noen av dere personlig under sine oppdrag. Når våre landsmenn sier, at de kommer fra Mars eller Venus eller noen annen nærliggende planet, nevner de bare sin siste mellomlandningsstasjon og ikke sitt virkelige opphavssted. En del besøker dere i selvpålagte oppdrag. Andre forsøker å gi videre sine kunnskaper om universet. For andre er det snarere en slags fornøyelsestur, som gjøres for å forstå dem og tilfredsstille sin nysgjerrighet.

 

Vibrasjonsplanene

"Folkene fra nord" liksom de andre eldre rasene lever normalt på et vibrasjonsplan eller bølgelengde som er mye høyere enn deres egen (altså jordens). Ettersom grensen for deres bevissthet er meget snever - "eksisterer" vi ikke etter deres sansers opplevelser når vi befinner oss i vår normale tilstand. Dere ville være ubevisste om oss på samme måten som en ordinær radiomottager er "ubevisst" om en teleoverføring. Dere kan ganske enkelt ikke "trimme inn vår kanal". Og enda er vi helt solide og virkelige. (på samme måten som man ikke får inn "tv2" uten å bytte kanal fra "nrk" - og når man da heller ikke tror/vet at det finnes andre kanaler enn "nrk" - så er man heller ikke åpen for muligheten av at de finnes. rø-anm).

 

noen forteller at de har sett lyse "skygger" av høyere-dimensjonelle romfolk som de har kommunisert med - eller som her at det ble sett en slags lyssøyle med "noe i".

Det finnes lyd, som ikke deres ører kan høre, og farger, som deres øyne ikke kan se. Enda er disse i virkeligheten like reelle som dem dere registrerer med deres sanser. Grensene for vår oppfatningsevne er mye større enn deres, men forskjellen i nivået er så stor, at vi normalt også er "ubevisste" om dere. Vi har dog evne å utvide den grensen ned til deres nivå, men for mest mulig effektiv observasjon, er det nødvendig at vi transformerer eller omstiller oss til deres lavfrekvensnivå.

bildet: de befinner seg normalt på en høyere vibrasjonsfrekvens rent kroppslig sett, og derav korrensponderer dette med et høyere plan av de "ytre" klode-omgivelser. Men det er flere metoder hvorved de kan besøke vårt plan/verden eller det vi feilaktig kaller "virkeligheten". (ill-rø).

Det kan gjøres enten gjennom direkte tankekonsentrasjon eller gjennom en lignende form av samme energi produsert på mekanisk vei (kunstig måte). Ved vår base på Luna finnes en "hovedpulsgenerator" som innhyller deres planet med en bølge av den rette frekvensen for å skape omvandling til deres vibrasjonelle nivå. Alle våre observatører i maskiner og på jordoverflaten har en liten mekanisme, som gjør det mulig for dem å sluses inn i en "synkronisering" med denne bølge. Denne styrer dem automatisk på det passende nivået - uten noen tankekonsentrasjon fra deres side. De kan "forsvinne fra synkroniseringen" når som helst og gå over til mental kontroll om de skulle ønske å endre sitt nivå en smule.

Det hendte nylig over Washington at vår maskin plutselig forsvant fra syne og et fly fra deres luftvåpen fløy gjennom plassen det gjaldt. Er radar, som har mye større rekkevidde enn deres øyne fortsatte å observere nærværendet av vår farkost. I virkeligheten fantes den der fortsatt. Pilotene hadde bare økt sitt frekvensnivå i hensikt å unngå kollisjon.

bildet viser menneskets tre-enige struktur-  slik særlig MARTINUS BESKRIVER DET. X3 er den fysiske og de finfysiske eller åndelige kropper. Det er tegnet tre kropper - der de to som er delvis gjennomsiktige skal symbolisere hhv astral/følelses-kroppen, og intelligens/ mentallegemet. Disse har sine "egne" plan som de virker på mens den fysiske kroppen sover. Totalt finnes det 6 forskj.frekvens-kropper på X3 nivået.  X2 er sjelsnivået - eller overbevissthetens område - som sender impulser ned til X3 via "sølvtråden" som er en elektrisk ultrahøy energikanal. Gjennom eller via denne kanal bringes erfaringene tilbake til X2 nivået eller sjelsplanet. På dette nivå finnes også senteret for mottagelse av energi - den feminine pol og tilsvarende et senter for avsendelse av energi - den maskuline pol. Når det blir balanse mellom disse to poler er vesenet blitt et RIKTIG MENNESKE - mens dyret og jordmennesket har ubalanse mellom polene - og da den ene polen som dominerende. Det er denne dominernde polen som bestemmer vesenets ytre kjønn. Mer omfattende forklaring til dette og mange andre kosmiske grunnprinsipper finnes i Martinus sin symbolbok - DET EVIGE VERDENSBILLDEDE - del 1,2,3, og 4.(bilde/txt-rø- altså ikke i boken som omtales her)

 

Reise langs frekvensskalaen

En del har kalt det at våre farkoster plutselig dukker opp for "materialisasjon". Det er vanligvis ikke korrekt om man ser på ordets normale anvendelse. Våre farkoster er helt materielle ved alle tidspunkter. Om dere reiser fra New York til Washington, har dere i virkeligheten opphørt å eksistere utenfor New York-enes synsfelt. Enda er dere i virkeligheten samme "dere" og er like virkelig for dere selv og for hvem som helst ellers, som befinner seg innenfor grensen for Washingtons synsfelt. Det er eksakt samme forhold med vår farkost, bortsett fra at den istedenfor å ferdes på overflaten, går opp og ned langs skalaen for de vibrasjonelle frekvensene.

I virkeligheten kan den ofte bevege seg i lengde-bredde-høyde mens den samtidig forflytter seg i denne femte dimensjon, som er helt uavhengig av den firedimensjonelle tid-rom sammenhengen.

Einstein og av deres framstående tenkere har innsett at de forskjellige former av energi, som dere er bekjente med: lys, varme, tyngdekraft, elektrisitet og magnetisme - bare er ulike former av samme kraft. Denne primære energiflyt/strøm, som utbreder seg i hele rommet, har så høy frekvens, at de bare kan teoretisere om det. Det har intet karakteristisk, som lar seg registrere på fysisk måte eller måles med av menneskers instrumenter. Man merker ikke frekvensen før  enn den modifiseres på noen måte, nettopp som elektrisitet er umerkelig til man innfører begreper - slike som resistens, induktans og kapacitans. I dette såvel som i hvert annet solsystem, ligger solen i brennpunktet for disse primære energiutstrømninger.

Solen

I motsetning til den allmene oppfattelsen er solen hverken het eller selvlysende. Dens stråling består av disse ikke definerte, primære energistrømmer. Disse forvandles til varme, lys, kosmisk stråling og andre former, av visse elementer i jordens egen stratosfære.

Solen utstråler virkelig nok energi for å produsere de temperaturer som deres vitenskapsmenn har beregnet, men den aktuelle forvandlingen til varme skjer ikke ved solen. Det synes bare å være slik på grunn av det faktum at dere betrakter den gjennom deres "omvandlingszone". Betraktet fra hvilken som helst annen planet, som har atmosfære, ville de andre planetene og stjernene ta seg ut omtrent som de gjør for dere. I rommet ville det imidlertid være mørkt og planetene gløde meget svakt, p.g.a. brytningen av en meget liten del av energistrømmen, men det meste av strømmen er rettet rett ned mot overflaten.


 

Parallelle verdener

Lyset, som dere ser fra planetene og stjernene, utsendes ikke som lys. Det er en reflektert (eller, når det gjelder stjernene, direkte) energistrøm, som forvandles til lys i deres egen øvre stratosfære på samme måte som solstrømmene. Det bør poengteres, at når jeg taler om "rom" gjør jeg det med utgangspunkt fra deres eget frekvensnivå. Det finnes mange adskilte frekvenser eller "plan" bortenfor deres oppfattelsesevne. Hvert av dem inneholder mange verdener. Noen av disse eksisterer ved siden av - eller omfatter delvis planeter som er synlige hos dere.

Andre finnes i hva dere betrakter som "tomme rommet". Deres egen verden er også "tomt rom" for noen av disse andre verdener. Mitt nuværende hjem er ikke på den for dere synlige Venus - men i en verden av høyere frekvens, som er noe større enn den "Venus" som dere kjenner til.

et bilde av hvordan vi har kropper på flere plan, men med vår nåværende begrensede bevissthet er vi ikke normalt istand til å sanse DAGSBEVISST i disse andre plan/legemer. Høyere utv. romfolk har både mental og teknisk mulighet til å koples inn på andre plan og fremstå helt "fysiske" der.

Den rene energien

En vakker dag kommer deres framstående tenkere å nå fram til neste faktum - nemlig: hva dere kaller faste gjenstander - er ingenting annet enn en annen form for disse primære energistrømmer. Det er bare energi, som har blitt bremset opp av noen ytre påvirkning, til en meget lav hastighet. De har blitt skapt av ren energi og strever konstant å bryte seg løs fra den bremsende kraften og tilbakeføres til ren energi. Det er dette faktum som gjør alle gjenstander forgjengelige. Allting må gjennom sin utvikling tilbakevende til sitt opprinnelse.

Ettersom "materielle" gjenstander bare er en annen form for energi, er de avhengig av alle de fysiske lover som styrer energi. De kan forvandles fra en form til en annen. Den frekvens, som de eksisterer på, kan økes eller minskes. Presis som mange samtaler /meddelelser på adskilte frekvenser kan overføres på samme kabel uten forstyrrelser, kan også atskillige ulike materielle gjenstander i ulike frekvensnivåer oppta den samme "rom-flaten" - uten å sammenfalle på noen måte. I virkeligheten eksisterer de samtidig, på et interdimensjonellt vis.

)*mer om dette lenger ned

del  2


artikkelen samlet .nedlastbar i word i .2 spalter og bilder på linken  her - og for utskrift av tekst egner denne seg best - 826kb - vil ta endel min. å laste ned, avh. av linjetype til internett

artikkelen samlet .nedlastbar i word i .2 spalter uten bilder på linken  her - 147kb og vil ta noen sek. eller få  min. å laste ned, avh. av linjetype til internett

  alt.evt her

hovedsiden

)* fra Håkan Blomquist side om dette:

"De kan däremot med tekniska hjälpmedel ändra sin frekvens så att farkoster och människor blir synliga för oss på jorden. Venusianerna existerar således i en slags osynlig parallellvärld. De jordmänniskor som fått följa med till Venus har fått genomgå en transformationsprocess ombord på farkosterna för att kunna beskåda livet på Venus.

Påståendena om kontakter med venusianer, marsianer, saturnianer etc har varit en av anledningarna till att seriösa ufologer av ganska naturliga skäl avfärdat många kontaktpersoner som skojare. Men faktum är att ufologer missat att flera av de klassiska kontaktpersonerna faktiskt inte talar om det för oss synliga Venus. Howard Mengers rymdkontakter presenterar samma ide i From Outer Space To You: "Unless his physical body was processed and conditioned, he could not see the beings on another planet." Processen är rent teknisk vilket en rymdkvinna visar för Menger då hon trycker på en knapp på sitt bälte och bara försvinner.

                         Howard Mengers foto av en rymdkvinna som blir osynlig efter att hon tryckt på knappen i bältet (bildelink)

Att de okända främlingarna har en teknologi som gör att de kan försvinna i tomma intet fick även Richard Höglund (Helgefallet) uppleva. Richard hade en gång suttit och pratat med två rymdmänniskor på en bänk på Bahamas. En grupp människor hade gått förbi och då upptäckte han att han plötsligt satt och pratade i tomma luften. Richard kände sig mycket skamsen över situationen.

Enligt Desmond Leslies kommentar till andra upplagan av George Adamskis Ombord på rymdskepp, så hade även Adamski för honom förklarat att ingen människa kunde besöka en annan planet i vårt solssystem och observera innevånarna om personen inte genomgått en viss process.


Ovanstående förklaringar passar väl in i den teosofiska/esoteriska världsbilden. Den svenske esoterikern Henry Laurency skriver t ex: "Vår planet (Tellus) är den enda planet i solsystemet, där organiskt liv är möjligt... Invånarna på Venus ha utom ett eterhölje ett grovmateriellt aggregathölje förvillande likt en organism".

utdrag fra http://ufoarchives.blogspot.no/2009_06_01_archive.html