denne bok som 3 lydfiler i svensk språk -mp3 hver ca.45min +/-    |  this in pdf- svensk

 

innehåll:

Vänner i universum 

Inledning

Förord av översättaren

Förord av D.PH Fry

Inledning av Borealis 

I begynnelsen
Planetväktarna
Människans tillblivelse
Adamrasen
Gudasönerna
Skapande tankekrafter 
Edens lustgård
De äldsta raserna
Gudarnas avbilder
De ursprungliga livsformerna
Atlantis
Den undre världen
"Djävulen"
Richard S. Shavers
Den gamla ordningen 
Hemma är överallt
Ett rymdfarande folk
Vibrationsplanen
Resa längs frekvensskalan
Om solen
Parallella världar
Den rena energin 
Rymdskeppen
Konstruktions- tvister
Manövrering av UFO's
De sju farkosterna
Spaningsplanen
Eskorteringsplanen
Laboratorieskeppen
Transportplanen
Observations-ballongerna
Om Primärdrift
De flammande eldkloten 
Rymdpatrullen
Galaxernas rådsförsamling
Biståndsarbetare i rymden
Interplanetariska sambandscentraler
Kontrollrummet
Besättningen
Bestyckning
Kvinnliga strålstyrkor
Organisationen
Teletransportören 
Lagar & Seder
Den oändlige
Karmalagen
Den etiska grundlagen
Bröllopsritualen på Venus
Fördelningen av resurserna
Spårstämplar 
Reinkarnation
Den fysiska kroppen
Dödsögonblicket
Reinkarneringen
Medvetandet & Minnet
Att välja föräldrar
Att förbereda födseln
Dimensioner och plan 
Hälsa
Läkande strålar
Det naturliga tillståndet
Vägen till hälsa
Om hemliga budskap
Om Kristus
Den "rätta" vägen 
Mentala krafter
Universella energiflöden
Den skapande tankekraften
Lemurerna
Egyptierna
SvartMagi
Förstörelsen av Mu
Max Freedom Long
Om vit magi
Det mänskliga sinnet 
Religion
Religion är det dagliga livet
Venus tempel
Kristus och religion
Jungfru Maria
Änglarna
Kristus uppväxt
Om dogmer 
Uppgiften
Vårt ansvar
Vi ser er alltid
Atomkrigshotet
En medvetande- förhöjning
Vår världsbild 
Efterskrift 

 

     

Förord

När Jules Verne i slutet av förra århundradet skrev romaner om fantastiska färder i båtar som kunde gå under vatten och farkoster som kunde flyga, tyckte hans läsare att de var spännande och intressanta, men sagolika och otroliga.

Sedan dess har den tekniska utvecklingen gått snabbt framåt. Det som för 80 år sedan var otroligt är nu vardagsmat. En ubåt eller ett flygplan är inget märkvärdigt. Nu rör det sig om rymdfärder och interplanetariska farkoster. Världens främsta vetenskapsmän diskuterar på internationella kongresser möjligheten att landsätta de första astronauterna på månen före 1970, för att sedan härifrån företa raketexpeditioner till planeterna Mars och Venus.

Kommer vi dit som de första levande varelserna eller finns det människor på andra planeter som hunnit längre än vi i utvecklingen? Ja, varför inte

Varför skulle jorden vara universums enda befolkade planet ?

Kanske finns det varelser som med intresse iakttar våra trevande försök att nå månen. Hurdana är i så fall dessa varelser, onda eller goda ? Borealis ger oss många intressanta upplysningar om detta för oss alla så betydelsefulla och fascinerande ämne.

RUNE LARSSON 1964

 

 


 

 

Till läsaren

När en bok skrivs med syfte att till allmänheten vidarebefordra uppgifter som författaren mottagit i andra hand, blir bokens värde djupast sett beroende på ett antal faktorer som spelar in.

Till dessa hör källans art, de kommunikationsmedel som använts samt den fullständighet och exakthet, varmed mottagare av upplysningarna är i stånd att vidarebefordra dem.Många människor har benägenhet att med skepticism betrakta informationer som mottagits genom andra kommunikationsmedel än de vi vanligen använder på jorden. Framför allt när det gäller kommunikation över mycket långa distanser.

I vår tidsålder , när förbindelser över långa avstånd hör till ordningen för dagen och när gårdagens teorier blir till accepterade som fakta av idag, är tänkande människor emellertid mer intresserade av värdet av ett budskap, än de medel varmed de överförts.

Följande text mottog Rolf Telano redan 1954, men eftersom det vid den tidpunkten föreföll att finnas mycket liten sannolikhet för att den skulle accepteras av den stora allmänheten, fick publicerandet anstå till den dag då telepatisk kommunikation såsom ett faktum blivit mera känd och erkänd.

Vi överlämnar denna bok med förhoppningen att läsaren måtte finna mycket av intresse och av värde på dess sidor.

DANIEL W FRY, D. PH


 

 

Inledning av Borealis

Observationer av främmande föremål i rymden, populärt kallade "UFO", är numera så talrika och så väl verifierade att ingen verkligt intelligent person kan tvivla på dess existens. Bestämda detaljer tvingar de flesta att acceptera det faktum, att dessa farkoster inte kan härstamma från planeten jorden. De frågor, som man nu ställer sig - ofta med fruktan - är:

 

   

 Vad är ett UFO ?

Varifrån kommer de ?

Vad är det för varelser som styr dom ?

Vilka är deras avsikter här ?

 

 

Eftersom jag hör till den folkras som kontrollerar dessa farkoster, skall jag med hjälp av olika kolleger besvara dessa frågor. Det är min förhoppning, att jag ska bli i stånd att dämpa oron hos de skrämda och stärka hoppet hos dem som vill godta min redogörelse.

Mitt namn är, översatt till ert skriftspråk, "Borealis", nordlig.

Det bör noteras, att alla namn, som används i denna redogörelse har måste översättas på samma sätt. De identifieringsmedel som vi använder skulle inte betyda någonting för er, varför vi istället har försökt att ge er dessa, som kan förstås på ert språk.

Den planet som ni kallar Venus är mitt hem fastän jag inte betraktar mig som "inföding" eftersom mitt folk inte härstammade härifrån. Era vetenskapsmän kan berätta för er att liv på denna planet är en omöjlighet eftersom den venusianska atmosfären omöjliggör liv. Faktiska förhållandet är att betingelserna på planetens yta inte berör oss vilket jag kommer att förklara senare. Planeten myllrar emellertid av liv alla slag.Faktum är att alla planeter och deras månar rymmer liv av liknande art.

De undersökningar som era astronomer gjort, nådde inte längre än till stratosfären för de skilda planeterna, vilket inte ger några antydningar om förhållandena på ytan, omkring 160 mil därinunder. Samma undersökningar, företagna på er egen stratosfär, skulle visa att varken de kemiska betingelserna eller temperaturen möjliggör liv på Jorden.

 


Jag är översteprästinna för det modertempel som vårt folk har på Venus.(Merk dette er ikke Venus på 3D- vår vanlige opplevelses-dimensjon, men planet over - altså astral-eller 4D-planet. rø-anm. - og se ellers anm. aller nederst på siden her om dette, men for å få et mer helhetlig bilde på LIVETS multidimensjonelle aspekt, så anbefales et dypere studium av Martinus Kosmologi).  Detaljerna i våra religiösa trosåskådningar betyder egentligen ingenting i denna redogörelse, men jag kan berätta att vi är monoteister och erkänner en högsta gudom som alltings upphov och skapare. Vi kallar honom "den Oändlige", emedan vi tror att inget ord eller namn kan ge en adekvat föreställning om honom. Ett sinne som är begränsat av en förgänglig kropp, kan på grund av sin naturliga begränsning inte fatta det eviga och odödliga. Det finns inget att jämföra med.

Många av ert folk kommer att tillbakavisa det jag säger emedan de inte är tillräckligt utvecklade för att förstå det. De flesta av era vetenskapsmän kommer också att ställa sig avvisande. De har tillägnat sig allt för mycket lärdom, men inte av det rätta slaget. Även bland dem som vi betraktar som mer avancerade av er, torde det finnas de som först är böjda att förkasta det, emedan en del av vad jag säger kommer i konflikt med någon religion eller filosofi, som de omfattar. Men de återstående kommer att vara tillräckligt många för att göra mödan värd.

Eftersom jag är en dödlig varelse är det jag säger behäftat med mänskliga fel. Fastän jag verkligen har tillgång till urkunder och alla andra informationskällor som inte är tillgängliga för er, är jag varken allvetande eller ofelbar - eller kanske fullständigt fri från fördomar.

Mitt folk, som ni kan kalla "nordmännen", ligger långt före er vetenskapligt sett. Jag skulle också tro att de i genomsnitt står något högre än er rent etiskt.Det finns emellertid undantag. Allt är inte gott och väl bland oss.

Det finns stora variationer av gott och ont.Vi är varken demoner som kommer att förgöra er eller gudar som kommer för att befria er på ett magiskt sätt. Vi är till syvende och sist "bara människor" . Människor, som invärtes inte skiljer sig nämnvärt från jordens folk - människor, som lever och älskar, hoppas och fruktar och i bland skrattar och gråter.

Vi betraktar och hälsar er som bröder i detta ords sannaste betydelse.  

 

BOREALIS

bildet er  ikke fra boken - men kosmisk kunst av gilbert williams

 


I Begynnelsen


 

Väktarna

"Nordmännen", som manövrerar de flesta - men inte alla - av de farkoster, som blivit sedda på er planet, tillhör en av de äldsta raserna eller "väktarna" av er planet. För närvarande är vi den största gruppen som opererar i detta solsystem, men där finns även medlemmar av andra raser. Dessa äldsta raser har hållit er planet under bevakning ända sedan de första människorna. Samtidigt har de försökt undervisa er och leda er utveckling på ett så omärkligt sätt att de inte skulle hindra er egen utveckling.

Det har aldrig funnits något tillfälle då de varit helt borta. Deras antal har vid varje särskilt tillfälle varierat efter de förhållanden som rått. När saker och ting utvecklas normalt och lugnt, finns här bara ett litet antal observatörer. Under kritiska perioder ökas deras antal.


 

Människans tillblivelse

 

Dessa äldsta raser var era förfäders förfäder. De "skapade" dem naturligtvis inte andligen eftersom det står utanför varje dödligs förmåga. Dessa delar av jaget emanerar direkt från den oändlige och är en integrerande del av hans dödliga och eviga väsen. Men de skapade det dödliga hölje som omsluter era andliga kroppar. När det stod klart att jorden var beredd för mänskligt liv avgjordes vilka fysiska egenskaper som var önskvärda och nödvändiga för dess speciella miljö. Sedan utvecklade de individer med dessa egenskaper genom metoder som är mycket lika dem som används av djurförädlare när de producerar en ny art.
Omsorgsfullt utvalda föräldrar sammanfördes sålunda för att åstadkomma de önskade egenskaperna och eliminera icke önskvärda sådana. Det bibliska "edens lustgård" var dessa äldsta rasers laboratorium.  


 

 

Adamrasen


Ordet "Adam" är inte namnet på en individ utan på en ras eller grupp. Det var brukligt bland de forntida människorna att på så sätt personifiera en hel ras eller grupp med ett enda namn. Seden lever kvar i våra dagar, när man personifierar åtskilliga millioner britter med "John Bull" etc. Dessa "Adam" skickades ut från "lustgården", som er bibel berättar men det var snarare ett försiktighetsmått än ett "straff".

Eftersom era förfäder stod i så nära kontakt med de äldsta raserna började de snappa upp en hel del genom iakttagelser och genom tillfälliga yttranden från sina rådgivare. Det fanns risk att de skulle lära sig saker som det inte skulle vara så lämpligt för er att veta på ett så tidigt stadium av sin utveckling, därför skickades de ut i världen på egen hand.

Faktum är att vad som skedde skulle ha hänt förr eller senare i vilket fall som helst. Det var en nödvändig fas i människornas utveckling att skicka ut dem på egen hand när tiden var inne. De kunde inte på något annat sätt läras att utnyttja sin andliga och fysiska begåvning och utveckla sin praktiska förmåga. Lägg framför allt märke till den del i er bibel, där Gud Fader säger ; "se, denne man har blivit så som en av oss". Eftersom gudomen alltid uppfattades som singularis skulle detta tyda på att det här var frågan om en mycket ringare varelse som talade till en grupp jämnlikar. Om någon emellertid föredrar att tänka sig att den Oändlige personligen skapade raserna på jorden kan jag inte disputera därom. På ett sätt har de rätt. Emedan den oändlige är det enda ursprunget till allting i universum, blir han, om vi vidgar begreppet, också alltings skapare. Även om han måste använda sig av världsliga medel för att fullborda skapandet.


i den egyptiske periode som vokste fram etter Atlantis-katastrofen var faraoene som selv delvis genetisk var av "gudene"(de utenomjordiske) fortsatt i rådslaging med "gudene" (som også fysisk sett var store)  - som var mangfoldige og i direkte åpen kontakt med jordmenneskene. Disse hadde de selv delvis fremavlet rent genetisk. Bildet viser en farao i samtaler med en av de pleiadisk-lyranske "gudene" som kunne være nesten dobbelt så høye som de lokale jordmennesker. (ill/txt - rø - ALTSÅ IKKE FRA BOKEN)


Gudasönerna

 

Denna förväxling av mellan den sanna gudomen och de äldsta raserna kommer ofta till synes i bibeln och andra forntida skrifter. Orsaken var uppenbarligen den mycket framstående vetenskapliga och andliga begåvningen hos de äldsta raserna. Adam-människorna kunde inte tillnärmelsevis förstå dem och kom därför till slutsatsen, att de nödvändigtvis måste vara övernaturliga varelser. Eftersom detta gjorde dem mer villiga att lyda order och instruktioner, fruktar jag, att de äldsta raserna förmodligen inte gjorde någon större ansträngning att ta den villfarelsen ur dem.

När Adam-sönerna blev mer avancerade, började de få en något riktigare bild av sina rådgivare. I de senare delarna av bibeln blir de "gudasöner", "profeter" och andra mindre gudomliga varelser. De senare grekerna insåg att deras "gudar" var varelser med exceptionell makt men att de verkligen var dödliga och inte alltid så "fullkomliga".

"Väktarna" stannade kvar på er planet i många tusen år. För er torde detta verka vara en lång tid. Enligt vårt tidsbegrepp var det snarare en kort intervall. Vi inte bara räknar vår livstid i tusentals år utan bär också med oss våra mest betydande minnen från det ena livet till det andra. Miljön på er planet är inte gynnsam för vårt folk och därför lämnade "väktarna" er planet så snart de ansåg att Adam-människorna i trygghet kunde lämnas åt dem själva.

Redogörelser för hur de lämnade jorden lämnas i många av era gamla urkunder fastän ni nog har svårt att känna igen dem. Folk på den tiden visste ingenting om vetenskap och var därför oförmögna att beskriva det dem såg. Sedan dess har inte väktarna framträtt öppet ibland er, även om det alltid har funnits några få av deras farkoster någonstans på er himmel och ett visst antal "markobservatörer", som levat ibland er.

De senare är nödvändiga, eftersom det finns vissa saker, som bäst och bekvämast kan utföras genom personlig kontakt. De är omsorgsfullt utvalda och skolade och i stånd att uppträda fritt bland er utan risk för upptäckt.

 


 

 

Skapande tankekrafter

"Nordmännen" liksom alla de äldsta raserna har förmåga att ändra sitt utseende på önskat sätt genom att använda de skapande tankekrafterna. De kan sålunda uppträda som vilken ras som helst, om de så önskar. I föreliggande fall är inte detta nödvändigt eftersom vårt naturliga utseende har en mycket slående likhet med era nordiska rasers, vilka för övrigt tog sitt namn ifrån oss.

Vårt tidigare verksamhetsområde var den nordeuropeiska kontinenten och folket där våra speciella skyddslingar. Längre fram förekom rasblandning mellan väktarna och Adam-människorna -"guds söner såg att människornas döttrar voro fagra, och de togo till hustrur dem som de funno mest behag i". Denna uppgift, liksom andra i er bibel, syftar speciellt på området i Främre Orienten som stod under övervakning av andra folk. I allmänhet torde emellertid dessa uppgifter kunna hänföras såväl till vårt eget område som till de andra folkens.Edens lustgård


De äldsta raserna

Som er bibel korrekt uppger (1 mos. 6:4) levde de äldsta raserna i jorden, inte på den. Miljön på ytan var mycket ohälsosam för dem. Edens lustgård låg naturligtvis också i jorden, och "adamsönerna" skickades upp och ut på ytan. Första boken om Adam och Eva berättar om deras första dag och natt på jordytan och om deras bestörtning när solen gick ner och deras skräck när den gick upp igen nästa morgon.

Allt detta tyder på att de var fullständigt obekanta med förhållandena på ytan. Det fanns i verkligheten åtskilliga "lustgårdar", eftersom var och en av de äldsta raserna hade fått i uppdrag att befolka ett visst område. Det rådde ett intimt samarbete mellan dessa grupper och ett betydande utbyte av teknisk personal, emedan vissa grupper var särskilt framstående på vissa områden. Över alla dessa grupper fanns en samordnande ledare. Denne var av högre ras än de äldsta men ändock en dödlig varelse. Viktiga beslut fattades efter gemensamma rådslag och överenskommelser mellan grupperna verkställdes vanligen samtidigt av dem alla.

De bibliska redogörelserna behandlar i själva verket endast ett av dessa områden: den hebreisk-grekisk-assyriska zonen. Det torde emellertid med små variationer gälla för alla grupper och områden. De olika adamraserna har olika tolkningar av dessa första dagar. En del av deras upplysningar är faktiska, men många måste tolkas som allegoriska då vad som skedde stod över deras förstånd, som tecknade ned händelserna. Många av dessa uppgifter har också förändras genom översättningar och omarbetningar. Analyseras de emellertid med hänsyn till dessa faktorer, visar det sig, att de i grund och botten är detsamma.  


 

 

Till gudarnas avbild


Påståendet att "gud skapade människan till sin avbild" är riktigt både från materiell och andlig synpunkt. Eftersom det verkliga, inre jaget är en del av den oändlige är det med nödvändighet också hans avbild.

Var och en av de äldsta raserna betraktade naturligtvis sina speciella rasegenskaper som överlägsna och gjorde därför sina "adamsöner" så lika sig själva som möjligt. Diverse inre olikheter var nödvändiga men deras skapelser var, ytligt sett, helt lika dem själva. Sålunda är också det yttre jaget också i sig själv en avbild av "gudarnas" utseende.


 

De ursprungliga livsformerna

De ursprungliga adamssönerna utgjordes av en mängd livsformer med låga vibrationer, både mänskliga och icke mänskliga från många andra världar. Personer och djur tas ibland från er planet på liknande sätt i syfte att befolka en annan ung värld. Samtycke härtill erhålls alltid av sådana personer. Syftet förklaras, och de tillåts fatta ett fullt frivilligt beslut. De flesta av dem samtycker entusiastiskt. Om de inte skulle göra det, utplånas varje minne av händelsen hos dem, och de återsänds skadade i alla avseenden.

Det är nästan omöjligt att bedriva någon genealogisk forskning rörande era nuvarande raser. Många tidigare landområden existerar inte längre. Många nya har vuxit fram. Under de därav följande stora folkvandringarna uppstod en stark blandning av raserna. De flesta av de nuvarande raserna på er planet är blandningar åtskilliga forntida folkslag.

 


 

 

Atlantis

Förutom de raser, som faktiskt frambringades på er planet, fanns där två andra grupper, som utvecklades någon annanstans och flyttade över till er värld i stor utsträckning när katastrof hotade deras egna planeter. Ni hade tidigare ytterligare en måne som kallades "Azatlan", ehuru den för en del var känd som "bal". På grund av vissa bestämda naturlagar kom den så nära jorden att den slets i stycken av de krafter, den kom i konflikt med. Fragmenten föll till jorden i form av meteorer, och detta "eldregn" har noterats i många av era forntida skrifter och legender. De åtföljande störningarna ändrade även Lunas position och gjorde dess yta delvis obeboelig.

Dessa händelser hade förutsätts och de flesta av invånarna hade oskadade förts till jorden före katastroferna. Atlantiderna bosatte sig på den forna kontinenten atlantis, som fick sitt namn efter dem. De behövde snart mera livsrum och spred sina kolonier över hela medelhavsområdet. De utgör huvudinslaget i de nuvarande folkslagen hos respektive nationer i denna del av världen. Luninerna slog sig ner i centrala delar av Asien. Många av dem omkom när vissa stora geologiska förändringar ägde rum på detta område men de har satt sina spår i många asiatiska folkslag.

De äldsta raserna tvingades till sitt underjordiska liv på denna planet på grund an de radioaktiva utflödena från solen mot jordytan. Dessa orsakade dem en för tidig död och skar ner deras livslängd till bråkdelen av det normala. På vår egen våglängd står vi över dessa speciella strålningar. Vi är utsatta för vissa svagt skadliga utstrålningar, som kraftigt tilltagit i styrka genom era atomexplosioner, men vi har möjlighet att delvis oskadliggöra dem. Dessa radioaktiva utflöden är den huvudsakliga orsaken till er korta livslängd. De angriper ben och vävnader med växande effekt. Sedan de nått en viss koncentration, vägrar de olika organen i kroppen att fungera på normalt sätt, och ni blir slutligen "gamla".

Om era vetenskapsmän undersökte ett nyfött barn skulle de finna, att det inte finns någon radioaktivitet att registrera. Moderns kropp filtrerar bort all utstrålning. När en person blir äldre ökar denna radioaktivitet konstant. Vissa personer är bättre rustade att uthärda denna process än andra. De som ser äldre eller yngre ut än vad de är, skulle visa motsvarande skillnader i sin radioaktivitet. Genom att borra sig djupt ner i jorden kunde de äldsta raserna undvika mycket av denna skadliga påverkan. Det tjocka jordlagret tjänade som filter.  


 

 

Den undre världen

På ett visst djup finns en "ljuszon". Här omvandlas en del av de energiflöden som inte blivit omvandlade i er stratosfär, till ljus under påverkan av vissa element i jorden. Det var i denna zon av ständigt milt ljus som de äldsta byggde sina hem. De gjorde detta genom att sönderdela och upplösa materialet i det utrymme de behövde och packade in dess energi i väggar och tak och sålunda bilda en invändig beklädnad av mycket tätt och starkt material. Slutligen växte det fram en vittgrenad undre värld, som sträckte sig under både land och hav, och vars totala areal var mycket större än den värld som fanns på ytan.

De gamle betraktade sina grotthem som mycket otrivsamma trots att de var stora och fulländade. De var inte fullständigt skyddade mot radioaktiva utstrålningar och led följaktligen av många sjukdomar som dittills varit okända för dem. De kände sig instängda och längtade till sina egna hem där de kunde leva på ytan. Så snart de ansåg adamssönerna tillräckligt utvecklade för att inte längre behöva noggrann och fortlöpande övervakning, begav sig de gamle till sina egna hem.

(Rampa beskriver i boken CAVE OF THE ANCIENTS og i AS IT WAS - om besøk i disse tunneller og hvor glatte tunnellveggene var. Ellers en link her til noen som påstår de er etterkommer av de som engang bosatte seg under overflaten - med høy teknologi -rø-anm).


 

 

Begreppet djävul

Ett fåtal valde att stanna kvar. De andra betraktade dem som dåraktiga men gav dem rätt att stanna om de så önskade. När dessa få som stannade kvar, var befriade från huvudgruppens restriktiva inflytande, degenererade de och började föra ner mindre goda individer ur adamfolken för att roa sig i orgier. De andra folken på ytan, som de satts att leda och beskydda, blev ofta pinade och torterade. Bland adamssönerna växlade begreppet "underjorden" från en plats för gudar till en plats för djävulen.

Sedan alla andra medel att få dem under kontroll slagit slint, sändes styrkor att ändra på förhållandena. En del av "de onda gudarna" flyttades till andra platser för behandling, andra placerades bakom lås och bom för resten av deras liv. Ingångarna till underjorden förseglades. Sedan dess har små grupper på varierande moralisk nivå funnit väg ner i underjorden genom av en händelse icke tillslutna ingångar. Mycket finns kvar ännu av det forna systemet av grottor och små grupper lever fortfarande där.  


 

 

 

Richard S. Shavers

Richard S. Shavers skrifter, som ställde till med något av en sensation i ockulta kretsar härom året, beskriver många av huvuddragen hos dessa grottor. Liksom alla diktade referat måste de dock läsas med en viss urskiljning. Mycket har förvrängts genom att ovanliga och tillfälliga händelser framställts som typiska. En del helt påhittade detaljer har lagts till. Författaren kan inte klandras helt för dessa förhållanden. I avsikt att göra en bok säljbar måste man inrikta sig på massans intellektuella och moraliska nivå, som tyvärr inte är hög. Det sexuella är högintressant för ert folk, varför denna krok agnades på sensationellast möjliga sätt. Om någon skulle ta dessa historier på allvar, skulle han få den uppfattningen att våra förfäder verkligen var en omoralisk och utsvävande samling!

Skräck är ett annat ämne, som har stort intresse hos läsarna, varför "monstren" överbetonades starkt. Det finns ett litet fåtal i de gamles övergivna grotthem, som skulle kunna klassificeras så, men deras inflytande är betydelselöst. Det onda de gör er är som en droppe i havet jämfört med det onda ni gör varandra.

Det onda, som hemsöker er värld, är inte i någon betydande utsträckning beroende av något som helst allvarligt osynligt inflytande. Det beror i första hand på er egen dekadans och degenaration. Det följer det gamla kända mönstret för det allmänna förfall av den intellektuella och moraliska nivån som bildat inledningen till den sista epoken i alla tidigare civilisationer. Det är det obönhörliga slutet för varje samhällsskick som söker bygga upp en herrefolksras på bröders elände och lidande. 

 

Den gamla ordningen

Ert mycket prisade "levnadssätt" är dömt till en långvarig och plågsam död och ligger redan nu i dödsryckningarna. Jag skulle vara ohederlig om jag, för att undvika att förolämpa er, hycklade något annat. Mönstret kunde ändras om era myndigheter och prästerskap var kloka.

Vi har omsorgsfullt pejlat in deras innersta tankar för att finna ut om någon kommit på det klara med hur det problem i grunden var beskaffat, som de ställdes inför - för att finna ut om någon kanske skulle vara modig nog att visa vägen ut ur problemet.

Med ett fåtal mycket inspirerande undantag har vi inte funnit vad vi sökt. I stället har vi funnit ett hårdnackat beslut att hålla fast vid, stärka och försvara den gamla ordningen, med allt dess onda och skoningslösa tillintetgörande av var och en som försöker ändra den i någon som helst detalj.

Några talar allvarligt om större rättvisa och frihet men omintetgör sina egna drömmar genom försök att bygga dem på de fallfärdiga fundamenten för den sjuka samhällsbyggnaden. Men den rätta vägen är inte heller kommunisternas väg. En del av deras mål är höga och många har vigt sitt liv åt uppgiften att nå dem. Men de ger sig på den omöjliga uppgiften att uppnå goda resultat genom onda och ovärdiga medel. Frukten kan aldrig bli bättre än plantan. Dessa påståenden är inga profetior i ordets mystiska betydelse. De är snarare redogörelse för hur vissa oundvikliga naturlagar verkar och en analys av vissa existerande mönster och tendenser.

Resultaten är inte nödvändigtvis oundvikliga. Genom att handla i samstämmighet med naturlagarna kunde mönstret ändras.

I ärlighetens namn måste jag säga att det för närvarande inte finns några tecken på att det kommer att ändras. Trots att många från mitt folk, på varje sätt som det är oss tillåtet att ingripa, försöker influera ert folks tankesätt så att ni måtte ändra er nuvarande kurs.

 Forts. på nedlastbare svensk utgave i  pdf format eller;

Word7 doc - 170kb -det hele samlet -  HER SVENSK TEKST

Norsk oversatt på nedlastbart:

artikkelen samlet .nedlastbar i Word i .2 spalter uten bilder på linken  her 

art.nedlastbar i Word m.2spalter med endel bilder -her- 826 kb

denne bok som 3 lydfiler i svensk språk -mp3 hver ca.45min +/-

hovedsiden

)* fra Håkan Blomquist side om dette om dette med livet på en annen DIMENSJON av bl a Venus:

"De kan däremot med tekniska hjälpmedel ändra sin frekvens så att farkoster och människor blir synliga för oss på jorden. Venusianerna existerar således i en slags osynlig parallellvärld. De jordmänniskor som fått följa med till Venus har fått genomgå en transformationsprocess ombord på farkosterna för att kunna beskåda livet på Venus.

Påståendena om kontakter med venusianer, marsianer, saturnianer etc har varit en av anledningarna till att seriösa ufologer av ganska naturliga skäl avfärdat många kontaktpersoner som skojare. Men faktum är att ufologer missat att flera av de klassiska kontaktpersonerna faktiskt inte talar om det för oss synliga Venus. Howard Mengers rymdkontakter presenterar samma ide i From Outer Space To You: "Unless his physical body was processed and conditioned, he could not see the beings on another planet." Processen är rent teknisk vilket en rymdkvinna visar för Menger då hon trycker på en knapp på sitt bälte och bara försvinner.

                         Howard Mengers foto av en rymdkvinna som blir osynlig efter att hon tryckt på knappen i bältet (bildelink)

Att de okända främlingarna har en teknologi som gör att de kan försvinna i tomma intet fick även Richard Höglund (Helgefallet) uppleva. Richard hade en gång suttit och pratat med två rymdmänniskor på en bänk på Bahamas. En grupp människor hade gått förbi och då upptäckte han att han plötsligt satt och pratade i tomma luften. Richard kände sig mycket skamsen över situationen.

Enligt Desmond Leslies kommentar till andra upplagan av George Adamskis Ombord på rymdskepp, så hade även Adamski för honom förklarat att ingen människa kunde besöka en annan planet i vårt solssystem och observera innevånarna om personen inte genomgått en viss process.


Ovanstående förklaringar passar väl in i den teosofiska/esoteriska världsbilden. Den svenske esoterikern Henry Laurency skriver t ex: "Vår planet (Tellus) är den enda planet i solsystemet, där organiskt liv är möjligt... Invånarna på Venus ha utom ett eterhölje ett grovmateriellt aggregathölje förvillande likt en organism".

utdrag fra http://ufoarchives.blogspot.no/2009_06_01_archive.html