"En Ny Jord – Kjennetegn på økt bevissthet - Oppvåkning" - art-mix sammensatt av Thorbjørn Vassbotn

 

JORDEN I ET NYTT ENERGIFELT I ROMMET

- som har en utrensende virkning på den "indre" følelseskroppen - mens kortidshukommelse tilsynelatende "forsvinner"!!


Hvordan vi nå i økende grad påvirkes av kosmiske stråler som mange tidvis føler som en merkelig, "uforklarlig" smerte/murring/kløing  i hodet - dvs ofte da tennene/øynene/ørene. Men der legene ikke finner noen feil - fordi det er selve følelses-senteret/kroppen INNE I KROPPEN som nå er i kraftig forvandling og rensning. Et annet merkbart problem er at hukommelsen nå nærmest er forsvunnet. Men fortvil ikke - alt dette er helt naturlige virkninger som den mottakelige/høyfrekvente gjennomlever i "disse tider" og innvarsler personlige signaler på overgangen til en HELT NY TID PÅ JORDEN.

 

bildet: i tillegg til at den åndelige eller "indre kroppen" (som altså bokstavelig talt er "inne i" den fysiske kroppen når vi har dagbevisstheten "her") som er koplet mot det fysiske nervesystemet via hjernen, så påvirkes den nå DIREKTE fra disse strålingsfelter som hele jorden nå beveges inn i - men legene skjønner selvsagt intet av dette, da de ikke finner noen "fysiske" årsaker.

 

det er fra 4.dim planet/kloden som omgir oss - her felt A - at vi nå trigges med  de mange følelses-påvirkninger - og dette plan aktiveres samtidig av solsystemets inntrengning i et makrokosmisk 4d-felt. Illustrasjonen er oppr.lagd av rø for å illustrere hvordan ufo-ene overføres i energi-korridorer av høyere frekvens - der hastigheten ikke har noen fysiske 3-d begresninger -ettersom disse ligger i en annen dimensjon. | MER OM DETTE SÅKALTE FOTONBELTE PÅ LINK |    ellers

JA- hvor mange har ikke det siste året - ja, egentlig kraftig allerede etter -99, merket at "noe skjer" på "innsida". Altså i den indre eller åndelige delen av oss. Noen merker dette som en forsterket FØLSOMHET - som tidvis kan utarte seg som merkelige, og plagsomme smerter i særlig øyne og tenner, men  som dog vanligvis ikke varer så lenge om gangen, men dog kan det være ille nok. I tillegg at hukommelses-evnen er vekke - hvilket er en helt naturlig tilstand jf.Martinus når vi nå individuelt seiler inn i "menneskeriket" - der hukommelses-evnen når sitt latente stadium, mens den nye evne av INTUISJON samtidig vokser. Hva er det ellers som skjer?

JO- vårt nervesystem som er koplet opp mot den indre og VIRKELIGE følelseskroppen "tar inn" og påvirkes/"trigges" nå av voldsom ytre 4.dimensjonell stråling. Og kilden til denne stråling er igjen jordens omgivende 4.dim verden og inngangen i det ytre strålingsfelt som hele jorden nå beveges inn i:


I den senere tid har det kommet stadig mer informasjon om at Jorden ,-ja hele solsystemet er iferd med å entre et gigantisk kosmisk h¢yenergi-strålingsområde i kosmos.
Det er flere kilder som omtaler dette kosmiske fenomen som endel av det galaktiske kretsløp. Noen bøker beskriver disse gigantiske, galaktiske energi-felter å ligge som høymagnetiske strålebundter i galaksen vår- Melkeveien.


Jorden danner sammen med bl.a. stjernene i Pleiadene, en makrokosmisk gruppe hvor stjernen Alcione i Pleiadene er sentralsol for disse omkretsende solsystemer.(dette bekreftes også i de teosofiske bøker av A.A.Bailey . F.eks. i Esoterisk Astrologi ).


Et kretsløp rundt sentralsystemet beskrives å ta 26000 år, og iløpet av dette kretsløp beskrives solsystemet å komme i kontakt med dette felt 2 ganger, altså ca.11000 år mellom hver gang vårt system kommer inn i dette høyenergifelt  Dette møte sies da å fremskynde store forvandlinger i solsystemet, inkludert Jorden. Flere kilder forteller at siste møte med felt  for ca 13000 år siden (11000f.Kr.) utløste datidens apokalypse, ved at det utløste den totalutslettende krigen mellom Atlantis og Lemuria-kolonien i Gobi-området. Dette fordi dette "magnetfelt" forårsaker eller provoserer utrensning av negativitet og destruktive tanker. Og de mørke krefter beskrives å ha vært fremherskende i disse siste epoker på datidens ledende kontinent Atlantis. Og dette mørke med økende, allmen åndelig uvitenhet og senere også misbruk av kosmiske krefter, (bl.a. gjennom "sort magi"), utløste til slutt ødeleggelsen av hele kontinentet. 


Ettersom denne informasjon om dette 4.dimensjonelle energifelt  (dvs.det påvirker vår 4.dimensjonelle "indre" kropp som beskrevet over) beskriver kretsløp av en størrelse som går langt ut over det som våre vitenskapsmenn i dag kan overblikke, vil nok mange mene at denne teorien er ren spekulasjon eller rett ut sagt resultat av livlig fantasi. Særlig de som da ikke NÅ begynne å føle virkningene på EGEN KROPP OG FØLELSER. Også som økte frustrasjoner og et økende seksuelt indre "trykk"  -  det siste ser vi også virkningene av i samfunnet som økende seksuelle overgrep som ex.voldtekter og økende seksuelle perversjoner. Alt ubevissst trigget av dette fysisk usynlige 4d-felt sine virkninger - som altså går på dette med FØLELSER.

Men den åndelige vitenskap har lenge vist at dette overgangsstadium ville komme og at dette feltet var en realitet. Men også i de tidlige alternative bøker fra 60tallet ble "dagens" fenomen beskrevet:

For snart 50 år siden ( !!) kom informasjon som ut fra beskrivelsene, ser ut til å dreie seg om dette fenomen.


Det var omtalt i boken THROUGH THE CURTAIN (forf. av V.P.Neal og S.Karagulla), som også er oversatt til dansk under tittelen "Gennom Forhenget",-utgitt av Det Teosofiske Samfund i Danmark i 1986, (isbn 87-88501-09-4 - og her følger en omtale:)

 

NATTLIG (GJENNOM DEN DA FRIGJORTE ÅNDELIGE, ELLER INDRE KROPPEN) -  UNDERVISNING


Denne boken som er meget interessant lesning, er fremkommet ved at V.P.Neal (omtalt som VPN videre her),-gjennom sine åndelige legemer,-har overvært nattlige forelesninger eller undervisning på mentalplanet eller Jordens visdomsrike som Martinus benevner det. 


Samtidig har hun da vært istand til å diktere deler av denne informasjon som han har vært istand til å forstå, ned i sitt fysiske legeme hvor hun har talt det inn på lydbånd ved hjelp av sin medhjelper S.Karagulla.(S.K). I enkelte tilfelle er informasjonen gjengitt etter hukommelsen neste dag. UTDRAG FRA BOKEN "THROUGH THE CURTAIN" / "GENNOM FORHENGET".
Det er f¢lgende hovedkapittler i boken:
1. nattlig undervisning
2. oversanselig oppfattelsesevne
3. krystaller(bl.a. beskrivelse av k. som ny energikilde.)
4. naturvidenskap
5. fremtidens oppdragelse
6. planetariske typer
7. forutsigelser
8. bevisstheten 

Fra side 274 til side 281 omtales konkret hvordan de m¢rke krefter i klodens bevissthet er organisert og styres fra det åndelige plan . Dette er opplysninger som undertegnede iallefall ikke har st¢tt på i andre b¢ker, men som er viktige å være bevisst om.
Tilsvarende med opplysninger om den negative innflytelse som planeten Pluto har hatt over Jordens menneskehet.
Det må forståes dithen at Pluto ikke har mennesker inkarnert på det fysiske frekvensplan, men at menneskelivet der tilh¢rer eteriske eller astrale frekvenser.
Men det særlige interessante i denne bok , er at den i flere sammenhenger altså hentyder til eller omtaler beskrivelser av ovennenvnte energifelt.


I det f¢lgende er det tatt med noen sitater med sideanvisning med dette spennende stoff.

S.297: (fra nattlig forelesning 24.feb.-1961.)
Foreleseren på mentalplanet, (Manuen) sier:
"......det blir nu gjort en anstrengelse for å fremskynde bevissthetsutviklingen. Hertil kreves det en endring i de forskjellige legemers substans, især menneskers fysiske, eteriske, astrale og mentale legemer. Folk kan ikke holde til bevissthetsfrekvensene. Bevisstheten er naturligvis en frekvens. Substansen må kunne tåle energifrekvensen.
Man fors¢ker seg med en ny metode overfor menneskeheten på vår klode, en ny fremgangsmåte, som især tar sikte på de h¢yere utviklede, -en bestrebelse for å innf¢re substans av en h¢yere frekvens."


Kommentar V.P.N.;Det er en underlig metode. Jeg pr¢ver på å forstå den,- det er noe meget merkelig.


S.K.: Hva er merkelig ved den?


V.P.N.: Jeg vet ikke hvordan det blir gjort. Jeg tror at han snart vil forklare det litt mer inngående. Det er meget merkelig, for det ser ut som det er substans, -substans fra, -nei det er ikke fra en annen planet .


Det er en gjennomtrengende substans, som er på vei inn i vårt solsystem. Det er en stor sky av av eterisk substans, som str¢mmer inn i vårt solsystem og når frem til alle planetene, men især til planeten Jorden.
Denne eteriske substans vil reagere på utstrålingene fra vår sol og fra andre planeter , og vil skape et lysskjær i atmosfæren omkring Jorden. Den er allerede iferd med å begynne innstr¢mmingen . Man kunne kalle det en veldig eterisk sky , som er over hundre millioner miles i tverrsnitt. Den metode som anvendes, har ikke sin opprinnelse her på kloden. Den stammer fra et sted utenfor vårt solsystem, men den vil bli avpasset etter våre forhold sier han. Denne bestemte substans som str¢mmer inn i solsystemet, vil bli avpasset etter bevisstheten behov her på kloden.


.....denne eteriske substans vil gjennomtrenge substansen i menneskers eteriske legemer her på kloden. De mere utviklede vil kunne tåle det. De vil oppnå langt st¢rre forståelse,- langt st¢rre evne til å se innbyrdes forhold , og ÅRSAKEN til at tingene er som de er.


Denne substans som gjennomtrenger de eteriske legemer vil sette oss istand til å tåle mere av den eteriske energi. Vi vil oppnå en klarere forståelse enn den vi har i ¢yeblikket, -se mere klart.
Det er noen som ikke vil kunne tåle den. Det vil bli som en epedemi som driver dem ut av inkarnasjon. Andre vil overhodet ikke reagere på den, fordi den ikke vil kunne trenge igjennom den tettere frekvens.


"....det er noe godt og konstuktivt, som vil fremme evolusjonsprosessen og bidra til en hurtigere endring av forskjellige forhold på kloden. Det vil også innvirke på plantenes vekst,- de vil komme til å vokse hurtigere.
...det er allerede så smått iferd med å begynne. Den svært fine kant av denne sky av eterisk substans er trengt inn i vårt område av solsystemet. Den påvirker også planeten Venus. Det er en av grunnene til at den synes å være langt klarere enn f¢r. Det skyldes ikke bare at den er nærmere jorden, men også denne eteriske substans som nesten er fysisk. "


SK: Sier han noe om hvor denne eteriske sky kommer fra?


VPN: Han (Manuen ) sier:
"Vårt solsystem er på vei inn i den, og den er på vei imot oss. Det er to bevegelser."


SK: Hvor kommer den ifra?
VPN: Den er en del av rommets veldige vidder, en av de tilstander langt ute i rommet som vi st¢ter på ,idet vi beveger oss igjennom det. Passasjen igjennom disse energi - eller substans-m¢nstere strekker seg over uhyre tidsperioder. Alt dette er en del av den plan og hensikt som står i forbindelse med Sollogos, men det påvirker livet på alle planeter. Han sier:
"....vi må ikke bli forskrekket. Det er ikke tale om en ¢deleggelse av solsystemet eller en ulykke som vil ramme det .
....denne substans vil medf¢re en langt hurtigere tilpasning i de fysiske, eteriske, astrale og mentale legemer , enn man ellers kunne ha oppnådd i l¢pet av en rekke inkarnasjoner. 
Sjelen, selvet, vil hurtigere bli i besittelse av et velegnet og integrert legeme......
....for de negative og destruktives vedkommende, vil det for¢ke substansens m¢rke, og gj¢re deres legemer mindre brukbare.


....det finner sted klimaendringer over hele kloden, og de er langt tydeligere , mere særpregede og i noen tilfelle mer drastiske, enn man har gjort offentlig kjent." "De store forandringers tid en nesten over oss. De vil gj¢re oss mer beviste om oss selv, -som JEG,-SJELEN." 
Foreleseren sier videre(ref.s.303 i boken):
"Disse opplysninger vil komme frem i mange grupper. Man vil h¢re rykter om dem fra vitenskapelig side, bare noe vil bli sagt hist og her i vitenskapelige beretninger (se avsnitt under som eksempel på dette. -R.Ø.anm.)-for å forberede folk på noen merkelige begivenheter. Noen av de forskjellige esoteriske grupper vil motta disse opplysninger på den ene eller annen måte gjennom deres ledere eller gjennom deres egen kontakt med dem. Mange mennesker vil få langt mer oversanselig oppfattelses-evne, fordi det er noe normalt på visse utviklingstrinn."


"....det vil meget snart bli hvisket om dette fenomen i vitenskapelige kretser, for denne veldige eteriske sky vil ha en meget merkbar innvirkning på klodens astrale og materielle substans, og på såvel de fysiske som de eteriske legemer. " 


VIRKNINGENE PÅ JORDEN OG DENS MENNESKEHET
PÅ SIDE 265-267 omtales også kosmiske energier og deres virkning på planeten Jorden. Denne nattlige forelesning fant sted 16.nov.1963 .
".....På det tidspunkt da kontinentet Atlantis sank i havet, og praktisk talt hele Jordens utseende ble endret, gjorde kloden på grunn av påvirkning av kosmiske energier et spring i sin bane, -hvilket medf¢rte at den kom litt lengre bort fra solen. Det minner meget om det hopp et elektron kan gj¢re i sin bane omkring atomkjernen. Det fant også sted en forskyvning av poler og av rotasjonsaksen .
Jordkjernen befinner seg ikke i smeltet tilstand slik som det hevdes.


I ØYEBLIKKET ER VÅRT SOLSYSTEM KOMMET INN I STORE STRØMMER AV KOSMISK ENERGI I ROMMET.(r.¢. -utheving.)
Noen av disse str¢mmer slår gjennom Jordens overflate, og har den virkning at de smelter visse substanser,(på samme måten som f.eks. laserstrålen kun smelter stål). Disse blir så blir flytende selv om de normalt er faste. Det er som om disse strålinger fra rommet antenner utallige branner under Jordoverflaten, og vi får vulkansk aktivitet og forskyvninger dypt nede.
(så f¢lger noen avsnitt med beskrivelse av hvor geografisk dette får virkninger i form av jordskjelv og vulkanutbrudd.)

 Senere, side 267: 
......disse kosmiske energistrålinger er av mange forskjellige typer . Noen påvirker kun visse mineraler eller faste stoffer og ikke andre. I ¢yeblikket er solsystemet på vei gjennom et nytt område i rommet, hvor store kosmiske str¢mmer påvirker solen og planetene, -f¢rst og fremst på det fysiske plan.
Det er skjedd f¢r, nemlig i Atlantis for ca.25.000 år siden. Disse forandringer kommer i perioder på ca. 24.000 år. "....Det er en kosmisk spiral og syklus, som det er vanskelig for menneskene å identifisere, fordi det ikke kan overskue så lange tidsrom i sin bevissthet . Mye av det som idag betraktes som pålitelig geologi er ikke korrekt -men det er det beste resultat man har kunnet oppnå ved å resonnere ut ifra det som man har iakttatt.


Disse strålinger vil heve klodens frekvens og påvirke bevisstheten. Selve den fysiske, astrale og mentale substans sin frekvens vil bli hevet. Det vil innebære at menneskers uttrykkslegemer n¢dvendigvis vil bli dannet av substans av h¢yere frekvens. Derfor vil de sjeler som står på et lavere evolusjonstrinn, automatisk bli ute av stand til å reinkarnere. 
Og det vil si at det i flere årtusener blir de h¢yere utviklede som kommer i inkarnasjon, og således vil det fortsette å være i resten av denne planetariske livsb¢lges periode."


På s.246 under en nattlig forelesning fra 14.januar 1961,-som dreier seg om "gull og dets forhold til lyset", ber¢res igjen dette med et frekvensbelte i rommet:


..."for tiden beveger vårt solsystem seg med uhyre hastighet gjennom rommet og inn i et veldig hav av frekvenser og substanser, som vil endre livet på alle planeter og for¢ke utstrålingene fra den fysiske sol, samt frembringe åndelige forandringer. Et resultat av dette vil bli hurtigere vekst for planter. Det vil skje endringer i menneskers og dyrs fysiske legemer, og det vil oppstå en nærmere forbindelse mellom den fysiske og den eteriske hjerne."


OG ENDELIG kan vi fra side 225 ta dette med vedr. de negative krefters fjernelse fra Jorden:


Dette fra nattlig forelesning 10.juni 1962 med overskriften 
DEN PLUTONISKE KONTROLL OVER JORDENS MENNESKEHET.
"Da planeten Jorden spiller en betydningsfull rolle i hele solsystemet, og dens planetariske Logos kommer fra planeten Venus, vil det på det nuværende tidspunkt bli ytet særlig hjelp fra planetene Venus og Mars. Det er dessverre nødvendig at mennesker kommer til å føle seg ennå mer ulykkelige og bekymrede, enn de allerede gjør, for at de kan få øynene opp for det, de onde makter gjør imot dem, så at man kan sikre seg deres egen frie vilje og deres ønske om det gode i arbeidet for å frigjøre dem. Man kan ikke frigjøre mennesker som ikke vet at de er slaver.
Det ondes krefter er ikke i besittelse av Jordens rikdommer, men de kontrollerer dem ved hjelp av penger. Så snart det går opp for klodens befolkning at den er i knipe, og den ber om hjelp, vil det bli rettet rensende frekvenser mot planeten. (Dette ifra
Venus' og Mars' åndelige menneskeheter. Disse livskrefter som tilh¢rer h¢yere frekvensverdener , -eteriske og astrale frekvenser, - og som derav er usynlige sett ifra vårt fysisk -materielle frekvensplan. - o.anm. ) 
De som er for materialistiske vil gå ut av inkarnasjon, og vil ikke mer bli inkarnert her på kloden."Så skal det tas med et eksempel som muligvis dreier seg om dette som det ble nevnt over at man vil "....høre rykter om visse fenomener fra vitenskapelig side":


INTENSIV JAGT PÅ KILDEN TIL UFORKLARLIGE STRÅLER FRA RUMMET

Dette var tittelen på en vitenskapelig artikkel som var gjengitt i Jyllandsposten i september 1995, forfattet av Cliff Edwards fra Associated Press .
Korte utdrag fra denne:

En rekke videnskapsfolk og ingeni¢rer m¢dtes for nylig i Chicago for at udarbeide planer for hvordan man skal spore meget energirike partikler-såkalte kosmiske ultrah¢yenergistråler, som beveger seg rundt i universet-tilbage til kilden.
......fenomenet er helt uforklarlig, sier en fysiskeren og nobelpristageren James Cronin fra University of Chicago.
· Vi har fundet ud af meget om himlen og universet, men dette er en gåde, og videnskapsfolk er altid særdeles interesserede i at unders¢ge fænomener, som er aldeles uforklarlige.
... det er vanskeligt at finde en forklaring på de kosmiske høy- og ultrahøyenergistråler. De partkler som rammer Jorden, indeholder 100mio. ganger mere energi end den som produseres i verdens kraftigste partikkelaccelrator. 
Vitenskapen kender ikke til nogen kilde - det være supernovaer eller sorte huller - som kan frembringe sådanne energimengder, og teorien er, at strålerne stammer fra et sted uden for vor galakse.
Videnskapsmannen Pierre Auger overvejede allerede i 1938 muligheden af, at der fandtes kosmiske højenergistråler, men først i 1991 blev der i forbindelse med et forsøg i Utah registreret en kosmisk ultrahøjenergi-stråle, som indeholdt seks gange mer energi , end man troede muligt. 
...detektorene registrerer også det svake lys der frembringes, når partiklerne st¢der sammen med luftmolekyler.
Så langt utdrag fra denne vitenskaplige artikkel gjengitt i Jyllandpsosten for noe over ett år siden. Undertegnede (RØ) er ikke orientert om vitenskaplige tidsskrifter ellers har omtalt dette fenomen med disse energirike partikler som de benevnes i teksten, men det er vel sannsynlig, ettersom også dagsaviser bragte denne informasjon.

***************

iillustrasjonen over her kan også symbolisere eller vise dette: her kan frekvensplanet over jorden tenkes å være den negative sone i det negative astralplan som nå meget sterkt påvirker livet "her" og særlig da astralkroppene som altså er "inne i den fysiske" på "dagtid".

 

SAKEN ER ALTSÅ at jorden nå meget intenst påvirkes fra den mørke, døende pol i klodens astralplan med meget negative frekvenser, men denne  påvirkning har faktisk vært særlig sterk hele de siste 2000 år. Noen kilder hevder at m¢rket var som tettest ca. år null, dvs. ved Kristi F¢dsel. 
Dette at m¢rket i realiteten kulminerte ved Jesu f¢dsel nevnes også av Martinus, men han beskriver jo det interessante at det er et etterslep i det kosmiske kretsl¢p, slik at virkningene av dette m¢rke f¢rst viser seg nå i ettertid,- dvs.i tiden fra begynnelsen av det 19. århundre og nå i denne "vår" tid. Og slik at det er m¢rkest i desember , (jmfr. for 2000 år siden),- men kaldest i januar/februar,-(dvs.tiden nå hvor virkningene av fortidens uvitenhet eller mentale mørke viser seg.) Det er denne tidsperioden som Martinus kaller for Dommedagsperioden. Han mener at det er symbolsk, slik at det ikke kun dreier seg om en dom utløst på en enkelt dag, men om en tidsperiode, hvor dyret i mennesket skal "dømmes", eller avvikles. 
VIRKNINGENE AV DETTE: FØLELSESMESSIG
UTRENSNING

Som nevnt ut fra utdragene her, kan man da faktisk spekulere om det nettopp er dette kosmiske felt som vil skape store forvandlinger på kloden. Det vil i så tilfelle påvirke såvel det enkelte menneske, som hele menneskeheten, og alt det liv som er tilknyttet denne klode.
Etter kanalisert informasjon å dømme, vil dette i første omgang skape en utrensning i det enkelte menneske.
Dette vil da til å begynne med bevirke at de uferdige bevisthetskrefter blusser opp. Altså hat, gammelt fiendeskap, intoleranse og vold. Dette skjer fordi disse dyriske bevisthetskrefter skal ut av bevisstheten, og derfor ser vi nå at det krigerske eller intolerante tilsynelatende vokser over hele Jorden,- både individuelt og kollektivt. Det blir å sammenligne med rent vann som skyller ut blekkrester i et blekkhus. I begynnelsen kommer det "mye søl", men etterhvert kommer det helt rent vann ut. 

På samme måten renser de innstrømmende kosmiske-energier nå hele denne Jord, og det første som kommer opp, er det mest grumsete -åndelig sett. Når dette mentale grumset kommer frem, bevirker dette en oppblussing av primitiviteten og det dyriske, destruktive,  i den enkelte. Daglig hører og erfarer vi dette på kroppen og i media. Økende konflikter og lavere tilsynelatene lavere toleranseterskel INNE I den enkelte. Økende konflikter i ekteskap og "forhold", osv. Og ytre sett, så  leser vi jo om økende vold i store deler av verden, og de krigene som har rast på Balkan, i Afrika, Midt-Østen og ellers på Jorden - kan sees på som synlige resultater av denne aktiviserte utrensning.

Det er nok også derfor at USA har blitt brukt som katalysator her - selv om Bush-regjeringen som styrte USA, ble  motivert av selviske, maktpolitske, og selvsagt økonomiske  motiver (petrodollars) - så er den STORE HENSIKTEN BAK å riste løs i de gamle strukturer som særlig de muslimske land fortsatt sitter fast i. 


Men ut fra åndsvitenskapen så er samme land samtidig redskaper for utløsninger eller  intensiveringer av karmiske virkninger, som jo ikke rammer blindt, men med 100% rettferdighet kun rammer dem/de som i fortiden har skapt denne karmas årsak . Men karmaprinsippets mening er jo kun undervisning i livslovene, slik at resultatet av denne lidelse vil bli en forvandling av mentalitet og væremåte, fra selviskhet og til uselviskhet.

hovedsiden

MER OM DETTE SÅKALTE FOTONBELTE PÅ LINK

http://www.goldenlightfleet.com

"En Ny Jord – Kjennetegn på økt bevissthet - Oppvåkning" - art-mix sammensatt av Thorbjørn Vassbotn