telepatisk mottatt

stoff fra kosmiske

kilder?

advarsel fra kosmos?

"SNART

PUSTEVANSKER HER"

mer intr fra tore

 

. ...nå forandret imidlertid diskusjonen seg  og en ny
diskusjonsgruppe denne gang på romfolk nivå trædde fram. Her ble problematikken tatt opp i full bredde. Romfolket bekreftet det som Stein Erik hadde lest på internett om at det ikke var karbondioksiden som var 
hovedproblemet men at en brukte opp atmosfærens oksygen på grunn av at det tilgjengelige oksygenet binder seg til karbon for å lage karbondioksid (2 oksygenatomer PR karbonatom). Dette medfører at det pustbare oksygenet blir brukt opp raskt. Da det ble nevnt 50 år med dagens energiteknikk før situasjonen ble kritisk, antydet noen representanter fra romfolket at
situasjonen var enda verre og med dagens vekst i konvensjonell teknikk blant annet i India og Kina, vil det kun være 20 til 30 år igjen før folk begynner å dø som følge av oksygenmangel. Det var en enighet blant
romfolkgruppen at innføring av ITM og full forståelse for energiplan 2 - teknikk på jorden kan løse problemet.  (vedr. ITM: energioverføring mellom dimensjonsplanene - se på LINK)

 Problemet løses ved at en setter opp  et felt på energiplan 2 som løser en del av karbonet fra oksygenet i karbondioksiden i atmosfæren. Karbonet vil da dale ned som tynn svart snø, mens oksygenet blir frigjort til pustbar form. Det kan også løses ved å
sette opp et felt på energiplan 2 som transmuterer en del av karbonatomene til oksygen. Dette kan i prinsippet gjenopprette balansen i Jorden atmosfære på under 2 timer. Det kom  tankemessig fram at det ikke er noen endelig løsning at romfolket gjør dette for oss, det kom  også klart fram at de gjør dette til en viss grad ellers hadde situasjonen allerede vært mye
verre. Det ble nevnt at Johan Atle Lein har rett når han beskriver hvordan romfolk fra andre dimensjoner prøver å forbedre jordens atmosfære til en viss grad).

eet bilde av en tenkt evakuerings-scenario under jordens rensning. tegning av rune øverby.

 Hvis romfolket gjør dette for oss uten at vi vet hvordan, vil problemet bare utsettes fordi vi vil fortsette med å bruke gammel energiteknikk. Det ble diskusjon i romfolkgruppen om hvorvidt det skulle
tillates at jordboerne skulle få full forståelse for energiplan 2. Enkelte delegater var sterkt uenig at jordens folk skulle få denne forståelsen. Det
var enighet blant romfolk gruppen om at dette vil løse planetens akutte forurensing og energiproblemer, men kritikerne mente at når mentaliteten blant enkelte jordmennesker er slik at vi fremdeles kapper hodet av
hverandre (her ble situasjonen i Afrika spesielt trukket fram med stammekriger osv) så vil det bli meget farlig med fri tilgang til energiplan 2 teknikk på jorden. 

Dette vil kunne medføre at livet på jorden blir utslettet i løpet av få sekunder, hvis noen i krigersk øyemed for
eksempel setter opp et felt på energiplan 2 som stopper en av de kjemiske prosessene i kroppen som er nødvendig for at livet skal opprettholdes. (For
eksempel hindrer at de røde blodlegemer kan ta opp oksygen). En annen av delegatene mente at situasjonen ville bli den samme hvis en ikke tillot
innføring av energiplan 2 teknikk, for det vi da alle vil dø av oksygenmangel. Denne delegaten mente derfor at det ikke var så mye å tape på å innføre denne teknikken på Jorden og at dette ville tvinge jordboerne
til å skjerpe seg, slik at teknikken ble bruk til fredelige formål.


En annen av delegatene mente at dette spørsmålet ikke bare vedkom jorden, men at full forståelse for energiplan 2 på jorden, ville kunne true
sivilisasjoner i hele galaksen. Dette fordi krigerske jordboere kunne finne på å sette opp felt på energiplan 2 som ville kunne skade livet på andre planeter. Teknologien ville også gi jordboerne fri tilgang til det galaktiske rom. Noen er redd for at noen jordboere kan lage krigsromskip å dra ut på "vikingtokter" til andre planeter i galaksen, og på den måten komme til å volde skade mot andre intetanende sivilisasjoner.

 Full forståelse for energiplan 2 vil også kunne åpne opp for en forståelse for energiplan 3 teknikk. Dette vil sette Jordmenneskene i stand til å teleportere direkte til andre planeter uten å måtte gå veien om romskip.
Med en slik teknikk vil for eksempel ikke Erranerne kunne hindre at umodne jordboere besøker Erra med de konsekvenser dette vil kunne få for sivilisasjonen på denne planeten. Det var enighet blant gruppen at
situasjonen nå er kritisk. Evakueringstanker ble tatt opp. Det var blant annet tanker om å evakuere alle jordboere som har en mentalitet som vil kunne være en trussel ved innføring av energiplan 2 teknologi på Jorden til en mere primitiv planet der de vil kunne få sloss i fred. Det var imidlertid motargumenter mot dette som gikk ut på at disse sjelene hørte
til Jordens naturlige utviklingssyklus for de er primært utviklet her og at det ville være et altfor sterkt inngrep i Jordens naturlige utvikling. Et syn var også at en kunne innføre energiplan 2 teknologi på Jorden under
strengt galaktisk overoppsyn.

 Motargumentet ville imidlertid være at Jorden måtte bli på en måte fjernstyrt fra det galaktiske råd, og dette ville frata jordboerne sin selvbestemmelse. Dessuten kunne en ikke ha full oversikt over alle jordboeres gjøren og laden etter at teknologien var sluppet løs. Hvis energiplan 2 teknologi blir sluppet på jorden vil dette medføre at all teknologi blir mye billigere da alle produksjonsprosesser vil bli sterkt forenklet ved å bruke transmutasjon og lignende. Et stor romskip som er kapabel å reise i galaksen vil for eksempel ikke koste mere å bygge enn det gjør å bygge et av dagens passasjer fly. 

Denne diskusjonen er ikke over blant romfolket og det er et ønske at den problematikk som er skissert her blir gjort kjent blant flest mulige jordboere slik at dette kan bli diskutert på en konstruktiv måte også blant vanlige jordmennesker og blant jordiske myndigheter. Det er et ønske blant romfolket at denne problematikken blir spredt på flest mulig jordiske språk.
----------------------------------------------------------------------------


Kommentar:  Under overføringen av informasjonen  ble det brukt ren telepati slik at det kun var ren tanke uten språk. Diskusjonen tok derfor bare 2 sekunder.

Mottatt om morgenen 1/1-2001 av Tore Alfstad.