Noen vanlige   spørsmål.....

og svarene.......

gjeldene UFOs, romfolk og kosmisk overvåkning av Jorden

(Disse svars logikk og evt. aksept er basert på at leseren har et visst kjennskap til de åndelig-kosmiske evolusjonslover og har kommet ut over tanken om at alt er dødt, tilfeldig og uten hensikt, mening og mål. Svarene er noe generelle og den interesserte kan ved eget studium gå  dypere i materien gjennom f.eks. å studere andre linker på denne nettside og via boken JORDENS FJERNHISTORIE I NYTT LYS eller EN ALTERNATIV KOSMOLOGI)


 

Hvor kommer de fra?

 • Fra høyere utviklede sivilisasjoner. Altså fra utviklingstrinn noe over denne klodes- og til de som ligger meget langt foran kloden  i utvikling - og med det menes 3000-8000 år foran Jorden i teknisk-vitenskapelig utvikling. De som ligger enda lenger foran er normalt ikke avhengig av skip - men kan forflytte seg ved direkte materialisering/teleportering av legemet.
 • Enkelte kan komme fra parallelle fysiske plan og fra antimaterielle-universer. 

Hvorfor lander de ikke offisielt og tar kontakt? 

 • Noen raser har forlengst tatt kontakt med det militære i USA ("de grå" og dette skjedde like etter WW2) - men disse kontakter er strengt hemmelige, da myndighetene har vurdert det slik at jordens mennesker enda ikke er modne til å få vite dette. En annen sak er også at det etter flere opplysninger å dømme er slik at denne rase ikke ensidig er her for å hjelpe - men de krever noe tilbake  - jordmenneskelig arvestoff - DNA- for å videreklone sin egen degenererte rase.
 • Andre raser har hatt en viss kontakt, men avslørt jordmyndighetenes planer om å ta deres teknologi med makt (bl.a. Erra, Koldas og Ummo) og samme (amr.) jordmyndigheter har avslått å stoppe sine (atom-) våpenforsøk.
 • dersom de landet offisielt ville mange se på dem som "guder" som de ventet skulle løse våre selvskapte problemer f.eks. klimaforandringene. Andre ville ha frykt for det ukjente og få grader av panikk. Atter andre ville få religiøse/mentale problemer fordi deres gjeldende religiøse forestillinger falt sammen.
 • De aller fleste av de utenomjordiske er her for å overvåke og hjelpe i kulissene - i det skjulte - fordi de anerkjenner den frie viljes lov som gir hver enkelt sivilisasjon eller planet rett til selv å utvikle seg fritt - uten påtrykk eller direktiv fra andre. De vet at jordmenneskene selv må ta sine egne valg og bære konsekvensene av disse valg på godt og ondt - for etter denne kosmiske lov utvikles alt. MAN LÆRER AV SINE FEIL!! De vet at jordmennesket er i pubertetsstadiet i den kosmiske utvikling - der det krigersk, hovmodig og selvgod tror seg vite alt. Men de vet også at dette vil slå tilbake på jordmenneskene selv - noe de vil lære fra.
 • De aller fleste av de besøkende kommer fra kosmiske federasjoner (altså som FN i en kosmisk målestokk) - og disse har alle retningslinjer/politikk av å ikke inngripe i en planets utvikling dersom det ikke er tvingende nødvendig for å beskytte den - fx i forbindelse med atomare ødeleggelser, dersom dette kan skje ut fra større planet-karmiske betingelser.
 • "Disse" sier selv at de kun vil gripe inn og hjelpe i en viss direkte grad dersom voldsomme  - delvis slike "uforskyldte" - katastrofer skulle true jorden.

Hvorfor sees de sjelden og ofte kun av enkelte?

 • De fleste av de mer teknisk avanserte "overvåkerne" skjuler sine skip i magnetiske skjermer som innkapsler dem for visuelt innsyn når de ikke selv ønsker det. Andre skjuler seg i skyer som de "kondenserer" rundt fartøyene.
 • Noen av dem har en egensvingning i fartøyenes materiefrekvens, som gjør at kun enkelte sensible mennesker - som kan se noe utover de normale lysfrekvenser - kan se dem. Disse tilhører da primert den såkalte 4.dimensjonen, eller parallelle fysiske plan.
 • Noen viser seg særlig for de som er  inkarnerte fra "dem" eller er inkarnert som jordmenneske for å samarbeide med dem og gi en balansert informasjon om deres nærværs hensikt og mening.

 

Hvorfor ser mange av de besøkende ut som oss?

 • Fordi vi/de tilhører den samme genetiske grunnstamme - når det gjelder den hvilte rase så er det den LYRANSKE - og "de" sier vi i fortiden ( ca. 13000 år siden) ble genetisk manipulert av dem ut fra deres eget fysiske arvestoff - DNA. Slik sett stammer vi både fra jordens egen utvikling som "avanserte dyr" og fra genetisk materie fra KOSMOS. Men jordmenneskenes fjerne forfedre kom allerede for 22 millioner år siden til Jorden fra bl.a. LYREN-systemet og har siden dengang påvirket denne klode på "godt og ondt".
 • noen få av de avvikende raser er muterte og genetisk degenererte ut fra langvarig kloning - som vi vet svekker de fysiske kroppene. Andre kommer fra helt andre kosmiske utviklingsbaner og har derav et avvikende utseende.

 

Hva er ellers deres nærværs hensikt?

 • Å overvåke planetens evolusjon og hindre at det skjer ødeleggelser her som kan forstyrre det øvrige kosmos. Dette f.eks. å hindre at ukontrollerte atomare ødeleggelser skjer av en styrke som kunne slynge kloden ut av sin bane og ut i ukontrollerte baner i rommet - hvor den kunne kollidere med andre kloder og slik skape enorme ødeleggelser senere.
 • I det skjulte å stimulere og forklare den åndelige kunnskap om kosmisk-åndelige evolusjon  - av den i kroppen iboende bevissthet eller ånd. Dette gjennom bl.a. telepatisk stimulering av visse enkeltpersoner og grupper. Altså da at enkelte stimuleres og inspireres å skrive og utgi bøker, eller informasjon gjennom foredrag, internett, osv. Temaer som reinkarnasjon og karma, eller læren om GUD som det iboende - selve det LEVENDE I ALT. (At alle er I dette vesen og at dette vesen synliggjør seg i ALT SOM EKSISTERER.)

 

Hvordan kommer de hit?

 • MED TELEPORTERING: De mer avanserte reiser via den dematerialiserte tilstand i det såkalte hyperrommet - som kan sies å være et plan utenfor tid og rom - "over" det som Martinus kaller "X3".
 • Andre har metoder til "å trekkes" langs planetære magnetlinjer/baner - mens andre har metoder som går via "snarveier" i rommet - ut fra en forståelse at verdens-rommets struktur ikke er slik vi ser det tredimensjonelle rom.

 

Hva sier de om Gud og det religiøse?

 • Her er det mange varianter og noen uttrykker seg med ganske "religiøse" talemåter. Ofte gjelder dette de kanaliserte kontakter - der mottakerens religiøse ideer i meget høy grad vil farge budskapene. Nesten alle kosmiske kontakter beskriver at vi fysisk og tankemessig lever inne i et levende makrokosmos som vi tankemessig er endel av og også står ubevisst (-for de flestes vedkomne) - i kontakt med. Bønn er et kontaktmiddel her til denne "høyeste del" av ALTET eller om man vil - vårt guddommelige, høyeste selv. (se Lobsang Rampas  beskrivelser om bønnens funksjon og virkemåte).
 • noen beskriver at det er menneskets overbevissthet som er selve Gud og slik at vi selv - i vår høyeste kosmiske identitet - faktisk ER GUDDOMMEN.
 • Kontaktpersonen Semjase som Meier hadde kontakt med på 70-tallet fortalte at det var skilnad på den totale, kosmiske ALLMAKT som de benevte SKAPELSEN, og den gud som beskrives i det gamle testamente - som var lederen(e) av den LYRANSK-pleiadiske gruppe som hadde "okkupert" jorden i fortiden. Mange av disse "guder" var maktsyke - hvilket kan leses ut av mange gamle skrifter - f.eks. Bibelen  - der gudene krevde offer!!

 

Hva sier de om framtiden?

 • igjen er det mange varianter - men mange forteller at jorden vil komme ut i en dyp og selvskyldig krise i den nærmeste tid (uten at de vanligvis tidfester det nøyaktig NÅR). Denne krise vil sette noen nye bestrebelser igang for å forstå og senere unngå krisens og disharmoniens ÅRSAKER.
 • mange ser altså at det vil komme store ulykker - karma - over jorden i den relativt nære framtid og noen advarer også mot større kriger som de "ser" vil måtte komme. Men dette er nødvendige erfaringer som de inkarnerte jordmennesker må igjennom på sitt nåværende utviklingsstadium fra intelligent dyr, til et medfølende - virkelig humant - menneske.
 • de fleste ser at en fantastisk tid venter jorden etter denne krise er gjennomlevd og at DEN KOSMISKE SYKLUS AV AQUARIUS vil være starte i år 2029. Vi er nå i overgangstiden.

hovedsiden