Forts med visdoms/åndsvitenskaps-utdrag fra nils’ boken

 

LIVETS INDRE DIMENSIONER

lydfiler fra kurs med Nils Brønsted Rogaland for mange år siden mp3- flere temaer


 

Karma

Indledning

 

Niels Brønsted's undervisning- | resten av youtube-videoene med noe av hans' undervisning-

 nettsøk på nils' undervisning- klikk ellers på bildet over og avspilleren åpnes i eget/nyt vindu

 

 Vi har hørt om den menneskelige bevidsthedsevolution gennem 5 faser, og vi så, at metoden er genfødsel eller reinkarnation, som det hedder med et fremmedord. Men der er et bestemt princip, der sørger for, at mennesker lærer af deres erfaringer, for ellers kunne de jo blive ved med at begå de samme fejl i det uendelige. Dette princip hedder karma", og den lov; som realiserer princippet, kaldes karmaloven eller handlingens lov.

Men her skal ordet "handling" opfattes i en udvidet betydning, så det omfatter handlinger på alle planer og ikke kun fysiske handlinger. Dvs. følelser og tanker er også "handlinger" på henholdsvis astral- og mentalplanet, og derfor skulle man måske i virkeligheden kalde loven for aktivitetens lov.

Karmaprincippet får i dag en slags støtte fra naturvidenskaben. Før i tiden, på Newtons og Descartes' tid, betragtede man naturen som en sum af mange delprocesser, der hver for sig fungerede selvstændigt. Men i dag fortæller naturvidenskaben, at alting er forbundet med hinanden og danner mønstre, fra atomare til kosmiske processer, og derfor er der en balance mellem alle energier og stofformer.

Alting er lovmæssigt og bevæger sig i bestemte baner og tids-cykler, hvad enten det er elektroner omkring en atomkerne eller planeter omkring en sol. Dette gensidige afhængighedsprincip er karma. Alt, hvad der sker, griber ind i helheden, og karmaloven sørger for at "ligevægten" genoprettes, så evolutionen forløber efter de styrende intelligensers plan.

Ligevægten opretholdes gennem forholdet mellem årsag og virkning, aktion og reaktion. Dette princip er så grundlæggende, at det danner grundlag for selve vores tænkning og kaldes "logik". For logik er en tankeudvikling, der er baseret på, at bestemte forudsætninger fører til bestemte resultater - altså at bestemte årsager har bestemte virkninger.

(det følgende er masse ord om dette prinsippet- men i korthet kan man ganske enkelt si at ALT man opplever -  har man selv utløst årsaken til i fortidens evige livsvandring- jf. Martinus. rø-kommentar)

 

Karma som naturlov

Set i det lys kan man sige, at karma er en slags naturlov. Naturlove siger noget i retning af, at en bestemt aktivitet under bestemte betingelser fører til bestemte resultater. Forløbet er det samme hver gang - det er reproducerbart, som man siger. Hvis vi f.eks. holder et æble i hånden og slipper det, falder det ifølge tyngdeloven til jorden, medmindre vi indfører en tredje kraft i systemet ved at sparke til det. Det ophæver naturligvis ikke tyngdeloven, men ændrer virkningen af den, så æblet falder til jorden et andet sted.

Karmaloven, der repræsenterer selve årsag-virkningsprincippet, kan altså siges at være det overordnede princip bag alle specielle formuleringer af det - naturlovenes lov. Derfor er karma lovens virkninger lige så uafvendelige som naturlovenes, men det betyder ikke, at virkningen kan forudsiges med sikkerhed, for det affiænger af lovens administration.

Det er der nogle esoterikere, der har svært ved at forstå, men det er i virkeligheden ikke karmaloven, der er problemet, men naturlovene og deres virkninger. Naturlove bestemmer ikke, hvad der sker. De siger kun, hvad der sker, hvis tingene sættes i gang på en bestemt måde. De repræsenterer principper, begivenhederne følger, når de er i gang. Vi får f.eks. at vide, at en motor yder et bestemt arbejde med en bestemt mængde brændstof, men det siger jo ikke noget om, hvordan bilen kører, hvorhen eller hvornår. Den kan køre lige ud ad landevejen eller den kan køre op eller ned ad bakke. Den kan køre til Roskilde eller Nakskov, og det kan være på tirsdag eller fredag.

Derfor kan vi sige, at bestemte årsager har bestemte karmiske virkninger, men karaktere~ af og tidspunktet for virkningerne afhænger af lovens administration - hvilket "gear" den afvikles i.

 

Karma og evolution

Menneskets tilværelse styres af 3 kræfter: (1) Evolutionsdriften, (2) karmaloven og (3) den frie vilje. Men evolutionsdriften er overordnet i forhold til de to andre. Den er udtryk for Logos' hensigt med sit system og driver udviklingen frem mod et bestemt stade til en bestemt tid.

Derfor er karma på ingen måde en afstemning af positivt og negativt i naturen, for da ville en positiv indsats for evolutionen møde en negativ karmisk reaktion. Karmaloven støtter den fremadskridende udvikling. Lidt firkantet kan man sige, at den hele tiden flytter "ligevægtspunktet" fremad og dermed skaber en dynamisk ligevægt til evolutionens fordel, i modsætning til en statisk ligevægt mellem kendte størrelser.

 

Det enkelte menneskes karma

Den er resultatet af brugen af fri vilje i fortiden. Vi har alle sammen sat kræfter i gang, som støtter eller hæmmer evolutionen. Den karmiske virkning af at samarbejde med evolutionen er øget kraft og mulighed for samme aktivitet i fremtiden. Den karmiske virkning af at modarbejde evolutionen er en begrænsning eller standsning af denne virksomhed. Derfor kunne vi spørge os selv: "Hvordan samarbejder man med evolutionen?"

Svaret er, at fordi evolutionen altid vedrører helheden, er samarbejde med evolutionen at arbejde for helheden, også selvom det kan være på bekostning af egne interesser. Og samtidig ser vi, at det at modarbejde evolutionen består i at arbejde til egen fordel på bekostning af helheden.

Derfor lærer karmaloven os, at tilværelsen er et stort gruppearbejde, hvor overholdelsen af visse adfærdsregler er et absolut krav, hvis vi vil leve lykkeligt og harmonisk. Det betyder, at lykke og harmoni er resultatet af uselvisk virksomhed, mens egoisme altid fører til lidelse på længere sigt - i hvert fald ensomhed, der siges at være den største af alle lidelser. Lidelse er altså ikke nødvendig for åndelig udvikling. Hvis vi er uselviske, bliver udviklingen lykkelig og hurtig, og hvis vi er egoistiske, bliver udviklingen smertefuld og langvarig.

 

Karma som gæld

Hvis vi forsynder os mod naturens orden, kan situationen sammenlignes med en gæld. Hvis gælden f.eks. er på 100 kr. kan den betales på flere måder: en 100-kroneseddel, 5 20-kronestykker eller en pose med småpenge. Det samme kan siges om en karmisk "gæld". Den kan betales tilbage med et kraftigt slag, dvs. død eller invaliditet, en række mindre slag som f.eks. anfald af en kronisk sygdom, eller en strøm af mindre irritationsmomenter.

Hvis vi forsinker eller fremskynder et andet menneskes udvikling betydeligt, må vi møde dette menneske igen for at "betale" til eller modtage "betaling" fra vedkommende. Hvis vi f.eks. har slået en mand ihjel, er der forskellige muligheder: Vi kan selv blive slået ihjel af ham i en senere inkarnation, men det er ikke nogen særlig god løsning, fordi den kan føre til en evig gengældelse - den såkaldte "blodhævn". Vi kan også redde ham på bekostning af vores eget liv. Det er en bedre løsning, hvis vi ellers

ikke udretter noget særligt for evolutionen og ikke har en familie, der kommer til at undgælde for det. Men hvis vi har påtaget os en aktivitet, der helt klart er til gavn for evolutionen, såsom at arbejde for Amnesty International eller noget tilsvarende, vil det være en bedre løsning at yde ham en langvarig og tålmodig tjeneste, som f.eks. at passe ham i årevis, hvis han bliver alvorligt syg. For da kan vi fortsætte med vores konstruktive aktivitet og samtidig afvikle den karmiske gæld.

Mindre karmiske gældsposter overgår til et generelt fond og bliver afviklet på en upersonlig måde. Hvis vi f.eks. kniber sidemanden i skolen, behøver vi ikke møde ham igen i en anden inkarnation for at blive knebet af ham. Pludselig er der en tyk dame, som træder os over tæerne i bussen, og så er det overstået

- uden at vi har nogen anelse om, at det var udligningen af knibenet i skolen. Alle begår hele tiden en lang række små velgerninger eller uretfærdigheder, og de går alle sammen ind i den generelle fond og bruges til at udligne hinanden med.

Der er altså en generel fleksibilitet i afviklingen af karma, men i særligt alvorlige tilfælde kan bestemte handlinger have ganske bestemte virkninger. F.eks. er den karmiske virkning af tortur eller anden form for grusomhed ofte et kronisk handicap eller invaliditet i en senere inkarnation. Ofre for brand er ofte folk, som brændte andre på bålet under middelalderens inkvisition.

 

Personlig karma

I forbindelse med den personlige karma skal vi være opmærksomme på, at de karmiske virkninger er på samme plan som årsagerne. Det betyder, at den karmiske virkning af tanker er på mentalplanet, virkningen af følelser på astralplanet og virkningen af fysiske handlinger på det fysiske plan.

Derfor er vi ikke kun ansvarlige for vores handlinger, men også for vores indre tilstande i den udstrækning, de påvirker andre mennesker. Det kan skræmme nogle mennesker væk fra den esoteriske lære, fordi det viser, hvilken kolossal indsats det i virkeligheden kræver at tage læren alvorligt hele vejen igennem. Men her gælder det om at være pragmatisk og ikke påtage sig mere, end hvad der er praktisk gennemførligt. Det er først på de sidste trin af den åndelige udviklingsvej, at ansvarligheden for indre tilstande bliver et problem. Vi kan sagtens tage den esoteriske lære alvorligt, og samtidig trække bestemte grænser for vores indsats.

Det er vigtigt at være realistisk og have en sund erkendelse af egne styrker og svagheder. Det er i sig selv et stort skridt fremad i karakterudviklingen, for hvis man lover sig selv og andre for meget, går man fra nederlag til nederlag, og det kan give selv-tilliden et alvorligt knæk. Men naturligvis skal man heller ikke love for lidt, for viden giver ansvar, hvad enten man kan lide det eller ej.

 

Mental og astral karma

De indre verdeners karma bestemmes af 2 faktorer: (1) Tanker og følelser om andre mennesker, og (2) den mentale permanente enhed og det astrale permanente atom. Dem vil vi se på hver for sig:

Tanker og følelser om andre mennesker skaber karmiske bånd til dem på godt og ondt, fordi det indebærer, at vi bygger tanke-former om dem og sender dem over i deres indre legemer, hvor de prøver at få sig gentaget - sådan som vi tidligere har været inde på. Det kræver kontakt med dem i senere liv; og det betyder, at disse tanker og følelser sætter deres præg på de menneskelige omgivelser i en senere inkarnation, fordi de pågældende mennesker er til stede. Ofte vil kontakten med dem vise sig som uforklarlige sym- eller antipatier, der dukker op hos begge parter ved det første møde. (ofte forelskelse, rø-anm)

Den mentale permanente enhed og det astrale permanente atom registrerer, som vi har set, den nøjagtige stofsammensætning i de to legemer. Hvis vi har en svaghed som f.eks. stolthed, betyder det, at vi har en bestemt mængde orange substans i det astrale og mentale legeme. Denne mængde og frekvens er registreret af de permanente enheder, og ved næste inkarnation tiltrækkes og indbygges nøjagtigt den samme mængde stof med nøjagtig samme frekvens i de nye legemer på den måde, vi har beskrevet i kapitlet Fødsel og død.

Den karmiske virkning af karakterbristen stolthed er altså bygningen af et nyt mental- og astrallegeme med nøjagtig samme tendens til at føle stolthed som i forrige inkarnation. At tænke og føle på samme måde vil være vejen med mindst modstand - som man siger med esoterisk sprogbrug - og det indebærer, at man når som helst kan begynde at forberede sin næste inkarnation ved at bearbejde de karaktertræk, man ikke så gerne vil have med sig.

 

Fysisk-æterisk karma

Denne karma bestemmes af det fysiske permanente atom efter samme princip som gjaldt i forbindelse med det astrale og mentale legeme. Der bygges simpelthen et nyt æterlegeme med nøjagtig samme struktur og sammensætning som i forrige inkarnation, og da vil fremkaldelsen af de samme egenskaber være vejen med mindst modstand.

Lad os sige, at vi i en inkarnation f.eks. dyrker en bestemt meditationsform. Vi mediterer på centrene, fordi nogen har fortalt os, at vi kan blive clairvoyante på den måde. Dermed sender vi energi til de pågældende centre, for energi følger tanken. Resultatet er, at vi nedbryder vævene mellem de æteriske og astrale chakraer, så astrale impulser strømmer uhindret ind i nervesystemerne og gør os mere eller mindre vanvittige. Denne svækkelse af æterlegemet registreres trofast af det fysiske permanente atom, med det resultat, at vi i næste inkarnation bygger et nyt æterlegeme med samme svaghed. Nu behøver vi blot meditere én eller to gange på centrene for at bryde igennem vævene igen, så vi hører stemmer og ser syner og bliver stemplet som vanvittige af lægevidenskaben.

Derfor skal vi være forsigtige med meditationsformer, der sigter på at manipulere vores psykiske konstitution, dvs. centre, chakraer, kirtler, nervebaner eller andre strukturer. Vi kender som regel ikke vores karmiske status, og vores lyst til at begynde på sådan en meditation kan netop skyldes, at vi har prøvet det før. Det klogeste er altid at vælge mentale meditationer, der arbejder med abstrakte visualiseringer og sædtanker.

 

Handlingernes karma

Disse præger de ikke-menneskelige omgivelser, for gode gerninger giver gode fysiske betingelser helt uafhængigt af motiveringen, som er astral. Lad os forestille os en mand, som skænker en by et hospital. Denne fysiske handling giver ham en god fysisk karma. Hvis han har et uselvisk motiv høster han desuden en god karma på det astrale karakterområde, men hvis motivet er egoistisk, fødes han med den samme stolthed og forfængelighed i sin karakter.

Her skal vi være opmærksomme på, at megen karma ikke skyldes hændelser i tidligere liv, men simpelthen er udtryk for uopmærksomhed i det nuværende liv. Denne del af karma udgør i virkeligheden op imod 9/10 af alle lidelser og problemer, og derfor er det klogt altid at analysere situationen nøje, før man afgør den karmiske status i en situation.

 

Karma og begær

Det bindende element i karma er begær. Vores handlinger motiveres som regel altid af begær. Vi udfører dem ikke for deres egen, men for frugternes skyld. Vi arbejder ikke, fordi vi har lyst til at grave, bygge, producere eller skrive på computer. Vi arbejder for at tjene penge og i mange tilfælde også for at gøre karriere og få en betydningsfuld position i samfundet.

Når det er sagt, må vi også gøre os klart, at begær er helt uundværlige som drivkraft de første 2/3 af evolutionen. De får os til at overvinde frygt og dovenskab. F.eks. har begær efter mad, dvs. sult, udviklet styrke, behændighed og list hos os, begær efter bekvemmelighed har udviklet opfindsomhed og teknologi, mens begær efter at være vellidt har udviklet venlighed og hjælpsomhed.

Men vi ser, at det første skridt mod en befrielse for den personlige karma er at give afkald på handlingernes frugter. Det er imidlertid ikke så let, som man tror, for mange gange flytter den personlige motivering bare dybere ind i bevidsthedens lag, så den er sværere at få øje på. Lad os sige, at vi f.eks. hjælper en gammel dame over gaden. En umiddelbar gevinst ville være at bede hende om 20 kr. for ulejligheden, men det gør vi naturligvis ikke. Har vi så givet afkald på frugterne af handlingen? Ikke nødvendigvis, for det kan være, at handlingen giver os en følelse af at være et godt og kærligt menneske, og at det primært er for at opleve denne følelse, vi tilbyder vores tjeneste. Vi udfører med andre ord ikke handlingen for damens skyld, men for vores egen skyld - hun er blot et redskab, vi bruger til at styrke selvfølelsen.

Vi må altså passe på, at stolthed og åndelig aspiration ikke bliver vores primære drivkraft til at udføre tjenestearbejde. Vi kan naturligvis aldrig se os helt fri for denne type motivering, men det er klogt at være opmærksom på den og studere den - uden naturligvis at blive sygeligt selvoptagede. Det vil hjælpe os med at udvikle en emotionel neutralitet og upersonlighed, hvor vi hverken er for eller imod frugterne af vores handlinger. Får vi penge for vores ulejlighed, er det fint, for vi skal da, ligesom alle andre mennesker, bruge penge. Får vi ingen penge for tjeneste-arbejdet, er det også fint, for vi kan da sagtens arbejde gratis, når der nu ikke er nogen penge i arbejdet.

 

Slutning

Vi har set, at den personlige karma har relation til stoffet i det mentale, astrale og fysiske legeme samt fysiske handlinger. Når man begynder på den systematiske åndelige udvikling, den esoteriske lære tilbyder alle, som måtte være interesserede i det, lærer man nogle metoder at kende, der virker med usvigelig sikkerhed, fordi de er blevet afprøvet gennem årmillioner af alle dem, der har gået vejen før os og på nuværende tidspunkt har nået målet - mesterskabet.

Disse metoder vil være centrale i næste bind af vores bog

- Esoterisk psykologi - men vi kan allerede her i den nuværende sammenhæng give en antydning af principperne bag dem:

Stoffet i personlighedens legemer udskiftes gennem karakterudvikling, motivbehandling og tjeneste. Den nye status registreres af de permanente enheder, der sørger for, at virkningen overføres til næste inkarnation. Når der er tale om rene karakteregenskaber, er der en ubrudt kontinuitet gennem inkarnationerne. Der er altså ingen afbrydelser i det karmiske forløb, sådan som der er, når der er relationer til andre mennesker involveret.

Handlingernes karma kan i nogle tilfælde afvikles ved, at disciplen ser tilbage på tidligere liv for at finde ud af, om de involverede personer er inkarnerede på indeværende tidspunkt. Hvis de er, opsøger man dem og stiller sig til rådighed. Det må naturligvis komme fra hjertet og ikke være en manipulation af karmiske omstændigheder, men på det tidspunkt i udviklingen vil disciplen have de nødvendige hjertekvaliteter til at bruge denne metode.

Men for de fleste menneskers vedkommende er den personlige karma noget, de må gennemleve med så stor forståelse og indsigt som muligt. For karma er, som vi har set, en læremester, der viser os evolutionens love, når vi ikke selv kan få øje på dem. Og vi må altid være opmærksomme på, at ligegyldigt hvor hård, vores skæbne synes at være, er det noget, vores sjæl har lagt op til. Derfor er det aldrig mere, end vi kan bære, for hvis vi bukkede under, ville karma jo ikke være nogen læremester! Det kan være, at vi er nødt til at stå på tæer for at leve op til kravene, men gør vi det, er resultatet sikkert, og vi lærer den nødvendige lektie. Selvmord er aldrig løsningen - ingen inkarnerer for at tage deres eget liv, og hvis de bliver fristet til det, er det, fordi lektien består i at modstå fristelsen. Måske har de taget deres eget liv i en tidligere inkarnation og skal nu lære at bære deres byrde med et smil.


BOKEN/-ene, ANBEFALES SOM EN REN "BIBEL" I ÅNDSVITENSKAP!

 

Link til selve boken

-mer her

utdr.1

om nattlige astalhjelperes arbeide fra boken USYNLIGE HJÆLPERE - klassisk/100 år gml teosofibok av C.W.Leadbeater | mer om astralplanet

Hovedsiden

 


NB:karma-illustrasjons-eksempler/er ikke fra boken, ei heller det over:

i ekteskapet og parforhold ellers er det spesielle karmiske forhold som skapes og høstes hele tiden- ofte  med samme ektefelle gjennom flere liv faktisk - og i denne tiden skal man gjøre opp i de mange karmiske tråder fra fortiden. Derfor de mange hyppige og ofte kortvarige relasjoner i dette nå.

-men sjelden ser man sammenhengen i at det man opplever har man FAKTISK SELV STARTET ELLER SENDT UT!!

link til Martinus symboler- og da bl a det over karma-prinsippet med forklaring.

 

 

 

 

kari rose nordheims detaljerte nær-døds-oppl. i lyd/mp3 | her forteller hun mer | videointervju

 

Fra boken "LIVETS INDRE Dimensjoner" - bok av Nils Brøndsted som virkelig er verd å studere. Takk for lånet Gernot L.i Sandnes!!

 lydfiler fra kurs med NILS BRØNSTED i Rogaland for mange år siden- flere temaer - og takk til Sven Kåre Helland, Algård,  for å ha tatt opp fra disse og slik kunne dele Nils' kunnskap med andre her.