Miljømessige advarsler mot særlig ATOMARE utslipp -

fra Meiers Pleiadiske romkontakter i 1975.

De er mer aktuelle aktuelle en noensinne....


Fra Pleiadiske ufo-kontakter, som kom allerede med disse advarsler  midt på 70-tallet - lenge før dette var belyst i jordiske media:

(Fra kontaktmøte tirsd.25.2.75 kl.18.02 ved Hinwill i Sveits). Oversatt fra Utdrag fra kontaktreferater fra Edw.Meiers kontakt med Pleiadiske Semjase (som kom fra planeten Erra i Taygeta-systemet i Pleiadene) i Sveits den 18.2.75 - fritt oversatt av R.Ø den 16.2.98 fra tysk materiale, fra s. 99 i heftet. Hovedinnholdet er tatt med her og uvesentlige kommentarer er utelatt.

Pleiadiske Semjase: "Dagens budskap er dette: I mange årtier har vi kontrollert alle deres verdens aktiviteter, de stadig økende (miljø-)forandringene, og de farlige virkninger av disse. I noen år har vi nå konstatert at i stratosfæren skjer det en stadig økende farlig forandring, som er begynnelsen til hva som kan medføre dødelig utgang for alt Jordisk liv: i økende grad forandres stratosfærens ozonbelte på grunn av uansvarlighet i forbindelse med menneskets landvinninger. Ulike ozonnedbrytende kjemikalier stiger opp i atmosfæren i form av gassubstanser, og skader således ozonbeltet. Det gjelder særlig bromgasser.

"Allerede er det skjedd en skade til 6,38 % nedbrytning. En prosentsats som begynner å bli skadelig og farlig for alle livsformer, og som kan fremkalle mutative forandringer. Denne prosentsats er nådd bare på 60 år. En økende mengde med ultrafiolette stråler fra solen trenger da inn i atmosfæren, og kan deretter skade alle livsformer. Over mange områder er dette ozonbelte allerede alvorlig angrepet og gir ikke lengere samme beskyttelse. På tre ulike steder er det allerede en risiko for at det brytes ned helt, innenfor noen få årtier, om ikke menneskene ikke stopper de ødeleggende prosesser.

"Det er bl.a. kjemiske substanser, stråling (? - oversetterfeil fra tysk??) fra eksplosjonsmotorer og andre forstyrrende prosesser, som f.eks. atomspaltning - som siden 1945 har skapt forandringer hos alt liv. Nedbrytende gasser frigjøres også gjennom ting fra dagliglivet, ettersom hver sprayflaske slipper ut både brom og andre kjemikalier, som stiger opp i atmosfæren og langsomt, men uunngåelig ødelegger den. I den senere tid har deres vitenskapsmenn i ulike land kommet så langt i sin kunnskap at de har innsett hvilken ødeleggende virkning som særlig brom har, men man fortsetter å bruke dette i krigstekniske hensikter.

"Bl.a. er en plan å skyte raketter med brom opp i stratosfæren, for å lage huller i ozonbeltet (over bestemte omr.) Men da beltet er i bevegelse, vil stadig nye omr. bestråles. Det ligger i hele menneskehetens - og alt Jordisk livs interesse at det blir opplyst om dette overalt. Vend dere også til herr Michael McElroy ved Harvard University i USA, for han er allerede en autorativ forsker på dette område......


Avhandlingen er omfattende,og mer stoff om dette finnes i UFO-CONTACT FROM THE PLEIADES  som også ligger på samme nettside her. Videre følger en oppsummering av dette  av R.Ø.:

(denne følgende ARTIKKEL ble skrevet for og  sendt Aftenposten i forbindelse med Kyoto konferansen i -97 -men ble "selvsagt" ikke tatt inn - for de blinde journalister verden over mangler INTUISJON OG VISDOM! Når jeg noe senere fikk egen nettside, ble dette og mye mer lagt ut der)

ROMFOLKETS ADVARSLER MOT ATOMKRAFT

og de miljømessige katastrofale virkninger

Siden andre verdenskrig er det sprengt en meget stor mengde atombomber over og under Jorden, likeledes i havet. I tillegg er det bygd flere hundre atomkraftverk rundt om på kloden, og i uvitenhetens navn så fortsetter det. Vitenskapen regner ikke dette som noen fare, men romfolket har ved mange anledninger advart mot dette. Spesielt hydrogenbomber er farlige da de skaper kraftige forstyrrelser i alle galaksens forbindelser av hydrogen på et mikrokosmisk plan. På Jorden vil det også utløse store jordskjelv, som ikke nødvendigvis kommer samtidig med sprengningen.

Vitenskapen tror dessuten at solen er en atomreaktor, men i virkeligheten er det en energitransformator for kosmiske/åndelige energier fra det høyeste kosmiske plan.(som Martinus kaller "salighetsriket"). Også de fisjons-baserte atomkraftverk er langt mer farlig enn det forskerne aner, som vi her skal belyse videre.

Dette fremkommer i de advarsler som "kosmiske intelligenser" fra Pleiadene overbrakte sveitseren Eduard Meier i perioden 1975 til ca.1980, som bl.a. er etterforsket og beskrevet i boken Ufo-contacts from the Pleiades, skrevet av den pensjonerte amerikanske flyvåpen-kaptein Wendelle Stewens. I denne boken som utkom tidlig på 80-tallet, beskrives meget interessant advarsler fra disse "overvåkere" fra Pleiadene, vedrørende de katastrofale virkninger som atomare prosesser har på atmosfæren, og derav hele Jordens miljø.

Pleiade-kontaktene forklarte at det i atomare prosesser fra kjernekraftverk og prøvesprengninger, skapes utstrømning av ekstremt negativt ladede mikropartikler som ikke lar seg innkapsle i betong eller stålmantler. Atom forskerne har enda ikke oppdaget dem! De er av mikroskopisk størrelse, langt under elektronets nivå, og jordiske atom-forskerene aner intet om deres eksistens!!

Disse mikropartikler går direkte gjennom kapslingene, og p.g.a. den negative ladning, frastøtes de bakken og går ut i ionosfæren. De frastøtes likeledes sollys-partiklenes ladning - slik at de oppsamles primært ved polene hvor solinnstrålingen er minst sterk. Og der reagerer de med de normalt positivt ladede ioner, og skaper en meget negativ plasma. Denne forsvinner ikke - men vokser som en kreftsvulst! Dette er den egentlige og viktigste årsak til ozonhullene, klodens oppvarming og de derav følgende abnorme værmønstere, jfr. de Pleiadiske kontakter!

Allerede i 1975 kom disse romfolk med disse klare advarsler, og de meget store konsekvenser det ville få etter tusenårsskiftet, om dette ikke ble stoppet. Først nesten 12 år senere ble dette med ozonhullene bekreftet av satellittmålinger gjort av TOMS sonden sist i -86, og fenomenet begynte da så smått å bli belyst i media.

Pleiaderne advarte videre med de sekundære virkninger av dette, som bl.a. gjaldt økning av jordens rotasjonshastighet; dette først nesten ikke merkbart, men med akselererende virkning. Jordbanen ville deretter raskt kunne endres, med uoverskuelige virkninger som følge! De påpekte også at den forøkte oppvarmingen som virkning av den intensiverte solinnstråling, ville resultere i heving av jordens indre trykk, som igjen ville øke aktiviteten av vulkaner og jordskjelv radikalt. I dag - mer enn 20 år i ettertid - er dette kjensgjerninger man kan lese ut av konkrete målinger! Uten at ekspertene direkte vet hvorfor.

Noe er idag - sist i -97 - skjedd med å redusere de rent kjemiske utslipp, bl.a. KFK-gasser, og man prøver å begrense utslipp fra karbonbasert forbrenning, redusere bilbruk, osv. Men de atomare utslipp fortsetter som før, for her handler man i uvitenhetens navn. Og i den grad disse her refererte advarsler er kommet de ansvarlige for øre, blir de vel enkelt ignorert. For ut fra myndighetenes syn (les viten) eksisterer selvsagt ikke mennesker på høyere utviklede kloder i rommet, og påståtte advarsler herfra blir sikkert hånlig utledd som overtro fra fantaster.

Ikke desto mindre kan disse advarsler fra -75 etterkontrolleres nå i ettertid, for hvordan kunne Meier komme med disse påstander som 10 år senere ble vitenskapelig bekreftet, hvis han ikke hadde reelle kontakter med vesener som virkelig hadde innsyn og overblikk. Og selv om da man slett ikke tror på kosmiske intelligenser som har omsorg for "brødre og søstre" på Jorden, bør man studere disse advarsler før det er for sent. For i mellomtiden stiger klodens febertemperatur faretruende.

Men som alle andre levende vesener har kloden et immunforsvar som vil fjerne disse elementer som truer dens eksistens.... Og dette immunforsvar virker likesåvel på de høyere plan, i mekanismer som ligger totalt utenfor det begrensede overblikk som dagens materielle autoriteter har på "livet". Og det sies i kanalisert materiale, at var det ikke for klodens kosmiske beskyttelse via de høyere utviklede overvåkere - de kosmiske "barnepassere" - ville kloden, p.g.a. de atomare sprengninger, for lengst ha drevet ut i fjerne baner i rommet, der livet slik vi ser det her, ville vært umuliggjort.

mer på engelsk på http://galactic.no/rune/minesotacont.html

(Avhandlingen er omfattende,og mer stoff om dette finnes i UFO-CONTACT FROM THE PLEIADES )

og noe annet intr også  lenger ned

hovedside