FORSINKET KARMA-UTLØSNING??

predictions of ww3

se powerpoint om dette tema link (700kb) musklikk for neste bilde på den

 

for de som er åpne for ideen om at det har foregått hemmelig  forskning på forandring av tidslinjene ut fra utenomjordisk teknologi, kan gå  inn og lese mer om det på linken her og ellers høre på intervjuer med Dan Burisch som har arbeidet med denne teknologien og her røper noe av bruken eller skal vi heller si MISBRUKEN av denne topphemmelige utenomjordiske teknologien som brukes i forsøk på å hindre fremtidige hendelser

visjonene til den synske LEBESBYMANNEN  (1858-1928og de av Irlmaier

 

 

 

TIPS:

større tekst- bruk FIREFOX NETTLESER og trykk ctrl +

ctrl - (minus) forminsker

 

 

De aller fleste som har "funnet" kosmologien som en visdoms- og inspirasjonskilde har selv opplevd en viss grad av personlig "krise" som gikk forut for deres "funn" av kosmologien. Ofte var det denne krise som satte fortgang i deres leting etter svar/hensikten. Ut fra samme erfaring vil en forstå logikken i at selve det jordmenneskelige samfunn (som en del av den "makrokosmiske hjerne i klodevesenet") må gjennom en grad av STOR KRISE før DET VIRKELIGE MENNESKELIGE SAMFUNN kan "fødes". Derfor er det mange av oss som i lang tid har ventet på at denne krise skulle starte - i håp om at DEN hurtig ville skape en forandring i samfunnet. Et samfunn hvor mange altså lider under å presses til å leve etter de kamp/konkurranse/stress (altså "krigs-") -mekanismer som gjelder i samfunnet idag. Derav lengter de etter en forvandling, og vet/tror/håper at denne kun kan komme etter forutsagte krise. Mange er altså "krigstrette" av den daglige kamp for føden som mer eller mindre skjer etter prinsippet "alles kamp mot alle".

Martinus har flere ganger i sine bøker og foredrag kommet inn på denne krise/krigen som "vil komme". Og mye tyder på at flere av "de seende" - som da f.eks. nettopp Martinus, regnet med at denne STORE (og "hurtigforvandlende") VERDENSKRISE/-KRIG faktisk skulle komme FØR årtusenskiftet (se understrekninger i teksten under):

Her et avskrift fra et M-foredrag fra Varnhem/Sverige fra 1966 - 28.6.

(Her "deloversatt"/i utdrag til norsk av rø, og komma/punktum/tegn er satt som det føles rett). "…der vil komme noen katastrofer, de vil komme her i dette århundres slutning regner jeg med. Da vil det komme noen store karmabølger inn over Jorden , og de vil forandre en hel masse mennesker gjennom den lidelse de får. Da vil de forandre dem til å bli humane vesener. Og det skjer jo hver gang det kommer krig og lidelse, så endrer den en hel masse mennesker til å bli humane vesener. Og disse humane vesener danner altså en gruppe, likeså de inhumane også danner en gruppe…."

***

på andre siden av kassettbåndet: -det er merket "foredrag varnhem" - fått fra en danske i apr.05- men er ikke sikker på om det er samme fra samme foredrag - iallefall sier Martinus her:

"…nu ligger de (analysene) parat og venter til menneskene efterhånden vil få bruk for dem. De er ikke frigitt ennu til den store utbredelse. Der vil først komme en ordentlig revolusjon - en stor verdensrevolusjon - altså her i slutningen av dette århundre. Jeg tror ikke den er like for døren. Jeg kan ikke si det nøyaktig for jeg har ikke rett til å spekulere i datoer. Men altså, det vil komme her i dette århundre. Da vil det komme en stor revolte som vil få verden til å bli de forenede stater, og stormaktene vil i noen grad bli knust, de skal jo oppløses. Så lenge stormaktene dirigerer verden kan den ikke bli som den skal. De vil jo beherske verden og diktere de mindre stater. Men altså allverdens stater skal bli til - ikke forenede stater, men til en stat. Alle må høre til EN STAT. Og denne stat har EN REGJERING. Og den har åndsvitenskapen til religion…"(slutt utdrag).

I de senere foredrag (fra -79-80) kom han stadig inn på den krise (krigen/krigene) som ville komme, men i de aller siste foredrag formulerte han bl.a. "…at de kan komme noe før eller etter årtusenskiftet". Muligvis merket han da at karmabølgen ville bli en del "utsatt" i forhold til de tidligere antagelser…?

 

***

Flere "kanaliserte" kontakter fra 90 tallet inneholdt forklaringer på at jorden mottok transformerende energier i andre halvdel av 80tallet, som justerte klodens karma (eksempelvis den såkalte "harmonic convergence" i aug.87). Egentlig har jeg etter hvert fått liten eller ingen tiltro til slike ofte naive, og delvis ulogiske "kanaliserte budskap" - men NOEN skiller seg dog ut: Her et eksempel på et slikt budskap (fra første del av 90tallet, men generelt "tidløst"):

"…Fra et høyere synspunkt var den andre verdenskrig altså en del av en større plan. Det var et ledd i den globale rensningen før den store energi-oppgraderingen som nå skal finne sted. Perioden etter den andre verdenskrig har vært bekymringsfull. Det gikk bare noen år etter at krigen var slutt, før den kalde krigen brøt ut og delte verden i to. Atomarsenalene vokste. Inntil for noen år siden mente vi at en altødeleggende krig var uunngåelig. Men Jorden ville det annerledes. Når den kollektive bevisstheten ble hevet, sto folket frem som de lysvesenene de er, og krevde fred. Dere har valgt deres vei, og dere har valgt den lyse veien. Det er ingen vei tilbake nå. Den hardeste kampen mellom mørket og lyset gjenstår, ikke som folkets kamp mot Antikrist, men som en kamp mellom det mørke og det lyse inne i dere. "

(mottatt av en norsk kanal først på 90tallet (1992) - og her antydes det at ragnarokket først og fremst er justert til å foregår INNE I HVERT ENKELT MENNESKE - kanskje FØR det evt senere slår ut i det ytre)

noe mer fra samme kilde om dette med redusert karma:

"… Vi har tidligere fortalt at Nostradamus' og andres profetier ikke lenger har gyldighet og skal derfor ikke gis næring i form av tankeenergi. Mange profetier ble gitt ut fra at forutsetningene var slik eller sånn. Men dere kan endre forutsetningene når som helst, og det har dere allerede gjort. Den kollektive bevisstheten er nå så høy at det ikke lenger er behov for en altødeleggende atomkrig. Dere vil ikke være kvitt alle regionale kriger med en gang - men også der vil dere se at lyset er på vei inn - fordi alt som er negativt må opp til overflaten for å renses ut av Jordens aura en gang for alle.

Det skjer stadig vekk naturkatastrofer, og disse er nødvendige virkninger i frekvenshevingen. Orkanene og vindene, flodbølgene og senere vulkan-utbrudd kommer så spredt og skånsomt som mulig, nettopp fordi dere har hevet den kollektive bevisstheten. De er justeringer av Jordens energier. Når flodbølgene kommer, vil menneskene få tid til å flytte. Dere greier ikke å gå gjennom den endelige separasjonen uten en viss grad av ødeleggelse. Men gjør ødeleggelsene så små som mulig ved å heve deres bevissthet og ved å la være å gi tankeenergi til det negative."


MARTINUS skriver ikke i sine bøker eller i foredrag direkte om at det skulle/eller kunne komme slike formildende omstendigheter/energier. Evt.kan man jo tolke hans forklaringer rundt symbolet 'SYNDENES FORLATELSE' slik at selve jorden nå skulle ha lidd så mye i fortiden at den kunne ha beskyttelse mot en ny stor krig. Men samtidig sier han andre steder at selv en stor krig slett ikke er noen trussel eller stor lidelse for selve kloden. 

Hele hans kosmologi er jo en bevisførsel for den guddommelige styring av utviklingen, der han klart og logisk påviser hvordan "alt er såre godt". Han påviser at krigene er utløsning av "oppsamlet karma", og deres egentlige årsak går årtusener tilbake i fortiden. (LB 2, stk.453). I sine senere foredrag la han altså ikke skjul på at han mente det ville komme nye kriger over jorden, for så lenge menneskene lever på det drepende prinsipp, spesielt ovenfor dyreriket gjennom kjøtternæringen, kan det ikke selv unngå å bli rammet av det samme - sykdom og unaturlig død. Det er jo nettopp denne motgang, som forvandler vesenet. Jeg vil formode at mange som leser dette, og som har en åndelig interesser idag,  nettopp har fått aktivisert denne søken gjennom, eller etter en dyp livskrise.

Det er således jfr. Martinus kun en kosmisk "mekanisme" som kan avskjerme mennesket for nye lidelser og kriger. Den består i, at man gjennom tidligere selvopplevd lidelse, har utviklet sin medfølelse - slik at man absolutt avstår fra å bruke det drepende prinsipp ovenfor andre. Når man har nådd denne utvikling av den humane evne, forvandles ens aura slik at den danner et naturlig "skjold" mot gammel uforløst karma.

I en del kanaliserte bøker fortelles det som sagt at det nå er gitt "guddommelig dispensasjon" for Jorden, bl.a. fordi menneskeheten har vært utsatt for genetiske manipuleringer og villedning tilbake i fjerne tider (bl.a.Atlantis), hvor den helt mistet sine kosmiske hukommelse og "falt ned" i barbariet. At menneskeheten derav nå skal "slippe å betale gammel gjeld", og at nye kriger og ødeleggelser derfor ikke er nødvendige.

Ja, er det slik at ytre "omskapende" energier alene kan forvandle menneskehetens enda primitive sider, er det da utmerket, men dette er dog mekanismer som jeg ikke har sett omskrevet hos Martinus, eller i andre visdomskilder. Det er iallefall ganske klart at dersom det IKKE skulle komme en STERKT KORRIGERENDE KARMAUTLØSNING for HELE jorden innen de nærmeste 30år, så vil det "sannsynligvis" ikke skje særlige omfattende forandringer i samfunnet heller! Altså på samme måten som destruktive, selviske, enkeltpersoner heller ikke forandrer seg særlig i mentalitet så lenge alt "går som vanlig".

 

*

OG  interessant er det voldsomme fokus som DANMARK har fått vinteren 2006 i forbindelse med "Muhammed-tegningene." Det er muligvis en  annen "kamp" som ligger bak dette: "Den gamle verdensimpuls" sine grove redskaper - som de krigeriske deler av Islam representerer - merker nå, fysisk ubevisst riktignok - at DEN NYE OG FOR DEM TRUENDE 'NYE VERDENSIMPULS' - HAR SITT UTSPRING FRA NORDEN OG DANMARK. Det ligger da en skjult kamp her som raser på det lavere astralplan, der de "styrende gamle krefter" nå ser den nye verdensimpuls sin fødsel og vekst ut fra Danmark. Derfor stimuleres de "inkarnerte"/fysiske krigeriske deler av Islam til kamp - egentlig mot denne NYE VERDENSIMPULS - selv om de ytre sett ikke vet dette.

Vel- dette er et forsøk på  en  esoterisk forklaring - den ytre forklaring er kanskje mer nærliggende, men uansett ligger et styrende åndelig formål med alt av som skjer i den ytre verdens omskapelse nettopp nå:

mulig ytre forklaring:

At islam-fientlige krefter ligger bak denne kampanjen som trigget dette opprøret i den hensikt å skape antipati i den vestlige verden mot islam/arabere. 

Altså fra "hauker" (eller "bukker" i analogien av "bukker og får" - som M.henviser til i noen av sine foredrag) fra et særlig land i Midtøsten som bevisst har brukt sin sterke innflytelse over USA i dette maktspillet i Midtøsten og som vi ser har hatt en klar plan ved å la USA ødelegge IRAK, og som også jobber sterkt i kulissene for å få rettferdiggjort et angrep på såvel Syria som Iran. (oppdatert kommentar fra 2015- Syria er nå helt ødelagt, men vil de lykkes å manipulere videre til krig mot bl a Iran?-hvilket de har jobbet intenst med siden 911).

 Alt planlagt som et naturlig etterspill av: 11.sept.01 angrepet på WTC. Men haukene i USA har muligvis selv vært med å  planlegge dette.(link)

Men istedenfor å peke ut "skurker og skyldige" i dette må man heller se det i et kosmisk lys:  at det er et karmisk oppgjør mellom land hvis hensikt er (lidelses)erfaring som tilslutt skal bli til TILGIVELSE OG GJENSIDIG FORSTÅELSE. Men dit er det nok enda lang vei, for DET betinger at man innser at man selv er har skapt sin skjebne.

Ut fra både inkarnerte og diskarnerte visdomskilder har det kommet info om en mulig voldsom karma-sak over midtøsten/Israel, og jf. det korte lyd-utdraget her (mp3) fra ca 06, så var det planlagt å utløse en atombombe i området, -muligvis som en ny "911-event" - og da i hensikt å lage verdens-sympati med landet som ikke kan etterleve FN-resolusjoner etc. Men jf samme info- riktignok kanalisert ("fra Tobias" via Geoffrey Hoppe) - så er denne karma/terror-sak foreløpig forhindret.

*

Men inntil videre fortsetter  mørket/uvitenheten  sin kamp mot LYSET/kunnskapen, og muligvis er det en opptrapping mot en "konfrontasjon" vi  nå ser utspille seg - og mange ETkilder har "sett" eller kalkulert at et slikt oppgjør/krig er uunngålig:

FOR: også fra andre og mer konkrete kilder jeg har studert - som ser ut til å forstå de store utviklingslinjer for kloder (på vårt stadium) - har det kommet advarsler om en stor krig utløst i den relativt nære framtid. Dette bl.a. i de fysiske, direkte, ufo-kontakter som skjedde på 70tallet. F.eks. fra denne kontakten som skjedde i -73 i Colombia i Mellom-Amerika, men på samme måten som med Martinus sine uttalelser om "den kommende krigen", skjedde dette på et tidspunkt FØR de påståtte karmasjusteringer/forsinkelser "skal ha skjedd" under andre halvdel av 80tallet

(mer om den innledende kontakt for det etterfølgende på link her)

predictions of ww3 from the 'cosmic overseers':

bilde av Enrique Rincon i midten her som hadde denne kontakten til "overvåkerne" i -73, - som kom med advarsler om den kommende verdenskrigen.

Her et utdrag da kontaktpersonen Rincon var tatt med opp i farkosten deres:

"Then Cramacan, the Commander, permitted me to visit the control room where I saw great electronic maps on a wall. I saw the great panorama around us through the green glass cupola. There were three men seated, and as we entered they came over and greeted me and then returned to the control panels of the craft. The control room was the third level, under the dome on the top of this craft. When I saw the maps he took me to them and explained that they were cosmic maps. I could not understand them. I saw small lights. They moved a control and I saw small lights like neon, in various colors, begin to take form on the map panel. There were points of light and lines of light, and some of the lines were indefinite. Some of the greater points of light represented Galaxies and Nebulosities. They said that many thousands of inhabited planets are in contact with each other and exchange cultural, technological and scientific information. Some are tremendously advanced in spiritual and scientific evolution. I asked which planets, and he said it would be needless to tell me as the names would mean nothing to me anyway. He told me that where the lines between the the lights were brighter there was regular commerce; these dimmer ones were under exploration. The indefinite ones were lesser developed. They were on the map but they lacked thousands of years of development before they were ready for contact."

"They do have a sense of time because they talked of millions of years, but I had difficulty coordinating this with their discussion of laws of relativity (where time changes). Also they seem to be aware of future time because they told me that we are going to experience a third world war, and that they know exactly when it will start. They desire that all men unite in one thought, to seek real peace for the whole planet without distinction of race, creed or color; that in the next few years we are going to make the greatest discovery in the history of the planet, the discovery of God, the final truth.

'But how is this possible,' I said,'if we already believe in God?' Their answer was, 'You have never believed in God in a normal form,' and I think I know what they meant. They called it a great unknowable, preferring to give the force no name. They told me that we have to distinguish between the inner and the outer forces, and I began to understand that we have searched for God outside when in reality IT is within, and that the kingdom of God is in every one of us. We must understand this first, before we will live in peace and understanding with all men."

"They told me that they were in a way emissaries of beings superior to them, and that they had been the destroyers of Sodom and Gomorra! This gave me a great sensation. I said, 'How can you be judges? How can you destroy a nation with thousands of people, including many innocents?' They said, 'You cannot comprehend this now. We will try to explain. We were emissaries of forces superior to us that govern the Cosmos, and when they give us an order, we carry it out, and in the case of Sodom and Gomorra it was exactly that. They sent emissaries, they warned the people and they refused to understand and would not believe that which was happening over their heads. The hour arrived and it had to be destroyed.' I thought, 'How could they be the judges,' and I said that I could not understand, that I would not go into detail, but that I also could not understand. For me it was not important to know at that time, because there were other things.

They told me the time of the beginning of the third world war, and told me also that they had been the inspirers and the consultants on the building of the great pyramids, where they have placed many years of the Earth's history. In the future, we are going to discover two cities in South America where there are records of the origin of the Earth's races, how they came here, how the history was written and why it was done."

"They told me the time of the beginning of world war III and said that we could delay that time 3 or 4 years and its intensity by a condition of heart, that mankind alone could do this, because they are not permitted to interfere with nor restrict the freedom of action of a civilization such as is developing here. I understood what they meant quite clearly and didn't have to ask twice. They answered all my questions rapidly." | more on english down

Slutt utdrag - (link til mer fra denne kontakten)

***

I motsetning til hva jeg tidligere trodde, er tydeligvis ikke jordens tidsplan for sin indre og ytre forvandling absolutt fastsatt og bestemt, men korrigeres og justeres underveis. Det blir som å søke utsettelse på en betaling som egentlig for lengst er forfalt - man kan forhandle om betalingsutsettelse en viss tid, men tilslutt må regningen betales.


Man kan jo som nevnt se det slik at "neste krig" allerede er startet via det regisserte "terroranslag" mot USA 11.sept 2001 som også berørt  over. Som igjen gav "dem" påskudd til å gå til krig mot land i Midtøsten. Et vikarierende  motiv var sikkert i tilegg å sikre seg tilgang til ny billig olje. Og muligvis var dette som nevnt også som et hemmelig samarbeide/planlagt "prosjekt"  med et visst land i Midtøsten som tilsvarende ønsker å bli kvitt truende naboland. Og vedr. olje - et 'genialt/selvisk trekk' var da USA på 80tallet lyktes å få 'enighet' om at all olje skulle betales i dollar. Slik kunne de selv - som da satt på "pengepressa" - bare "trykke opp" dollar i hopetall - uten å rammes av intern inflasjon, nettopp fordi den ble 'fordelt' på hele verden, som kjempet om nettopp - OLJE.

Så ikke så rart at nettopp USA har gjort alt i deres makt for i det hemmelige/skjulte, å forhindre at 'fri-energi' (og den dertil knyttede ufo-informasjon - ettersom 'de' jo benytter  denne galaktiske magnet-energi) -kommer fram i lyset og blir forsket på / allmen tilgjengelig.

*

Så "den forutsagte krig" er muligvis allerede igang som den pågående olje/energikrig i Irak. Og neste krigs mål er IRAN, der de under påskudd av å fjerne atomforskning og/eller "diktatorisk/religiøse ledere" vil rettferdiggjøre et angrep. Igjen i mer eller mindre hemmelig samarbeide med samme land i Midtøsten. 

Og som nevnt over- er dette enda verre, når man vet at fri-energi-apparater allerede er utviklet rundt om i verden, men at dette holdes nede/skjult av den olje/energi-mafia som styrer verden og særlig den amr. regjering. (i USA har de også hatt hemmelig tilgang til "free-energi-devicer" fra samarbeide med ET-rasen av "de grå" helt fra ca. 1947- mer/link).

Men den større mening med dette er nok at jorden vil kvitte seg med det fremmed-element som OLJEN er i dens struktur. Martinus sier jo nettopp at oljen  ikke er naturlig for jorden, men et fremmedelement. Og Lobsang Rampa så i sine utforskninger av jordens historie fra astrale (tids-) reiser at oljen var kommet til jorden etter at denne i fjern, fjern fortid KOLLIDERTE MED EN KLODE, HVIS HAV BESTO AV OLJE. Tanken burde ikke være så fjern, fordi romsondene har rapportert at en av Saturns måner tilsvarende har hav av hydrokarboner, som er det samme som olje!!


MER KARMA-ADVARSLER FRA "ROMFOLK"

Her fra et utdrag fra den svenske kontaktpersonen ANTE JONSSON sin bok, der han av sin utomjordiske kontakt JENNY - som ellers så ut som en normal "svenske" - fikk denne advarselen under en FYSISK KONTAKT på 80tallet:

"Vad ni än har før planer så flytta inte fran ert hemland, det och nåra andra nationer er de enda som klarar sej någorlunda från det krig som kommer att bryta ut om ni envisas med att rusta upp i den takt ni gør. Ni blir inte direkt inblandade i det, men ni får känningar av det, med ransoneringar av olika slag, och aven energimassigt blir ni drabbade. Ni kommer att tvingas ta emot stora flyktingstrømmar av svältande manniskor som oførskyllt har drabbats på grund av att somliga inte vill inse att ingendera av två stora nationer kommer att vinna något på att sätta igang ett førintelsekrig."

Jag (Ante) frågar henne om de inte skulle kunna gøra något før att førhindra att så sker: "Med ert kunnande och er teknik skulle det val inte vara så svårt att satta stopp før det, och det finns annat också som ni skulle kunna hjälpa oss med. Ni skulle kunna varna oss før katastrofer av olika slag och hjälpa oss att gøra något at den hungersnød som råder i stora delar av varlden, før att inte tala om all miljøførstøring av var natur och vårt vatten!"

Jenny: - "På det kan jag enklast svara, att ni maste lära er att ta ansvar själva. Skulle vi gripa in och klara er ur era svårigheter, da vet ni att det spelar ingen roll vad ni gør, før vi står bakom och hjälper er om det går snett. Titta på ett socialfall, han behøver inte gøra något, bara gå och hämta hjälp på socialbyrån, när han inte klarar av att betala sin hyra eller sin mat. Var skulle det sluta om manniskorna inte førsøkte løsa sina problem sjalva?" (link til boken)

***

På samme måten var det med de besøkende fra planeten UMMO som var her i en årrekke fra tidlig på 50tallet: de trakk seg tilbake fra jorden flere ganger under sitt overvåkningsopphold her på 60og 70tallet, da de anså det særlig sannsynlig at Midtøsten-krisen/krigen i -73  ville utvikle seg til en større krig der atomvåpen kom til benyttelse. (mer)

og "vismannen Martinus" så på 70-80tallet - at ww3 ville utvikle seg gradvis fra midtøsten - "det vil starte der nede i Arabien..." - han sa ikke nøyaktig når, men først mente han det kom rundt årtusenskiftet, og noe senere sa han at det nok drøyde litt før den karma-bølgen slo inn over jorden. Når vi nå (tilføyd høsten 2015) ser situasjonen i Syria bygge opp til konflikt mellom de store våpenføre i vesten, så ser vi at denne karmasituasjonen nå nok faktisk kommer som forutsagt av så mange kilder.

****

Kanalen KRYON som "talte" via mediet Lee Carroll til FN i -98 sa at mekanismer da var inntrått som hadde avverget det ragnarokks-scenarioet  med verdenskrig og atom-utslettelse i Midtøsten som var karmisk "timet" for høsten -98 - her link fra "talen" - trekk scrolleren ca. halvveis ned om du ikke vil lese alt.

Mye tyder altså på at mange "seende" som nevnt ellers i denne artikkel hadde ant/eller sett et MEGET SANNSYNLIG sammenbrudd i den "gamle" verdensorden bygd på selvike/dyrike prinsipper - som en 3.verdenskrig, - skulle ramme jorden høsten-98

***********

 

Tidslinjene sies dog IKKE å være helt nøyaktig faste - dvs.tiden for neste STORE karmautløsning er tydeligvis ikke absolutt "fastsatt". Dette påpekes også fra en annen direkte/ikke kanalisert - altså igjen en FYSISK ET-KONTAKT, der kilden ALLEREDE  FRA RUNDT -75 kom inn på sannsynligheten, og utviklingen av en ny stor verdenskrig:

some of more than 1000pictures taken from the ETships in -75/76 from the Meier-contacts to Semjase- more pictures of the ships from the Erra-people if you click the picture                                                                                                                                 ww3

"…The USA will set out against the Eastern countries ahead of all other financial states and simultaneously she will have to defend herself against the Eastern intruders. In all, America will play the most decisive role, when in the guise to strive for peace and to fight against terrorism she invades many countries of the Earth, bombs and destroys everything and brings thousandfold deaths to the populations. The military politics of the USA will likewise know no limits, as neither will their economic and other political institutions which will be focused on building and operating a world police force, as it is the case already for a long time [sic]. But that will not be enough, and, in the guise of a so-called peaceful globalisation, American politics will aspire to gain absolute control of the world concerning supremacy in economy.


And this will point towards the possibility that a Third World War could develop from it, if human beings as a whole will not finally reflect upon reason, become reasonable and undertake the necessary steps against the insane machinations of their governments and military powers as well as their secret services, and call a halt to the power of the irresponsible who have forsaken their responsibility in all areas.


If this does not happen, many small and great nations will lose their independence and their cultural identity and will be beaten down, because the USA will gain predominance over them and with evil force bring them down under her rule. At first, many countries will howl with the wolves of the US, partially due to fear of American aggressions and sanctions, as will be the case with many, many irresponsible [ones] in Switzerland and Germany but also of other countries. In part, others will join in because they will be forced somehow to do so or will be misled by irresponsible promoters of American propaganda.
Finally, many Asian, African and European states will rise up against the American hegemony, once they recognise that the United States of America is only taking advantage of them for purposes of war, conquest and exploitation. In this way, many countries will become puppet states of America before reason and realisation will emerge in the responsible ones of governments and in many of the population, resulting in a turning away from the USA.


However, the great war will hardly be avoidable because the human beings of Earth will probably not accept the directions towards the better, therewith towards true love, true freedom and real peace, striving instead only towards wealth, pleasure and riches and for all manner of material values and unrestricted power. Thus, huge and deadly formations of tanks will roll across the countries while fighter planes and rockets sweep through the air and bring death, ruin, destruction and annihilation to countries and people.


If the Third World War will actually happen—as calculations and observations appear to indicate to be probable now and also during the approaching few decades—then, as now, the civilian population will above all have to bear the brunt of the enormous suffering in tremendous numbers in this entire catastrophe and, last but not least, the fault of the irresponsible scientists who by cloning will create human machines for military purposes, devoid of conscience and feelings, and will create immensely deadly and all-annihilating computer-like weapons. At the same time, the danger could become reality that the human combat machines, the military clones, will gain their independence and under their own management will bring death, devastation, destruction and annihilation to the human beings of Earth and to the planet.


The entire planet will become an arena of unparalleled suffering, which will never have existed before on Earth up to that time. The cruel happenings will last about 888 days and cause civilisation to collapse. Yet, the terrible scenario will continue, and epidemics and various diseases as well as enormous famine will be spread among the people, while the economy of the world will totally collapse and there will be no possibility to produce any goods. All foods and medications will be rationed.

(utdrag fra The Henoch Prophecies
from the Billy Meier Contacts fra linken her)

update: audiofile mp3 from nov.2015 - soon into ww3

 

her fra en fysisk kontakt som en skeptisk journalist hadde i -97 og boken innholder beskrivelser som i høy grad passer inn i M's bilde på bl.a. polforvanlingen


 

Sluttkommentar:

ja- når vi igjen ser en kald krig utvikle seg i verden, så er igjen en 3-v-krig sannsynlig, men uansett hva som skjer er det en trøst å vite at ingen vil bli utsatt for noe som ikke har en høyere hensikt, mening og plan. At "ingen kan gjøre urett og ingen kan lide urett". At alt er i tråd med den enkeltes EGEN KARMISKE PLAN - altså at "alt er saare godt"!

 

 

 

hovedside