Tankens kraft og makt

helt fritt oversatte utdrag av hefte fra UNIVERSELLES LEBEN - endel er lagt til og språket er mindre "religiøst" enn i den engelske oversettelse.

 

Når vi tenker på et medmenneske, så vibrerer denne tanke over til denne personen - ettersom det ikke finnes noe hinder for våre tanker. De gjennomtrenger alle materielle former og når sikkert og selvstendig sitt mål. Når vi sender gode tanker til andre, så er dette positivt virksomme energier i vår neste. Våre tanker kommer fra våre følelser. Det er derfor egentlig ikke våre TANKER - som utgår fra oss som kraft - det dreier seg om - MEN FØLELSENE BAK. Det er DE som er den egentlige virksomme kraften, som ikler tankeformen og som manifesterer seg i den. VÅRE TANKER OG ORD BÆRER OPPE KRAFTEN FRA VÅRE FØLELSER.

 

 

negative tanker er en meget tung byrde å slepe rundt med - og det er de langvarige virkninger av disse som på sikt lammer personen SELV!!

 

 

 

 

 

 Intellektet

Nå lever og ytrer vi oss som mennesker imidlertid ikke kun utfra våre følelser - slik det er blant de rene åndsvesner. Den menneskelige forstanden tilhører, og er utviklet fra det materielle livet. Intellektet er et hjelpemiddel som brukes når man ikke lengre har "tillit til" de indre følelser. Skjønt dette skjer ganske naturlig i dyrerikets sluttfase, når det "programmerte" instinktet degenererer. Det søker å sikre vår plass i denne materielle verden - og er rådgiver for det ytre mennesket - men ikke for SJELEN BAK. Det gir næring til vår egenvilje, og forsvarer den mot den stille røsten - samvittigheten - som er inne i oss et sted.

Intellektet blir aktet og beundret - og derfor verdsatt av mange. Det dominerer hele den politiske- og akademiske verden på hele kloden. Men det vil briljere og det søker etter ære, berømmelse og aktelse. Det utøver makt, og gjør krav på absolutthet ut fra seg selv. Det kan "bevise" det som tilsynelatende passer egoet, og gjennom dette reiser det sine begrensede tankeskapte lokallogiske "sannheter" og murer - som dog kan være langt fra virkeligheten. (eksempel her - bigbang-teorien).

Ettersom det menneskelige (her da det jordmenneskelige eller dyre-menneskelige) intellektet ikke tilhører det åndelige, så kan det ikke heller oppfatte det åndelige - DET EGENTLIGE LIVET. Det avviser det og betegner det som ikke eksisterende. De "intellektuelle" tror LIVET SITT være oppstått av materien - av hvirvlende mengder av atomer - og at det fra dette kaos - altså av seg selv skulle oppstå sansende LIV. De tanker som kommer fra intellektet lever sitt eget liv i våre hjerneceller, som ikke er forbundet med våre indre følelser. Intellektets tanker leder oss UTOVER, og ikke innover til den indre kilde - og blir en hemsko på den åndelige, indre vei.

 

DEN INDRE VEI

-skal gi oss fornyelse innefra. Vår åndelige bevissthet skal våkne og stråle ut mer og mer. Det iboende lyset I OSS, den Guddommelige bevisstheten, skal gradvis omfatte og forvandle det ytre mennesket. Den Guddommelige VISSHETEN skal seire over det jordmenneskelige intellektet. Våre hjerneceller skal stadig mer innrette seg på vår ÅNDELIGE bevissthet og da vil også tenkeevnen komme mer i ÅNDENS TJENESTE i oss.

Så lenge mennesket fortsatt er materielt tenkende og innrettet, kan det ikke forstå de evige livslover. Disse kan ikke forstås med forstanden alene. Det forstår ikke sitt åndelige opphav, og forstår ikke den egentlige grad av bevissthet som er begravd under forstandstenkningen.

Mange mennesker leter etter en passende medisin for sine vanskeligheter og sykdommer. På tross av at mennesket er barn av ALTET, og bærer alle kjærlighetens, gledens og helsens krefter inne i seg, så vet det ikke hvordan det kan aktivisere disse høye kreftene - eller hvordan de skal brukes i TJENESTE. For at den åndelige kraften, helsens, gledens, lykkens og harmoniens krefter skal bli virksomme i sjel og kropp, må mennesket først bekjempe sine negative tanker, sine motstridige følelser og handlinger. Her er positive, livsbekreftende tanker den beste medisinen. Derfor er edle tanker den beste medisinen for sjel og kropp.

Lave, hatefulle tanker - aggresjonens og missunnelsens tanker - og lignende, forgifter cellene og organene. De forgifter også bevisstheten og videre også sjelen. Se derfor opp for negative, destruktive tanker, for de er en fare for helsen og ET HINDER på veien til den kosmiske bevisstheten.

krigstanker skaper en tilsvarende voldsomme KRIGER inne i vår egen organisme - og denne svekker kroppen og gjør den tilsvarende mottagelig for sykdommer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NÅR SKJER DETTE?

Når menneskets ytre lille ego gjennom mange liv har fått mulighet eller "lov" å utløse årsaker - som igjen skaper VIRKNINGER av dyp depresjon og også kroppslige lidelser på egen kropp - DA vokser gradvis kontakten med det indre Guddommelige Vesen inne i oss helt naturlig.

 

 

SANN HEALING

Dette er ikke en passiv prosess - vi må gjøre vår del av arbeidet. Og det er å FORANDRE noe I OSS SELV, slik at overjegets (og den menneskelige pol i bevisstheten) rene krefter kan bli effektive. For å oppnå dette må vi kjenne noen grunnleggende åndelige prinsipper. F.eks. må jeg forstå at min sykdom og lidelser dypest sett alltid er forårsaket av meg selv - gjennom mine handlinger og tanker(i fortiden, men som fortsatt delvis gjøres) - som har vært i disharmoni med LIVSLOVEN - denne som sier at alt jeg gjør kommer tilbake. Å få innsikt i at alt av min skjebne er virkninger av hva JEG SELV har gjort i fortiden.

Sykdom er uttrykk for en VIRKNING i kroppen, men årsaken som må fjernes - ligger i den åndelige struktur. (I å omprogrammere det som Martinus kaller "skjebneelementet" - et åndelig organ som jeg har "ladet" i fortiden gjennom mine gjentagne tanker og handlinger). Derfor kan ingen sann og vedvarende healing finne sted når kun symptomene av sykdommen bekjempes. Den virkelige healing skjer utelukkende gjennom sjelen - altså gjennom at jeg gjenkjenner og deretter renser ut mine feilhandlinger (ukjærlige handlinger mot meg selv og andre).

Denne utrenselse skjer gjennom tilgivelse av det jeg oppfatter som andres skyld - og at jeg ber dem direkte eller indirekte via bønn - om tilgivelse. Og også å prøve å gjøre det godt igjen og oppøve kontroll over de negative og destruktive handlingsmønstre. Dette "å ikke gjøre det mer" er helt avgjørende for å oppnå vedvarende healing.

 

Metode

Når jeg lar de mørke tanker og handlinger få utfolde seg, så skape jeg "en formørket sky" som hindrer "det åndelige sollys" å trenge igjennom. Det er kun dette "sollys" som kan skape virkelig healing. Bare når jeg blir istand til å fjerne - samt og ikke skape nye - av disse mørke tankeskyer, vil sjelen eller bevisstheten bli lysere. Det er altså ikke kroppen - men sjelskroppen inne i kroppen - som man skal arbeide med. Den ytre kroppen viser kun avtrykk av den indre kroppens aktivitet. Når lyset i form av positive, forståelsesfulle og derved logiske tanker får virke på sjelsnivået - vil dette lyset derfra flyte videre inn i den fysiske kroppen og heale den, dersom dette er det beste for mitt iboende vesen - sjelen.

Veien til indre renselse - som etter hvert vil fri meg fra ytre sykdommer - blir å gjenkjenne mine negative, mørke tanker og handlinger hver dag. Gjenkjenne, stoppe og tilgi både seg selv og andre. Effekten av sann anger, er å bestemme seg - men også å bestrebe seg - på ikke mer å begå disse handlinger, og skape disse mørke, negative og kanskje bebreidende tanker.

Forandre tankene da fra å si at "jeg er syk, jeg har kun problemer, jeg har bare bekymringer" - til å spørre deg selv om HVORFOR du har det slik.

Jeg må da VIRKELIGJØRE tilliten til mitt OVERSELV (det "vesen av lys" som man møter i sin egen "dødsopplevelse") og den menneskelige pol i meg - den som også kalles "kristusbarnet INNE i meg", og som utgjør spiren til det fullkomne mennesket som bor inne i meg.


alle former for healing vil ha en meget begrenset virkning dersom "pasienten" ikke selv forandrer sine tanker og sin væremåte. Det er tross alt meget begrenset hva OVERJEGET og skytsengler kan utrette, så lenge den ytre person opprettholder sine destruktive og negative handlings- og tankemønstere.

Mer omfattende stoff om det samme

om super-mirakel-healeren fra 40tallet i dk- BRUNO GRØNING: JA- verdt å høre/se om mirakelhealeren BRUNO GRØNING, som også kom fram i tyskland i mellomkrigstiden og deretter - se https://www.youtube.com/watch?v=_P8jfHvGuow
og https://www.youtube.com/watch?v=7z3iBj09zBU

og mekanismene i slik mirakel-healing skjer via personens HØYERE SELV i et samarbeide med vesener på høyere plan - her  under/lengst ned er en  video om det

utgangsside

 

 

 

 

 


en voldsom kamp pågår nå INNE I hver enkelt jordmenneske - VALGET MELLOM DE GAMLE DYRISKE "LØSNINGER" og den nye kunnskapsbaserte åndelige viten pågår for fullt: