"KABALEN" - EN TVERRNASJONAL RIKMANNS-ELITE BYGD PÅ GLOBAL DOMINANS | english |

 

av Richard Boylan, Ph.D. fritt oversatt av rø 8.3.05 - eng.org.nederst.

(her med SORT BAKGRUNN- symbol på den MØRKE MAKT som ligger bak denne gruppe som han kaller KABALEN.)

 

Kabalen som brukes (som begrep) i opplyste ufo-grupper, refererer til en klikk av globalskala manipulatorer, som bruker deres enorme makt, prestisje og rikdom til å kontrollere regjeringer og økonomer - til å bevare sitt kvelertak på det globale samfunn.

Denne gruppen består av de mest selviske, stormannsgale, og antisosiale personer - av hvilke noen er DE STORE i Bilderberg Council, the Council on Foreign Relations, og the Trilateral Commission - grupper som står bak global (men altså skjult og ikke-demokratisk) "politikk".

Men disse grupper (alene) er ikke ensbetydende med KABALEN - siden BC, CFR OG TLC også inkluderer noen personer med gode hensikter.(slik faktisk alle grupper og org.er en blanding av "lys" og "mørke" R.Ø.anm.)

Kabalen får en rimelig (mengde) omtale av meg - RB- men under andre navn av andre forskere - fordi de også kjenner den kjeltring-gruppen som står bak det vedvarende og ulovlige UFO Cover-Up.

Uheldigvis har kabalen sine "fullmakter" innen "the Special Studies Group of the U.S. National Security Council", som kontrollerer den offisielle/stats informasjonen i ufo-saker og tilgangen til den. Siden KABALEN har en slik enorm internasjonal makt til rådighet, så har den pengene og påvirkningen for å sikre at hovedmengden av informasjonen som presenteres i de offisielle media, blir negativ i tonen. (og ikke minst skremmende og fryktskapende slik det presenteres i alle hollywood-produksjoner rundet temaet utenomjordiske .R.Ø.anm.)

ikke bare tegneserier fra 50tallet -men idag tv og hollywoodfilmer - er fylt med skrekkhistorier om "romfolk" som skal "ta oss" - et effektivt medium for å skremme den uvitende masse om temaet - slik at den skjulte (penge-)makt kan fortsette sitt slaveri av  den uvitende menneskehet. MEN DETTE KUN INTIL DE ÅNDELIG SETT VÅKNER OPP og dette skjer gradvis i denne tiden da mer VÅKNE mennesker inkarnerer her på jorden.   

Deres tenkning er at om de ikke kan selge deg løgnen at "UFOs finnes ikke" - så er deres tilbakefalls-strategi (eller alternativ), å kunne overbevise deg at "de er onde og vil ta oss".

Presentasjonene som de finansierer og fremmer, viser de stjernebesøkende som torturister og følelsesløse monstre. Og dette urettmessige UFO Cover-Up må adskilles fra det offisielle UFO Cover-Up.

Kabalens UFO Cover-Up/tilsløring er også redskapet som begår kidnappinger og terroriserer uskyldinge sivile - kamuflert som utenomjordiskes kidnappinger.(bl.a. også via elektronisk/fjern- hjernepregning, via spes.stråler fra antenner på særlige bølgelengder. R.Ø.anm.)

De foretar "cattle mutilations" i håp om at forskremte folk vil skylde på utenomjordiske.

Det skal også bemerkes at noen av de makabre reportasjer som påprakkes folk som eksempler på "utenomjordisk misbruk" - faktisk er hemmelige, psykologiske krigføringsoperasjoner utført av militær-intelligensia grupper. Disse ekstremistiske militær-intelligensia grupper kidnapper sivile uten lovlig godkjennelse eller rettskjennelse.

Disse enheter neddoper de som kidnappes. Videre misbrukes og voldtas de både legemlig og mentalt. De bruker så hjernevaskings-prosedyrer for at ofrene skal glemme den militære kidnapping, mens de i narko-hypnotiks tilstand, innsetter falske minner om "utenomjordisk" kidnapping.

Dette er måten, med nivået af ONDSKAP, fordreining og forederi - som KABALEN undertrykker "ufo-sannheten" på - for å beskytte deres monopol og tilgang til høyavansert utenomjordisk teknologi fra nedstyrtede/medskutte UFOer - et monopol som har gitt dem tilgang til milliarder av dollars gjennom de siste 5 tiår.

Kabalens virksomhet er også å terrorisere noen UFO-forskere som kommer for nær (sannheten) og til og med myrde noen av dem. De har tilgang til noen psykotroniske våpner for urettmessig bruk mot "fiender" eller sivile tilfeldige forsøkskaniner.

Det meste av det fryktelige som er gjort under dekke av informasjonsskjul i ufosaken, kommer fra "kabalen" - som ofte har tilgang til de militære- og intelligensiaorganisasjonene - der de ytterligere kan skjule "hvem som gjør ting".

Den offisielle regjerings ufo-tilsløring er relativ mild, skjønt den er fortsatt moralsk ansvarlig for all den lidelse SOM KUNNE VÆRT UNNGÅTT for folk flest, om de hadde hatt tilgang til ren ikke-olje-basert energi og psykometriske healingmaskiner, ZPE-drevne hydrofoniske matdyrkningsmaskiner, antigravitasjonsfly for hyperrask transport av folk og gods. Samt den store kunnskap av metafysisk og åndelig "gods" som de stjernebesøkende ønsker å dele med menneskene på Jorden.

*

(Boylan skiver tilslutt at han regner med - ut fra bl.a. noen "remote viewers"- at kabalens makt brytes mellom 2003 og 2006, og at det blir etablert et fredens rike her innen 2012. Vel - når man pr i dag er godt inne i 2005 - og ser hvor lite som er skjedd med makt(-penge-) elitens knefall eller makttap gjennom de siste år - så forstår man at det nok dessverre vil ta adskillig lenger tid før dette mål med et globalt, pengfritt, åpent OG ÆRLIG "fredsrike er etablert her.  Martinus f.eks. antyder ca 500år før ET EGENTLIG MENNESKERIKE er grunnlagt her i norden - enda lenger tid for den øvrige verden. Sannsynligvis er det mye naiv tro - eller håp?  knyttet til at det vil skje så enorme forandringer innen 2012....Men de som vet at KARMAPRINSIPPET gjelder, vet samtidig at det kun er et tidsspørsmål før den negative kraften rammer manipulatorene selv. R.Ø.anm.)

les http://www.alienshift.com/id40.html

 


 

 

The Cabal: A geoplutocratic "elite" bent on global domination

by Richard Boylan, Ph.D.The Cabal , as used around enlightened UFO circles, refers to a claque of global-scale plutocratic manipulators who use their immense wealth, prestige and power to control governments and economies to perpetuate their stranglehold on global society. This group is comprised of the most selfish, megalomaniacal, and sociopathic individuals, some of whom are bigshots in the Bilderberg Council, the Council on Foreign Relations, and the Trilateral Commission global policy-making groups. But these groups are not synonymous with The Cabal, since BC, CFR and TLC also contain some well-intentioned individuals.

The Cabal gets a fair amount of mention by me, and, under other names, by other solid researchers, because they are also the rogue group behind the continuation of the unauthorized UFO Cover-Up. Unfortunately, The Cabal has its proxies on some of the seats in the Special Studies Group of the U.S. National Security Council, which controls official-government UFO information and access.

Since the Cabal has enormous international wealth at its disposal, it has the funds and influence to make sure that the majority of presentations which make it to public view are negativistic in tone. Their thinking is that if they can’t sell you the lie that "UFOs don’t exist", then their fall-back strategy is to convince you that "they are evil mean invaders." Thus, the presentations they finance and promote feature the Star Visitors as torturers, plotters and monsters.

(also on the most hollywoodfilms on the theme - always on fear and terror - in the 50ths also in cartoons) The unauthorized UFO Cover-Up is to be distinguished from the official-government UFO Cover-Up.

The unauthorized [Cabal] UFO Cover-Up is the organization that conducts kidnappings and terrorizing of innocent civilians, camouflaged as alien abductions . They do wholesale cattle mutilations , hoping that angry ranchers and terrorized citizens will blame it on the aliens .

It should also be noted that some of the lurid reports being palmed off on the public as examples of "alien misbehavior" are actually secret psychological warfare operations by human rogue military-intelligence units. These renegade military-intelligence units kidnap civilians without legal authorization or justification. These units drug those they kidnap, (often experiencers). These renegades deliberately intimidate, interrogate, physically abuse, and even gang-rape the civilians they kidnap. The renegade military-intelligence units then use brainwashing techniques to make the civilians they kidnap forget about the military kidnapping, while the renegades narco-hypnotically implant a false memory about the horrific experience as an alien abduction

This is the level of evil, distortion and treachery that the Cabal repressing UFO truth goes to to protect their monopoly of highly-advanced extraterrestrial technology recovered from UFO crashes: a monopoly which has brought them trillions of dollars in profits over the last four-plus decades.

The Cabal's operatives also terrorize some UFO researchers who get too close, and even assassinate a few. They hijack some psychotronic weaponry for unauthorized use on their enemies or on innocent civilian guinea pig test subjects. In general, most of the horrific stuff done under the UFO Cover-Up comes from The Cabal's unauthorized version of the UFO Cover-Up, often using their plants within military and intelligence organizations (to further camouflage who is at work.)

The official-government authorized UFO Cover-Up is _relatively_ benign, yet is still morally responsible for the global suffering that could have been averted if the general public had access to clean non-petroleum energy, psychotronic healing machines, ZPE-powered hydroponic food-growing machines, gravity-shielded superfast airliners and sea freighters, and the immense store of spiritual, metaphysical and scientific knowledge that the Star Visitors wish to share with the people of Earth.

Some remote viewers have seen The Cabal's power broken between 2003 and 2006. They definitely will be left in the trash bin of history, by the time the transition from Fourth World [current societal mess] to Fifth World [cosmic, just, nonmaterialistic, peaceable, "extended-family" society] is well established by 2012.

Richard Boylan, Ph.D.


Richard Boylan, Ph.D., LLC, P.O. Box 22310, Sacramento, CA 95822 USA
Phone, voice mail, fax number: (916) 422-7400
E-mail: drboylan@sbcglobal.net
Website: www.drboylan.com
You are invited to join my free-information Internet mailing list, DrRichBoylanReports, by sending a subscribing e-mail to: DrRichBoylanReports-subscribe@yahoogroups.com
Or you may wish to join my free Internet information-sharing and member-chat list, UFOFacts, by sending a subscribing e-mail to: UFOFacts-subscribe@yahoogroups.com

the KABAL is always trying to spread terror on behalf of spacepeople - that they will come here and "catch us", Such gigants ARE also coming here - but peaceful.

-Uncovered US Government coverup of UFO info   (+ J.F.Kennedy-murder) 

http://www.alienshift.com/id40.html

 


ending of "all problems" - getting rid of evils root- the moneysystems cessation | NORSK

ATLE LØVÅS SIDE om maktmisbruk etc

dr.michael wolfs avsløringer

 

mer om Dr.Wolf