Fra boken OUT OF BODY EXPERIENCES av Janet Lee

 

link til Rampas "bruksanvisning" for fenomenet lenger ned på siden

 

Kort innledning av R.Ø :

En lege med navn Scott Rogo gjorde forsøk med seg selv på 60-tallet med UT-AV-KROPPEN-REISER. Han lærte seg til spesielle teknikker i denne forbindelse. Men han opplevde også visse skremmende elementer i dette - logisk nok ettersom han ikke kjente til den overfysiske verdenens oppbygning.

Vi går inn fra side 41 i den norske utgaven og leser:

"Fordi de fleste ut-av-kroppen-opplevelsene inntraff like før han sovnet, visste Rogo at denne avslappede tilstanden (hypnagog tilstand), da bevisstheten hans ble fylt av fantasiinntrykk, var det beste utgangspunkt for å forlate kroppen. På samme måte som Fox og andre manipulerte lucide drømmer for å frem-kalle opplevelsen, klarte Rogo å få kontroll over disse hypnose inntrykkene. Metoden hans er ikke komplisert: konsentrer oppmerksomheten om de inntrykkene du får like før du sovner, lær deg å se dem for deg som i et panorama og å holde fast på disse bildene. Når du synes at dette går bra, er tiden inne til å forsøke å påvirke og kontrollere inntrykkene mens du hele tiden har formålet med det du gjør i bakhodet.

Dette kunne f.eks. foregå slik: Mens Rogo lå våken i sengen, så han seg selv kjøre bil. Med vilje manipulerte han så scenen han så for seg slik at han kjørte av veien og krasjet. Og idet bilen krasjet, konsentrerte han seg om å fremkalle følelsen av å forlate kroppen. Denne metoden virket allerede første gang han prøvde den, og han fortsatte å bruke den med vellykket resultat. "Bilscenen" virket for ham, men for andre kan det å falle, fly, surfe eller noe annet føles mer riktig. De som vil prøve denne metoden må derfor selv finne ut hva som passer best for dem, og så øve seg på å få til overgangen fra fantasiforestilling til ut-av-kroppentilstand i stedet for til sovende eller våken tilstand.

Rogo har foretatt en meget omfattende undersøkelse av ut-avkroppen-litteraturen, og i 1978 redigerte han en bok som dekker mange aspekter av opp- levelsen. Bokens tittelen er Mind Beyond the Body, (bevissthet utenfor kroppen) og er man seriøst opptatt av å ha ut-av-kroppen-opplevelser, kommer man ikke utenom denne boken.

En annen forfatter som har skrevet om sine ut-av-kroppen-opplevelser, er Robert A. Monroe. Hans bok heter Journeys Out of the Body en senere heter Far Journeys.

litt senere i boken - fra side 46 leser vi:

Caroline D. Larsen hadde sin første spontane ut-av-kroppen-opplevelse i Vermont i 1910. Til å begynne med "forhindret en kvinnelig ånd henne av ukjente årsaker i å bevege seg utenfor hjemmets fire vegger". Bevegelsesfriheten ble gradvis større, til hun en dag kunne dra hvor hun ville. Hennes åndelige kropp føltes stofflig og var en dublett av det fysiske legemet. Hun hadde alle fem sanser i behold, men når hun var utenfor kroppen, var all sansefornemmelse mer intens enn ellers.

Hun oppdaget raskt at hun kunne kommunisere med jordbundne ånder som ikke forsto at de var døde og ikke lenger hadde fysisk kropp (se linken her for mer om dette). Hennes beskrivelser av forskjellige åndelige bevissthetsnivåer har flere likhetstrekk med Richmonds rapporter.

Mens Yram rapporterte om radioaktive bølger og elektromagnetisk energi (beskrevet nedenfor), fortalte begge disse kvinnene om fantastiske farger og lys, om ånder som alltid sto parat til å hjelpe og om kjærlighet, glede og fred. Ingen av dem nevnte noe om astrale romanser, men Larsen opplevet at det maskuline og det feminine element var klart definert i den verden hun besøkte. "Mennene hadde mest myndighet, men dette artet seg ikke slik at de dominerte kvinnene. Begge parter hadde sin rettmessige plass og sine spesielle oppgaver å utføre. Mennenes arbeide er mer kreativt, mens kvinnene står for stabilitet og praktisk handling. Mennene administrerer; kvinnene inspirerer til skjønnhet og godhet, de er tilgivelsens engler, de trøster, er lærere og åndelige morsskikkelser... Kvinnenes beskjedenhet og ynde og mennenes styrke og autoritet utgjør tilsammen et samspill som skaper en balansert tilværelse."

Yrams døpenavn var Marcel Louis Forhan. Han ble født den 17. november 1884 i Corbell i Frankrike og døde i Kina, bare 33 år gammel. Han skrev flere bøker om mystisisme, men de fleste av dem er aldri blitt oversatt. En av de få som er oversatt, PracticalAstralProjection, (astral projeksjon i praksis) er, i motsetning til hva tittelen lover, ikke særlig anvendelig som praktisk hjelpemiddel. Omtrent 85 prosent av boken er viet diverse metafysiske teorier som Yram utviklet i løpet av den tiden han holdt på med astral projeksjon.

Han lister opp flere faktorer som han mener er nødvendige betingelser for å fremkalle ut-av-kroppen-opplevelser: god fysisk og psykisk helse, moderasjon på alle områder og en fredelig livsstil. Men det viktigste er at ønsket om å ha slike opplevelser må jvære edelt motivert. Mange av de opplevelsene han beskriver, fant sted på andre eksistensplan. Yram trodde at vi har flere kropper med ulik tetthet, og at de manifesterer seg i forskjellige dimensjoner. Fordi alle disse kroppene er underlagt vår bevisste vilje og kontroll, mente han at selvkontroll var helt nødvendig. Hvorvidt han kunne eller ikke kunne bevege seg gjennom materien, som f.eks. vegger og dører, var avhengig av hvilken kropp han beveget seg i på det aktuelle tidspunkt. Den fysiske kroppens masse har en tetthet som umuliggjør bevegelse gjennom materien, mens kropper i andre dimensjoner har en tetthet som gjør dette mulig.

Astrale romanser er beskrevet i mange beretninger om ut-av-kroppen-opplevelser, men få av dem er så gode som Yrams. Han forteller at han flere ganger var på astral visitt hos den kvinnen han senere giftet seg. Hun kunne føle hans tilstedeværelse og det oppsto så sterk telepatisk kontakt mellom dem at de faktisk ble forlovet under et slikt besøk. Etter at de giftet seg, var de ofte på ut-av-kroppen-reiser sammen. Om en av disse reisene forteller han at astralkroppene deres forente seg i en intim og ekstatisk åndelig forening.

I boken skriver han mye om elektromagnetisme, radioaktive bølger, sentrifugal- og sentripetalkraft og forskjellige lag av energi og eter. Han mener at selv den mest skråsikre skeptiker er istand til å ha ut-av-kroppen-opplevelser, at slike opplevelser kan studeres og forklares vitenskapelig og at "det å hevde at de detaljerte beskrivelsene jeg har gitt av mine opplevelser er produkter av min fantasi, ville være å tillegge meg egenskaper som er langt mer imponerende enn de man trenger for å beherske astral projeksjon.

Noe senere i boken omtales en med navn Sylvan Muldoon som erfarte og forsket på dette med astrale projeksjoner fra 1915 til 1950. Muldoon beveget seg aldri over i andre dimensjoner, men han opplevet flere ganger å møte andre bevisstheter. (Kommentar: når man har overført bevisstheten til astralkroppen så er man mer eller mindre allerede i annen dimensjon. R.Ø.anm.) Noen av dem var midlertidig løsrevet fra kroppen slik som han selv var, mens andre befant seg i denne tilstanden permanent. Han konkluderte med at menneskets udødelighet er et faktum - og noe av en byrde. Det virker som om han mistet interessen for fenomenet rundt 1950, og han døde i Wisconsin i 1971.

Oliver Fox het egentlig Hugh G. Gallaway, og han ble født den. november 1885 i Southampton, England. Som voksen beskrev han seg selv som et fintfølende, nervøst barn med et voldsomt temperament, og han var ofte syk. Moren, som han var svært knyttet til, døde da han var tretten år gammel og faren bare seks måneder senere. Fox forsøkte i mer enn førti år å få kontakt med moren, men ifølge ham selv lyktes dette bare en eneste gang; da han gjennom egen automatisk skrift mottok en forholdsvis uklar melding, som han antok at hun var opphav til.

Forsøkene hans ble utført i perioden 1902-1938. Til å begynne med holdt han seg i vår verden, og for å løsrive seg fra kroppen anvendte han en metode som var basert på lucide drømmer. Han fremkalte projeksjoner ved hjelp av det han kalte en "Innsiktsdrøm", og metoden gikk ut på å bevare evnen til kritisk vurdering når han sovnet fysisk og så forsøke å bli bevisst eventuelle forandringer i inntrykkene han mottok. Ved å bli bevisst slike forandringer klarte han å "våkne" mens han drømte. Når han fikk smerter i hodet under en projeksjon, retunerte han til å begynne med øyeblikkelig tilbake til kroppen. Men en gang da han var ute etter at han hadde holdt på en stund, ignorerte han den intense smerten og forble der han var, hvilket resulterte i at han registrerte et slags "klikk i hjernen". Fra da av kunne han bevege seg fritt og dra dit han ville. Det tok ikke lang tid før han suste avgårde på de mest fantastiske eventyr. Noen ganger ble han så følelsesmessig engasjert i det han opplevde at de intense følelsene avbrøt opplevelsen tvert.

Fox var overbevist om eksistensen av sin egen sjel, og han forlot ofte kroppen med oppmerksomheten konsentrert om sin egen dualitet. Enda sterkere overbevist om forekomsten av ut-av-kroppen-opplevelser ble han da hans venninne en natt projiserte seg selv i rommet hans og gjorde ham oppmerksom på sin tilstedeværelse. Dagen etter beskrev hun rommet hans i detalj. En av detaljene hun beskrev var ukjent for ham, og da han senere sjekket rommet, fant han ut at beskrivelsen hennes var korrekt. Han var hundre prosent sikker på at hun aldri tidligere hadde vært i rommet.

Fox advarer andre om mange farer, inkludert hjertefeil, sinnssykdom, hjjerneblødning og muligheten for en forhastet begravelse. Deretter tilføyer han: "Høyst sannsynlig er ikke disse eksperimentene farligere enn å kjøre bil, men jeg må innrømme at jeg ikke helt forstår hva jeg har holdt på med."

Dr. J.H.M Whiteman anså sine ut-av-kroppen-opplevelser som det første skrittet mot den høyeste av alle mystiske opplevelser, deificatio (guddommeliggjørelse). Denne typen opplevelse virker sammenlignbar med det Yram kalte Enhet/Mangfold. En svært forenklet definisjon av denne tilstanden er en opplevelse hvori man får en krystallklar følelse av at man er en del av altet og at altet samtidig er en del av en selv.

Whitemans bok, The Mystical Life, (Det mystiske liv) er så absolutt mystisk. Han var filosof og terminologien hans er abstrakt og lite tilgjengelig. I boken beskriver og analyserer han sine egne mystiske opplevelser gjennom en periode på 50 år. Som tolvåring (1919) opplevde Whiteman en fullstendig separasjon mellom kropp og bevissthet, men på det tidspunktet forsto han ikke hva som hadde skjedd med ham. Han evnet å fremkalle delvise og fullstendige separasjoner i 30 år før han offentliggjorde sine opplevelser. I 1931 begynte han å skrive ned og å katalogisere notater om sine forsøk, og han registrerte to fullstendige separasjoner hver eneste måned over et tidsrom på 22 år. Tilsammen inneholder Whitemans materiale mer enn 2000 opplevelser. Fire opplevelser ble klassifisert som "Mystical Form Liberation" (mystisk formfrigjørelse), men detaljerte beskrivelser av disse opplevelsene er ikke blitt funnet….


Noen utvalgte utdrag fra LOBSANG RAMPAS bok "YOU - FOREVER"

(fra side 60) - OGSÅ EN "BRUKSANVISNING" PÅ ASTRALREISER

1. Mennesket er ÅND - innkapslet i en kropp av kjøtt og bein - et legeme dannet for gjennom motgang og smerte - å lære og få erfaring.

2. Denne grove kroppen er styrt av overselvet - som Rampa sier er et noe lavere nivå enn sjelen.

3. menneskets hjerne er en "reléstasjon" - en "telefonsentral" - en helt automatisert "fabrikk". Den tar imot budskaper fra overselvet - men omdanner også overselvets kommandoer til kjemisk/elektriske signaler (budskaper NED FRA overselvet) - eller psykiske aktivitet, som holder redskapet i live. Hjernen er også senteret som da indirekte forårsaker at muskler styres og automatisk fungerer, og forårsaker bestemte mentale prosesser.

4. hjernen sender tilbake til overselvet budskaper og inntrykk av de innhentede erfaringer. Når man opptrener evnen til å sanse uavhengig av kroppen - gjennom dagsbevisst å overføre sansningen til ASTRAL-eller følelseslegemet, vil man kunne unnslippe den fysiske kroppens begrensninger - på samme måten som en sjåfør midlertidig går ut av bilen....

5. Via astralkroppen kan mennesket reise til fjerne steder - både på og utenfor jorden.

6. tanken finnes der du konsentrerer den!! Den er der du dirigerer - eller styrer den.

SKYTER OGSÅ HER INN HVA MARTINUS SIER OM HJERNEN i et utdrag fra artikkelen "fortolkningen av fortalen til LIVETS BOG" - fra tidsskriftet KOSMOS 3/83 side 47 - her oversatt til norsk fra dansk av rune den 11.aug -01 - 111 år etter at Martinus ble født inn på dette plan i dk.

"…tankeenergi utgjør en høyere form for "elektrisitet". Her må man forstå at hjernen og nervesystemet hos de levende vesener utgjør et høyere elektrisk anlegg for mottagelse og avsendelse av energibølger. Med andre ord, et høyere system for radiofoni. Ethvert levende vesens tankefunksjon eller åndsliv er i realiteten en høyere form for avsendelse og mottagelse av "radiobølger". Men "radiobølger" fremtrer i forskjellig lengde (bølgelengder, o.anm). Og vitenskapen er enda kun nådd fram til de lange bølgelengder som kan avsendes og mottas med et alminnelig teknisk "radioapparat". Den har enda ikke - selv om den nok har noe den kaller kortbølger - nådd fram til de mikroskopiske "bølgelengder" som kan avsendes og mottas av hjernen. Men disse bølgelengder er ikke desto mindre en kjennsgjerning for den fremragende okkulte forsker, og framtrer som det bærende prinsipp i enhver form for utløsning av bevissthets- eller åndsliv. Alle former for tanker, ideer eller forestillinger er i virkeligheten "Jeg'ets" fornemmelse og manifestasjon av disse mikroskopiske "radiobølgelengder".

Noe lenger ned i artikkelen: "…årsaken til disse bølgers særlige natur kan jeg ikke komme inn på her, men kun i all korthet bemerke at individenes mottagelighet for disse er avhengig av deres hjerne- og nervesystem. Hos dyrene er dette jo meget robust, likeledes hos de primitive eller laverestående mennesker. Disse kan derfor kun reflektere på eller manifestere seg gjennom de "lange" bølger innenfor "tankebølgene"…..

….når det jordiske menneske gjennom livets opplevelse etter hvert blir ført fram fra de "lange" (mer disharmoniske - nevnt foran - o.a.) bølgelengder til de mer korte, kan denne overgang kun skje ved visse forvandlinger i deres "mottagerapparat". Hjernen - selv om den er organisk i sin framtreden - er dog teknisk i sin konstruksjon. Denne forvandling består i åpningen av liksom en ny og hittil latent eller ubenyttet avdeling av hjernen. Denne avdeling er altså av en slik konstruksjon at den nettopp er tjenelig for et visst stykke av de før ubenyttede deler av bølgelengde-skalaen. Når en slik avdeling blir moden for benyttelse - hvilket skjer ved individets moralske utvikling - blir dette altså i stand til å manifestere seg gjennom de passende tankearter/bølgelengder (for nevnte avdeling eller sentere i hjernen). Og individet framstår da for sine omgivelser som i tilsvarende grad forvandlet.

"….når et slikt senter (i hjernen) begynner å bli modent for benyttelse, utløses dets funksjonsevne ved et særlig kraftig bombardement utefra - av de for samme senter - tilpassede bølgelengder. Utløsningen av et slikt bombardement, kan skyldes et foredrag som det pågjeldende individ er kommet over - eller en gjennomgripende moralsk undervisning eller noe lignende. Denne utløsning fornemmes eller oppleves ofte av individet som et psykisk syn av ild, flammer eller andre forskjellige lysende fenomener - som iblandt framtrer som symbolske uttrykk for konsekvensene av individets innlemmelse i de nye bevissthetslag. Slike opplevelser kjenner vi gjennom Bibelen som "åpenbaringer". Når individet er kommet gjennom en slik utløsning, begynner de tankebølgelenger som tilhører denne avdeling - å vibrere gjennom dets hjerne. Det begynner å motta og avsende helt nye tankearter. Det opplever helt nye bevissthetstilstander og begynner å tale ut fra disse.

Etter å ha opplevd en slik nyåpning av det ene hjerneparti eller hjernesenter etter det andre, når individet endelig til den siste og største utløsning innenfor dyreriket. Det er denne utløsning som er identisk med frigjørelsen av det hjernesenter som gjør individet til det ferdige eller fullkomne menneske eller "gudemenneske". Frigjørelsen av dette senter uttrykker jeg som bekjent i "Livets Bog" som "den store fødsel".

…..med den "den store fødsel" er individet gått over fra å være et "foster" til å være et virkelig født vesen i det riktige menneskerike."


 

TANKEKONTROLL KAN OPPTRENES SLIK:

  • forestill deg - med lukkede øyne - at du sitter i et helt mørkt rom på toppen av en skyskraper.
  • foran deg er et stort bildevindu som er helt sort
  • se på det sorte og skyv vekk over kanten - ALLE INNKOMMENDE TANKER - og se kun på det sorte vinduet
  • når du kan holde et inntrykk av total "sorthet" for en tid, vil du høre et knepp - og du vil etterhvert - gjennom trening - være istand til å se utenfor denne verden - og inn i en annen dimensjon med andre tid og avstandsbegreper.

TRENING FOR ASTRALREISER - "REISER" DER BEVISSTHETEN KAN FRIGJØRES FRA DEN FYSISKE KROPPEN - SAMTIDIG SOM DAGSBEVISSTHETEN ER INNKOPLET.

(det normale er jo at denne koples ut i slike naturlige astralreiser som helt naturlig skjer om natten mens man sover)

NB - viktig: Før man startes opptreningen på dette bør man ha lært seg så mye av den teoretiske forståelsen av den overfysiske verdens struktur og mekanismer, at man ikke har frykt for denne virkelighet - men HAR TILLIT, INNSIKT OG KJÆRLIGHET. Altså er det meget viktig å ha overvunnet alt av frykt før man går igang med dette. I motsatt fall kan man lett havne i en dagsbevisst forvirring som gjør at man kan havne som midlertidig innlagt pasient på et psykiatrisk behandlingshjem. Altså: vær meget forsiktig med å gå i gang med slike eksperimenter. Evnen til dette kommer ganske så naturlig når man er sjelelig moden - slik alle andre ting som kommer naturlig - fx dette å lære å gå når man er rundt ett år...

1. vær helt alene - garantert uten å kunne bli forstyrret - ta ut telefon og lås døren

2. slapp kroppen helt av - ligg ned på en seng eller divan.

3. pust sakte og tenk på eksperimentet

4. konsentrer på et punkt 2m over eller foran deg.

5. lukk nå øynene, konsentrer deg eller tving deg selv til å tenke du gjennom ditt astrale legeme ser på kroppen din fra dette punket over deg - fra ca.2m avstand. konsentrer på dette!! Se for deg en sløraktig, fin kropp som grovt tilsvarer din fysiske kropp, og at denne separeres fra den fysiske "grovkroppen" og stiger noe over denne liggende fysiske kroppen. Hold øynene lukket til å begynne med - fordi du føler kanskje at du rister eller vrir deg.

6. med tålmodighet og øvelse vil du erfare et lite "elektrisk sjokk" - og "se ned på" (i begynnelsen i fantasien) - kroppen som ligger der nede med øynene lukket - 2m nede.

7. kanskje vil du føle at du er inne i en stor gummiballong som du skyver imot - uten at noe videre skjer. Men plutselig er du igjennom - og det føles et smell - som om du punkterer en ballong.

8. skremmes du tilbake i den fysiske kroppen må du begynne forfra igjen - men vent til en annen dag. Du må iallefall sove først.

9. la deg selv drifte rundt i rommet som om du var en såpeboble - utforsk rommet på en måte som du ikke kunne gjøre før

10. DU MÅ VÆRE OVERBEVIST SELV AT DU KAN GJØRE ASTRALREISER!! OG HUSK Å SLAPPE HELT AV.

11.etter å ha tilvennet deg å se din ytre kropp utenfra - prøv da å besøke en bekjent som du kjenner godt - fordi alle detaljer om dennes bosted, utseende, etc, må skapes i din bevissthet.

12.gå - dra - i astrallegemet den samme vei som du kjenner - men HOLD KLART I TANKENE BILDET AV DEN SOM DU VIL BESØKE. Husk at du ikke kan rote deg bort - da du er forbundet med den fysiske kroppen via den såkalte "sølvstrengen" - og slik finner du alltid tilbake BARE VED Å TENKE AT DU VIL TILBAKE TIL DEN FYSISKE KROPPEN. MEN- husk ikke å ha frykt - selv om du ser flere tankeskapte astrale elementalvesener, som kanskje kan se skremmende ut og som kanskje forsøker å skremme deg. DE KAN IKKE GJØRE DEG NOE SOM HELST - BORTSETT FRA AT DE UNDERHOLDES OG FØDES AV DIN EVENTUELLE FRYKT.

13.ALTSÅ - når du vil tilbake så tenk på din fysiske kropp!! Da er du straks tilbake over den - eller du smetter rett tilbake inn i den. Eller at du tanke/bevissthetsmessig må la deg synke ned i den.

14.kommer du "skjevt!" inn eller ned, må du forsøke å sovne for å få alt på "rett plass" i forhold til den fysiske kroppen. Under søvn går den inn/ut slik at den faller naturlig på plass - eller synkroniseres naturlig til de øvrige tyngre og finere legemer.

*

Rampa forteller også i samme bok at det finnes tankeskapte "stygge" astrale skapninger som er lave elementaler, som senere i utviklingen skal inn i dyreriket og langt senere - utvikles som mennesker. Alkoholikere som ser "rosa elefanter" ser nettopp slike astralvesener når deres astrallegemer er "ruset ut" (forgiftet ut) av det fysiske. Men derved trekkes man til de laveste astrale soner. Stoffet meskalin gjør det samme, men det skader overselvet som øvrige narkotiske stoffer sier Rampa her.

ELEMENTALER er trinnet over tankeformer beskriver Rampa. Disse skapes bevisst og ubevisst av mennesker - men har et slags "pseudoliv" på egen hånd. De kan sies å være "mennesker" i et meget tidlig trinn i utviklingen. Han betegner dem som "astrale aper" i forhold til menneskenes normale utviklingstrinn. Eksempelvis forsøker de ofte å skremme den astralreisende - de er nysgjerrige og kan også være nærgående - men husk altså å ikke ha frykt! De finnes kun på de laveste plan - og normalt vil man stige forbi dem.

Spesielle TANKEFORMER ble skapt av de gamle egyptiske prester for at de mummifiserte kroppene av FARAOENE kunne beskyttes mot gravrøvere etc.

På midlere astralplan kan du besøke venner og bekjente, byer, steder, museer etc. Her forstår du alle språk ettersom all kommunikasjon foregår via telepati.

ET annet sted i boken gis det en alternativ metode som går på å huske de normale "nattlige reiser" i astralkroppen.

 

 

FORBEREDELSE

BE (og det må gjentas utallige ganger over lang tid for å virkelig prege underbivisstheten sier han) - til din underbevissthet om at du skal huske det som oppleves i astrallegemet - be om at du får gå ut av kroppen OG HUSKE ALT SOM SKJER - OM DETTE TILLATES FRA OVERSELVETS OVERSIKTSPUNKT. Gjenta bønnen mange ganger om dagen - morgen - middag - aften og natt. Og i lang tid - og øv på visualiseringen om at du går ut av kroppen.

lag evt. et mantra for å prege underbevisstheten - et mantra om at du skal ut å reise og HUSKE ALT.

FASTSETT en bestemt dag noen uker i forveien - da du skal ut Å FLY.

Når dagen kommer - ta ut telefonen - slå av lyset - vær rolig og avslappet. Hold fred i ditt indre og i forhold til andre.

legg deg rolig i din seng - mer eller mindre avkledd - kanskje et lett teppe over deg - men du skal heller ikke fryse. PUST ROLIG OG PRØV IKKE Å SOVNE. Men om du sovner skulle du allikevel huske alt om du har fått innpreget det sterkt nok i underbevisstheten.

Ligg i ro og forestill at den lette kroppen skyves ut av den vanlige. Det kan føles en lett risting e.l. Kanskje vil du føle at du faller - men det er astralkroppen som "faller" ned tilbake i den fysiske kroppen.

På samme måten som med opptrening av fysiske ferdigheter - så krever det å oppøve metafysiske evner også tålmodig trening og øvelse - igjen og igjen.

Til slutt tas med et utdrag om astralreiser fra boken TWILIGHT av Rampa.og ellers har jeg i romjula 2023 grov-oversatt denne spennende boka  om BEVISSTE ASTRALREISER, lyd og lese om du er interessert her: https://rune.galactic.to/lydboker/2023/bok_AstralReiser/
(oversatt fra VISTAS OF INFINITY , How to Enjoy Life When You Are Dead , by Jurgen Ziewe Out-of-Body explorations into non-local states of Consciousness and post-life territories )

 

MORE ABOUT ASTRAL TRAVEL (again…)

(noen ord er forsøkt oversatt i parantes)

Well, I have mentioned using astral travel to get to see some of the undiscovered manuscripts, etc. During the past twenty years I have had an enormous number of people write and tell me that now they can do astral travel, they can experience the reality of what I have been writing about. They tell me that after the first initial struggle they felt that they had 'broken free" and they could travel at will anywhere at any time.

Unfortunately a number of people have written to me calling me a fake, etc., and saying all manner of things, which I am sure they will regret, because they personally could not do astral travel. And I can only assume that if a person has the wrong attitude - if a person makes the wrong approach - and has doubts or fears, then it's not so easy to do astral travel. To me and to thousands and thousands more there is no problem, or rather, the only problem is how to tell others how easy it is. (It is likewise easy to swim, to ride a bike, to go on a line etc - WHEN YOU HAVE LEARNED IT - but NOT BEFORE!! R.Ø.anm.)

Let's have a look at this astral travel thing again, shall we. You want to do astral travel; first of all, do you believe in astral travel? Are you convinced that there is such a thing as astral travel, which you can do given such and - such conditions? If your answer is "No" then go no further because you will not be able to astral travel unless you are thoroughly convinced of its existence. You have to convince your sub - conscious because to my way of thinking the sub - conscious and the astral body are something like a boy holding a helium - filled balloon; as long as the boy holds on to the balloon it is quite literally attached to his body, but if the boy can be induced to let go the string then the balloon will float upwards. The astral travel condition is like that So - first of all you must believe that astral travel is possible. Secondly you must believe that you can do astral travel.

When astral travelling it is quite impossible for any entity or anything to cause you harm unless you are afraid. Now, if you think that is strange just think of this; if you sit back comfortably in a chair and you think of some imaginary ailment (sykdom), and you think of all the pain and distress that such an ailment could cause, you then think that you may have it so your heart starts to palpitate (banke) and you might feel a bit upset. Then you are sure you have something wrong with you and your heart races even more, and soon, because of your heart racing, you will get a gastric condition, you will feel bilious or some - thing else. So it's quite possible for you to make yourself definitely ill if you believe you have some illness, which is perhaps incurable. In the same way, if you try to do astral travel feeling sure that some bogey (busemann) is going to jump out and pull your tail feathers or something, then you will be afraid to do astral travel and, in that case, it is a waste of time trying. So a third condition is that you must have no fear of astral travel. Fear will definitely prevent you from getting out of the body.

Assuming, though, that you are convinced of the truth of astral travel, and assuming that you are convinced that you want to do it, and being certain that you have no fear, then really there shouldn't be any obstacle unless you want to astral travel for a bad purpose. For example and this is true - I have had men of a sort write to me telling me they wanted to astral travel so they could see girls undressing and so on. I had one man write to me and tell me that he wanted to astral travel so that he could be sure his girl was a virgin before he married her! That, I assure you, is absolutely true, and it is a good way to make sure you don't astral travel at all.

But assuming that you are able to satisfy the conditions, you believe in astral travel, you believe that you, given a bit of help, could travel easily, you have no fear and you have no intention of using the ability for anything wrong - then you should sit down somewhere where it's not too light and not too dark. It must be just neutral. Sit down so that you are completely comfortable, so comfortable that you are not aware that you are sitting down or lying down, and there are no sharp edges sticking into you. And then you definitely visualize yourself getting out of the body. Breathe regularly, make deep and rhythmic breaths, and then let your eyes (which are closed) roll up so that you are, in effect, gazing at a spot somewhere near your hairline - if you are bald you have to imagine where your hairline would be!

Your eyes, then, should be squinting to a slight extent so that their focus converges, as I have said, about the hairline. Just take things easy, there's no point in rushing things, no point at all, let things go at their own speed. Then either one of three things will happen. You might suddenly find that you have made a jerk (rykk). If you jerk then you might come back straight into the body because it means that you got out of the body and then took fright. The fright will have sent you right back in again. There is nothing to be worried about in that. You can, if you like, sigh with exasperation (sukke av ergrelse) and start all over again.

The second thing that can happen to you is that you might feel a very very slight - well, I can only say numbness (nummenhet)- which might start at the feet and spread upwards. It isn't quite a numbness, really it is indescribable unless you have actually had it happen to you. It could be numb (lammelse), it could be a slight tingling (prikking). 

But, anyway, it is something different, and you have to try to ignore it. It is perfectly normal, anyway. Some people after this find that they are almost in a cataleptic state, their muscles tighten up, they will not be able to move. Well - be careful, whatever you do don't panic here - that is a very very good sign because you have your eyes shut, remember, and yet here at this stage you will find that you are able to see through your eyelids, but everything will have a golden tinge (anstrøk). And then, when you have reached that stage, you will find a swaying sensation and out you will go straight into the astral and you will see things brighter and more vivid and with a greater range of colours than you ever thought possible.

In the third condition, when you have rested you will find, possibly, a swaying. You will experience a sensation that you are going through a tunnel toward a light at the far end of the tunnel. You will be drifting upwards like a piece of thistle down on an evening breeze. Keep calm, that's all to the good because soon you will find the light is growing larger and larger, and then you will drift out of this tunnel and find yourself in a far greater light, you will find that you are actually in the astral world. The grass about will be greener, far greener than you ever thought possible. And the waters about, perhaps a lake or a river, will be so clear that you will be able to see the bottom. It's a wonderful feeling, a wonderful sensation, and if you think of going to a certain place there will be a sort of "link" and you will be at that place. 

Suppose, for instance, you've got out into the astral and for a time you float a few inches above the ground - just looking about you, marvelling at the conditions, wondering what to do next. You may want to explore in the astral world where everything is brilliant, where the colours are brighter, where there is a tingling sparkle in the air. Well, do so. It certainly will revitalize you. It will build up your psychic powers enormously. It is far better to do this and have some "spiritual feeding". If you do that you will find you will have no difficulty whatever in getting into the astral on any other occasion, but if you want to rush off somewhere for some materialistic purpose, then you will find few shocks.

Suppose you want to go and see XY to see what he is doing; immediately you think of him and think of his location you get there, but you have left the brilliant surroundings and the healthy atmosphere of the astral world, instead you are back on Earth again - in the astral state, admitted - still seeing things as people see them on Earth, dull colours, dull people, muddy water, and if your friend, XY, is in a commercial mood you will find that his colours are pretty dim too, and you won't like it a bit.

My definite recommendation is that those who get into the astral world shoul tay in that world for perhaps half an hour to get accustomed to it, because then they will find it so very much easier to get into the astral on other occasions.

The big difficulty is with most people that they start off very well indeed, they start getting into the astral, and then their body creaks, they feel strange tugs and swayings, sometimes they get almost airsick because they are in such a state of nerves. Well, they get out of the body and then they panic, "Oh, what if I can't get back in again?" Immediately they have the thought - BONK! - and they are back in the body feeling, perhaps, a bit dizzy. And if you do ever get back into the body like that and you feel sick and dizzy, then make sure you lie very still and try to have a sleep, even though it be of only a few minutes, because until your astral body can get out of your physical body and realign itself and so enter correctly, you will have quite a bit of indisposition. So - no amount of aspirins will help you, all you need is to get out of your body again and back in properly. It's like getting up in the morning and finding you've got the wrong shoe on the wrong foot, you wouldn't want to go about all day like that so You change your shoes to the right feet. In the same way, get out of your body again and back in properly.

So that's all there is to it. I say that anyone who can comply with the conditions can do astral travel - anyone at all. But if you are afraid or if you are doubtful then don't waste time because you won't astral travel.

 

So extract from the book CANDLELIGHT from –73

Now, I am also told, 'You've got me all confused; you say the Overself is going to vary the current - well, what is the connection between the Overself and the sub - conscious?'

Let us try to get this clear for ever and a day or a bit longer; there is you who is just one - tenth conscious. You are bottom man on the ladder, or you might even be bottom woman on the ladder. Above you - you have your subconscious, and your subconscious is like the operator who controls the switchboard, etc., which is your brain. The subconscious is in touch with you through your brain - through your joint brain would perhaps be a better term - and the sub - conscious is also in touch with your Overself. 

So it's like you, the ordinary poor worker, who cannot get a word with the manager, you have to go through the shop steward or the foreman first. So you sort of hang around, try to make yourself obtrusive (iøynefallende) in the hope that the shop steward or the one above you will notice you, and wondering why the (you - know - what!) you are not at work will come and see what it's all about. Then you have to get your point of view over to the shop steward (tillitsmann) or foreman, and persuade him to take up your case with the manager or whoever is above him. This is similar to conditions with the Overself and you. Before you can get through to your Overself - you have to enlist the aid of your sub - conscious, and once you can convince your sub - conscious that it's really necessary for your joint good (fellesgode), then the sub - conscious will contact the Overself and the pendulum will be varied according to the indications which you are 'perceiving'.

Incidentally, if you can get through to your Overself by way of the sub - conscious you can cure a lot of illnesses which you may have. The Overself is like the president of a company and he doesn't always know what minor ailments affect the lower departments. He knows it in times when conditions are very, very serious, but often he is in complete ignorance of some grievance, which the lower order of workers have. But if you can get your shop steward (tillitsmann) to take up the matter with the Overself, or president, or general manager, then a grievance can be settled before it becomes serious. So if you have a persistent ache here, there, or somewhere else, then keep on at George or Georgina (the name you give your subconscious), say clearly what the trouble is, what is this pain, what does it feel like, why do you have it, and will the subconscious please see that you are cured. The Overself is the unapproachable. The sub-conscious is the link between you, the one-tenth conscious, and the Overself which is all conscious.


rampa mainpage

polaris hovedside

ENGELSK språklig side om astralreiser

mer om astral-reiser/teknikk fra NEXUS-MAGZINE(eng.txt)