Utdrag fra "Andesbjergenes Hemmelighed" av Brother Philip som var munk i et kloster der

Oversatt fra "secrets of the Andes" 1972.Utgitt i dk av Strubes ForlagHer forts.fra delen med budskapet fra Sanat Kumara:


 

 

"Andvend det som I har lært og giv med glede det som I har mottatt. Når I fremover fortar reiser, tenk da ikke på hva dere skal ta med av penger og eiendeler. Tenk ikke på disse ting, fordi Faderen vil sørge for jer. Hav tillid, og alt vil ordne sig for jer, for sandelig, I har accepteret en tillidspost og en mission, og Faderen vil give af sin overflod til jer, hvis I tjener vel.

Dette er tiden til at lære fra sig og til at anvende det lærte. Og det er netop, hvad jeg selv gør nu. Det er ikke basunen, der lyder for jer alene, eller en ordre, som gives kun til jer, men det er en ordre i almindelighed, efterhånden som vi går ind i denne nye fase for planeten jorden, ja, for vort hele system.

Arbejd, for natten kommer hurtigt, hvor intet menneske kan arbejde. Arbejd, for natten kommer bogstaveligt og symbolsk. Mennesket spørger: Vi ved ikke, hvad vi skal tro. Nogle siger, katastrofen vil komme over os, og de hævder, at verdens ende er nær. Andre siger "vær ikke bange, for på grund af vor egen videnskabelige udvikling - vi som er herre over skabelsen - kan vi gøre dette eller hint". Mennesket søger. Dets hjerte hungrer mere end nogen sinde før, fordi det føler de nye vibrationer.

Er det ikke sandt, at et hungrigt menneske bliver mere hungrigt, når det lugter føde? Ligesom Kristus blev fristet i ørkenen, da han fastede, således er et almindeligt menneske, der faster, endnu mere modtageligt for fristelser i form af velsmagende føde. Mennesket lugter denne føde, disse nye vibrationer, og det bliver stadig mere hungrigt. Menneskets appetit efter åndelig føde er blevet skærpet. Når det derfor forvirret, som det er, spørger: "Broder, hvor skal jeg finde det største måltid, som kan give mig den største tilfredsstillelse med hensyn til udvikling af min ånd?" skal du svare:

"De, som siger, at katastroferne kommer, taler sandt, de taler sandhed, men jorden vil ikke forgå. Den skal blive ny, som skrevet står. Det betyder ikke, at verden vil forgå, men det betyder, at der skal komme en "ny himmel og en nyjord", ikke en ny jord gennem tilintetgørelse af den gamle, men en ny jord - den gamle gjort ny".

Lad dem høre disse ord, med hvilke den ældre broder ønsker, I skal føde Hans flok. Det er Faderens hjælpemiddel.

Katastrofen kommer, for at mennesket kan lære af erfaringerne heraf. Men kun det store, smukke og gode bliver tilbage, og af asken vil menneskeheden opstå som "Fugl Phønix".

Hvor ofte ser vi ikke ned på jorden, på hver lille ynkelig skabning og væsen vel vidende, at der står en gud, hvis blot han var sig sin guddommelighed bevidst. En sand gud sidder ikke uvirksomt på sin trone, medens skarerne trænges om ham i tilbedelse. Dette er ikke en guddommelig tilstand, hvad nogle kunne tro. Det er sandt, at en gud i sit væsen er ophøjet til tronen, men en sand gud er også en handlingens gud, som nærmer sig hvert væsen af sin skabelse og fylder det med liv og storhed.

Det er Guds ønske, at mennesket, som Han skabte i sit billede, skal herske over Hans himmelske verdener. Se en slumrende gud i ethvert menneske, som I møder på jeres vej. For en dag vil I alle, hvor I end befinder jer på samfundets rangstige, styre planeters og soles gang. Vi er alle på vej til at modtage denne arv.

Og basunen lyder: "Kom hjem, jord", som jeg har sagt, "Kom hjem til vort væsens tomhed".

Når ethvert menneske kan føle, virkeligt føle, kærlighed og venskab fra et andet menneske, da skal løven ligge side om side med lammet, som det er skrevet. For vi er alle en del af et Evigt Sind, og for at komme tilbage til det sind må vi alle indgå i et åndeligt fællesskab.

Tab ikke modet over dagens møje og besvær. Hold jer altid målet for øje, ikke det evige mål, for der er intet evigt mål, men øjeblikkets mål, som skal blive et evigt mål. Hav altid dette mål for øje og lad det stråle som en gylden sol. Vend ikke ansigtet bort fra dens stråleglans eller dens varme. Bliv i den. Lad den indhylle jer i sin varme. Gå, hvor Faderen lederjer. Gør, hvad Faderen føler er bedst forjer.

For dette er tiden, for hvis skyld I døde utallige gange, og for hvis skyld I blev korsfæstet, hvad enten I var et almindeligt menneske eller en kejser. Modtag nu indbydelsen og forbered jer til den store indvielse.

 

Tidløst budskap fra

"Ærkeenglen GABRIEL"

Der har været stor forvirring i planeten jordens sind. Skønt menneskene kalder Mars for krigsguden, Saturn for mørkets gud, Neptun for mysteriets gud og Pluto for underverdenens gud, siger jeg, at det er alle egenskaber, der hører den røde stjerne jorden til: mørke, fortvivlelse, død og krig. Planeten jorden har været i Den Sorte Ordens magt - en orden, der stammer fra en fjern galaxe, kendt i den orientalske verden som Den Sorte Drages Orden, nu inkarneret på jorden i fascisme og alle totalitære bevægelser. De styrer jordens regeringer. Sandelig, jeg siger, de styrer alle jordens regeringer.

Dette vidste en kvinde den nat i Betlehem. Men hun vidste også, at der havde været og stadig var arbejdere på jorden, som udførte den lysets gerning, de var kommet for. De kaldtes de mindre Avatarer, som var kommet for at gøre dette arbejde ikke blot på den tid, men årtusinder tidligere. De havde tjent hos denne lærer, hvad enten han var Buddha, Zaratustra, Melchizedek, Shem eller andre. Men hun vidste, at hendes opgave ville blive fuldført i den første og den sidste inkarnation på den røde stjerne, når Han kom igen på St. Mikaels dag, dagen for Den store Forvandling.

Den Sorte Orden lider nu dragens dødskvaler, og i dødskvalerne går uhyret sin undergang i møde. Guds martyrer vil glæde sig.

Jesus sagde: "Se, hvad de har gjort mod Herren. Når det er således, hvad vil de så ikke gøre mod tjenerne".

Med hjerte og sjæl må I støtte dem, der vedvarende stirrer efter den sky, der skal komme. Jeres nærhed vil berolige deres sjæle, og en dag skal I gå ved deres side og glæde jer og synge, som det er sandt skrevet. Markerne og træerne vil juble, for vi går ud i fred, når vi er i Hans nærværelse og føler, at vi igen er i Hans hånd.

Hvis mennesket på jorden blot forstod, at alle sjæle er dyrebare i Hans øjne uanset hvor fornedrede. Alle vil til sidst rejse sig, når den store kalden lyder, og gå videre i fællesskab. Mennesket er bestemt til at sidde på universets trone og over-våge alle stjerner, planeter, sole og verdener, som er Hans tanker i handling. Der er ingen afslutning, der er kun liv -men først tjeneste.

 

 

 

BRODER PHILIP

I skal nu forberede jer til tiden efter katastrofen, for det er allerede for sent at afværge selve katastrofen eller forløberne for denne. Mange har den opfattelse, at gæsterne fra rummet vil komme og sørge for alt; jeg kan forsikre jer, at det vil de ikke, men de vil komme for at hjælpe.

Livet skal gå sin gang på jorden som hidtil. Der vil være kaos en kort periode, men meget hurtigt vil en stor utopisk civilisation opstå.

Men vi ser, at mange endnu ikke er rede. De kan ikke opgive deres moderne bekvemmeligheder og de ting, som de føler sig knyttet til, men når katastrofen sætter ind, yil al luksus og komfort miste deres betydning. For hvordan kan man vaske tøj i maskiner uden elektricitet? Hvordan vil man kunne klare den daglige husholdning? Alt må foregå udendørs ved åbne ildsteder, for elektricitet og gas virker ikke mere. Mennesket må gå ud af sit hjem for overhovedet at kunne eksistere: tilbage til naturen.

Mennesket på jorden må ikke denne gang vende tilbage til råhed og grusomhed, som det har gjort så ofte i fortiden. At afværge en sådan reaktion vil blive en af de store opgaver for rumfolket i den kommende tid, for resten vil, hvis ikke de bliver hjulpet, synke tilbage til hulestadiet. De har intet andet valg.

Og mange vil dø, fordi de i modsætning til deres forfædre, stenaldermenneskene, mangler øvelse i at fremstille redskaber til at skaffe sig føden og andre nødvendigheder. De vil ikke kunne tilpasse sig fysisk eller have tilstrækkelig udholdenhed til at overleve.

Jeg kan fortælle jer nu uden at være for pessimistisk, at de næste 70 år vil blive således. Den nye tidsalder vil ikke være her på et øjeblik med gyldne byer og stæder spredt over helej orden. Det går ikke så hurtigt. Det vil tage ca. 70 års hårdt arbejde at opbygge en totalt ødelagt verden i den ny tidsalder efter Jesu tilbagekomst. Han kommer ikke for at ud-virke mirakler eller for at skænke menneskene en utopisk tilværelse. Dette vil ikke ske. Det vil blive arbejde og atter arbejde med genopbygningen af den nye verden.

I denne periode vil mennesket så at sige blive sat i skole og lære af de mennesker, som er mere fremskredne end det selv. Menneskene vil blive undervist af sine brødre fra det ydre rum, og dette gælder især den del af ungdommen, der er interesseret i videnskab og teknik. Der vil også blive undervist i fag inden for sociologi og historie, for at mennesket kan lære om fortiden og om tidligere civilisationer og deres betydning for nutiden. Gæsterne fra rummet vil også lære mennesket, hvordan man bygger en ny verden og skaber en ny videnskab. alt skal blive gjort nyt. Alt skal blive åbenbaret, for at et nyt verdensmenneske kan udvikles og søge efter sandheden.

70 år er kun en kort tid. Hen imod slutningen af denne periode vil jorden være lutret og renset, og da vil de gyldne byer opstå, og man vil foretage rejser i rummet. Når først det er sket, vil mennesket opdage, at det har sluttet sig til det interplanetariske broderskab ved egne anstrengelser og derved har fortjent sin plads i det interplanetariske råd. Det er blevet sagt mange gange, at rumfolket er kommet til jorden på grund af vore atomforsøg eller som følge af dette og hint. Det er sandt nok, men det synes alligevel at være et paradoks.

Rumfolket selv beretter, at en universel lov forbyder indgriben i menneskets udvikling på jorden. Men griber de da ikke ind nu? Og er de her ikke af næstekærlighed? Hertil må svares nej. For hvis det var af kærlighed alene; ville de have vist sig utallige gange for århundreder siden. Noget synes at mangle i denne konklusion - nøglen til den fulde sandhed. Hvorfor griber de alligevel ind nu? Hvad er den virkelige grund? Som det tidligere er blevet jer fortalt, vil den endelige evakuering af dette solsystem blive absolut nødvendig på grund af den kraftige kosmiske stråling og dens skadelige virkninger.

Dette system vil blive opslugt i en skabelsesproces for en ny sol og vil blive en del af denne sol i dens videre udvik[ing. Vi hvirvler i øjeblikket ind i den nye sol som et blad for vinden.

Når mennesket har fået sin plads i rådet, vil det indse, at dette har det kun opnået ved at samarbejde med sine brødre fra rummet, som repræsenterer de forskellige verdener og solsystemer, således at også det kan yde hjælp ved en stor evakuering. Og til den tid vil resten fra alle de verdener, som ved deres rette levevis gennem tidligere inkarnationer har gjort sig fortjent hertil, gå videre på denne store rejse.

Mennesket skal foretage en rejse ud i det ukendte interstelare rum, som aldrig før har været udforsket af noget menneske, og som kun har været kendt fra sagnene om de aller eldste planeter - kendt som det uendelige rums evige lys. De muligheder for en ny eksistens, som mennesket her skal genvinde, overgår enhver beskrivelse, menneskets sind vil blive uddviklet ad nye baner, hvor det skal genvinde evnen til skabnde tankevirksomhed, og hvor det skal lære at skabe nye ~rdener.

Det vil vare en tid, før I fatter det, der skal ske - tanken

står stille derved. Store armadaer vil tage mennesket med ud ,å rejse, hvor det vil gøre opdagelser, og hvor det vil udforske mange verdener, før det når ud i det interstellare rum. Det vil vare længe, før rejsen er endt.

Men når mennesket har sejret og har givet jorden tilbage til broderskabet, vil det falde til ro og begynde at planlægge den lange rejse ud i kosmos sammen med sine venner fra andre verdener. Det vil få hemmeligheden at vide om, hvorfor rumfolket kom dengang, at det var, fordi jorden skulle udvikes hurtigt, fordi man ikke kunne vente, til tiden var inde. De uheldige forhold havde udviklet sig i så stor hast, at man ikke kunne vente, til jorden gradvis havde afbetalt sin karmiske gæld. Rumfolkets indgriben var derfor nødvendig.

Mesteren KUTHUMI

(side 88 - til venstre på bildet over - blawatsky foran)

'Vi har sagt mange gange, at dette er en handlingens tid. Philip har kaldt mig i aften, for at jeg kan tale til jer om ting af betydning. De stærke kræfter rykker nu nærmere og nærmere, hvad I nok har følt. Det budskab, jeg i dag bringer, er et budskab om falske profeter, hvem de er, og hvordan vi kan kende dem.

I mange spiritualistiske kredse vil I kunne høre, at der skulle være nogle mennesker, som ingen guddomsgnist har i sig. Dette er et falsum. Der eksisterer ingen skabning i universet, uanset hvor ond eller hvor fornedret, som ikke besidder en ganske lille guddomsgnist. Uden denne guddomsgnist kan intet levende eksistere.

Et andet falsum er, at sådanne mennesker skulle blive tilintetgjort ved en guddommelig bestemmelse. Men jeg siger, at intet bliver nogen sinde tilintetgjort ved guddommelig bestemmelse. Den store syndflod, der ødelagde jordens vederstyggeligheder, var en guddommelig bestemmelse, ja, men hvorfor var den det? Fordi menneskene engang selv har gjort det samme. Det var nødvendigt at skride ind til en vis grad.

"Sådanne udtalelser skal forstås således, at mennesket ikke bliver tilintetgjort, men det mister bevidstheden om sin individualitet. Jeg siger jer, at selv vor guddommelige Fader kan ikke tilintetgøre nogen som individ betragtet. Når først Han har sat sine uforanderlige love i kraft, kan selv Han ikke forandre dem.

(tilføyd overskrift her:)

upålitelige kanaliseringer - hvordan?

"I har muligvis undret jer over denne forvirring i spiritualistiske kredse. Der forekommer her undertiden trancetaler, der er ægte nok, men til andre tider er de helt ved siden af. Forklaringen er ligetil. Når mediet er oplagt og modtageligt, får det forbindelse med et højere plan, er mediet ikke oplagt og derfor ikke så modtageligt, kommer det lavere astralplan igennem, og de astralvæsener, der kommer derfra, er ikke så vidende som de fleste dødelige, og man kunne faktisk lige så godt gå ned ad gaden og spørge hvem som helst om råd. Det betyder dog ikke, at de er onde, der er ikke noget ondt i astralvæsener. Der er mange vidunderlige astralvæsener, men det at være et astralvæsen, er ikke noget særligt i sig selv.

I må vide, hvad de var, før de blev astralvæsener. I ville eventuelt gerne have forbindelse med Gandhi, hvis det var muligt, men jeg tror ikke, at forbryderen Dillinger ville have noget at sige jer. Hvordan kan det være, at menneskene har den fejlagtige opfattelse, at så snart et menneske dør, får det englevinger eller visdom som Salomon, og at det på grund af sin nylige død kan meddele stor viden?

Men de astrale kræfter kan sandelig også være mennesket til stor hjælp. Der er mange store astralvæsener, som tjener både rummennesker og mennesker på jorden. De virker som udsendinge, der udfører alt slags arbejde. Nogle af dem yder deres hjælp på slagmarkerne, andre på gader og arbejdspladser og andre igen i hjemmene. Hver og en optræder de som vejledere for jordens befolkning. Når alt kommer til alt, har vi alle været astralvæsener mange gange. Vi har været astralvæsener lige så ofte, som vi har været fysisk inkarneret. Jeg vil gerne understrege, at ikke alt astralt er negativt.

I kan drage dem i tvivl, som kalder andre for sorte får. Det er muligt, at de selv er de sorte får. For det er profeteret, at mørkets magter vil komme som lysets engle især i denne tid.

Det, Nostradamus skrev, er sandt. Når Mesteren kommer, vil Han blive kaldt Satan, ligesom Han blev angrebet for at omgås skøger og toldere, da Han var på jorden, men dette ændrer hverken Hans pligt eller Hans mission. Vogt jer for dem, som kalder andre mennesker for falske, fordi man behøver ikke pege fingre ad nogen, hvis man selv ejer sandhed.

En falsk profet vil kalde andre for falske, og I kan sige til jeres slægt og venner: vogt jer for de falske profeter, for de kommer i fåreklæder. Desværre tror nogle af dem, at de virkelig arbejder for lysets sag. Stakkels vildledte sjæle. De hjælper Anti-Krists magter med at sætte splid. De, som arbejder med Kristus-lyset, behøver intet at bevise. Deres gerning er bevis nok. "På deres gerninger skal vi kende dem, ved deres frugter skal vi kende dem". Er det ikke sandt? I behøver ikke råbe fra hustagene for at fortælle, hvem I er.

I kan også fortælle, at rumfolket er væsener, tredimensionale som I selv. De er ikke spøgelser. Der er væsener af andre dimensioner, som arbejder med rumforbundet, men dem kommer I ikke i forbindelse med, for de er vejledere for rum-brødrene. Vi har tidligere fortalt, at ikke alle rumvæsener er tredimensionale, men de rumvæsener, som arbejder i rumskibene over jeres verden, som I kan se, høre og berøre, de er ligesom I - tredimensionale. Guds univers er fuldkomment. Når I ser rumskibe i dag, er det fordi, mennesker i andre verdener stadig (fortsatt) behøver dem til deres rumrejser.

Jeg bruger stærke ord, fordi jeg føler, det er nødvendigt. Jeg er foruroliget over hele den vending, situationen har taget i USA. Jeg forsikrer jer, at den nye tidsalders arbejde gør bedre fremskridt i Europa og andre steder, f.eks. i Canada, Australien og New Zealand, end det er tilfældet i USA. Hvad er det for en påstand, at USA skulle blive sparet for katastrofer? USA vil blive oversvømmet med undtagelse af et par bjergområder på øst- og vestkysten. Dele af de 4 stater, Colorado, Utah, Arizona, New Mexico vil blive tilbage. Men dette vil vi ikke tale mere om i øjeblikket.

USA er centret for de mørkeste kræfter på planeten jorden. De Forenede Nationer må bryde sammen, således som Nostradamus har profeteret. Krigsherrerne, de "internationale banker", vil bruge De Forenede Nationer til at danne deres egen superregering, men dette vil ikke lykkes for dem. Der er ingen Kristus-kræfter i De Forenede Nationer. Det betyder dog ikke, at der ikke findes gode mennesker i F.N.; det er selve organisationen, der er et center, som bruger godtroende folk i sin tjeneste. Jeg siger, det bliver styret af dæmoner og må bryde sammen. Mesteren har sagt det, og det er ligeledes skrevet i korinterbrevene af Paulus: "Alle former for autoritet og magt må bryde sammen, før jeg kommer", og De Forenede Nationer hører til denne kategori.

(men FN- vil etter at det er renset opp fra "de indre mørke/selviske krefter der - DA VIL det bli spiren til en kommende forenet VERDENSSTAT - der det ikke finnes penger som brukes som maktmiddel eller byttemiddel, men der kun selve TIDEN har betalingsverdi -slik Martinus så logisk forklarer i sin LIVETS BOG del 1 R.Ø.anm.)

Alle længes efter den nye tidsalder, men de ønsker, det skal være en amerikansk ny tidsalder, eller en britisk ny tidsalder, eller en kommunistisk ny tidsalder, men jeg siger, at enhver form for regering vil bryde sammen. Ethvert regeringssæde vil bryde fuldstændigt sammen. Ethvert økonomisk system vil blive fjernet. Alle former for autoritet, som er under den direkte ledelse af Den Sorte Drage, vil gå til grunde.

("Den Sorte Drage" - tolkes som symbolsk for jordens mørke, eller 'gamle', fra det fortidige dyre-riket, selviske tankepol. R.Ø.anm.)

Dette er en betydningsfuld tid. Tiden, hvor selve Anti-Krist vil komme, og han vil blive fulgt som en Mester, endda som var han selve Kristus. Det vil ikke blive let for folk at skelne mellem Krist og Anti-Krist, fordi begge vil komme som lysets engle. Begge vil blive elsket af menneskene. Mange af de udvalgte vil vælge den forkerte; kun de mennesker, der har skelneevne, ved besked.

En falsk profet kan kendes på, at han er den, der kaster den første sten. Hvorfor ifører et sort får sig et hvidt fårs uld og løber ind i flokken og råber: "Der er et sort får et eller andet sted"! Det er for at bortlede opmærksomheden fra sig selv, fordi det er bange for, at dets falske fåreklæder vil falde af og afsløre, at det er ulven.

De næste syv år får stor betydning for verden. Vi vil ikke bruge formildende vendinger og sige, at forholdene bliver bedre og bedre. Bibelen siger: "Når de taler om fred, vær da på vagt".

Tingene bliver ikke bedre, men tværtimod værre. Det er Den Sorte Drage, der i sin "dødskamp slår det sidste slag med halen og forårsager stor ødelæggelse."

Mange af dem, som siger, at de arbejder med Kristus-kraften og følger budskabet fra profeterne og Kristus, går stadig rundt og siger, at alt er såre godt, de tror endog ikke på de profetier, som de foregiver at tro på.

Er alt såre godt i bibelen? (GT) Meget lidt. Der berettes kun om mord og drab fra Skabelsen til Åbenbaringen. Det eneste lyse håb, der går igennem det hele, er Mesterens komme - det eneste håb er Hans budskab. Men det er, som det skal være. Åbenbaringens bog er alt andet end en rosenrød fortælling om en paradisisk tilværelse med Mesteren, som fører menneskeheden til fest. Dog, til sidst vil alt blive såre godt…"


om forfatteren av denne bok er laget en bra video-introduksjon som finnes
link her  og 'spol' så gjerne fra  begynnelsen på denne om du vil ha hele historien rundt denne personen


 
hør ogaa intervju med MAY ESPEDAL, som bor i Stavanger,  om hennes opplevelser rundt en puruansk  kontaktperson paa:
http://galactic.no/rune/lyd/fromRunaAntilosBase/MayEspedal1.mp3

og se;
https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=mcyW0Uh9RaU&feature=emb_logo


første del

hovedsiden