lenger ned /under; mer om dette fra "Toredrøm" av aug.2011

From: "Tore Alfstad" <torealf@online.no>
Date: Tue, 01 Dec 2009 01:54:53 +0100

Subject: Oppstigning


Melding fra Romfolkets sambandsgruppe.

Mulig fremtidsscenario

-i forbindelse med jordmenneskehetens inntreden i en firedimensjonell virkelighet.

Det er nå bestemt at ascensionsprosessens fase 3 nå skal på begynnes. De to foregående fasene har hatt mest virkning på Jordens lavere og midtre astralplan, og noe virkning på Jordens lavere eteriske og fysiske plan. I forbindelse med fase 3 vil hovedeffekten være på Jordens laveste, midtre eteriske plan og Jordens fysiske plan. I denne forbindelse vil restriksjonene vi har hatt angående innblanding i sivilisasjonene på det fysiske plan endres. Dette innebærer at vi kan åpne opp for åpne relasjoner med interesserte jordboere. En konsekvens av dette er økt UFO aktivitet og flere fysiske og eteriske kontakter.

Vanlige nyhetsmedier som NRK1 har lagt bånd på seg når det gjelder å rapportere om utenomjordisk aktivitet. Det kan dermed oppstå en situasjon
hvor nyhetsoppleseren benekter eksistensen av utenomjordisk nærvær samtidig
som det lander fartøyer i Oslo by og mannskapene gir seg til kjenne. De første fartøyer som lander vil ha mannskaper tilhørende det Lyranske
slektstre (se ned på siden her) som ser ut som nordiske jordmennesker for ikke å skremme opp befolkningen. Disse mannskapene er nødvendige for å hjelpe til når deres
fysiske plan entrer en 4 dimensjonal virkelighet. De vil være hjelpere i denne prosessen.

Når deres fysiske plan stiger opp til en 4 dimensjonal
virkelighet vil flere ting inntreffe. Det hele skjer relativt raskt men gradvis lik begynnelsen på en solformørkelse. Dette er sagt i overført betydning da prosessen ikke innebærer at det blir mørkere. For å kunne
stige opp til en 4 dimensjonal virkelighet er det nødvendig at en har en viss åpenhet i hjertechakra da fokuset for 4D ligger i tilknytning til
dette chakraet og ikke i solar plexus chakraet som er fokuset for 3D. De som er helt låst til 3D virkeligheten slik som noen av de fastlåste akademikerne som er så låst at de benekter realiteten av utenomjordiske
besøk selv om de ser fartøtøyene med sine egne øyne, er ille ute.

Hvis du er helt låst til et materialistisk verdensbilde kan du ikke stige opp til en 4D virkelighet. Når humpnap(human-nature-plane) entrer frekvensområde for 4D vil 3D virkeligheten gradvis oppløses å opphøre og eksistere samtidig som 4D virkeligheten gradvis manifesterer seg mer og mer for tilslutt å overta
helt for 3D virkeligheten.

 

Når dette inntreffer vil følgende skje med en
som er fastlåst i 3D virkeligheten;

 Den fysiske verden rundt han vil
begynne å bli mer og mer gjennomsiktig. Tyngdekraften vil forsvinne mer og mer for vedkommende. Tilslutt vil vedkommende befinne seg i en grå tåke
hvor vedkommende ikke greier å registrere annet en tåken. Hvis det er noen med samme innstilling nær vedkommende kan de snakke med hverandre i denne
tåken og se hverandre hvis de er helt nærme hverandre. I denne tilstanden vil de sveve vektløst omkring. Det som skjer her er at siden de ikke greier
å stige opp, vil de befinne seg mellom 2 naturplan på den enegoniske dimensjonsskala hvor Jorden ikke lengre har en direkte natur. Tilslutt vil de tiltrekkes det halve naturplanet som er beskrevet av Thiaooubaianerne
som er tidløst. Dette naturplanet befinner seg mellom Jordens fysiske plan og det høyere eteriske plan. Siden dette kun er et naturplan dannet av
overharmoniske svingninger fra jordens fysiske plan er ikke naturlovene fullstendige her.

De fastlåste vil etter hvert merke at tåken letter og en
ny 3D virkelighet vil tre fram. Dette er den verden Australieren ble tatt til av Thiaooubianerne som inneholder livsformer fra alle jordens
tidsepoker. De fastlåste kan risikere å møte på dinosaurer her. Dette planet blir dog ustabilt av oppstignings prosessen, slik at de fastlåste må
evakueres herfra til andre 3D planeter da også dette planet vil gå over til 4D.

Fordi som ikke er fastlåste vil prosessen forløpe annerledes. Personene vil kunne merke at sterke energier går igjennom kroppen og at disse fokuseres i
hjertechakraet. Alle farger blir klarere og en kan høre lysere toner. Det fysiske utseende kan oppfattes som om det blir gradvis yngre hvis en er
gammel. Alle følelser forsterkes veldig. Gradvis vil en forvirringstilstand kunne inntre hvor en ikke kjenner seg igjen i terrenget. Hus og andre ting en ikke har sett før kan tre fram og andre ting kan igjen forsvinne. Det er
viktig at en ikke får for sterk frykt i denne fasen da en isåfall kan falle ut av oppstigningsprosessen. Det er i denne sammenheng de utenomjordiske
hjelperne er viktig.

En begynner å merke at en blir lettere og at stoffet i
kroppen skiftes ut med lettere materie. En kan få veldige følelsesbølger av kjærlighet igjennom hjertechakraet. En vil kunne oppleve å høre lyse pipetoner og se fargede gjenstander som virker umulige med farger en ikke
trodde var mulig. En kan oppleve at mennesker rundt en plutselig forvinner og at andre pluselig kan dukke opp som ved teleporteringer. Landskapet kan
forvandle seg til det ukjennelige rett foran øynene. En vil så begynne å registrere hva andre mennesker tenker og etter hvert vil dette være like klart og forstålig som hva en sier med ord. En vil få en annen tidsfølelse
og klokka blir mindre viktig. Luft vann og natur blir etter hvert renere.


Tilslutt vil en kunne se planter, dyr og mennesker som var ukjente for en på 3D. Alle følelser blir styrt utfra hjertechakraet og en vil oppleve
lykke og kjærlighet isteden for frykt og sinne. Etter hvert kan det plutselig åpne opp hull midt i luften hvor en kan se inn i andre landskaper. Det var dette Laila Minde fikk oppleve. Går en igjennom en slik åpning vil en komme til en annen planet på samme frekvens. Da det er mange
som vil gå igjennom disse åpningene vil Jordens befolkning naturlig reduseres til korrekt nivå. Det vil også bli mulig å utvandre med romskip fra dette nivået til andre planeter for de som ønsker det, men da også til
4D planeter. I 4D vil mange ting som var vanskelig eller umulig på 3D bli lett og mulig. På 4D vil samfunnet ha åpen kontakt med andre planeter. Samfunnet vil endres raskt da fokuset nå er fokusert i hjertechakraet.
Krig, undertrykkelse, grådighet osv vil derfor forsvinne og samfunnet vil omformes på en måte som samsvarer med det nye fokuset. Det er ventet at
oppstigningsprosessen vil ta ca 3 dager fra den starter.

Kanalisert av Tore fra romfolkets sambandsgruppe 1/12-2009 mellom 01:00 og02:00

 
Drøm som Tore A. hadde natt til 26. August 2011.

I drømmen var jeg sammen med Per Martin J. nede på Filipstad kaia i nærheten
av PMJ jobben. Vi fikk da vite (uvisst på hvilken måte) at hele solsystemet
var på vei inn i en sone hvor selve verdensrommet hadde høyere tetthet (på
en måte som vann). Denne sonen var tydelig og en kunne se den i en relativt
liten stjernekikkert. Det ble så programmer på  radioen om dette og
astronomene beregnet eksakt tidspunkt for når Jorden ville entre denne
sonen. Når man så på den i kikkert om natten kunne en se den ved at det
sorte verdensrommet hadde en litt lysere fargetone i blåaktig nyanse bak
sonen. Sonen hadde en tydelig kant. En kunne se at den beveget seg i
forhold til stjernene, men en kunne se stjernene igjennom sonen fordi denne
var transparent. 
Fra sonen ble oppdaget til det offisiell beregnede
entringspunktet var det under en uke. I drømmen hadde jeg telepatisk
kontakt til romfolk og diskuterte på et indre plan hva som ville skje. I
følge noen tanker inne i drømmen mente de at når sonen traff oss ville det
presse oss alle opp i en 4  dimensjonal virkelighet i en ascension
(oppstignings) prosess som omfattet hele Jorden og de andre planetene i
solsystemet. De visste ikke hvordan vi ville oppleve det. Den kosmiske
sonen ville treffe oss som en bølgefront, og hele Jorden ville være
innhyllet på under 5 minutter. 
Det var så diskusjoner om hva som ville
skje, noen mente at det fysiske plan slik vi nå kjenner det ville opphøre å
eksistere, andre at det ville eksistere som en slags ørken uten liv. Flere
mente at den nåværende fysiske strukturen på Jorden ville løftes en oktav
og at vi ville havne noenlunde på samme frekvensnivå som dagens
sivilisasjon på planeten Venus.(link til 
powerpoint om det) Det var enighet om at alt ville bli
annerledes i forhold til dagens virkelighetsoppfatning på Jorden selv om
dagens infrastruktur ville være intakt. Det ville blant annet være «andre
naturlover» som gjorde at flere av dagens ting ikke ville fungere korrekt.
Vi ville også få en helt annen bevissthet. Jeg våknet før den kosmiske
sonen traff oss, men det gikk klart fram av drømmen at dette kunne skje før
2012----->.

Tore A.

 

her link til meget interessant, kvalitetsbok- oversatt (fra "a wanderer in the spirit worlds" av Franchezzo)- tatt ned for mer enn 100år siden - om livet på andre siden og den kjærlighet som forbinder folk på tvers av tid og rom i det karmiske løp - her dansk tekst og i wordformat eng.txt her | delvis norsk oversettelse her