Rune Øverby skriver om:

 Tore Alfstad og hans bok:  "En alternativ kosmologi"

snarveier til noe av stoffet under | UNIVERSETS DIMENSJONER OG ENERGIPLAN | mikrokosmos' struktur | vesener på andre plan | kosmiske energilinjer | astrologienenergi-overføring mellom dimensjonene | telepati og klarsyn |romfart | Forurensingen på astralplanet | romfolkets gudsbegrep

mer intr fra tore

 

I denne artikkel vil jeg se nærmere på en norsk informasjons-kanal - Tore Alfstad - som har kommet med vesentlig ny og banebrytende informasjon på det kosmiske/kosmo-tekniske område. T.A. som er født sist på 50-tallet, hadde allerede som barn en viss kontakt "til sine", dvs. særlige romfolk som nå også er i Jordens nærhet som "kosmiske fødselshjelpere". Han lagde allerede som barn avanserte tekniske skisser til drivmetoder for romskip på bølge-vibrasjons-prinsippet. Men det er først og fremst siden 80-tallet at T.A. har mottatt den vesentlige informasjonen telepatisk, i tillegg til den hukommelse han trekker på her, samt den inspirasjon han mottar.

Mange er skeptiske til menneskers påståtte kontakt til andre verdener på denne indirekte eller usynlige måte, og den eneste mulige metode til å bedømme et slikt materiale, er å vurdere det logisk og intuitivt. Logisk ved at det er i samsvar og utfyllende til annet "tilsvarende" materiale. Og intuitivt ved at man i sitt indre "vet" at det er i tråd med sannheten. Eller motsatt - at det ikke er det. Og i dette omfattende stoff har jeg funnet så mye interessant materiale, at det føles som "en plikt" å opplyse om dette omfattende informasjons-materiales eksistens, uten at jeg av den grunn kan gå god for sannhetsgehalten i alt. Det må den enkelte selv finne ut av.

Selv om Tore Alfstad var godt teknisk skolert og utdannet (elektro-ingeniør), hadde han ingen innsikt eller særlige studier av den "åndelige" litteratur bak seg, når den intensiverte telepatiske informasjon kom i gang sist på 70-tallet. Som med mange andre som har bidratt med banebrytende åndelig informasjon, var hans tanker ikke forhåndprogrammerte av andre særlige bøker. (F.eks. var Martinus tilsvarende åndelig ubelest før sin kosmiske innvielse).

T.A. som er av den beskjedne typen, har ikke "markedsført" sin informasjon på annen måte enn å legge deler av den ut på Internett til fritt bruk til alle interesserte. Dessuten har deler av stoffet kommet ut som bok med tittelen EN ALTERNATIV KOSMOLOGI. På Internett er det så mye stoff på "UFO-fronten" at det lett drukner i mengden, og derfor vil jeg her trekke dette følgende frem fra denne bok. Men merk vennligst at de mange illustrasjoner til stoffet her, må søkes i overnevnte bok.

 

BESKRIVELSER AV UNIVERSETS DIMENSJONER OG ENERGIPLAN

Informasjonen i En Alternativ Kosmologi er omfattende og i 2.kapittel beskrives Universet sett i et bølgemessig perspektiv, hvor informasjonen ble mottatt allerede i -79. Kapittelet beskriver de forskjellige energiplan som liggende "over" hverandre som i en vertikal radiofrekvens-skala, i det som er kalt den ergoniske akse.

Energiplan 1 er blant andre den fysiske verden vi lever i, og blir i boken forkortet "humpnap" som er en forkortelse for human physical nature plane. Energiplan 2 er energiplanet over humpnap, og dette inkluderer de naturplan/frekvensplan som hører til det høyere eteriske, og opp til det astrale mellomnivå. Og i følge boken er det reaksjonene som foregår der, som gir opphavet til elektrisitet, magnetisme og tyngdekraft - som vi "bruker" her i vår verden (energiplan1).

Den ukjente magnetiske kraft som trekker i "ønskekvister" - et redskap man i århundrer har brukt for å finne vannårer i jorden - tilhører også energiplan 2, sies det også. De mikropartikler - fotonene- som vitenskapen nå har oppdaget- beskrives å være de "hurtigste" partikler på energiplan 1- tilsvarende lysets "partikler".

Kapittel 3 tar for seg universets andre dimensjoner, og her beskrives nærmere de forskjellige hovedplan og underplan eller naturplan. Et bilde på dette kan gis der vi tenker oss et 7 etasjers hus, hvor det er mange rom i hver etasje. De forskjellige rom på hver etasje er dog usynlige for hverandre, (symb. at de innehar forskjellig "mikroidisk fasthet/tetthet" -se senere), og de overliggende etasjeplan er tilsvarende utenfor sansenes rekkevidde, (symb.ved at de ligger - på senere benevnte -"prubunsiske" plan- eller frekvensplan). Vi er på 1. etasje og kun enkelte personer med utvidede sanser - de såkalte klarsynte / clairvoyante - aner andre rom og hører kanskje svake "stemmer fra etasjen over". Enkelte føler ( de som "tror") at det må være noen "over dem", mens andre er så fokusert på å studere rommets mange detaljer, at de til slutt mener at dette rommet er det eneste som eksisterer. Kun de som kan "se" huset utenfra i sin helhet - kan se, og slik forstå, hvordan alt henger sammen.

 

Vi siterer videre følgende fra boken som her går inn i atomfysikkens verden og "trekker frem" mikropartikler som fysikerne enda ikke har oppdaget:

.........det er flere vesener på Jorden som står høyere på utviklingsstigen enn menneskene. Disse vesener befinner seg i parallelle plan på Jorden, men disse plans natur er ofte usynlige for hverandre. For å få med det meste av naturen på Jorden må en i tillegg til de dimensjoner som er akseptert av den ortodokse vitenskap (høyde, lengde, bredde og tid), legge til ytterlige 2 dimensjoner, nemlig energidimensjonen, og mikroidisk fasthet. Mikroidisk fasthet (prubunsisk) går på den uatomalske partikkel mikroiden som er den minste grunnpartikkel i universet, og som det i vårt univers finnes 7 hovedgrupper av. (Det må her innskytes at dette er en partikkel som atomvitenskapen enda ikke har oppdaget. rø.anm.) På grunn av dette kan det finnes opptil 7 parallelle fysiske plan på samme geografiske sted. Flere av disse planene er direkte eller indirekte bundet av den samme tidsdimensjon som vår. På kjemisk og kjernefysisk nivå er det ingen interaksjon mellom de forskjellige prubunsiske plan. De er derfor usynlige for hverandre. Ser en på den femte dimensjonen (energidimensjonen) utgjør denne også en koordinat for parallell natur (engonisk).

 

........både astralplanet og det eteriske plan er like "fysiske" som det fysiske plan sett fra hyperrommet. Hyperrommet er det rom som inneholder alle dimensjoner sett under ett. Ved hjelp av visse metoder er det mulig for vesener fra den usynlige del av naturen å bli synlige. Dette er opphav til flere legender og myter om andre vesener. Disse vesener er like virkelige som oss, og er ikke fantasibilder slik mange psykologer vil ha de til å være. Den eneste forskjellen er at de består av andre elementærpartikler med en forskjellig frekvens og eventuelt forskjellig mikroidisk fasthet enn våre. Det er slik at selv jordmenneskene består av flere typer engoniske elementærpartikler enn de fysiske. Mennesket har en kropp på hvert engoniske naturplan, det vil si en eterisk kropp, en astral kropp osv. Når den fysiske kropp dør, blir bevisstheten automatisk overført til den kroppen vedkommende har på det engoniske naturplan over. Det er slik at selv om den fysiske kropp er intakt og i full orden, kan bevisstheten under visse omstendigheter overføres til det engoniske naturplan over. Personen vil da se å høre denne naturen som er forskjellig fra den fysiske. Dette blir betegnet som hallusinasjoner av den ortodokse psykologi.

........vesener som lever i naturplanet under oss, vil være mere grove og primitive (f.eks. troll - ill.over- men denne er ikke fra boken) enn vesenene på vårt naturplan, og vesenene som lever i planet over kan være mere sofistikerte og finere (penere) enn vesenene i vårt naturplan.

Vi har en skala til, nemlig den som utgjør dimensjonen mikroidisk fasthet (prubunsiske dimensjon). På denne skalaen ligger det også naturplan, men disse ligger i linje ut fra vårt plan på samme engoniske nivå. Hvis en ser på disse naturplan ut fra humpnap er mangfoldet i elementer det samme som humpnap, men formene på naturen kan være helt forskjellig. Hvis vi går opp når det gjelder engonisk nivå, vil vi 90 grader ut fra den høyere natur her ha en tilsvarende skala med tilsvarende mangfoldighetsfaktor, men med et annet forminnhold langs den prubunsiske akse. Det vil også forekomme naturplan i mellomrommene på skalaene via kryssende koordinater. Den fulle oversikt over de forskjellige naturplan på Jorden kan ses på som en kvadratisk flate, hvor høyden utgjøres av energidimensjonen (engonisk) og bredden av dimensjonen mikroidisk fasthet (prubunsisk). Naturplanene utgjør runde prikker på denne flaten.

 

 

DE INTERSTELLARE FORBINDELSESLINJER VIA PYRAMIDENE, ETC.

I kapittel 4 beskrives noe som benevnes de naturlige interstellare forbindelseslinjer. Her kommer man inn på de makrokosmiske energilinjer som stjernene er bundet sammen med, eller kanskje er det makrokosmiske "samtalelinjer"? Det går klart frem at Sirius-stjernen utgjør et viktig system for Jordens vedkomne. Dette er jo også beskrevet i den omfattende teosofiske litteratur fra Alice Bailey, som også er telepatisk overført. Men kildene til hennes informasjoner var forskjellige mestere - særlig mesteren D.K.- som primært befinner seg i klodens høyere verdener.

Men her fra kapittel 4; de naturlige interstellare forbindelseslinjer :

 

"....stjernesystemet Sirius er et kommunikasjonsmessig knutepunkt for vår del av galaksen. Siriushierarkiet har blant annet et overordnet ansvar for utviklingen i vårt solsystem. I Desember hvert år passerer Jorden gjennom kommunikasjonslinjen mellom Solen og Sirius. Ved hjelp av visse metoder er det da mulig å oppnå forbindelse med Sirius-systemet.

Keopspyramiden var en stor antenne som kunne sende og motta bølger på høyere energiplan enn vårt. Den kan sammenlignes med en stor parabolantenne på vårt energiplan. Denne var i sin tid laget slik at kommunikasjonslinjen mellom Sirius og Solen, passerte rett igjennom pyramidens topp en gang i året. Energien fra kommunikasjonslinjen ble da fortettet i kongekammeret. Hvis en person da befant seg her, ville vedkommende bli hevet til en høyere tilstand på grunn av den intense energien. Vedkommende ville da mentalt komme i forbindelse med Sirius. Det var mulig å utveksle individer mellom Sirius og Jorden i denne perioden. Dette gjelder alle legemer. Men helst fra eterisk legeme og oppover. Det er med delvis viten om dette at de egyptiske konger muligens ble plassert i pyramiden kort tid etter sin død. De håpet da og kunne bli overført til Sirius, og på den måten unngå å bli gjenfødt på Jorden.

I dag er imidlertid geologiske forhold og historiske land-forandringer gjort at kommunikasjonslinjen ikke passerer gjennom Keopspyramidens topp. Pyramiden kan derfor ikke brukes på samme måte som før. I tillegg har pyramiden forflyttet seg i forhold til Jordens magnetfelt.I dag passerer kommunikasjonslinjen noe syd for ekvator, rett over Titicaca-sjøen. Under denne sjøen ligger en av de viktigste basene for utenomjordisk virksomhet på jorden i dag ("UFO base"). Det er mulig at det i dag forekommer utvekslinger av mannskaper via kommunikasjons-linjen til Sirius. Disse utvekslingene kan foregå ved hjelp av en materiesender (teleportør) som bruker linjen en gang i året. En kan tenke seg at både Jorden og en planet i Sirius-systemet kommer inn i kommunikasjonslinjen på likt. På Siriusplaneten kan det befinne seg en pyramide med samme høyde som Keops. Det viser seg at en pyramide sender ut bølger med dobbelt bølgelengde av pyramidens høyde. Disse bølgene ligger på et høyere energiplan enn vårt og går derfor raskere enn lyset. Det er å anta at den maksimale kommunikasjon ble oppnådd i det spissene på de to pyramider pekte mot hverandre. Det er idag mulig å erstatte pyramidesystemet med en annen teknologi som krever mindre plass, men som har samme funksjon.

 

**********

 

Mange har kanskje lurt på hvordan astrologien virker, hvis de da overhodet har hatt noen tillit til de moderne fortolkere av denne eldgamle lære, som sier at stjernene påvirker livet på Jorda. Dette berøres noe senere i samme kapittel :

".......sett fra en total engonisk synsvinkel vil en planet sende ut en rekke bølgemønstre på flere forskjellige energiplan. Læren om astrologi har sin opprinnelse i dette. Fra humpnap vil en se bare de elektromagnetiske og gravitasjonsmessige interaksjoner, slik at de ortodokse mener at planetenes posisjoner har en alt for svak innvirkning til at det skulle ha betydning. Går en opp på energiplan 2, vil innflytelses-signalene fra de andre planetene i solsystemet være betydelig sterkere. Bølger sendt ut fra andre og tredje energiplan, virker direkte på menneskenes astral-legemer som igjen har stor betydning for disse menneskenes følelser og humør. I det barnet fødes og dets aura blir manifestert utenfor morens, vil det samlede bølgemønster fra andre og tredje energiplan treffe dets astrallegeme, og det totale planetære frekvensbilde i dette øyeblikk vil derfor ha betydning for den første innpregningen barnet får. Dette totale frekvensbilde vil variere blant annet med planetenes stilling i forhold til hverandre. Astrologien ble skapt av personer som viste hvordan bølgemønstret skulle være for at astrallegemet skulle bli følsomt for visse typer følelser osv. De fant så ut hvordan planetene skulle stå i forhold til hverandre, for at de rette bølgemønstre skulle dannes. Det er slik at barnets posisjon på jordoverflaten i forhold til astralplanet lokale bølgekilder også har en stor betydning i pregingen av dets grunnleggende mønster. Erfaringer fra tidligere liv vil ha størst betydning i dannelse av personligheten.

*****

Åndsvitenskapen lærer at galaksen er et levende vesen, men den beskriver ikke så detaljert de rent psyko-fysiske funksjoner hos dette kjempevesen. Dette finnes det dog opplysninger om i stoffet som har kommet gjennom Tore Alfstad. Vi kan bl.a. lese følgende under overskriften:

 

De Galaktiske minnebanker

Galaksen er egentlig et levende vesen som består av 100 milliarder stjerner (solsystemer), hvor et solsystem utgjør en galaktisk celle. De svarte og hvite hull virker som chakraer som er med på og sørge for tidsuavhengig metabolisme i det galaktiske legeme, samt som underchakra (akupunktur punkter) i det galaktiske legeme. Hullet i galaksens sentrum virker på samme måte som menneskets kronechakra og kommuniserer deler av galaksens tankevirksomhet med et høyere plan. Galaksen har en 7 dimensjonal struktur. Det bilde vi oppfatter av galaksen i humpnap er bare et utsnitt av dens totale struktur (på samme måte som et PET scanningsbilde  bare er et utsnitt av det menneskelige legeme). Resten av galaksens fysiske materie befinner seg på forskjellige steder langs den sjette dimensjonskoordinat (prubunsiske) og er derfor usynlig for folk i humpnap.

Mennesket er et uavhengig vesen, som har som sin oppgave å sørge for at det ikke oppstår sykdom i det galaktiske legeme, på samme måte som forsvarscellene i din egen kropp. Dette skal menneske gjøre på alle plan det er bevist.(Følelsesmessig/tankemessig osv).

Galaksen som vesen kan kommunisere telepatisk med menneske blant annet via visse astronomiske legemer som kalles krystalliske hvite dverger. Dette er ikke annet enn gigantiske hjerner/hukommelsesbanker i galaksen. Alle disse står igjen i forbindelse med hverandre, og utgjør en del av galaksens fysiske hjerne. Her virker atomkjernene som hjerneceller og forskjellige frie elektronkonstellasjoner som transmittersubstanser. Andre stjernetyper kan virke som andre deler i den galaktiske hjerne. For eksempel virker pulsarene her som klokkegeneratorer for visse frekvenser som det galaktiske legeme må ha.

*************

Noe senere berøres funksjonen til de hvite dvergstjerner som også sies å utgjøre vitale deler i galaksens fysiske hjerne - "den kosmiske computer":

Den "kosmiske computers" primære funksjon er å opprettholde og balansere den fysiske strukturen i verdensrommet. Computeren virker som bindeledd mellom det fysiske plan og den åndelige dimensjon som styrer verdensrommets strukturer. Rent fysisk utgjøres denne computeren av forskjellige spesielle himmel-legemer som er plassert rundt i galaksene på en bestemt måte, samt av krystallinske strukturer på de forskjellige planeter. En viktig struktur her er hvite dvergstjerner som er og blir omdannet til gigantiske krystaller av karbon (Diamant) og til krystaller laget av andre grunnstoffer som for eksempel Silisiumdioksyd. Disse diamanter virker som en del av galaksens fysiske hjerne. En annen del av denne mekanismen er pulsarene, som formidler synkroniserings impulser til de forskjellige undercomputere slik at det hele blir synkronisert til en helhet. Det er også andre himmel-legemer som utgjør komponenter her. Uten denne mekanismen ville ikke galaksen ha fungert.

.......vesener på de høyerestående planeter behøver ikke gå på skole på samme måte som her på jorden. Vil de ha kunnskap om et bestemt emne, kan de meditere på den kosmiske computer og dermed hente den kunnskapen de trenger direkte fra denne.

 

ENERGIOVERFØRING MELLOM DIMENSJONENE

Kapittel 5 har tittelen ITM - isoteknisk transformasjon - som berører en helt ny og grensesprengende atomfysikk. Jeg er av overbevisning om at stoffet her berører kilden til fremtidens energiforsyning til Jordens fysiske plan. Men dette er metoder som ikke i detalj vil komme frem før den rådende maktstruktur - økonomisk og militær - er forandret i harmoni med de kosmiske lover som bygger på harmoni, giverprinsippet og uselvisk kjærlighet.

 

Her følger et utdrag fra kapittel 5:

Loven for energiplan er som følger: STYRENDE KREFTER- "NATURLOVER" - I ET ENERGIPLAN, SKYLDES REAKSJONER MELLOM PARTIKLENE I DET OVERLIGGENDE ENERGIPLAN. Dette innebærer at manipulering i det overliggende energiplan, kan forandre naturlovene i det underliggende energiplan. Loven om energiens bevarelse gjelder bare innen for hvert energiplan VED TRANSFORMASJONER MELLOM FORSKJELLIGE ENERGIPLAN, GJELDER IKKE DENNE LOVEN. Dette innebærer at en med liten energi i energiplan 2, kan skape en maksimal energi i energiplan 1. Den maksimale energifaktor for energiplan 1 avgjøres av hvor mange fotoner det er plass til, for eksempel pr. kubikk millimeter.

 

Senere i samme kapittel:

En eneste ITM kraftstasjon kan være kraftig nok til å erstatte alle elektriske kraftstasjoner som i dag finnes på Jorden. ITM er den kraftigste metoden for energiproduksjon i humpnap(vår dimensjon). Den er atomkraften langt overlegen. ITM er egentlig et prinsipp og ikke en energikilde. Ved hjelp av ITM er det mulig å gjøre flere ting som en med konvensjonell energi vanskelig kan utføre. For eksempel materiesending (teleportering), tredimensjonal kopiering, tidsreiser, oppheving av tyngdekraften, osv. Av de fra humpnap observerbare objekter i verdensrommet, er det til nå bare kvasarene som kan få sin energi direkte fra ITM. Det objekt som kalle for et sort hull er også en ITM sone. Det som havner inn i hullet blir transformert opp på energiplan 2. Gravitonene til den materien som blir tatt av det sorte hullet blir liggende som en sky rundt dette, og noen stråler ut i rommet.

Sett fra de øvre eteriske naturplan, vil et sort hull se ut som en strålende stjerne, da en på disse naturplan kan oppfatte tyngdekraften som lys. Det lyset vi oppfatter, opplever de der som noe som kan minne om vann. Det sorte hull dannes da den gravitelle feltstyrker passerer en hvis kritisk verdi. På samme måte får vi dannet ITM soner ved elektriske og magnetiske feltstyrker over en kritisk grense. Et kulelyn er et resultat av at den elektriske feltstyrke har dannet en kortvarig ITM sone. Noe av luften (materien på energiplan 1 i det aktuelle området), har så blitt suget inn i sonen og derved opp på energiplan 2. Kulelynet er et resultat at materien bare delvis har greid denne transformasjons-prosessen, og materien faller derfor tilbake til energiplan 1 etter en hvis tid. Det blir da frigjort store mengder elektroner. ITM soner kan også forekomme i skypumper av en kategori som kalles tordenværspumper. En tordenværspumpe kan være en port gjennom hyper-rommet til andre naturplan. ITM kan altså dannes ved kritisk stor tyngdekraft. Sonen kalles her et sort hull.

RØ kan også legge til at stoffet også belyser krystallenes evne til å transformere energi - fra de høyere dimensjoner, og ned til den såkalte fysiske dimensjon. Krystallenes multidimensjonale egenskaper er også belyst i boka "Gennem Forhenget", som det i andre sammenhenger refereres fra senere her.(se side 221).

 

Så langt fra dette kapittel.

I kapittel 6 gis en beskrivelse av superuniverset og dets utvikling, dvs. det makrokosmiske "kjempevesen", hvori hele vårt sanselige univers med dets milliarder av galakser, kun utgjør et organ, og hvor hele melkevei-galaksen utgjør en enkelt celle.

En klar vinternatt kan vi med det blotte øye se noen få tusen stjerner som i virkeligheten er fjerne soler, men dette en kun en mikroskopisk andel av vår Melkevei-galakses ca. hundre milliarder av stjerner eller soler. Og dette utgjør igjen etter den åndelige vitenskaps forklaringer, altså kun en celle i selve super-universet. Ja, disse størrelser i tall og utstrekning overgår langt jordmenneskets normale sanse-horisont, og det er heller ingen forutsetning for åndelig utvikling, at man skal forstå disse makrokosmiske systemers oppbyggning. Men de som vil søke i disse gigant-systemers struktur, kan altså selv lete etter svar i bl.a. den refererte bok. Bortsett fra Martinus’ forklaringer på spiralkretsløpet, er dette den eneste kilde som jeg kjenner til, som gir en logisk forklaring på vårt makrokosmos’ struktur.

 

 

TELEPATI OG CLAIRVOYANCE

Kapitelene 7-8-9 tar opp de psykiske emner; kjent som telepati, psykokinese og clairvoyance. For alle disse gjelder det at deres funksjon er knyttet til de overliggende energiplan, eller de såkalte åndelige verdener. Det finnes mange telepatiformer - en for hvert energiplan eller for hvert enkelt av de finstofflige legemer, som hvert egentlig kun er bestemte energi- eller bølgemønstere. For hvert av de 6 finstofflige legemer finnes det "koplings-punkter" i det grovstofflige legeme (kroppen), via de såkalte chakra-punkter. For telepati knyttet til astral- eller følelseslegemet kan vi lese:

".....informasjonen overføres mellom personenes astrallegemer. Det er her snakk om 2 overføringsformer. Den ene av disse overføringsformene overfører primært følelser. Den andre overfører primært språkmodulerte tankeformer. Rekkevidden ved disse telepatiformer er ca 5 lysår. Overføringshastigheten er kvadratet av lyshastigheten. Informasjonen overføres som transversale bølger på energiplan 2. Disse bølgene setter en persons astrallegeme i svingninger. Disse vibrasjonene oppfattes av astrallegemet på en måte som kan sammenlignes med hvordan det fysiske legemet oppfatter lydbølger. Disse vibrasjonene blir så registrert i bestemte strukturer i astrallegemet hvoretter de overføres til den astrale hjerne. For at de skal kunne registreres på det fysiske plan, må informasjonen overføres fra astrallegemet via chakrasystemet til det fysiske legemet. Det må så være en kobling i den fysiske hjerne for at denne informasjonen skal bli bevisst. På det fysiske plan oppfattes oftest denne formen for telepati som lyd. En kan oppfatte dette som stemmer inne i hodet, fordi dette telepatiske nivå overfører språkbaserte tankeformer, og fordi astrallegemet oppfatter disse som lyd. Det som astrale vesener sier kan derfor høres av personen.

En slik person har også evnen til å høre hva andre personer tenker, hvis disse personer tenker ved hjelp av ord. Den andre primære telepatiformen på dette nivået er følelsesoverføringer. Dette gir seg utslag i at en person kan føle når en annen person vedkommende har tilknytning til er i fare, selv om denne personen befinner seg langt unna. Har en person utviklet denne formen for telepati, kan en føle en annen persons smerte. Overføring av følelser foregår ved en annen frekvens enn overføring av språkbaserte tankeformer.

Overføring av følelser er mere utbredt enn overføring av språkbaserte tankeformer. Spesielt eneggede tvillinger har ofte denne evnen. For å bruke telepati bygget på språkbaserte tankeformer, må begge personer ha minst 1 talespråk felles. Denne telepatiform brukes ikke så ofte av romfolk. Det er også mulig å overføre bilder på dette nivået. Dette skjer ved en enda høyere frekvens enn den som overfører språkbaserte tankeformer. Bildene overføres ved en frekvens som oppfattes som lys på astralplanet. Billedoverføringen har ikke så lang rekkevidde som overføring av følelser og språkbaserte tankeformer. Overføring av følelser har størst rekkevidde ved dette nivået.

 

Senere berøres overføring via mentallegemet:

"......det neste nivået av telepati er det en kan kalle egentlig tankeoverføring. Denne overføringen foregår ved hjelp av bølger på energiplan 3 (som inkluderer mentalplanet eller visdomsriket som Martinus benevner det. Utg.anm.) Disse forplanter seg med lyshastigheten i fjerde potens. Her benyttes personenes mentallegemer som sender og mottaker. Rekkevidden for denne overføringen er ca 100 millioner lysår. Ved denne formen for telepati overføres kun tankeformer og bilder. Disse tankeformene overføres i sin originale tilstand. Det vil si at en person oppfatter meningen med disse uten å måtte konvertere dem til en språkbasert tankeform. Det er denne typen telepati romfolket primært benytter. Ved hjelp av denne typen telepati er det mulig for forskjellige vesener å forstå hverandre. Overføringshastigheten er mange ganger den som benyttes av språkbaserte tankeformer. Ved dette nivået er det f.eks. mulig å overføre meningsinnholdet i en bok på eksempelvis 1 minutt. Det vil kanskje ta over 1 time å forklare det samme ved hjelp av et språk. På dette nivået er det ikke mulig å bli plaget av negative astrale vesener under overføringen.......

Noe lenger ut:

".....for å bli åpen for telepati på energiplan 3, må en ha forbindelser igjennom chakrasystemet helt opp til mentalplanet. Både mentallegemet og astrallegemet må i tillegg ha koblinger i sine registreringsorganer som gjør det mulig å dekode telepatien. Den fysiske hjerne må ha tilleggs koblinger for mental telepati i tillegg til eksisterende koblinger for astral telepati. Ved hjelp av mental telepati kan en kommunisere med mennesker som har et språk en ikke skjønner. Ved astral telepati må en forstå språket til den andre for å kunne kommunisere. Flere romfolk har mental telepati som sin eneste kommunikasjonsmetode. Disse har da et skriftspråk som ikke tar utgangspunkt i verbale lyder, men i tankebilleder. Et slikt skriftspråk fremstår gjerne som et billed og symbolspråk som kan sammenlignes med kinesisk billedskrift......

 

I det omfattende materiale som er presentert på internett-basen, finnes et rikholdig utvalg av slike symbolspråk, men de færreste har vel enda muligheten til å "dekode" språket til jordiske språk.

 

 

Interstellar romfart

Boken inneholder også et kapittel om Interstellar romfart og her berøres den grunnleggende teknologi og "kosmiske fysikk" som ligger til grunn for at det er mulig for våre høyere utviklede medvesener å kunne komme hit til vår jord med veiledning og hjelp. Det beskrives tre grunnleggende metoder som gjør det mulig å beherske de tilsynelatende uovervinnelige avstander som finnes mellom stjerner og galakser i verdensrommet.

Det er videre her forsøkt å lage et lite "sammendrag" av disse:

En av metodene går ut på å bygge romskip med frekvens-kontrollerende spoler som hever både skipet og mannskap opp på energiplan 2 eller evt. helt opp til plan 3. På disse "åndelige" nivåer av materie-frekvens overføres så skipet med mannskap helt utenfor det fysiske plans begrensninger. Dersom man f.eks. ønsker å reise mellom Pleiadene og Jorden og kun har skip av kategori "romfergen", som altså kun kan bevege seg i de nedre hastighets-områder på energiplan 1, vil reiseavstanden på 500 lysår ta adskillige årtusen. Man ville komme frem i død tilstand.

Har man derimot skip som kan heves opp til energiplan 2, vil reisetiden kun dreie seg om noen - ca.7 - dager. På plan 3 dreier seg selve "overføringen" kun om mikrosekunder! Når man kommer frem, senkes skipets frekvens dersom man vil "ned" på det fysiske plan. Dette lyder selvsagt som de reneste eventyr for de som alene tror seg å være identisk med sitt fysiske legeme.

 

En annen metode går ut på å bygge romskip med et "frekvens-kontrollerende stoff" - polytroner i hver ende av romskipet. Disse polytroner, som var nevnt i referansene til kapittel 3 - om Universets andre dimensjoner - er altså partikler eller bølgemønstere (ingen partikler er egentlig massive) under atomets nivå. Disse polytroner som må være av forskjellig natur i hver ende av skipet, vil videre motvirke massetiltrekningen av gravitoner som vi får når romskipet nærmer seg lyshastigheten på energiplan 1. Dette gjør det igjen mulig å reise raskere enn lyset på energiplan 1. Selve fremdriftskraften dannes av en sendermekanisme i skipet, som sender ut bølger på energiplan 2. Frekvensen på denne sendermekanismen stilles inn slik at det kommer i fase/motfase med "astrologiske" frekvenser på energiplan 2 til den planet man ønsker å reise til. Dette fører så til at vi får frastøtning eller tiltrekking på vårt energiplan i forhold til den planet en ønsker å besøke. For selve "oppbremsningen" siterer vi fra boken:

....når skipet nærmer seg målet, legger vi svingproduktet som sendes ut fra dette antigravitasjonsfelt i motfase til stjernen. Vi for da oppbremsing. Når skipet kommer inn i målstjernens solsystem, velger vi ut en passende planet og sender ut et svingprodukt i fase med denne.

 

En tredje nevnt metode som i boken kalles den annulative metode og kan nærmest benevnes for en teleportasjonsmetode. Dette fordi den helt eliminerer det fysiske rom, ved at selve forflytningen skjer utenfor tidsdimensjonen. Denne metode er mest brukt for de virkelig store avstander i rommet, f.eks. ved reiser mellom galaksene. Metoden muliggjør også tidsreiser, men dette er et tema som blir for omfattende i denne oversikt her.

Felles for alle systemene er at de er treghetskompenserte. En metode er da slik at man lar fremdriftskraften virker likt på alle atomer som befinner seg på og i fartøyet - inkludert mannskap. Det kan således foreta lynraske akselerasjoner og manøvrer uten at passasjerene merker disse, heller ikke mens man er "inne på" det fysiske plan. (Dette er enkelt forklart i Daniel Fry’s bok: The White Sands incident/svensk utg. RESA MED FLYGANDE TEFAT. Fry var rakettingeniør på White Sands rakettbase i USA like etter 2. Verdenskrig, da han ble kontaktet av "utenomjordiske overvåkere" som gav ham opplysninger om deres fartøyer, og deres nærværs hensikt.)

*********

De to siste kapitler i En Alternativ Kosmologi omhandler Romfolkets telekommunikasjon og det siste Utenomjordiske vesener. Også dette er interessant stoff for den tekniske- og fakta-søkende åndsforsker. Som helhet er denne boken ganske teknisk preget, men i det etterhvert store utbud av kanaliserte bøker, er den av nettopp den grunn et absolutt unikum. Den store mengde av kanaliserte bøker er jo utpreget følelsesdominerte, som vel ikke er så merkelig tatt i betraktning at de fleste mottaker-kanaler er kvinner. Dette ikke ment som noen kritikk, tvert imot - de fleste har klare og inspirerende budskap, og utgjør de nødvendige fasetter av den samlede visdomskrystall.

 

Noe spesielt interessant fra siste kapittel om Utenomjordiske vesener, vil vi ta med her til slutt i disse utdrag fra tidligere nevnte materiale, som har kommet gjennom Tore Alfstad, og vi siterer fra boken:

"......det er en tendens til å forveksle romfolk med besøkende fra andre av jordens egne naturplan. Det er et faktum at Jorden også besøkes av vesener fra andre planeter i og utenfor solsystemet. De fleste av de besøkende fra rommet befinner seg på andre naturplan enn vårt. Det kan være et problem hvis en besøkende kommer fra en planet som ikke på noe punkt har noe naturplan som samsvarer med noe jordisk naturplan hverken på femte eller sjette dimensjonskoordinat. Den besøkende må da ikle seg med et kraftfelt (svingningsmønster) som gjør at vedkommende kommer i interaksjon med det jordiske naturplan han er interessert i å besøke. Dette kan gjøres ved en spesiell drakt når vedkommende er utenfor romskipet, eller ved en teknisk anordning som gjør at det dannes et vibrasjonsfelt rundt den besøkende slik at interaksjonen oppnås.

For romfolk som er kommet langt i sin utvikling behøver de ikke tekniske hjelpemidler for å oppnå dette, men kan gjøre det ved hjelp av sine indre evner......  

**********

Så langt omtale fra bok fra denne særegne norske kanal, men før vi slipper ham helt, vil vi også ta med noen interessante passasjer fra stoffet på hans nettbase, og først litt om den "forurensning" som menneskenes mørke, negative tanker direkte skaper på astral- eller følelsesplanet. Eller indirekte ved den frykt som kommer fra menneskenes handlinger mot hverandre og dyrene ellers. Enkelte av jordens forskere som stort sett har all sin fokusering på materien, har så smått begynt å forstå innflytelsen av våre tanker, bl.a. gjennom forskningen på de "psykosomatiske sykdommer". Men at også dyrene har tanker og følelser, som igjen påvirker helheten - Jordens balanse- ligger enda utenfor deres erkjennelses område.

Åndsvitenskapen lærer at tankene hos et levende vesen er det som skaper eller krystalliserer materie. Altså er alle de forskjellige materielle plan resultater av bestemte konstruktive, skapende tanker. Her på vårt materielle plan er vibrasjons-frekvensen i materien så tung eller treg, at vi ikke vanligvis kan påvirke den direkte med tankene. Vi må gjøre det indirekte ved at tankene omsettes til fysiske handlinger. Men på de overliggende frekvensplan, som er like reelle eller virkelige som dette plan, blir materien direkte påvirket av våre tanker. Det er uvitenheten om dette som skaper en del overgangs- eller tilpassnings-problemer ved "fødselen" inn på de overliggende plan ved det fysiske legemes død.

Men det er ikke selve dødsprosessen vi tar opp her , men virkningene av de tanker som menneskene nå i sin uvitenhet skaper. Vi siterer:

 

 

Forurensingen på astralplanet......

...består ikke av kjemiske bi-effekter, men av menneskenes negative følelser eller negative følelser som blir fremkalt i andre vesener av menneskene selv. For eksempel når dyr slaktes eller drepes av mennesker. Dette skaper negative følelser hos dyret som forurenser astral-planet. Moderne dyrehold, hvor f.eks en gris eller en ku står på en bås hele livet og ikke har noen bevegelsesfrihet, bidrar til forurensing av astralplanet. Smertefulle eller ubehagelige dyreforsøk likeså. 

Kriger mellom mennesker er noe av det som bidrar til den største forurensingen av dette planet. Følelser som hat, frykt, sjalusi, osv., er viktige bidrag til økt ubalanse på astralplanet. Forurensing av astralplanet merkes ofte ikke umiddelbart på det fysiske plan, men konsekvensene er dog større. Dette fordi energiplan 2 befinner seg på samme engoniske nivå som astralplanet (dvs. på samme "sted", eller på en tilsvarende frekvens på den vertikale akse. Utg.anm.).

Naturlovene i det fysiske plan bestemmes som før beskrevet av naturlige reaksjoner i energiplan 2. Forurensing av astralplanet med negative og begrensede følelser kan forstyrre disse naturlige reaksjonene. Dette virker i sin tur inn på den planetariske kontroll-mekanisme. Det vil si planetens balanserende evne mellom forskjellige energier. Dette fører til en planetarisk ubalanse også på det fysiske plan. Konsekvensen av dette er ubalanse i naturkreftene. Dette medfører katastrofer i form av oversvømmelser, jordskjelv, orkaner, vulkanutbrudd og andre negative og nedbrytende naturfenomener. De negative følelsene som sendes ut på astralplanet virker som en ramme for negative frekvensbilder, som nedtransformert til det fysiske plan, gjenspeiler negativiteten i følelsene ved nedbrytende naturfenomener. For å bøte på dette problemet, må menneskene ikke utnytte andre vesener på Jorden på en slik måte at det blir generert negative følelser i disse dyrene.

Rent praktisk betyr dette at menneskene må slutte med å dyrke opp og slakte dyr for å spise dem. Dyrene må ferdes fritt i naturen slik det var meningen. Menneskene må også endre følelsene over for hverandre. Følelser som frykt, hat, sjalusi, osv. må elimineres og erstattes med glede og kjærlighet. Religioner som baserer seg på frykt for en dømmende og straffende Gud må fjernes eller omformes slik at Gud oppfattes som et kjærlig vesen. Troen på negative vesener som djevler og demoner må fjernes helt, da troen i seg selv gir kraft til negative tankeformer, som igjen baserer sin eksistens på at frykten opprettholdes som energi. Disse tankeformene genererer så "tankebakterier" som har som formål å opprettholde frykten. Fjernes frykten, opphører disse tankeformer å eksistere. Forurensing av astralplanet fører også til en rekke fysiske sykdommer hos mennesker og dyr, samt til ustabilt vær.

 

Det berøres også den "forurensning" som faststøpte mentale holdninger har på tankeplanet (mentalplanet). Dette av mennesker som vanligvis har et dominerende mental / intelligens-legeme, i forhold til astral eller følelseslegemets utvikling. Vi finner endel av disse blant forskere i flere felt, bl.a. innen konvensjonell medisin. Vi leser:

........mennesket blir derfor av vestlig medisin behandlet som et rent kjemisk objekt. De materialistiske leger tar ikke hensyn til menneskets høyere og interdimensjonale strukturer. De forstår ikke sjelens utviklingsbane mellom forskjellige legemer. Dette preger også psykologien og psykiatrien, som har blitt et slags inkvisisjons redskap for denne tenkning. De tror at tankene er kjemiske prosesser i hjernen og at de kan endre en tankegang de anser som feilaktig ved a tilføre hjernen kjemiske stoffer, ved operasjon av denne eller ved elektrosjokk. De vet ikke at dette er like fåfengt som å demontere og modifisere en fjernsynsmottager i den hensikt å endre fjernsynsprogram de ikke liker.

Det de omtaler som psykiske forstyrrelse er ofte at bevisstheten i et eller flere av menneskets høyere legemer er kommet så langt at disse legemer selv begynner å registrere sine omgivelser som befinner seg på andre naturplan. Når kommunikasjonen mellom disse legemene er utviklet tilstrekkelig vil innrykk som de andre legemer registrerer også komme inn i dagsbevisstheten. Dette fører til at en person kan se og høre ting på flere naturplan samtidig. Dette oppfattes som mentale forstyrrelser av de ortodokse leger som tror at det hele dreier seg om kjemiske prosesser i personens hjerne som de ser som sin plikt å korrigere. En virkelig psykolog må selvfølgelig være klar over mentalplanets eksistens og hvilke naturlover dette planet kontrolleres etter, noe som dessverre ikke er allment kjent på denne planeten.

 

********

Til slutt her i fokuseringen på dette omfattende stoff fra Tore Alfstad, kikker vi på en passasje hvor det belyses kulturkollisjonen som har vært, men som nok vil bli større - når disse nye tanker som bl.a. hele denne bok har tatt opp, blir kjent i det ytre samfunn (selv om det nok vil ta et halvt århundre eller mer - iallefall neppe før etter 2029). Og spesielt de problemer som kan forutsees i forholdet til kirken, som så langt nærmest har hatt monopol på den "åndelige sannhet". I den forbindelse er det interessant å lese i Livets Bog del 1, som Martinus skrev ca.1930, hvor han i kapittelet Jordmenneskehedens modtagelighed for den nye verdens-impuls, nettopp forutser at den sterkeste motstand vil komme fra kirken og politikerne! Logisk nok fordi den nye impuls med et ikke-autorativt tenkesett, nettopp truer deres makt - åndelig og materielt.

***

Altså som sagt, til slutt - her fra noen betraktninger via T.A. - rundt den kulturkollisjon som vil kunne komme.:

(T.A. har referert at det var den pleiadiske Semjase - kjent fra kontakter til Eduard Meier i Sveits på 70-tallet - som han mener blant andre formidlet følgende, som det her bringes et utvalgt utdrag fra.)

"....vi er nå inne i en periode, hvor sivilisasjonen på jorden, bevist skal konfronteres med romfolkets sivilisasjon. Før Kristendommen ble innført, eksisterte det samme problemet med den jødiske religion. Derfor ble Kristus inkarnert fra en høyere sivilisasjon, for å lære ut kosmiske lover. Noen kristne har dog gjort Kristus til en avgud og diktator, da de mener at alle som ikke "tror" på dogmene blir dømt av Gud til fortapelse uavhengig av deres gjøren og laden (karma), hvis de ikke er godkjent av Kristus på forhånd. Ved siden av kristendommen eksisterer også problemet ovenfor Islam og flere andre religioner.

I romfolkets sivilisasjon eksisterer ikke samme religiøse definisjoner som her. For det første har ikke Gud kjønn. For flere er gudsbegrepet et abstrakt begrep, i form av et formløst lysvesen som utgjør en intelligens. På noen andre planeter, finnes det ikke eksterne gudsbegrep som sådan overhodet, men at Gud uttrykker seg igjennom naturen, inkludert mennesket. Religionen i deler av denne sivilisasjonen kan minne om Buddhisme. Reinkarnasjon er i romfolkets sivilisasjon en vitenskapelig sannhet. Det samme er det at sjelen utvikler seg fra et lavere i mot et høyere erkjennelsesnivå igjennom inkarnasjoner i forskjellige vesener. Den sekundære sannhet er ikke konstant, men utvikler seg i takt med universets utvikling, og vesenenes erkjennelsesnivå.

Døden blir bare sett på som en overgang fra en tilværelse til en annen. For noen planeter eksisterer ikke begrepet død overhodet, da sivilisasjonen er bevisst på flere energiplan.

Romfolket har betraktet livet på Jorden i ca 70 millioner år. De har derfor kunnskaper angående menneskehetens totale utvikling på denne planeten. De har besøkt planeten i visse perioder, og disse besøkene kan en blant annet finne spor etter i hulemalerier. Romfolkets sivilisasjon eksisterer i et rom/tids koordinatsystem som har flere enn 4 dimensjoner. Dette betyr at sivilisasjonens virkeområde også omfatter de "land" som av jordmenneskene blir kalt det hinsidige, de evige jaktmarker, eller dødsriket.

I vår tid prøver romfolket å få jordmenneskene til å forstå lovene for tankens skapende kraft, og hvilke uvesener som blir skapt på andre plan av menneskenes underbevissthet bundet av den tunge religiøse arv. Disse uvesen (negative eteriske- eller astrale vesener. Utg.anm.) prøver å opprettholde den religiøst begrunnede frykten, da frykten i seg selv er deres næringskilde. Romfolket har også bidratt med tankeforståelser for høyere viten om naturen, også teknisk. Dette har resultert i oppblomstring av visse metoder for helbredelse av sykdom (grener innen den alternative medisin), bygget på et naturvitenskapelig grunnlag som ligger tusener, og i visse tilfeller millioner av år foran den på jorden akademiske verdens forståelse av fysikken. Dette er en form for utviklingshjelp som er gitt av romfolket til sivilisasjonen på jorden.

Vil man lese mer om det stoff Tore Alfstad har mottatt og videre villet dele med andre, kan man altså studere hans "Galaktisk Informasjons Service"

(Opplysninger eller bestilling av boken/CD fra: Tore Alfstad, Storåsvn.5, 1265 Oslo. Tlf.22753150  Boken  koster rundt 150 kr - og det er meget billig for en slik særegen bok som har "åpnet noe opp" for mange.

Tore har også en utgivelse med innhold av beskrivelser fra forskjellige planeter, deres natur, dyrearter, naturplan etc. Altså noe "lettere"/beskrivende stoff enn i En Alternativ Kosmologi.

forspør ham evt på e-mail til:

 torealfKRØLLALFA(eller AT som noen sier)online.no

mer intr fra tore | tore om "dødsriket" - dvs verdene på "andre siden"

tilbake til Runes indexside

 

bilde av Tore og "lyttende damer" fra alternativ-festivalen 2007 i Hurdal - der Rune Ø og Tore holdt et foredrag om romfolkskontakter etc. Tore er også innbudt til festivalen i -08 på Dovrefjell Hotell.