Stjernemennesker

(DENNE FØRSTE DELEN ER IKKE KANALISERT)

Begrepet stjernemennesker virker søkt for mange, og noen føler at det kanskje rommer tanker om å være mer enn andre. Men ser vi mot åndsvitenskapen ser vi at intet levende vesen kan være noe mer enn andre. Et insektsvesen har samme kosmiske "verdi" som en helgen, men sistnevnte ligger "foran" i utviklingen, hvis man da i det hele tatt kan snakke om "foran og bak" i et evighetens kretsløp. Sjelen er dog tidløs, hevet over tid og rom. Med begrepet "sjel" menes det den virkelige, evige levende bevissthet bak kroppen. Begrepet sjel stammer i fra de teosofiske skrifter; Blawatsky, Leadbeater , Besant og senere Alice Bailey. Martinus bruker benevnelsen overbevissthet for å betegne denne evige og faktisk egentlige levende del av vesenet. Martinus beskriver i sin kosmologi den evige utviklingen i enorme kosmiske sykluser eller spiralkretsløp som han kaller dem. For å få en fullstendig oversikt og forståelse av dette så henvises det til hans bok Det Evige Verdensbillede del 1. En forenklet oversikt gis også i Nils Kalens bok Kosmisk Livssyn- en introduksjon til Martinus verdensbillede.

Martinus beskriver jordmennesket som utviklingsmessig å tilhøre den siste del av dyreriket som i fjern fortid utviklet seg fra planteriket. Før dette var vesenene i det han kaller salighetsriket som vi ser den fysiske del av i mineralriket. Martinus har trukket de store utviklingslinjer, og har ikke gått inn på detaljer som til eksempel hvordan de forskjellige plante og dyrearter ble "sådd"og utviklet. Ord som stjernemennesker har ikke Martinus gått inn på .Og her er det nettopp at endel kanaliserte og dikterte bøker forteller at en viss andel av Jordens mennesker ligger utviklingsmessig noe foran den øvrige menneskehet, og har sitt egentlige hjemsted på andre kloder i kosmos. Det er dette som ligger i begrepet stjernemennesker. Deres primære oppgave på Jorden nå er å bidra til å hjelpe til med å forankre de nye energier av forståelse og kjærlighet. Dette er vanligvis fredfylte, kreative og kunstneriske mennesker som ofte har det til felles at de ikke føler seg hjemme på Jorden.

De kan ha levd noen få inkarnasjoner på Jorden for slik bedre å lære å forstå livet her, og de er nå igjen født inn på Jorden for å skulle være nettopp fødselshjelpere i den kosmiske fødselsprosess som kloden nå skal igjennom. Disse tilhører da det rike som Martinus kaller første del av det riktige menneskerike, og endel har minner om ha virket som "kosmiske gartnere" i fortiden. Altså arbeidet med å nedplante dyre- og plantearter på kloder som var modne for dette, og videre overvåke og videreutvikle disse livsformer.


 

....SÅ via telepati:

:....." Den gruppen som mange direkte og indirekte tilhører, er medlemmer i en stjerneflåte som er en del av Romfederasjon-kommandoen, og vi samarbeider med den Intergalaktiske Konfederasjonen. Vi fra Alfa Centauri har høy integritet og erfaringer fra misjoner der mennesker er evakuert fra sine planeter på grunn av utslettelser og kosmisk stråling, og fra misjoner på Jorden hvor vi stadig er kalt tilbake for å informere og ta vare på verdifull visdom og kunnskaper for ettertiden. Vi har kommet tilbake i viktige overgangsfaser i Jordens historie, men vi ble aldri en del av Jordens inkarnasjonssyklus. Vi var blant annet med på evakueringen av Atlantis da landet gikk under, og vi var her i inkakulturens sluttfase og under katartiden. Dette er vårt siste oppdrag for Jorden. Når Jorden er forankret i de nye energiene, har vi avsluttet vår oppgave. Vi kan da fortsette til andre dimensjoner. Samtidig som Jorden løftes til nye dimensjoner, løftes en annen del av Universet til enda høyere dimensjoner eller oktaver av lys, der form og masse ikke eksisterer. Mange gamle sjeler, både på Jorden og andre steder, vil velge å dra dit.

Utviklingen vil ikke avsluttes, og mange vil fortsette som åndelige lærere fra sin nye verden. Stjernemenneskene eller alle mennesker av lys, representerer en stabiliserende energi, og som "lyskrigere" har dere stadig vært i kamp med de negative kosmiske energiene. Romfederasjon-kommandoen og den Intergalaktiske Konfederasjonen har gang på gang grepet inn og stoppet disse energiene og vil gjøre det igjen hvis det blir nødvendig. I disse dager snakkes det mye om gruppen Illuminati, , som representerer de negative kosmiske energiene, og som har ett mål for øye: Makt og verdensherredømme. I og med at alle energier rundt oss gjenspeiler sider i oss selv, er de negative energiene summen av vårt eget negative tankemønster og vårt eget maktbegjær. Så lenge disse energiene speiler noe i oss, vil de være der. Den andre ytterligheten er den rene engleenergien. I sin reneste form kjenner ikke englene til andre realiteter, og de danner dermed motpolen til de negative energiene.

Når de positive og negative energiene nærmer seg hverandre (for til slutt å bli forenet), vil de føle frykt for hverandre, fordi de ikke kjenner hverandre. Derfor ser vi tendenser til det ekstreme i begge leire - man betrakter virkeligheten som enten svart eller hvit. Vi har tidligere fortalt at Nostradamus' og andres profetier ikke lenger har gyldighet og skal derfor ikke gis næring i form av tankeenergi. Mange profetier ble gitt ut fra at forutsetningene var slik eller sånn. Men dere kan endre forutsetningene når som helst, og det har dere allerede gjort. Den kollektive bevisstheten er nå så høy at det ikke lenger er behov for en altødeleggende atomkrig for eksempel. Dere vil ikke være kvitt alle regionale kriger med en gang - men også der vil dere se at lyset er på vei inn - fordi alt som er negativt må opp til overflaten for å renses ut av Jordens aura en gang for alle. Det skjer stadig vekk naturkatastrofer, men de er ikke satt i scene av de kreftene som vil overta Jorden! Orkanene og vindene, flodbølgene og senere vulkan-utbrudd kommer så spredt og skånsomt som mulig, nettopp fordi dere har hevet den kollektive bevisstheten.

De er justeringer av Jordens energier. Når flodbølgene kommer, vil menneskene få tid til å flytte. Dere greier ikke å gå gjennom den endelige separasjonen uten en viss grad av ødeleggelse. Men gjør ødeleggelsene så små som mulig ved å heve deres bevissthet og ved å la være å gi tankeenergi til fantastiske historier om motkreftenes spill. Det er mange som allerede kjenner til de nye energiene og den nye teknologien som skal tas i bruk, og det er ikke uventet at noen vil forsøke å misbruke dem. Mange gjorde det allerede på Atlantis. På mange måter er det Atlantis som utspiller seg om igjen, men denne gangen skal lyset vinne! Det finnes mange muligheter på Jorden til å lage altødeleggende våpen og verktøy som kan brukes til å overta verdensherredømmet. Men husk at dere også er underlagt de universelle lovene. Det er mange ting vi ikke kan gjøre for å stoppe deres galskap, men en ting vil vi stoppe: Atomkrig. Det ville ha ringvirkninger på så mange områder - ikke bare på Jorden - at det aldri ville bli tillatt.

Utviklingen på Jorden er endret så drastisk de siste årene, og utviklingen bare fortsetter i positiv retning. Derfor: Erkjenn de mørke energiene, men ikke gi tankenæring til dem, og bekjemp dem med Kjærlighetens våpen. Mennesket har stort sett forstått at krig er et avlegs kommunikasjonsmiddel, men likevel kriger de mot hverandre. Vi har dog effektive midler til å stoppe en væpnet hær ved hjelp av kosmisk energi som faktisk kan ødelegge våpnene. Men vi griper normalt ikke inn uten at det er absolutt nødvendig. Venner, fortsett i trygghet på deres lysvei - ja Jordens lysvei. Alle lysarbeidere vil få en "alert call" (varsel) dersom noe viktig og uforutsett skjer. Så åpent har samarbeidet allerede blitt mellom dere og oss og Alt som Er.

 

link til neste del

link til boken  Stjernemennesker - Solens Børn
Af Tia'ra Solera:

http://www.thirax.dk/TiaRaSolera/Stjernemennesker-Solens%20Boern.pdf

alt:

Stjernemennesker - Solens Børn - Af Tia'ra Solera.